Till innehåll på sidan

Trygghet och otrygghet där du bor

Lämna uppgifterna

Logga in

Brottsförebyggande rådet (Brå) genomför i år en stor enkätundersökning om trygghet i Sverige. Dina och andras erfarenheter behövs när riksdag och regering tar beslut om vad som ska göras för att till exempel öka tryggheten, minska brottsligheten eller förbättra polisens och domstolarnas arbete.

200 000 personer i Sverige i åldern 15–84 år har slumpmässigt valts ut för att svara på frågor i en enkät. Svaren som samlas in sammanställs till statistik och statistiken ger en bild av situationen i landet. Enkäten är en del av nationella trygghetsundersökningen (NTU) men med särskilt fokus på lokal nivå.

NTU ger svar om brottslighet och otrygghet

Det är givetvis frivilligt att svara på enkäten, men eftersom din medverkan är betydelsefull hoppas vi att du vill ta dig tid att vara med. Det är viktigt att så många som möjligt svarar för att resultatet ska bli tillförlitligt och för att vi ska få en rättvisande bild av situationen i landet som helhet och där du bor.

Exempel på frågor som ställs i enkäten är

  • Hur trygg eller otrygg känner du dig om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor?
  • Har någon under det senaste året brutit sig in i din bostad för att stjäla något?
  • Vilket förtroende har du för polisen?

Undersökningen görs på uppdrag av Polismyndigheten. Svaren samlas in och sammanställs av Statistiska centralbyrån (SCB). Du kan själv välja om du vill svara på frågorna i en pappersenkät eller på webben.

Om du har drabbats av brott och behöver någon att prata med om dina upplevelser kan du vända dig till Brottsofferjourernas telefoncentral, 0200-21 20 19, eller Kvinnofridslinjen, 020-50 50 50.

Instruktioner

Ta del av den färdiga statistiken

Brå kommer att sammanställa dina svar med svaren från alla andra som deltar i undersökningen till statistik. Statistiken publiceras i tabeller, diagram och texter som beskriver statistiken. Det kommer aldrig att framgå vad just du har svarat. Undersökningens resultat kommer att publiceras i rapporter och på Brå:s webbplats.

Till resultatet av undersökningen

Kontakta oss

Telefon
010-479 69 30
E-post
enkat@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/botrygg