Till innehåll på sidan

Särskolan: elever per 15 oktober

Lämna uppgifterna

Logga in

På uppdrag av Skolverket genomför Statistiska centralbyrån (SCB) en insamling om elever i grund­särskolan samt gymnasie­särskolan. Även uppgifter om integrerade särskole­elever i grund- respektive gymnasie­skolan samlas in.

Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljnings­system. Under­sökningen ligger till grund för insamlingen om kommunens kostnader för barnomsorg, skola och vuxen­utbildning, samt underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå. 

Nytt för 2018

Från och med i höst kommer uppgifter om elevers stödåtgärder att besvaras i denna undersökning, detta gäller även grundsärskoleelever integrerade i grundskolan. Tidigare har uppgifter om stödåtgärder besvarats i en separat webblankett.

Detta innebär om kommunen väljer att vara central uppgiftslämnare för grundsärskolans elever kommer kommunen vara ansvarig för att stödåtgärderna blir inrapporterade.

Den andra nyheten i höst är att man kan rapportera elever som berättigade till modersmålsundervisning i flera modersmål. Tidigare har man endast kunnat rapportera ett modersmål per elev.

Instruktioner

Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och besvarar webblanketten.

Träningsskola

När ett mottagande i grundsärskolan sker ska huvudmannen för utbildningen besluta om eleven huvudsakligen ska läsa ämnen eller ämnesområden (inriktning träningsskola). Elever som huvudsakligen läser ämnesområden kan anses gå i grundsärskolans inriktning träningsskola. 

Integrerad elev

Med integrerade särskoleelev menas elev som är mottagen i särskolan men som får sin undervisning i grundskoleklass eller gymnasieskoleklass, med minst halva antalet veckotimmar som gäller för aktuell årskurs enligt timplan.

Stödåtgärder

Vi samlar in uppgifter om grundsärskoleelever samt grundsärskoleelever integrerade i grundskola som har:

  • Åtgärdsprogram, som särskilt stöd
  • Anpassad studiegång, som särskilt stöd
  • Enskild undervisning, som särskilt stöd
  • Särskild undervisningsgrupp, som särskilt stöd
  • Studiehandledning på modersmål, som särskilt stöd eller inte särskilt stöd.

Tidsplan

Inloggningsuppgifter skickas ut i början av oktober.

Sista insändningsdag är 1 november 2018.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras på Skolverkets webbplats.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/sarskola