Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) är en under­sökning som görs varje månad. Syftet med under­sökningen är att beskriva arbets­marknaden, till exempel arbets­lös­heten, människors arbets­tider, och hur många som är fast eller tids­begränsat anställda. Arbets­krafts­under­sökning­arna görs på beslut av riks­dagen och regeringen, och är en del av Sveriges officiella statistik.

Så används statistiken

Undersökningens resultat används bland annat av riks­dagen och regeringen, de politiska partierna, tidningar, TV och radio, företag, fack­förbund, forskare, studenter och allmänheten.

Vanliga frågor

Vem står bakom undersökningen?

Statistiska centralbyrån, SCB, gör Arbets­krafts­under­sökningarna på beslut av Sveriges riksdag och regering.

Undersökningen finns i nästan alla länder, och i Sverige har den funnits sedan 1959. Den är en del av Sveriges officiella statistik och görs alltså inte i kommersiellt syfte.

Vad används mina svar till?

Dina svar används tillsammans med andras svar för att beskriva arbets­marknaden – till exempel arbets­lösheten, hur många som har fast anställ­ning och människors arbets­tider.

Den arbetslöshetssiffra som ofta nämns i TV, tidningar och radio kommer från den här under­sökningen.

Vilka använder resultaten?

Riksdagen och regeringen, de politiska partierna, tid­ningar, TV och radio, företag, fack­förbund, forskare och studenter, allmänheten – alla dessa är exempel på användare av statistiken.

Var publiceras resultaten?

Statistiken publiceras varje månad på SCB:s webb­plats, www.scb.se/aku. Resultaten brukar också presenteras i TV, radio och tidningar, i rapporter och i olika inter­nationella jämförelser.

Varför ska jag delta?

Genom att vara med hjälper du till att beskriva hur den svenska arbets­marknaden verkligen ser ut, oavsett om du arbetar eller inte.

Varje person som intervjuas motsvarar ungefär 300 personer i befolk­ningen, så dina svar är viktiga!

Vad händer om jag inte deltar?

Det är inte obligatoriskt att delta. Däremot blir beskriv­ningen av arbets­marknaden bättre och säkrare om fler intervjuas. Det är i sin tur viktigt eftersom stati­stiken används som fakta, till exempel då riksdag och regering beslutar om framtiden.

Varför har just jag valts ut?

Inför varje månad dras ungefär 29 500 personer från befolknings­registret. Det är helt och hållet slumpen som styr vilka som blir valda. Det enda vi ser till är att till exempel alla åldrar och alla delar av Sverige finns med.

Kan ni inte ta någon annan istället?

Vi byter inte ut dig mot någon annan, ifall du väljer att inte vara med. Om vi gjorde det skulle vi styra slumpen och det skulle kunna påverka resultatet.

Jag arbetar inte – ska jag vara med i alla fall?

Alla människors situation, oavsett om man arbetar eller inte, är viktig för att kunna beskriva arbets­marknaden så riktigt som möjligt. Om vi bara skulle intervjua personer som arbetar, skulle bilden av arbets­marknaden bli väldigt skev.

Jag är under 18 år/över 65 år – varför ska jag vara med?

Alla i åldern 15–74 år är med i statistiken. Det gör att Sverige kan jämföras med andra länder, där det är vanligare att börja och sluta arbeta i andra åldrar än här.

Jag är inte svensk medborgare – ska jag vara med i alla fall?

Ja, statistiken ska spegla situationen för alla som bor i Sverige, oavsett medborgar­skap.

Hämtar ni några uppgifter om mig i förväg?

Ja, för att du inte ska behöva svara på sådant som redan finns i SCB:s register, hämtar vi upp­gifter om adress; födelse­land; eventuellt invandrings­år; utbild­ning; arbets­platsens namn, adress och bransch; samt inkomst (om upp­gifterna finns).

Måste jag svara på alla frågor?

Nej, det går bra att hoppa över frågor som man inte vill svara på. En del frågor, till exempel om man arbetar eller inte, måste man svara på om intervjun ska kunna räknas, men detta är något som inter­vjuaren håller reda på.

Är mina svar verkligen skyddade?

Ja. Alla som arbetar med under­sökningen har tyst­nads­plikt, och alla upp­gifter om dig är sekretesskyddade. Det styrs av 24 kapitlet 8 § i offent­lighets- och sekretess­lagen (2009:400).

Dina svar läggs samman med andra personers svar och blir till tabeller och diagram. Det går alltså inte att se vad just du har svarat. Om svaren lämnar SCB för att användas för annan statistik eller i forskning, gäller samma sekretesskydd.

Alla uppgifter hanteras enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Det är SCB som är ansvarig för hanteringen. Du har rätt att en gång per år få gratis information om de upp­gifter om dig som hanteras på myndigheten. Du har också rätt att få dina upp­gifter rättade om de har använts på ett sätt som strider mot person­upp­gifts­lagen (1998:204).

Kan mina svar kontrolleras av andra myndigheter?

Nej. Andra personer eller myndig­heter kan inte ta reda på hur just du har svarat. Det regleras i offent­lighets- och sekretess­lagen.

Syftet med undersökningen är inte att kontrollera någon, utan bara att beskriva arbets­marknaden så bra som möjligt.

Hur lång är intervjun?

Intervjun tar ungefär 5–10 minuter.

När ringer ni?

Vi ringer vanligtvis 1–2 veckor efter det att du har fått ett brev från oss.

En viktig del i statistiken är föränd­ringar på arbets­marknaden – till exempel hur ofta människor byter jobb och hur länge man är arbets­lös. Därför intervjuar vi alla mer än en gång, i allmänhet åtta gånger med tre månaders mellan­rum.

I en del av intervjuerna kan det ställas extra­frågor som berör arbets­marknaden, till exempel om arbets­miljö.

Kan jag göra intervjun på andra språk?

Om du vill bli intervjuad på ett annat språk än svenska, så ordnar vi det om du ringer 010-479 65 30 eller skriver till aku-tolk@scb.se. Tecken­tolk bokas på samma telefon­nummer och adress.

Kan någon jag känner svara åt mig?

Det allra bästa är om du själv kan bli intervjuad, så att svaren verkligen blir dina egna. Om du vill vara med, men inte kan, kan en make, maka, sambo, förälder eller ett myndigt barn att svara åt dig, förutsatt att ni bor tillsammans. Andra kan också svara åt dig om du ger dem tillstånd.

Får jag någon ersättning för att jag är med?

Nej, det finns ingen möjlighet att ersätta de som deltar i undersökningen.

Finns det mer information någonstans?

Mer information om under­sökningen – både om metoderna och om resultaten – finns på www.scb.se/aku.

Om du har frågor eller synpunkter…

… får du gärna ringa eller skriva till oss som arbetar med Arbets­krafts­under­sökning­arna.

Telefonnummer: 010-479 42 60
E-postadress: aku@scb.se

Ta del av den färdiga statistiken

Arbetskraftsundersökningarnas resultat publiceras framförallt

  • i ett pressmeddelande varje månad, oftast tredje eller fjärde torsdagen i månaden klockan 9.30
  • i olika tabellpaket för varje månad, kvartal och år
  • i olika tidsserier varje månad
  • i kvartals- och års­publika­tioner som beskriver den svenska arbets­marknaden mer detaljerat (benämns "Statistiska med­delanden").

Alla publicerade resultat från Arbets­krafts­under­sökningarna finns på produkt­sidan www.scb.se/aku. En stor del av statistiken finns även inlagd i Statistik­data­basen på SCB:s webb­plats.

Statistik från Arbets­krafts­under­sökningarna brukar också presen­teras i TV, radio och tid­ningar, i rapporter och i olika inter­nationella jäm­förelser.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Arbetskraftsundersökningarna görs genom telefon­intervjuer. 29 500 personer ingår i under­sökningens urval varje månad. Urvalet dras från befolkningsregistret med hjälp av slumpen.

Telefonintervjun tar ungefär 5–10 minuter. För att kunna se för­ändringar över tid på arbets­marknaden så intervjuas varje person mer än en gång, i allmänhet åtta gånger med tre månaders mellanrum.

Det finns inte någon skyldighet att delta i Arbets­krafts­under­sökning­arna. Däremot blir beskriv­ningen av arbets­marknaden bättre och säkrare om fler intervjuas.

Alla som arbetar med undersökningen har tystnads­plikt, och alla svar och uppgifter är sekretesskyddade. Det styrs av 24 kapitlet 8 § i offentlig­hets- och sekretess­lagen (2009:400).

Svaren från undersökningen läggs samman i tabeller och diagram. Det går alltså inte att se hur en viss person har svarat. Andra personer eller myndig­heter kan heller inte ta reda på hur en viss person har svarat.

Om svaren lämnar SCB för att användas för annan statistik eller i forskning, gäller samma sekretesskydd.

Alla uppgifter hanteras enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Det är SCB som är ansvarig för hanteringen. Du har rätt att en gång per år få gratis information om de uppgifter om dig som hanteras på myndig­heten. Du har också rätt att få dina uppgifter rättade om de har använts på ett sätt som strider mot person­uppgifts­lagen (1998:204).

Kontakta oss

Allmänna frågor

Telefon
010-479 42 60, 010-479 62 00
E-post
aku@scb.se

Boka tid för intervju

Telefon
Ring eller sms:a till 010-479 62 00

Boka tolkintervju

Telefon
010-479 65 30
E-post
aku-tolk@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/aku-info