Till innehåll på sidan

Kommunalt vårdnadsbidrag

Lämna uppgifterna

Logga in

Insamlingen av kommunalt vård­nads­bidrag genom­förs årligen av Statistiska centralbyrån (SCB) som ett led i att ta fram och publicera officiell inkomst­statistik. Syftet med insaml­ingen är att komplettera den officiella inkomst­statistiken med uppgifter om individers vård­nads­bidrag.

Instruktioner

En fil ska skickas till SCB om kommunen har betalat ut kommunalt vårdnadsbidrag under 2016. Filen ska innehålla utbetalt vårdnadsbidrag under 2016, personnummer på mottagaren av vårdnadsbidraget, personnummer på mottagarens make eller maka alternativt sammanboende samt personnummer på mottagarens barn för vilket vårdnadsbidrag utbetalts. Använd Excel-mallen nedan.

Tidsplan

Uppgifter för år 2016 ska lämnas till SCB senast 16 mars 2017.

Inloggningsuppgifter skickas med e-post i februari 2017.

Vanliga frågor

Sökande är ensamstående. Hur ska sökandes make/makas eller sambo personnummer besvaras?

Lämna personnumret blankt. Streck eller punkt ska inte anges.

Vilken kommunkod har vi?

Jag har personnummer i ett annat Excel-blad. Hur ska jag kopiera det till Excel-mallen för att personnumret ska bli rätt.

Klistra in värden (eller text) så kommer personnumret att få rätt format.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultaten från denna insamling kommer att ingå i den officiella inkomststatistiken som publiceras av SCB. Uppgifter som publiceras är bland annat hushållens disponibla inkomst samt nettoinkomsten för individer.

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om kommunalt vård­nads­bidrag (2008:307). Statistiken regleras även av SCB:s föreskrifter (SCB‑FS 2016:24) om uppgifter till statistik om kommunalt vård­nads­bidrag.

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Samråd har skett med Sveriges kommuner och landsting.

Kontakta oss

Alf Pettersson

Telefon
010-479 63 32
E-post
alf.pettersson@scb.se

Johan Lindberg

Telefon
010-479 60 64
E-post
johan.lindberg@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/vardnadsb