Till innehåll på sidan

Särskolan: elever per 15 oktober

Lämna uppgifterna

Logga in

På uppdrag av Skolverket genomför Statistiska centralbyrån (SCB) en insamling om elever i grund­särskolan samt gymnasie­särskolan. Även uppgifter om integrerade särskole­elever i grund- respektive gymnasie­skolan samlas in.

Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljnings­system. Under­sökningen ligger till grund för insamlingen om kommunens kostnader för barnomsorg, skola och vuxen­utbildning, samt underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Instruktioner

Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och besvarar webblanketten.

Träningsskola:

När ett mottagande i grundsärskolan sker ska huvudmannen för utbildningen besluta om eleven huvudsakligen ska läsa ämnen eller ämnesområden (inriktning träningsskola). Elever som huvudsakligen läser ämnesområden kan anses gå i grundsärskolans inriktning träningsskola. 

Integrerad elev:

Med integrerade särskoleelev menas elev som är mottagen i särskolan men som får sin undervisning i grundskoleklass eller gymnasieskoleklass, med minst halva antalet veckotimmar som gäller för aktuell årskurs enligt timplan.

Tidsplan

Sista insändningsdag är 1 november 2017.

Ta del av den färdiga statistiken

Statistiken publiceras i Skolverkets olika publikationsserier, t.ex. ”Barnomsorg, skola och vuxenutbildning i siffror” (maj), ”Barnomsorg, skola och vuxenutbildning – jämförelsetal för huvudmän” (april), och ”Beskrivande data om barnomsorg, skola och vuxenutbildning” (oktober). Samtliga rapporter finns tillgängliga via Skolverkets webbplats.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/sarskola