Till innehåll på sidan

Grundskolan: elever per 15 oktober

Lämna uppgifterna

Logga in

På uppdrag av Skolverket genomför Statistiska centralbyrån (SCB) en insamling av elever i grundskola, förskoleklass och fritidshem. Insamlingen är en del av det nationella uppföljningssystemet som ska ge en samlad bild av skolans verksamhet samt utgöra underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Nytt för 2017

Elever som är berättigade till flera modersmål ska rapporteras på alla aktuella språkkoder i modersmålsfilerna. Tidigare har instruktionen varit att endast ett språk skulle rapporteras. Detta har lett till förändringar i insamlade uppgifter i elevfilen samt filen för modersmål i grundskola. Se Excelmallarna för mer information.

Denna undersökning är indelad i två insamlingar:

  1. Elever vid kommunala samt fristående skolenheter
  2. Elever vid sameskolenheter

Instruktioner

1. Elever vid kommunala samt fristående skolenheter 

Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och skickar antingen en textfil genom uttag ur ett elevregistreringssystem eller Excelmallarna nedan (för de uppgiftslämnare som inte har något elevregistreringssystem).

Observera att varje uppgiftslämnare ska skicka som mest tre olika filer (elevfil, samt modersmålsfiler för grundskola respektive förskoleklass) oavsett om ni skickar textfil eller Excelmall.

Saknar skolenheten elever med eller utan annat modersmål än svenska ska detta anges efter inloggning.

Dokument

2. Elever vid sameskolenheter

Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och besvarar webblanketten.

Tidsplan

Sista insändningsdag är 1 november 2017.

Till systemleverantörer

Elevfil (xlsx)

Modersmål i grundskola (xlsx)

Modersmål i förskoleklass (xlsx)

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras på Skolverkets webbplats under rubriken statistik.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:

2 maj - 21 juni
08.00–16.00

25 juni – 10 augusti
08.00-15.00

13 augusti - 31 augusti
08.00-16.00

1 september -
08.00-16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/grundelev