Till innehåll på sidan

Gymnasieskolans betygsuppgifter

Lämna uppgifterna

Logga in

Statistiska centralbyrån (SCB) samlar på uppdrag av Skolverket in betygsuppgifter utfärdade i gymnasieskolan. Insamlingen är en del av det nationella uppföljningssystemet som ska ge en samlad bild av skolans verksamhet samt utgöra underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Nytt för 2017

 • Tidigare år har samtliga skolenheter besvarat en webblankett om utfärdade betygstyper, denna webblankett ska inte besvaras 2017.
 • Missiv med inloggningsuppgifter skickas enbart ut till skolenheter som inte är anslutna till UHR samt UHR-anslutna skolenheter som hade elever på Fjärde tekniskt år och International Baccalaureate hösten 2016. Om en skolenhet behöver skicka in betygsuppgifter till SCB men inte har fått inloggningsuppgifter, kontakta Uppgiftslämnarservice.
 • Skolenheter som hade elever på Introduktionsprogram hösten 2016, men inte har utfärdat Gymnasieintyg under läsåret 2016/2017 ska logga in och ange detta.

Instruktioner

De betygstyper som omfattas av undersökningen är:

 • Examensbevis från högskoleförberedande program
 • Examensbevis från yrkesprogram
 • Examensbevis från fjärde tekniskt år
 • Studiebevis från fjärde tekniskt år
 • Studiebevis
 • Gymnasieintyg
 • Diplom och certifikat från International Baccalaureate (IB)

Skolenheter anslutna till Universitets- & högskolerådet (UHR)

Anslutna skolenheter skickar som vanligt sina betyg till UHR.

Undantagen är:

 • Examensbevis från fjärde tekniskt år
 • Studiebevis från fjärde tekniskt år
 • Diplom och certifikat från International Baccalaureate

Dessa måste skickas direkt till SCB (via textfil eller Excelfil). Excelmallarna finns som länkar längre ner på sidan. Spara dessa på din dator och skicka in till SCB.

Övriga skolenheter (ej ansluta till UHR)

Alla betygsuppgifter skickas direkt till SCB, antingen via Excelmallar eller som textfil.

Excelmallar finns längre ner på sidan. Spara dessa på din dator och skicka in till SCB. Tänk på att börja fylla i uppgifterna så snart som möjligt efter att betygen är satta för att undvika stress strax innan alla går på semester.

Dokument

Instruktioner excelmallar (pdf)

Excelmall Examensbevis, Studiebevis och Fjärde tekniskt år (xlsx)

Excelmall IB (xlsx)

Excelmall Gymnasieintyg (xlsx)

Studievägskoder

Kurskoder

Datafilsbeskrivningar

Datafilsbeskrivning Examensbevis och Studiebevis från fjärde tekniskt år (pdf)

Datafilsbeskrivning Diplom och Certifikat från International Baccalaureate (pdf)

UHRs datafilsbeskrivning för Examensbevis, Studiebevis, Slutbetyg, Samlade betygsdokument samt Gymnasieintyg (pdf)

Tidsplan

Insamlingen öppnar i maj 2017, då kommer missiv och inloggningsuppgifter att skickas ut.

Sista insändningsdag är 18 juni.

Endast för uppgifter om IB-program är sista inlämningsdag 1 september.

Vanliga frågor

Jag får upp en lista med fel och varningar när jag försöker ladda upp filen med betyg. Vad gör jag?

När du laddar upp en fil gör systemet en översiktig granskning av den. Kontrollera varningarna och korrigera alla fel i listan. Spara därefter filen och försök att skicka in den på nytt. När alla fel är korrigerade kommer du att kunna ladda upp filen. Kom ihåg att klicka på Fortsätt och spara och sedan på Skicka in, du får då en bekräftelse på att SCB mottagit uppgifterna.

Jag försöker ladda upp en fil som jag redan tidigare har laddat upp och skickat till SCB och får upp en varningsruta. Vad gör jag?

SCB sparar endast den senast inskickade filen för varje Excelmall och textfil. Om du exempelvis har skickat in en Excelfil med examensbevis och kommer på att du har glömt att skicka in slutbetygen är det viktigt att du samlar alla betygen (både examensbevisen och slutbetygen) i samma Excelfil innan du laddar upp och skickar in filen på nytt till SCB.

Det går inte att skicka iväg Excelfilen, vad gör jag?

Om du får upp en lista med fel och varningar så måste du åtgärda dessa. Justera felen och kontrollera varningarna i er Excelmall. Spara därefter. Försök därefter att skicka in filen på nytt. Det gör du genom att trycka på ”Tillbaka” – knappen och börja om.

Varför påpekar SCB och Skolverket fel i avgångsbetyg som UHR redan accepterat?

Skolverket är den myndighet som utfärdar den förordning som anger vilka uppgifter som ska finnas i ett avgångsbetyg. Skolverket har även ansvar för tillsynen över gymnasieskolan.

SCB samlar på uppdrag av Skolverket in betygsuppgifter utfärdade i gymnasieskolan. UHR godtar uppgifter som är tillräckliga för just deras ändamål, men Skolverket har andra krav på det material som SCB samlar in.

Ta del av den färdiga statistiken

Statistik om betygsresultat publiceras i Skolverkets olika publikationsserier, t.ex. ”Barnomsorg, skola och vuxenutbildning i siffror” (januari), ”Barnomsorg, skola och vuxenutbildning – jämförelsetal för huvudmän” (april), och ”Beskrivande data om barnomsorg, skola och vuxenutbildning” (oktober). Samtliga rapporter finns tillgängliga via Skolverkets hemsida på internet.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Skolverket är statistikansvarig myndighet enligt lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Enligt 26 kap. 24 § skollagen (2010:800) ska Skolverket på nationell nivå följa upp och utvärdera skolväsendet med mera.

Av 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m. följer att Skolverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas. Skolverket har föreskrivit om vilka uppgifter som ska lämnas till Skolverket i (SKOLFS 2011:142). Skolverket har uppdragit åt SCB att samla in merparten av dessa uppgifter.

Uppgifterna som ni lämnar om enskild skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). När uppgifterna redovisas kommer inga enskilda elever att kunna identifieras. Samråd har skett med Sveriges kommuner och landsting.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/gymnslutbetyg