Till innehåll på sidan

Utbildning i annat land än Sverige

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Vad är undersökningen till för?

Syftet med undersökningen Utbildning i annat land än Sverige är att förbättra statistiken över befolkningens utbildning och för att ge en samlad bild över den kompetens och de kunskaper som tillförs Sverige genom invandring. SCB genomför undersökningen varje år genom att skicka ut en enkät.

Vem bjuds in att svara på enkäten?

Enkäten skickas till utrikes födda i åldern 20-59 år som invandrat till Sverige under det senaste året och som saknar uppgift om högsta utbildning i SCB:s utbildningsregister. Antalet personer som får enkäten varierar med hur stor invandringen har varit till Sverige.

Vad frågar SCB om i enkäten?

Enkäten består av fem frågor om högsta utbildning utomlands. Det är frivilligt att svara men beskrivningen av hela befolkningens utbildning, oavsett i vilket land man har utbildat sig, blir bättre om fler besvarar enkäten.

Vem använder den färdiga statistiken?

SCB analyserar och sammanställer svaren på enkäten till statistik. Användare av statistiken är bland annat Utbildningsdepartementet, Skolverket, Universitetskanslersämbetet, Universitets- och högskolerådet, SCB:s prognosinstitut, CSN, arbetsmarknadens organisationer, länsstyrelser och kommuner.

Ta del av den färdiga statistiken

Några enskilda resultat från enkätundersökningen ”Utbildning i annat land än Sverige” publiceras inte utan ingår som en del i sammanställningar av befolkningens utbildning i Statistiska meddelande (SM), efterfrågade tabeller och diagram och Statistikdatabasen.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Svaren är skyddade

  • Vi har tystnadsplikt: Alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt, och alla svar och uppgifter är sekretesskyddade. Det styrs av 24 kapitlet 8 § i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Om svaren lämnar SCB för att användas för annan statistik eller i forskning, gäller samma sekretesskydd.

  • Statistiken redovisas för grupper, aldrig individuellt: Svaren från undersökningen läggs samman i tabeller och diagram. Det går alltså inte att se hur en viss person har svarat. Andra personer eller myndigheter kan heller inte ta reda på hur en viss person har svarat.

  • Personuppgiftslagen gäller: Alla uppgifter hanteras enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Vi på SCB är ansvariga för behandlingen av personuppgifter som SCB gör. Du har rätt att en gång per år be om gratis information från oss om de personuppgifter som vi har om dig. Om du skulle anse att SCB har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som bryter mot personuppgiftslagen (1998:204) har du rätt att begära att få personuppgifterna korrigerade, blockerade eller raderade.

Kontakta oss

Telefon
010-479 69 20
E-post
ual@scb.se

Michael Karlsson

Telefon
010-479 64 81
E-post
michael.karlsson@scb.se

Lotta Voss

Telefon
010-479 66 86
E-post
lotta.voss@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/ual