Till innehåll på sidan

Barns levnadsförhållanden

Samhällsutvecklingen medför att levnadsförhållandena fortlöpande förändras. Olika grupper av kvinnor och män såsom ungdomar och äldre, barnfamiljer och ensam­stående, arbetare och tjänste­män, personer med svensk och utländsk bak­grund, stor­stads­bor och gles­bygds­bor påverkas på olika sätt och i olika grad av föränd­ringarna. Effekterna kan mätas i förhåll­anden som rör hälsa, ekonomiska resurser, utbildning, syssel­sättning, boende, fritids­vanor, sociala relationer, utsatthet för brott och mycket mer.

Att känna till befolk­ningens välfärds­förhåll­anden är av uppenbart intresse för såväl besluts­fattare, forskare och journa­lister som för allmän­heten i stort. Därför genomför Statistiska central­byrån på uppdrag av Sveriges Riksdag årligen Under­sökning­arna av levnads­förhåll­anden (ULF/SILC).

Som ett tillägg till undersökningen görs sedan 2001 även Under­sökning­arna av barns levnads­förhåll­anden (Barn-ULF). I Barn-ULF får barn mellan 12 och 18 år själva svara på frågor om sin vardag och sina levnads­förhåll­anden.

Instruktioner

Ta del av den färdiga statistiken

Det färdiga registret inklusive vikter och konstruerade variabler finns tillgängliga cirka fem månader efter undersökningsårets (kalenderår) slut. Då sker rapportering i form av tabeller, dokumentation av undersökningen m.m. på vår webbplats. Därutöver publiceras statistik från undersökningen i vår statistikdatabas och på resultatsidan för Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF). Med viss regelbundenhet utkommer även rapporter med fördjupade beskrivningar av undersökningsresultaten.

Statistikdatabasen

Till resultatet av undersökningen

Kontakta oss

Allmänna frågor

Telefon
010-479 42 60, 010-479 62 00
E-post
ulf@scb.se

Boka tid för intervju

Telefon
Ring eller sms:a till 010-479 62 00
Det går även bra att boka en tolkintervju.