Till innehåll på sidan

Forskning och utveckling inom företagssektorn

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Forskning och utveckling 2015

Undersökningen Forskning och utveckling (FoU) i företagssektorn belyser satsningar på FoU i Sverige. Undersökningen genomförs vartannat år. Bland annat samlas data in om företagens utgifter för FoU-arbete som de själva utför, om antal personer som är sysselsatta med FoU och om hur mycket resurser företagen lägger på att köpa eller understödja FoU-arbete i andra organisationer. Även det regionala perspektivet belyses.

Huvudanvändare är departementen – främst Utbildnings-, Närings- och Finansdepartementet. Andra viktiga användare är forskningsråden, IVA, Tillväxtanalys, Vinnova och Tillväxtverket samt vissa intresseorganisationer. Statistiken används även av enskilda forskare och av internationella organisationer såsom EU, OECD, och UNESCO. SCB använder också resultaten från undersökningen i beräkningarna av Sveriges BNP.

Instruktioner

Tidsplan

Sista insändningsdatum för undersökningen är 8 april 2016.

Vanliga frågor

Vad menas med forskning?

Forskning är ett systematiskt arbete för att söka efter ny kunskap eller nya idéer med eller utan en bestämd tillämpning i sikte.

Vad menas med utvecklingsverksamhet?

Det är ett systematiskt arbete som utnyttjar forskningsresultat, vetenskaplig kunskap eller nya idéer för att åstadkomma nya material, varor, tjänster, processer, system, metoder, eller väsentliga förbättringar av redan existerande sådana.

Hur kan man särskilja vanlig företagsverksamhet från FoU-verksamhet?

Grundkriteriet för att skilja FoU från närstående verksamhet är att det i FoU skall finnas ett väsentligt nyhetsinslag och att vetenskaplig eller teknisk osäkerhet skall undanröjas. Med osäkerhet avses de fall då det finns ett problem vars lösning inte är uppenbar för någon som har en god uppfattning om den grundläggande, allmänt använda kunskap och teknik som finns på området i fråga.

I allt FoU-arbete skall det finnas ett nyhetselement. Ett normalt konstruktions- eller undersökningsarbete som följer etablerade rutiner, räknas inte till FoU. Vid serieproduktion räknas utveckling och konstruktion av prototypen som FoU-arbete, däremot inte tillverkning av den första serieenheten. Inom samhällsvetenskap och humaniora är FoU-arbetet inriktat på vidarebearbetning och utveckling av forskningsrön samt tankar och idéer som baseras på tidigare resultat.

Vad gör man om exakta uppgifter för FoU saknas?

Om underlag för exakta uppgifter saknas eller är svår­till­gängliga kan uppskatt­ningar och avrundningar lämnas.

Jag har inte kvar inloggningsuppgifterna. Hur får jag nya?

Kontakta oss så skickar vi ut era inloggningsuppgifter igen. Om du skickar e-post, skriv företagets organisationsnummer och vilken adress inloggningsuppgifterna ska skickas till.

Varför är det viktigt att just vi lämnar uppgifter?

För att de statistiska metoderna ska ge rättvisande resultat är det lika viktigt att få in svar från samtliga företag i urvalet, oavsett om företaget bedriver FoU-verksamhet eller inte.

Uppgifterna behövs eftersom svaren ingår i beräkningarna av BNP. Resultatet används också som underlag till policybeslut. Andra användningsområden är bland annat forskning.

Hur behandlas uppgifterna?

Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap 8§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid publiceringen kommer inga enskilda företag att kunna identifieras.

Går det att få anstånd med att lämna uppgifterna?

Anstånd kan ges i särskilda fall och måste då godkännas av SCB. Kontakta oss för att ansöka om anstånd. Om ni skickar e-post, skriv företagets organisationsnummer.

Kan företaget få betalat för att lämna uppgifter till SCB?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Vilken redovisningsperiod som uppgifterna om FoU avser?

Uppgifterna ska avse kalenderåret 2015. Om kalenderårs­uppgifter inte kan lämnas ska uppgifterna avse senast avslutade räkenskapsår.

Vilka bolag ska omfattas i svaren?

Uppgifterna ska avse företaget dvs. den juridiska enheten eller boksluts­enheten. Inom en koncern är varje bolag en egen under­söknings­enhet (om inte SCB meddelar annat).

För bolag som drivs i kommission utgör hela kommissionärsförhållandet en under­söknings­enhet. 

Ta del av den färdiga statistiken

Resultat publiceras i november året efter referensperiodens slut. Publiceringen sker i form av SM serie UF 14 samt i Statistikdatabasen.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftslämnarplikt föreligger enligt lagen om den officiella statistiken (2001:99) och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2016:3). Samråd sker med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid publicering kommer inga enskilda företag att kunna identifieras. Samråd sker med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Kontakta oss

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/fou-foretag