Till innehåll på sidan

Utrikeshandel med tjänster, löner och transfereringar

Välkommen till SCB:s uppgifts­lämnarsida för Utrikes­handel med tjänster, löner och transferer­ingar. Här hittar du informa­tion om under­sök­ningen och kan lämna dina upp­gifter elektroniskt.

Undersökningen genomförs av SCB kvartals­vis på uppdrag av Sveriges Riks­bank. Statistiken utgör ett viktigt underlag för betal­nings­balans­statistik, national­räken­skaper och för rapport­ering till EU, OECD, IMF och FN. Siffrorna används exempelvis för beräkningar av BNP och ingår därmed i beslutsunderlaget för riksdagens budgetarbete.

Undersökningen baseras på ett urval omfattande drygt 6 000 företag, offentlig verk­samhet samt hus­hållens ideella organisa­tioner. Urvalet har dragits med hjälp av statistiska metoder.

Lämna uppgifterna

Lämna uppgifter

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Instruktioner

Undersökningen omfattar transaktioner med utlandet avseende

 • inköp/försäljning av tjänster
 • varor som köps och säljs i utlandet utan att passera svensk gräns (så kallad merchanting eller tre­parts­handel)
 • köp/försäljning av rättig­heter
 • lönekostnader
 • transfereringar

Avser transaktioner som sker mellan de före­tag/organisa­tioner/mynd­ig­heter som har sin stadig­varande verk­samhet i Sverige, och mot­part som har sin stadig­varande verk­samhet i utlandet.

 • Räkna även med transaktioner med utländsk motpart inom koncernen.
 • Var själva tjänsten produceras har ingen betydelse.
 • Transaktioner ska rapporteras det kvartal de bokförs oavsett när betal­ning sker.
 • Alla transaktioner med utlandet avses oavsett om likviden betalas genom svensk eller utländsk bank eller via någon form av avräkning.
 • Momstransaktioner med utlandet ska redovisas under D. Trans­feringar på kod 562.

Instruktioner för att lämna uppgifter till Utrikeshandel med tjänster, löner och transfereringar (pdf)

Tidsplan

Sista svarsdatum för undersöknings­året 2017:

 • Kvartal 1: 18/4, 2017
 • Kvartal 2: 14/7, 2017
 • Kvartal 3: 13/10, 2017
 • Kvartal 4: 15/1, 2018

Vanliga frågor

Ta del av den färdiga statistiken

Till resultatet av undersökningen

Kontakta oss

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uht