Skyddad natur - Statistiska centralbyrån

Bild - Skyddad naturSyftet med statistiken är att ge en översikt av skyddade områden i Sverige. Med skyddade områden avses bland annat nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden. De omfattar geografiskt väl avgränsade områden med föreskrifter för bevarandet av skyddsvärd natur. Statistiken innehåller även uppgifter om skyddade älvar, nationalstadsparken och fridlysta arter. Uppgifter om skyddad natur är till stora delar hämtade från Naturvårdsverkets centrala register över skyddade områden, Naturvårdsregistret, VIC Natur.

Inom området Markanvändning arbetar SCB med kartor och geografisk analys baserat på information i statistikregister som beskriver befolkning, företag och fastigheter. Statistiken kombineras med geografisk information från andra myndigheter, t.ex. Lantmäteriet och Trafikverket. Specialbearbetningar kan göras i form av uppdrag, bland annat för att ge underlag till planering och utredningar inom området samhällsbyggnad.

Skyddad natur 2013-12-31

Sedan 2012 har arealen skyddad natur ökat med drygt 83 000 hektar. Ökningen består till 65 procent av ett nytt naturreservat i Östhammars kommun – Gräsö östra skärgård, vilket nästan helt består av havsyta.   Läs hela statistiknyheten

Senast publicerat

Ingen publicering är planerad under resten av året.


Kortadress: http://www.scb.se/MI0603

Kontakta oss

Karin Hedeklint 
08-506 945 14

Jerker Moström
08-506 940 31

mark.vatten.gis@scb.se

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter