Till innehåll på sidan

Sökande till yrkeshögskoleutbildningar

Välkommen som uppgiftslämnare i undersökningen Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2017!

Lämna uppgifterna

Logga in

På uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) samlar Statistiska centralbyrån (SCB) in uppgifter om sökande till yrkeshögskoleutbildningar.
Uppgifterna utgör en del i MYH:s uppföljning av yrkeshögskoleutbildningar. Syftet med den här undersökningen är främst att få fram statistik över hur många personer som söker till yrkeshögskolan totalt sett och hur många av dessa som är behöriga.

Instruktioner

I denna undersökning ska sökande till utbildningsomgångar med start under år 2017 redovisas. Inställda utbildningsomgångar ingår inte. Om en eller flera av de omgångar som du ska rapportera har blivit inställd eller startar först 2018, kontakta SCB:s uppgiftslämnarservice och meddela att utbildningsomgången inte startar/startat under 2017. Telefonnummer och e-postadress till uppgiftslämnarservice finns längst ned på denna sida.

Samtliga sökande till utbildningsomgångar med start 2017 ska redovisas så länge den sökande uppfyller följande:

1. Den sökande har lämnat in en ansökan där det finns uppgift om den sökandes namn och personnummer (eller namn och födelsedatum).

2. Den sökande har lämnat in sin ansökan inom ansökningstiden. Om ansökningsperioden har förlängts eller öppnats upp på nytt ska även sökande som sökt till och med det nya sistadatumet redovisas. Om det finns sökande som sökt efter sista ansökningsdag men ändå tagits med i bedömningsprocessen ska även dessa sökande redovisas.

Du lämnar uppgifterna via en Excelblankett. Tänk på att spara blanketten till din egen dator innan du börjar fylla i uppgifter. Se länken ”Instruktioner” nedan för en mer utförlig beskrivning som är bra att läsa innan du fyller i uppgifterna.

När du fyllt uppgifterna i den Excelblankett du sparat ned så loggar du in med inloggningsuppgifterna från informationsbrevet och skickar filen till SCB. Observera att alla era utbildningar och sökande till dessa ska vara samlade i en fil. Vilka utbildningsomgångar du ska rapportera står i bilagan som följde med infobrevet i vårt utskick från SCB. Vill du dela upp rapporteringen av era utbildningar på flera personer, behöver du kontakta SCB för att få extra inloggningar så att du inte riskerar att skriva över era tidigare insända filer. Det är endast den senast inskickade filen som sparas.

Möjlighet finns även att i stället skicka in en semikolonseparerad textfil uttagen från ert administrativa system. Filen måste då ha ett utseende som stämmer överens med vår datafilsbeskrivning som finns länkad här nedan.

Spara inskickade filer ifall du skulle behöva uppgifterna senare. Av säkerhetsskäl kan SCB inte skicka tillbaka filer med personnummer.

Under rubriken Vanliga frågor finns också svar på de frågor som vi tror kommer att vara de vanligast förekommande.

Excelblankett (xlsx) - (Spara mallen på din egen dator innan du börjar fylla i den)
Instruktioner (pdf)
Datafilsbeskrivning (xls)
Utbildningsomgångar som ingår i undersökningen (pdf)

Tidsplan

Informationsbrev med inloggningsuppgifter skickas ut i slutet av vecka 46. Lämna uppgifterna avseende 2017 senast den 15 januari 2018.

Vanliga frågor

En av de utbildningsomgångar som skulle ha startat under 2017 har bytt till annan ansvarig utbildningsanordnare. Hur gör vi?

Om utbildningsomgången finns med på listan över de omgångar du ska lämna uppgifter för, kontakta SCB:s uppgiftslämnarservice och meddela att utbildningsomgången har bytt till annan ansvarig utbildningsanordnare.

Vi har inget personnummer på en eller flera sökande, vad ska vi ange?

Om skyddat/tillfälligt eller ofullständigt personnummer ska uppgift lämnas om den sökandes namn och postort. För att skapa inläsningsbara personnummer ange födelsedata (ÅÅÅÅMMDD) följt av TF10 för män och TF20 för kvinnor. Andra nordiska länder har oftast födelsedata i omvänd ordning och ska då anpassas enligt ovanstående ordning. Den här informationen finns även i dokumentet Instruktioner.

Hur ska vi göra med sökande som har tagit tillbaka sin ansökan?

Personer som uttryckligen har tagit tillbaka sin ansökan innan ledningsgruppen har fattat beslut om antagning ska inte redovisas i undersökningen.

Personer som har tagit tillbaka sin ansökan efter det att ledningsgruppen beslutat om antagning ska däremot redovisas i undersökningen. Sökande som har tackat nej till en plats på utbildningen ingår i undersökningen och ska redovisas.

Vi har inte sparat namn och personuppgifter på de sökande. Vad gör vi nu?

Om du inte har uppgifterna sparade kontaktar du SCB:s uppgiftslämnarservice och meddelar detta. Observera att undersökningen ”Sökande till yrkeshögskoleutbildningar (YH)” är en årlig och återkommande undersökning. Därför är det viktigt att du fortsättningsvis sparar samtliga sökandes personuppgifter för kommande undersökningar.

Ta del av den färdiga statistiken

Övergripande statistik om sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2017 publiceras i Myndigheten för yrkeshögskolans statistiska årsrapport i början av maj 2018.

Mer detaljerad statistik planeras att publiceras senare under 2018. Tidigare års resultat finns publicerade på:

Myndigheten för yrkeshögskolan

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt 4 kap. 8 § Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och 7 § Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641).

Aktuellt

Observera att kolumnerna i Excelblanketten har en annan ordning i årets undersökning. Därför kan inte förra årets Excelblankett användas. Årets blankett börjar med Utbildningsnummer, Omgångsnummer och därefter Personnummer.

Som tidigare ska de sökandes behörighet och behörighet enligt reell kompetens rapporteras.

Läs mer i instruktionerna kring vad som ska rapporteras in gällande behörighet.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:

2 maj–21 juni
08.00–16.00

25 juni–10 augusti
08.00–15.00

13 augusti–31 augusti
08.00–16.00

1 september–
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/yhsokande