Till innehåll på sidan

Utrikeshandel med tjänster, löner och transfereringar

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Välkommen till Statistiska centralbyråns uppgifts­lämnarsida för Utrikes­handel med tjänster, löner och transferer­ingar. Här hittar du informa­tion om under­sök­ningen och kan lämna dina upp­gifter elektroniskt.

Undersökningen genomförs av Statistiska central­byrån (SCB) kvartals­vis på uppdrag av Sveriges Riks­bank. Statistiken utgör ett viktigt underlag för betal­nings­balans­statistik, national­räken­skaper och för rapport­ering till EU, OECD, IMF och FN.

Undersökningen baseras på ett urval omfattande drygt 6 000 företag, offentlig verk­samhet samt hus­hållens ideella organisa­tioner. Urvalet har dragits med hjälp av statistiska metoder.

Instruktioner

Undersökningen omfattar transaktioner med utlandet avseende

 • inköp/försäljning av tjänster
 • varor som köps och säljs i utlandet utan att passera svensk gräns (s.k. merchanting eller tre­parts­handel)
 • köp/försäljning av rättig­heter
 • lönekostnader
 • transfereringar

Avser transaktioner som sker mellan de före­tag/organisa­tioner/mynd­ig­heter som har sin stadig­varande verk­samhet i Sverige, och mot­part som har sin stadig­varande verk­samhet i utlandet.

 • Räkna även med transaktioner med utländsk motpart inom koncernen.
 • Var själva tjänsten produceras har ingen betydelse.
 • Transaktioner ska rapporteras det kvartal de bokförs oavsett när betal­ning sker.
 • Alla transaktioner med utlandet avses oavsett om likviden betalas genom svensk eller utländsk bank eller via någon form av avräkning.
 • Momstransaktioner med utlandet ska redovisas under D. Trans­feringar på kod 562.

Tidsplan

Sista svarsdatum för undersöknings­året 2017:

 • Kvartal 1: 18/4, 2017
 • Kvartal 2: 14/7, 2017
 • Kvartal 3: 13/10, 2017
 • Kvartal 4: 15/1, 2018

Vanliga frågor

Hur loggar jag in?

För att kunna lämna dina uppgifter elektroniskt behöver du först logga in. Inloggningsuppgifter är skickat till er med post. Om du förlorat inloggningsuppgifterna eller vill rapportera via pappersblankett kontakta SCB för hjälp.

Kan uppgifterna lämnas via fil?

Företag/organisationer och myndigheter som förväntas ha många transaktioner mot många länder får även möjligheten att välja rapportering via fil. Valet att rapportera via fil görs i blanketten ”Besvaras först av alla”. Där finns den Excelmall som ska användas och även instruktioner som beskriver hur filrapporteringen går till. Excelmallen stöder inte några formler.

Vad gör jag om jag inte hinner rapportera innan sista svarsdatum?

Det går att ansöka om anstånd för att förlänga svarstiden en kortare tid. Det görs enklast via e-post.  Om inte exakta uppgifter kan tas fram i tid får uppskattningar göras.

Hur ändras/korrigeras redan lämnade uppgifter?

När uppgifterna överförts till SCB är de låsta. Om du då vill ändra/komplettera uppgifterna måste du kontakta SCB.

Verksamheten har förändrats, hur gör jag då?

Meddela oss alla förändringar av verksamheten, exempelvis ändrat namn, överflyttad verksamhet, om verksamhet sålts eller övertagits, konkurser eller förändring av branschtillhörighet. Meddela via blankettens kommentarfält, eller via mejl eller telefon (uppgifter om ny adress och företagsnamn kan ändras direkt i webblanketten).

Måste företaget/organisationen/myndigheten delta i undersökningen?

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om Sveriges riksbank (1988:1385) och Riksbankens föreskrifter (RBFS 2002:4). Det innebär att det är en lagstadgad skyldighet att lämna uppgifterna till SCB. Riksbanken har rätt att vitesförelägga företag/organisation/myndighet som inte rapporterar.

Hur länge ska företaget/organisationen/myndigheten vara med i undersökningen?

Urvalet dras varje år men bara en del av urvalet uppdateras årligen vilket innebär att ett objekt kan delta några år innan det roteras ut. Tanken är att behålla en viss kontinuitet och jämförbarhet i undersökningen samtidigt som uppgiftslämnarbördan sprids över tiden.

Varför kan inte SCB hämta uppgifter från skattedeklarationen?

Det är inte möjligt för oss att endast använda momsuppgifterna eftersom Skatteverkets definition på handel med tjänster i vissa fall skiljer sig ifrån vår/Eurostats definition. Dessutom är momsuppgifterna inte tillräckligt detaljerade.

Ska både intäkter och kostnader landfördelas gällande varor som säljs och köps i utlandet utan att passera svensk gräns (s.k. merchanting eller trepartshandel)?

Det är endast intäkterna (försäljningen) som ska landfördelas. Kostnaderna fördelas enligt samma nyckel för att vi ska få fram nettointäkter för respektive motpartsland.

Ska uppgifterna ackumuleras?

De uppgifter som eftersöks är endast de från referens-kvartalet och inte uppgifter som ackumulerats för flera kvartal.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Ta del av den färdiga statistiken

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om Sveriges riksbank (1988:1385) och Riksbankens föreskrifter (RBFS 2002:4). Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Lämnade uppgifter är skyddade enligt 24 kap. 8 § offent­lig­hets‑ och sekretess­lagen (2009:400). Resultaten redovisas på aggregerad nivå så det är inte möjligt att utläsa ett enskilt företags uppgifter.

Kontakta oss

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uht