Till innehåll på sidan

Postverksamhet

Lämna uppgifterna

Logga in

Statistiken om postverksamhet ska kunna användas för att beskriva bland annat tjänsteutbud, volymuppgifter, intäkter och kostnader samt sysselsättningsuppgifter. Detta för att göra det möjligt att uppmärksamma, analysera, åtgärda och följa upp olika förhållanden inom sektorn. Statistikansvarig myndighet inom området är Trafikanalys (före detta SIKA).

Statistiken tas fram årsvis genom ett samarbete mellan myndigheterna SCB, Trafikanalys och Post- och telestyrelsen (PTS). Användare är, förutom de tre nämnda myndigheterna, departement och myndigheter, branschorganisationer, företag, media och andra intressenter.

Tidsplan

Brev med inloggningsuppgifter skickas ut per post under vecka 33. Insamling sker via webblankett.

Sista svarsdatum är den 14 september.

Om uppgiftslämnandet

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella statistiken (2001:99) samt Trafikanalys föreskrifter TRAFAFS (2013:1). För den del av undersökningen där PTS är involverad gäller även Postlagen (SFS 1993:1684) och tillståndsvillkor.

Samråd har skett med Näringslivets regelnämnd (NNR). Underlåtenhet att lämna uppgifter kan leda till vitesföreläggande. Uppgifter som lämnas är sekretesskyddade.

Hur behandlas uppgifterna

För den del av undersökningen där PTS är involverad gäller att statistik som av PTS bedöms vara affärsmässigt känslig beläggs med sekretess enligt 30 kap 23 § offentlighets‑ och sekretes­slagen (2009:400). Uppgifter som lämnas till Trafikanalys och SCB eller som överförs från PTS till Trafikanalys och SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid publicering kommer inga enskilda företag att kunna identifieras.

Vid automatiserad behandling av person­uppgifter gäller reglerna i person­uppgifts­lagen (1998:204). På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för person­uppgifts­behandling i lagen (2001:99) och förordningen om den officiella statistiken (2001:100).

Ta del av den färdiga statistiken

Undersökningens resultat publiceras i årliga rapporter som ingår i Sveriges officiella statistik och som utges av Trafikanalys. Rapporter finns från 1995 och framåt. Rapporterna finns tillgängliga på Trafikanalys hemsida och resultatet publiceras 6 månader efter det aktuella årets slut.

Till resultatet av undersökningen

Kontakta oss

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/post