Till innehåll på sidan

Balansstatistik för monetära finansinstitut (MFI)

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Monetära finansinstitut (MFI) är en delsektor av finansiella företag, för vilken Riksbanken samlar in balansstatistik månads-, kvartals- och årsvis.

Uppgifterna används till Riksbankens finansmarknadsstatistik, till de kvartalsvisa finansräkenskaperna, till SCB:s publicering i Statistikdatabasen samt i rapporter till ECB, BIS, OECD och IMF. Uppgifterna används också av Riksbanken för statistikändamål. Finansinspektionen och Riksbanken kan även använda uppgifterna för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

Instruktioner

Tidsplan

Senaste datum för att lämna in MFI-blanketten till SCB under 2018:

Referensmånad Datum Månadsrapp. Kvartalsrapp. Årsrapp.
December 12/1 x x x
Januari 13/2 x    
Februari 13/3 x    
Mars 13/4 x x  
April 15/5 x    
Maj 14/6 x    
Juni 12/7 x x  
Juli 13/8 x    
Augusti 13/9 x    
September 11/10 x x  
Oktober 13/11 x    
November 13/12 x    

Vanliga frågor

Nedan återfinns de vanligaste frågorna vi får från våra kunder och användare. Kontakta oss om du inte hittar svaret på just din fråga.

Jag har inte kvar mitt användarnamn och lösenord. Hur får jag nya?

Kontakta SCB via nummer 010-479 42 40 eller email: fmr@scb.se.

Vi vill ha möjlighet att testa en av blanketterna genom att skicka in data till SCB:s databas, går det?

Genom att bocka i den lilla rutan "Testsändning" när ni fyller i uppgifter för att skicka blankett till SCB så skickas information till vår testdatabas.

Vi har gjort länkar i aktuell blankettversion och nu har ni kommit med en ny version. Finns det något sätt att flytta länkar till en ny version?

Vi har tagit fram en Excelfil med makro som ska göra det möjlig att länka om mellan två versioner av en blankett. Ladda ner filen ”Omlänkning” under rubriken Instruktioner.

Hur ska mellanhavanden mellan moder och filial hanteras i olika blanketter?

Hur rapporteringen av mellanhavanden ska hanteras finns beskrivet under avsnittet instruktioner och dokumentet ”Mellanhavanden i olika blanketter”.

Hur beräknas omvärderingar av blankade aktier?

Blankade aktier redovisas under "övriga övriga skulder". Omvärderingarna beräknas lämpligen med samma metod som används för aktier redovisade på tillgångssidan, och som beskrivs i anvisningarna.

Hur fördelas derivat på motpart?

Sektorfördelning av derivatstockar skall göras efter derivatets avtalsmotpart, och inte efter det underliggande instrumentets motpart.

För standardiserade instrument är det t ex alltid clearinginstitutet som är motparten. Vid köp av en köpoption som ger rätt att köpa aktier i ett industriföretag till ett visst pris i framtiden från en bank, är avtalsmotparten banker, inte icke finansiella företag.

Hur hanteras derivat som tas upp till anskaffningsvärde i statistikrapporten?

Anvisningarna för derivat bygger på att de redovisas till verkligt värde i statistikrapporten. För derivatavtal liksom för värdepapper gäller att omvärderingar normalt inte uppstår, om de tas upp till anskaffningsvärde. Anvisningarna medger värdering till anskaffningsvärde av anläggningstillgångar.

Vid redovisning till anskaffningsvärde uppstår omvärderingar endast till exempel då utställaren går i konkurs.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering av resultatet sker under ämnesområdet Finansmarknad i publikationen Finansmarknadsstatistik. Publicering sker den 19:e bankdagen varje månad.

Undersökningens resultat visas även i Statistikdatabasen klockan 09.30 den 19:e bankdagen varje månad.

Juridisk information

Uppgiftslämnarplikt föreligger med stöd av 6 kap. 9 § lagen om Sveriges riksbank (1988:1385) samt enligt Riksbankens föreskrifter RBFS 2014:2 (pdf) om instituts rapportering av finansmarknadsstatistik.

Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 §, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess gäller även hos SCB i dess verksamhet enligt lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna, enligt 30 kap. 4a § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Hos Riksbanken omfattas uppgifterna av lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och förordningen om europeisk statistik (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr (223/2009).

Riksbankens föreskrifter och allmänna råd (RBFS 2014:2) om instituts rapportering av finansmarknadsstatistik (English) (pdf)

Kontakta oss

Telefon
010-479 42 40
E-post
fmr@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mfi