Till innehåll på sidan

Stödåtgärder för elever i grundsärskola och specialskola

Lämna uppgifterna

Logga in

På uppdrag av Skolverket genomför Statistiska centralbyrån en undersökning om stödåtgärder enligt skollagen. Undersökningen riktar sig till ansvariga för grundsärskolor och specialskolor och ska besvaras per skolenhet.
Grundskolenheter besvarar dessa uppgifter i undersökningen Grundskolan: elever per 15 oktober.

Insamlingen är en del av det nationella uppföljningssystemet som ska ge en samlad bild av skolans verksamhet samt utgöra underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Instruktioner

Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och besvarar webblanketten.

Tidsplan

Inloggningsuppgifter skickas ut i början av oktober.

Sista insändningsdag är 1 november 2018.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras på Skolverkets webbplats.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:

2 maj–21 juni
08.00–16.00

25 juni–10 augusti
08.00–15.00

13 augusti–31 augusti
08.00–16.00

1 september–
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/stod