Till innehåll på sidan

Politikernas trygghetsundersökning

Observera att e-postadressen till SCB är felaktig i det utsända missivbrevet. Rätt e-postadress är: enkat@scb.se

Utsatthet och oro för att utsättas är ett hot mot demokratin

Regeringen har på nytt gett Brottsförebyggande rådet i uppdrag att undersöka förtroendevaldas utsatthet och oro för trakasserier, hot och våld. Politikernas trygghetsundersökning 2017 kommer att undersöka omfattningen av förtroendevaldas utsatthet under 2016.

Statistiska centralbyrån (SCB) har hand om utskick, insamling och registrering av svar.

Dina svar är viktiga

Du är en av alla cirka 14 000 ordinarie ledamöter i riksdag, kommun-, landstings- och regionfullmäktige i Sverige som tillfrågas i Politikernas trygghetsundersökning. Uppgifterna har hämtats från Valmyndighetens register. För att resultaten ska stämma överens med verkligheten är dina svar betydelsefulla, oavsett om du varit utsatt eller inte. Det är frivilligt att delta i undersökningen, men din medverkan är viktig. Dina svar kan inte ersättas av någon annans.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet från undersökningen kommer att redovisas under november 2017.

Du kan ladda ner eller beställa rapporten på www.bra.se/ptu. Där finns också mer information om Brås tidigare undersökningar om förtroendevaldas utsatthet.

Brå:s webbplats

Kontakta oss

För frågor om att lämna uppgifter

Telefon
010-479 69 30
E-post
enkat@scb.se

Undersökningsledare Jessicka Rosén

Telefon
010-479 41 44
E-post
jessicka.rosen@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/ptu