Till innehåll på sidan

Räkenskapssammandrag för kommuner

Lämna uppgifterna

Logga in

Räkenskapssammandraget (RS) är en årlig insamling av ekonomiska uppgifter från samtliga kommuner. Syftet med RS är att på kommun‑ och riksnivå få en tillförlitlig information om kommunernas ekonomi, både nuläge och utveckling. RS har stor betydelse för olika användnings­områden på nationell, internationell och kommunal nivå och är lagstadgad. Mer information finns under ”Se även” i dokumentet Statistik­användning av uppgifter från RS.

Instruktioner

RS 2017

Den ordinära insamlingen och granskningen av RS2016 är avslutad.
Instruktionerna och blanketten för RS2017 tas fram under hösten 2017 och därför finns länken till instruktioner och blankettexempel för RS2016 kvar här.

Instruktioner, RS2016, (pdf) (uppdaterad 170105)

Redovisning av flyktingverksamhet i RS2016, (pdf) (uppdaterad 161208)

Förprintade skatteintäkter m.m. (xls)

Blankettexempel RS2016, (xls)

Olåst blankettexempel RS2016, (xls)

Blankettexemplet är utan bakgrundsuppgifter. Enligt önskemål från några kommuner och användare finns här även ett olåst blankettexempel.

Uppgiftslämnarsidan uppdateras löpande vid behov.

Tidsplan

Tidsplanen för RS2017 är inte fastställd än.

 

Vanliga frågor

Hur redovisas kostnader och intäkter avseende flyktingar?

Det generella statliga bidraget pga. flyktingsituationen redovisas i fliken Skatter,bidrag och fin poster på konto 829, rad 740 samt på därav-rad 741.

Samtliga kostnader och intäkter (utöver det generella bidraget) för flyktingar/asylsökande ska i RS redovisas på rad 600, Flyktingmottagande. Undantag är kostnader och specifikt riktade intäkter från Migrationsverket för pedagogisk verksamhet. Dessa redovisas direkt på respektive skolform (dvs. inte via rad 600).

Även kostnader och ersättningar för ensamkommande flyktingbarn och asylsökande barn och ungdomar redovisas på rad 600 eftersom det är kommunen som har ansvar för dessa. Så länge kommunen får ersättning från Migrationsverket enligt ovan nämnd förordning ingår såväl kostnader som intäkter här. 

Vid placering av ensamkommande gäller följande:

 • Om placeringen sker där det finns företag/enskild firma så ska det vara köp av verksamhet och då i motpartredovisningen som privat företag.
 • Om placering sker utan att något bolag finns så ska det gå på konto 504 och 553, och då redovisas ingen motpart i RS (dvs. inte enskild person, hushåll)

Varför visas det en kontroll när jag fyller i beloppet för kompensationen för ökade sociala avgifter för unga på rad 740 i fliken Skatter, bidrag och fin. poster?

Kontrollen visas även om man fyller i rätt. Orsaken är att det utöver kompensationen och flyktingbidraget även skulle kunna finnas ytterligare några generella bidrag från staten. Därför behöver SCB en kommentar där det framgår vad beloppet på raden avser

Hur ska ökade avskrivningar och nedskrivningar i samband med övergång till komponentavskrivning redovisas i RS?

Både avskrivningarna och nedskrivningarna ska i RS redovisas på rad 025 i resultaträkningen. I Driften borde dessutom effekten av dessa ökade kostnader redovisas i kolumn Kalkylerade kapitalkostnader. Om dessa kapitalkostnader belastar rad 910, gemensamma verksamheter borde de interna lokalkostnaderna för de andra verksamheterna ökas eftersom nettokostnaden på rad 910 ska vara 0.

Var ska den mellankommunala skatteutjämningen på grund av skatteväxling redovisas?

Från och med RS2013 redovisas posten på ny rad 640 under skatteintäkter.

Våra skatteintäkter skiljer sig från de förprintade på grund av att vi inte har samma belopp för slutavräkningen, hur ska vi göra i RS?

På rad 630 i avdelning Skatter, bidrag och fin poster kan kommunen göra justeringen av skatteintäkterna. Behöver kommenteras.

Vi använder inte blandmodellen i vår kommun vid beräkning av pensionsskulden. Hur ska jag redovisa detta i RS?

Redovisningen av pensionsskulden görs i RS enligt blandmodellen. Kommunen måste därför räkna om pensionsskulden i RS-rapporteringen.
Detta på grund av:

   • RS-insamlingen måste följa den Kommunala Redovisningslagen
   • För att kunna göra uppföljningar av pensionsåtaganden på nationell nivå  
    behöver redovisningen ske på ett så enhetligt sätt som möjligt
   • Jämförelser mellan kommuner försvåras om redovisningen görs olika.

Hittar du inte din fråga här?

I pdf-filen med instruktioner kan du genom att ange ett ord i sökfältet leta dig fram till rätt ställe i dokumentet. 

Du är även välkommen att skicka din fråga via e-post till uls@scb.se eller ringa till vår uppgiftslämnarservice telefon 010-479 60 65.

Ta del av den färdiga statistiken

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förord­ningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter SCBFS 2016:26. Upp­gifts­skyldig­heten omfattar inte Hälso- och sjuk­vårds­avdelningen. Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Landsting.

Aktuellt

Det tillfälliga stödet med anledning av flyktingsituationen redovisas i RS på rad 740, Generella bidrag från staten med mera. Flyktingstödet redovisas dessutom även på därav-raden 741.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar 8.00–16.00

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/rskommuner