Till innehåll på sidan

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)

Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF/SILC) är en undersökning som görs av Statistiska centralbyrån varje år. Syftet med undersökningen är att ge en bild av den svenska befolkningens levnadsförhållanden. Frågorna handlar bland annat om fritid, sysselsättning, hälsa och boende. Resultaten är en viktig kunskapskälla för beslutsfattare, forskare, journalister och allmänhet. Undersökningen görs på beslut av riksdagen och är en del av Sveriges officiella statistik.

Mer information om undersökningen finns på Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)

Alla svar är viktiga

De som med slumpens hjälp har valts ut att delta i undersökningen utgör tillsammans ett Sverige i miniatyr. Varje utvald person representerar en grupp människor som till exempel är i samma ålder och som bor i samma region. Varje intervjuad person är oerhört viktig, eftersom alla människors svar, oavsett livssituation, behövs för att på ett rättvist sätt kunna beskriva hur vi lever i Sverige idag. Genom att vara med i undersökningen hjälper man till att beskriva hur den svenska befolkningens levnadsförhållanden ser ut.

Instruktioner

Ta del av den färdiga statistiken

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) genom­förs med hjälp av telefon­intervjuer. Ungefär 20 000 personer ingår i under­sökningens urval varje år. Urvalet dras från befolknings­registret med hjälp av slumpen. Det finns inte någon skyldig­het att delta i under­sökningen. Ju fler av de utvalda som deltar, desto bättre och säkrare blir dock beskrivningarna av levnads­förhållanden i Sverige.

Alla som arbetar med under­sökningen har tystnads­plikt, och alla svar och uppgifter är sekretesskyddade. Det styrs av 24 kapitlet 8 § i offentlig­hets- och sekretess­lagen (2009:400). 

att se hur en viss person har svarat. Andra personer eller myndig­heter kan heller inte ta reda på hur en viss person har svarat. 

Om svaren lämnar SCB för att användas för annan statistik eller i forskning, gäller samma sekretesskydd.

Alla uppgifter hanteras enligt lagen  (2001:99) om den officiella statistiken. Det är SCB som är ansvarig för hanteringen. Du har rätt att en gång per år få gratis information om de uppgifter om dig som hanteras på myndig­heten. Du har också rätt att få dina uppgifter rättade om de har använts på ett sätt som strider mot person­uppgifts­lagen (1998:204).

Kontakta oss

Allmänna frågor

Telefon
010-479 42 60, 010-479 62 00
E-post
ulf@scb.se

Boka tid för intervju

Telefon
Ring eller sms:a till 010-479 62 00
Det går även bra att boka en tolkintervju.

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/ulf-ul