Till innehåll på sidan

Sökande till yrkeshögskoleutbildningar

Välkommen som uppgiftslämnare i undersökningen Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2016!

Lämna uppgifterna

Logga in

På uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) samlar Statistiska centralbyrån (SCB) in uppgifter om sökande till yrkeshögskoleutbildningar.

Uppgifterna utgör en del i MYH:s uppföljning av yrkeshögskoleutbildningar. Syftet med den här undersökningen är främst att få fram statistik över det totala söktrycket till yrkeshögskolan.

Instruktioner

I denna insamling ska sökande till utbildningsomgångar med start under år 2016 redovisas. (inställda utbildningsomgångar ingår inte). 

Samtliga sökande till dessa utbildningsomgångar ska redovisas så länge den sökande uppfyller följande:

1. Den sökande har lämnat in en ansökan där det finns uppgift om den sökandes namn och personnummer (eller namn och födelsedatum).

2. Den sökande har lämnat in sin ansökan inom ansökningstiden. (Om ansökningsperioden har förlängts eller öppnats upp på nytt ska även sökande som sökt till och med det nya sistadatumet redovisas.) Om det finns sökande som sökt efter sista ansökningsdag men ändå tagits med i bedömningsprocessen ska även dessa sökande redovisas.

Du lämnar uppgifterna via en Excelfil. Tänk på att spara mallen till egen dator innan du börjar fylla i uppgifter. Se länken nedan för en mer utförlig beskrivning innan du fyller i uppgifterna.

Under fliken Vanliga frågor finns också svar på de frågor som vi tror kommer att vara de vanligast förekommande.

Möjlighet finns även att i stället skicka in en semikolonseparerad textfil uttagen från ert administrativa system. Filen måste då ha ett utseende som stämmer överens med vår datafilsbeskrivning som finns länkad här nedan.

När du fyllt uppgifterna loggar du in och skickar filen till SCB. Observera att alla era utbildningar och sökande till dessa, ska vara samlade i en fil. Dessa finns i bilagan som följde med infobrevet i vårt utskick från SCB. Vid behov att dela upp utbildningarna behöver ni kontakta SCB för att få Extra inloggningar så att ni inte riskerar att skriva över era tidigare insända filer. Det är endast den senast inskickade filen som sparas.

Spara inskickade filer ifall du skulle behöva uppgifterna senare. Av säkerhetsskäl kan SCB inte skicka tillbaka filer med personnummer.

Excelmall (xlsx) - (Spara mallen på din egen dator innan du börjar använda den)

Instruktioner (pdf)

Datafilsbeskrivning (xls)

Utbildningsomgångar som ingår i undersökningen (pdf)

Tidsplan

2016 års undersökning är avslutad.

Nästa insamlingsomgång startar hösten 2017.

Vanliga frågor

Vilka utbildningar ska redovisas?

Samtliga utbildningsomgångar med start under år 2016 ska redovisas. Inställda utbildningsomgångar ingår inte i undersökningen och behöver inte redovisas.

En lista över vilka utbildningsomgångar som har startdatum under år 2016 och därmed ingår i undersökningen finns under fliken ”Översikt” på uppgiftslämnarsidan.

Vilka sökande ska redovisas?

Samtliga sökande ska redovisas så länge den sökande uppfyller följande:

  1. Den sökande har lämnat in en ansökan där det finns uppgift om personens namn samt personnummer eller födelsedatum.
  2. Den sökande har lämnat in sin ansökan inom ansökningstiden. (Om ansökningsperioden har förlängts eller öppnats upp på nytt ska även sökande som sökt till och med det nya sistadatumet redovisas. Om det finns sökande som har sökt efter sista ansökningsdag men som ändå tagits med i bedömningsprocessen ska även sådana sökande redovisas.)

Hur ska vi göra med sökande som har lämnat in ofullständiga ansökningar?

Så länge den sökande har lämnat in en ansökan, där det finns uppgift om personens namn samt personnummer eller födelsedatum, så ska den sökande redovisas i insamlingen. (Notera att detta är en förändring från föregående års insamling!)

Hur ska vi göra med sökande som har lämnat in sin ansökan efter tidsfristen för när ansökan skulle ha inkommit till oss?

Om ansökningsperioden har förlängts eller öppnats upp på nytt ska alla sökande som sökt till och med det nya sistadatumet redovisas i insamlingen.

Om det finns sökande som har lämnat in sin ansökan efter sista ansökningsdag men trots det tagits med i bedömningsprocessen ska även dessa sökande redovisas i insamlingen.

Hur ska vi göra med sökande som har tagit tillbaka sin ansökan?

Personer som uttryckligen har tagit tillbaka sin ansökan innan ledningsgruppen har fattat beslut om antagning ska inte redovisas i insamlingen.

Personer som har tagit tillbaka sin ansökan efter det att ledningsgruppen beslutat om antagning ska däremot redovisas i insamlingen. Sökande som har tackat nej till en plats på utbildningen ingår i insamlingen och ska redovisas.

Vad menas med YHF?

YHF står för Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan. Det är bestämmelserna i YHF (tredje kapitlet) som styr behörighetskraven för yrkeshögskoleutbildning.

Vad menas med ”behörig sökande”?

Sökande som uppfyllt behörighetskraven till utbildningen enligt 3 kap 1-4 §§ YHF. Sökande som bedömts behöriga med stöd av 20 % - regeln (3 kap. 4 § YHF) räknas som behörig sökande. (YHF=Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan)

Vad menas med ”bedömts behörig med stöd av 4 § (20 %-regeln)”?

Sökande som inte uppfyllt kraven för behörighet enligt 3 kap. 1-3 §§ YHF och som därför prövats och bedömts behörig med stöd av 3 kap. 4 § YHF. Detta oavsett om den sökande har antagits till utbildningen eller inte. (YHF=Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan.)

Vad menas med ”uppfyller 1 § med stöd av enbart punkten 4”?

Sökande som har prövats och uppfyllt 3 kap. 1 § punkten 4 YHF, men som inte uppfyllt någon av punkterna 1-3 i 3 kap. 1 § YHF. (YHF=Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan.)

Vi har inget personnummer på en eller flera sökande, vad ska vi ange?

Om skyddat/tillfälligt eller ofullständigt personnummer ska uppgift lämnas om den sökandes namn och gärna postort. För att skapa inläsningsbara personnummer ange födelsedata (ÅÅÅÅMMDD) följt av TF10 för män och TF20 för kvinnor.

Vi missade informationen från MYH och har makulerat personuppgifter på de sökande. Vad gör vi nu?

Utbildningsomgångar för vilka personuppgifter om de sökande har makulerats kommer att räknas som bortfall. Kontakta SCB:s uppgiftslämnarservice och meddela detta. Det är viktigt att ni i fortsättningen sparar samtliga sökandes personuppgifter för att kunna lämna uppgifterna i kommande insamlingar.

En av våra utbildningsomgångar som skulle ha startat under 2016 startar först 2017. Hur gör vi?

Det är enbart sökande till utbildningsomgångar som faktiskt startat under 2016 som ingår i insamlingen. Uppgifter om sökande till utbildningsomgångar som inte startat år 2016 ska därmed inte lämnas. Om utbildningsomgången finns med på listan över de omgångar ni ska lämna uppgift för, kontakta SCB:s uppgiftslämnarservice och meddela att utbildningsomgången startar först 2017.

En av våra utbildningsomgångar som skulle ha startat under 2016 har ställts in. Hur gör vi?

Det är enbart sökande till utbildningsomgångar som faktiskt startat under 2016 som ingår i insamlingen. Uppgifter om sökande till utbildningsomgångar som har ställts in ska därmed inte lämnas. Om utbildningsomgången finns med på listan över de omgångar ni ska lämna uppgift för, kontakta SCB:s uppgiftslämnarservice och meddela att utbildningsomgången har ställts in.

En av de utbildningsomgångar som skulle ha startat under 2016 har bytt till annan ansvarig utbildningsanordnare. Hur gör vi?

Om utbildningsomgången finns med på listan över de omgångar ni ska lämna uppgift för, kontakta SCB:s uppgiftslämnarservice och meddela att utbildningsomgången har bytt till annan ansvarig utbildningsanordnare.

Ta del av den färdiga statistiken

Preliminär statistik om sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2016 publiceras i Myndigheten för yrkeshögskolans årsrapport i början på maj 2017. Slutlig statistik publiceras i separat redovisning senare under år 2017.

Myndigheten för yrkeshögskolan

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt 4 kap. 8 § Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och 7 § Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641).

Aktuellt

Myndigheten för yrkeshögskolan samlar in uppgifter om sökandes behörighet till utbildningen (enligt 3 kap. 1-4§§ YHF).

Myndigheten för yrkeshögskolan

Det är viktigt att notera att vi vill kunna särskilja sökande som behörighetsförklarats på det som vanligtvis benämns reell kompetens.

  • bedömts behörig med stöd av 1 § enbart punkt 4 (det vill säga de som är behöriga enligt punkt 4 men inte enligt punkterna 1,2 eller 3 i 1§).
  • bedömts behörig med stöd av 4 § den så kallade ”20 % -regeln” (men som inte har förklarats behörig enligt någon av punkterna i 1 §).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar 8.00–16.00

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/yhsokande