Till innehåll på sidan

Arbetskraftsbarometern

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Arbetskraftsbarometern mäter tillgången och efterfrågan på utbildade inom olika områden. Undersökningen görs varje år och vänder sig till ett urval av företag och offentliga organisationer. Syftet är att ge snabb information om arbetsmarknadsläget för olika utbildningar, idag och på några års sikt.

Arbetskraftsbarometern används bland annat som:

 • Underlag för utbildningsanordnare och utbildningsplanerare.
 • Information till elever och studenter som ska välja utbildning.
 • Statistikunderlag i Sveriges långsiktiga utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser.

Instruktioner

Undersökningen består av 1–5 frågor:

 1. Om arbetsstället har anställda med vissa utbildningar
 2. Om ja, ungefär hur många
 3. Om ni tror att antalet anställda med dessa utbildningar kommer att öka, vara oförändrat eller minska på ett respektive tre års sikt
 4. Om ni det senaste året har sökt och/eller nyanställt personal med dessa utbildningar
 5. Om det i så fall var god tillgång, balans eller brist på sökande


Frågorna ställs för ett urval av utbildningar. Vi frågar alltså inte om samtliga utbildningar som finns hos personalen på ert arbetsställe.

Samtliga frågor gäller det arbetsställe som angetts i brevet med inloggningsuppgifter.

Tidsplan

Sista svarsdag för undersökningen är fredagen den 1 september 2017. Resultaten publiceras den 8 december 2017 på sidan Arbetskraftsbarometern.

Vanliga frågor

Vad menas med arbetsställe?

Arbetsställe är en arbetsplats som finns på en faktisk, geografisk adress. Mindre företag har ofta bara ett arbetsställe, dvs. företag och arbetsställe är samma sak, medan större företag i regel har flera arbetsställen.

Hur vet jag vilket arbetsställe som frågorna gäller?

Information om arbetsstället finns på två ställen: Dels på förstasidan i brevet som skickats. Dels inne i själva webblanketten, på andra sidan under rubriken Arbetsställeuppgifter. Där står även arbetsställenumret, vilket är samma nummer som används i redovisningen av kontrolluppgifter till Skatteverket.

Varför frågar ni om arbetsstället och inte om hela företaget?

Det gör vi för att tillgången och efterfrågan på utbildad arbetskraft kan skilja sig mycket mellan olika delar av landet. Kontakta oss på Arbetskraftsbarometern om ni har stora problem att skilja mellan olika arbetsställen i er redovisning.

Arbetsstället har lagts ned, vad gör jag då?

Kontakta Arbetskraftsbarometern på telefon 010-479 45 10 eller e-post arbetskraftsbarometern@scb.se.

Vilka frågor ställs i undersökningen?

Se fliken Översikt på denna sida, under rubriken Instruktioner.

Varför frågar ni bara om vissa utbildningar?

Vilka utbildningar på ert arbetsställe som vi frågar efter avgörs i det slumpmässiga urval som dras för undersökningen. Totalt ingår ett sjuttiotal utbildningsgrupper i Arbetskraftsbarometern.

Hur vet jag vilka utbildningar som ingår i de olika utbildningsgrupperna?

I dokumentet SUN-koder (under Se även till höger på denna sida) finns mer information om vilka utbildningsnivåer och inriktningar som ingår i utbildningsgrupperna. Indelningen görs med hjälp av SUN 2000, Svensk utbildningsnomenklatur, som är den officiella utbildnings­klassificeringen i Sverige.

Om ni har ytterligare frågor kring vilka utbildningar som ska räknas och inte, får ni gärna kontakta Arbetskraftsbarometern på telefon 010-479 45 10 eller e-post arbetskraftsbarometern@scb.se.

Vilka anställda ska räknas?

Som anställda räknas:

 • Alla tillsvidareanställda
 • Vikarier (utom semestervikarier), projektanställda och andra tillfälligt anställda

Som anställda räknas inte:

 • Semestervikarier
 • Tjänstlediga och långtidsfrånvarande
 • Inhyrd personal via bemanningsföretag

Vi vet inte exakt hur många anställda vi har med varje utbildning – vad gör vi då?

Ungefärliga uppgifter går också bra. Det går även att använda sig av den förtryckta uppgiften, om den verkar rimlig. Den bygger på registeruppgifter från Skatteverket respektive Utbildningsregistret från 2015.

Syftet med undersökningen är inte att fastställa exakt hur många anställda ni har inom varje utbildningsgrupp, utan att få era värdefulla bedömningar av tillgången och efterfrågan på utbildade. Antalet anställda används däremot för att ge ert arbetsställe en rimlig vikt i förhållande till andra arbetsställen när resultaten beräknas. Därför är det viktigt att uppgiften stämmer på ett ungefär.

Vikarier – räknas de som nyanställda?

Ja, alla vikarier utom semestervikarier ska räknas som anställda.

Ska anställda via bemanningsföretag räknas med?

Nej, de hör till bemanningsföretaget. Bemanningsföretag deltar också i undersökningen och svarar då för sina anställda.

Ska forskarutbildade räknas med?

Ja, de ska räknas med, om de har den efterfrågade utbildningen i botten.

Är det uppgiftslämnarplikt på undersökningen?

Nej.

Varför ska vi delta?

Arbetskraftsbarometern är en av få källor som finns i Sverige för att få reda på vilka kompetensbrister som arbetsgivarna själva upplever.

Resultaten används av utbildningsplanerare på olika nivåer, till exempel för att planera antalet studieplatser. Arbetskraftsbarometern används även dagligen av elever och studenter som ska välja utbildning. Därtill ingår undersökningen som underlag i de nationella prognoserna över de framtida utbildningsbehoven till år 2035 (SCB:s Trender och prognoser).

I förlängningen bidrar därför Arbetskraftsbarometern till företagens och offentliga sektorns kompetensförsörjning.

Kan jag korrigera redan inlämnade uppgifter?

Ja, men blanketten måste låsas upp först. Kontakta Arbetskraftsbarometern på telefon 010-479 45 10 eller e-post arbetskraftsbarometern@scb.se.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultaten publiceras den 8 december 2017. Publiceringen sker under ämnesområdet utbildning och forskning.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgifterna som lämnas skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid redovisning kommer inga enskilda arbetsställen att kunna identifieras. Uppgifts­skyldighet föreligger inte.

Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kontakta oss

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/barometern