På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Dokumentation

Här har vi samlat information om hur vi gör våra undersökningar. Alltifrån detaljerade beskrivningar av vad våra register innehåller, till vilka klassifikationer eller statistiska metoder som använts.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö | Alla

Ämnesområde

  A

 • anställda

  Förklaring

  Denna kategori består av underkategorierna fast anställda och tidsbegränsat anställda.

  Engelsk översättning

  employees
 • arbetslösa

  Förklaring

  Denna grupp består av personer som inte var sysselsatta den undersökta veckan och som har sökt och kunnat ta ett arbete. Gruppen arbetslösa omfattar även personer som har fått ett arbete som börjar inom tre månader, förutsatt att de skulle ha kunnat arbeta under den undersökta veckan eller börja inom 14 dagar från den undersökta veckans slut.

  Engelsk översättning

  unemployed
 • asylsökande

  Definition

  utländsk medborgare som ansökt om asyl i Sverige men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket eller migrationsdomstol

  Förklaring

  Den som är asylsökande är inte folkbokförd i Sverige. Det är först om och när den asylsökande får uppehållstillstånd och har blivit folkbokförd som personen ingår i SCB:s officiella befolkningsstatistik.

  Engelsk översättning

  asylum seeker
 • B

 • befolkningstäthet

  Definition

  mått på hur tätt befolkat ett geografiskt område är

  Förklaring

  Befolkningstätheten räknas fram som kvoten mellan ett områdes folkmängd och dess areal. Den vanligaste enheten är antal invånare per kvadratkilometer.

  Engelsk översättning

  population density
 • BNI

  Definition

  summan av alla inkomster till inhemska enheter, dvs. företag, organisationer eller privatpersoner, i ett land

  Förklaring

  BNI är summan av BNP minus så kallade primära inkomster (till exempel löner, räntor och drifts­över­skott) som inhemska företag och hushåll betalar till utländska företag och hushåll plus primära inkomster som inhemska företag och hushåll tar emot från utlandet.

  Brutto innebär att kapital­förslitning medräknas i förädlings­värdet, dvs. den del av drifts­över­skottet som ska användas för ersättning av fasta tillgångar som förslitits.

  Engelsk översättning

  Gross national income (GNI)
 • BNP

  Definition

  värdet av alla de varor och tjänster som produceras i ett land eller en region för användning till konsumtion, export och investering under en period, vanligtvis ett år eller ett kvartal

  Förklaring

  Bruttonationalprodukten (BNP) kan beräknas på tre sätt: baserat på produktion, användning eller inkomst.

  • BNP baserat på produktion är summan av förädlings­värden brutto för de olika institut­ionella sektorerna i alla branscher plus produkt­skatter minus subventioner.
  • BNP baserat på användning är summan av: värdet av inhemska organisa­tioners och hushålls användning av varor och tjänster (faktisk konsumtion och brutto­investering) plus export av varor och tjänster minus import av varor och tjänster.
  • BNP baserat på inkomster är summan av användning i national­räken­skapernas konton för den totala ekonomins inkomst­bildning, det vill säga löner och sociala avgifter, skatter minus subventioner på produktion och import, drifts­överskott brutto och sammansatt förvärvs­inkomst för den totala ekonomin.

  Brutto innebär att kapital­förslit­ningen räknas med i förädlings­värdet. Kapital­förslit­ningen är den del av drifts­över­skottet som ska användas för ersättning av de fasta tillgångar som har förslitits.

  Engelsk översättning

  Gross domestic product (GDP)
 • bortfall

  Definition

  hela samlingen av bortfallsobjekt med eller utan det partiella bortfallet inräknat

  Engelsk översättning

  non-response
 • bortfallsobjekt

  Definition

  observationsobjekt för vilket inte några användbara uppgifter har kunnat samlas in

  Exempel

  Anledningar till att observationsobjekt blir bortfallsobjekt kan vara att exempelvis en uppgiftslämnare är sjuk, inte går att kontakta, avstår från att lämna uppgifter eller att uppgifter av andra anledningar inte är möjliga att samla in.

  Skillnaden mellan bortfallsobjekt och partiellt bortfall

  Observationsobjekt som det finns användbara uppgifter för, men som saknar vissa uppgifter, är inte bortfallsobjekt utan svarande med partiellt bortfall.

  Exempelvis har en person som ska lämna uppgifter till Partisympatiundersökningen (PSU) endast svarat på en fråga, och det är ”Är din make/maka/sambo anställd, lantbrukare eller företagare?”. I PSU behöver man veta på vilket parti personen kommer att rösta på för att uppgifterna ska gå att använda, eftersom partisympatin är den viktigaste uppgiften för undersökningen. Då denna viktigaste uppgift saknas är personen ett bortfallsobjekt, dvs det finns inte tillräckligt många användbara uppgifter om personen. Personens uppgifter kommer därför inte att tas med i undersökningen.

  En annan person har i PSU svarat på den mest viktiga frågan ”Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval inom de närmaste dagarna?” samtidigt som svar saknas för några andra frågor. Denna person räknas då som svarande med partiellt bortfall eftersom personen har svarat på den viktigaste frågan, vilket gör att uppgifterna från de besvarade frågorna kommer att användas i undersökningen.

  Engelsk översättning

  non-response unit, unit non-response
 • C

 • civilstånd

  Förklaring

  Det finns sju olika typer av civilstånd: ogift, gift, skild, änka/änkling, registrerad partner, separerad partner samt efterlevande partner.  Sambo ingår inte som civilstånd. Redovisningen av en persons civilstånd utgår från hur den personen är registrerad i folkbokföringen.

  Den 1 maj 2009 trädde en könsneutral äktenskapslag i kraft som upphävde partnerskapslagen. Efter den 1 maj 2009 kan man inte längre registrera partnerskap i Sverige.  De som däremot var det innan 1 maj 2009 kan fortfarande ha kvar den gamla registreringen. Man kan om man vill omvandla sitt partnerskap till äktenskap.

  Engelsk översättning

  civil status
 • COFOG

  Förklaring

  En internationell klassifikation där offentliga sektorns utgifter grupperas efter dess ändamål.

  Engelsk synonym: Classification of the Functions of Government.

  Engelsk översättning

  COFOG (Classification of the functions of government)
 • COICOP

  Förklaring

  En internationell klassifikation där hushållens konsumtion grupperas efter dess ändamål.

  Engelsk synonym: Classification of Individual Consumption by Purpose.

  Engelsk översättning

  COICOP (Classification of individual consumption by purpose)
 • E

 • ej i arbete

  Förklaring

  Denna kategori består av grupperna sysselsatta frånvarande hela veckan och arbetslösa samt kategorin ej i arbetskraften.

  Engelsk översättning

  not at work
 • ej i arbetskraften

  Förklaring

  Denna kategori består av de personer som varken tillhör kategorin sysselsatta eller kategorin arbetslösa.

  Engelsk översättning

  not in the labour force
 • europeiska national- och regionalräkenskapssystemet/European System of National and Regional Accounts (ENS/ESA)

  Förklaring

  ENS 2010 (Europeiska national- och regionalräkenskapssystemet, 2010) – på engelska, ESA 2010 (European System of National and Regional Accounts 2010) – är den europeiska versionen av SNA 2008, men med egna tillämpningar. Det är en förordning enligt vilken alla medlemsländer ska beräkna sina nationalräkenskaper. Nya ENS/ESA-förordningen har beteckningen 549/2013. Alla EU-medlemsländer har publicerat nationalräkenskaper enligt den uppdaterade förordningen senast under september månad 2014. 

  Engelsk översättning

  ESA (European System of Accounts)
 • export

  Förklaring

  Export av varor och tjänster består av försäljning, byte eller gåva mellan inhemska och utländska företag eller andra aktörer. I regel innebär export att inhemska företag eller andra aktörer levererar varor eller tjänster till utländska företag eller andra aktörer.

  Export av varor kan ske utan att dessa någonsin har funnits på svenskt territorium. Detta inträffar i de fall varorna har producerats och sålts av svenska dotterbolag utomlands men där handelsmarginalen tillfaller ett svenskt moderbolag.

  Jämför: import.

  Engelsk översättning

  export
 • F

 • faktiskt arbetad tid

  Förklaring

  Antalet timmar som personen arbetade den undersökta veckan.

  Engelsk översättning

  time actually worked
 • fast anställda

  Förklaring

  Denna grupp består av personer med tillsvidareanställning.

  Engelsk översättning

  permanent employees
 • fast bruttoinvestering

  Definition

  anskaffning av materiella eller immateriella tillgångar som ska användas upprepade gånger (under minst ett år) i produktionsprocessen

  Exempel

  Brutto innebär att även det kapital som förslits ersätts. En bruttoinvestering kan exempelvis bestå av maskiner, byggnader och anläggningar. Bruttoinvesteringen kan även vara  materiell eller immateriell; ett datorprogram är ett exempel på en immateriell investering.

  Engelsk översättning

  gross fixed capital formation
 • fasta priser

  Definition

  värdet i en annan periods pris

  Förklaring

  Med fasta priser är det lättare att jämföra priser mellan olika tidsperioder eftersom påverkan av inflationen är bortrensat.

  Engelsk översättning

  constant prices
 • flyttning

  Definition

  händelse som innebär att en person byter bostad och att detta registreras i folkbokföringen

  Förklaring

  Statistiken över flyttningar delas upp beroende på flyttningens riktning: inflyttningar (till en viss bostad) och utflyttningar (från en viss bostad). Flyttningar kan ske både inom ett land (inrikes flyttningar) och mellan länder (utrikes flyttningar).

  Antalet flyttningar och antalet personer som flyttat kan skilja sig åt eftersom en person kan byta bostad mer än en gång under en viss period.

  Exempel

  Om en person flyttar från Malmö till Göteborg räknas det i statistiken för Göteborg som en inrikes inflyttning och för Malmö som en inrikes utflyttning. Om personen istället flyttar från Malmö till Köpenhamn räknas det som en utrikes utflyttning (utvandring).

  Engelsk översättning

  migration
 • flyttningsnetto

  Förklaring

  Flyttningsnetto är skillnaden mellan antalet inflyttade och utflyttade personer under en viss tidsperiod till och från ett visst område. Det är alltså antalet inflyttade minus antalet utflyttade. Värdet kan vara positivt eller negativt. Om värdet är positivt talar man om ett flyttnings­över­skott, vilket innebär att fler personer har flyttat in i ett område än ut. Om värdet är negativt talar man om ett flyttnings­under­skott; vilket innebär att färre personer har flyttat in i ett område än ut.

  Exempel

  Flyttningsnettot för Örebro kommun år 2011 var 1 013 personer. Under året flyttade 7 202 personer in och 6 189 personer flyttade ut. Det var alltså ett flyttnings­över­skott på 1 013 personer år 2011.

  Engelsk översättning

  net migration
 • folkbokföringen

  Definition

  det grundläggande registret över Sveriges befolkning

  Förklaring

  I folkbokföringen finns uppgifter om Sveriges invånare: vilka som bor i Sverige, var de bor, deras medborgarskap och födelseland samt civilstånd. I folkbokföringen finns även uppgifter om födslar och dödsfall. Folkbokföringen ligger till grund för den officiella befolkningsstatistiken. Vem som ska vara folkbokförd och var i Sverige en person ska vara folkbokförd regleras i folkbokföringslagen SFS 1991:481. Enligt huvudregeln i folkbokföringsförordningen skall en person anses vara bosatt där han eller hon regelmässigt tillbringar sin dygnsvila.

  Engelsk översättning

  population registration
 • folkmängd

  Definition

  antalet personer som finns folkbokförda vid en viss tidpunkt, inom ett visst område

  Förklaring

  Folkmängden är synonymt med antalet invånare i ett visst område. I folkmängden ingår alla invånare oavsett medborgarskap. Asylsökande ingår inte i folkmängden.

  Engelsk översättning

  number of inhabitants
 • folkökning

  Definition

  mått på folkmängdens förändring för en viss region under en viss period

  Förklaring

  Period kan avse år, kvartal, månad med mera.

  Folkökningen för ett visst år beräknas som skillnaden mellan folkmängden den 31 december det året och den 31 december året innan. Folkökningen kan vara positiv eller negativ.

  Det finns ett alternativt beräkningssätt. Folkökningen beräknas då år t genom: antal födda år t - antal döda år t + antal inflyttningar år t - antal utflyttningar år t + justeringspost.

  Angående justeringsposten: SCB hämtar uppgifter om folkmängd, födda, döda och flyttningar från folkbokföringen på Skatteverket. Ibland finns en differens mellan årets folkmängd och föregående års folkmängd + födelseöverskott + flyttningsnetto under året. Differensen kallas för justeringspost. Justeringsposten består av levande födda, döda eller in- och utflyttningar som registrerats under perioden men avser någon tidigare period. Dessa händelser påverkar den utgående folkmängden och därigenom folkökningen.

  Engelsk översättning

  population increase
 • födda

  Definition

  barn som fötts levande i Sverige och där modern vid tiden för barnets födelse var folkbokförd, eller där fadern var folkbokförd och angiven som vårdnadshavare

  Förklaring

  Barn som föds i Sverige och vars föräldrar är asylsökande eller tillfälliga besökare räknas inte som födda i statistiken.

  Numera används främst termen födda, men ibland redovisas både levande födda och dödfödda. I äldre publikationer delades ofta födda upp på levande födda och dödfödda.

  Synonym: levande födda

  Engelsk översättning

  births, live births
 • födelseöverskott

  Definition

  differensen mellan antal levande födda och antal döda under en viss period

  Förklaring

  Födelseöverskottet är positivt om det föds fler barn än antal personer som dör under en viss period och negativt om färre barn föds än antal personer som dör.

  Synonym: födelsenetto

  Engelsk översättning

  birth surplus
 • förädlingsvärde

  Definition

  nettot mellan värdet av produktionen av en vara eller tjänst och värdet av den förbrukning som går åt för denna produktion

  Förklaring

  Genom summering kan man beräkna förädlingsvärdet för en hel sektor, region eller nation. Summan av alla förädlingsvärden plus nettot av produktskatter eller subventioner plus ev. ofördelade poster, utgör BNP baserat på produktionen.

  Engelsk översättning

  value added
 • I

 • i arbete

  Förklaring

  Denna kategori består av sysselsatta personer som har utfört något arbete. Med ”utfört något arbete” menas att under den undersökta veckan ha arbetat minst en timme, antingen som avlönad arbetstagare, egen företagare (inklusive så kallade fria yrkesutövare) eller oavlönad medhjälpare i ett företag som tillhör personens make eller maka eller en annan medlem av samma hushåll.

  Engelsk översättning

  at work
 • i arbetskraften

  Förklaring

  Denna kategori består av underkategorierna sysselsatta och arbetslösa.

  Engelsk översättning

  in the labour force
 • icke-marknadsproducenter

  Definition

  producenter av varor och tjänster för egen slutlig användning eller för leverans till priser som inte är ekonomiskt signifikanta

  Exempel

  Det är huvudsakligen offentliga verksamheter som hör till denna kategori.

  Jämför: marknadsproducenter.

  Engelsk översättning

  non-market producers
 • icke-sannolikhetsurval

  Definition

  urvalsundersökning där inte alla objekt har kända sannolikheter större än noll för att komma med i undersökningen

  Exempel

  I ett icke-sannolikhetsurval väljs objekt utan en urvalsram, dvs utan att känna till alla objekt som är möjliga att välja. Nackdelen när man inte använder sig av ett icke sannolikhetsurval är att det inte finns någon vedertagen statistisk metodik för att dra slutsatser om hela målpopulationen.

  Nackdelar med icke-sannolikhetsurval

  Nackdelar när man använder sig av ett icke sannolikhetsurval är att det inte finns någon vedertagen statistisk metodik för att dra slutsatser om hela målpopulationen och att det är svårt att ange bra mått på hur pass tillförlitliga statistikresultaten är.

  Exempel på ett icke-sannolikhetsurval

  I ett icke-sannolikhetsurval intervjuas personer som passerar på en trottoar. Intervjun avslutas när ett på förhand bestämt antal kvinnor och män i vissa åldrar har intervjuats. Risken är att en stor del av de intervjuade personerna är personer som är ute och rör sig mycket. Det kommer troligen ge en missvisande bild av förhållandena i befolkningen som helhet.

  Jämför: sannolikhetsurval

  Engelsk översättning

  non-probability sampling
 • import

  Förklaring

  Import av varor och tjänster består av försäljning, byte eller gåva mellan inhemska och utländska företag eller andra aktörer. Import innebär motsatsen till export, det vill säga svenska företag eller andra aktörer tar emot varor eller tjänster från utländska aktörer efter betalning (som regel).

  Jämför: export.

  Engelsk översättning

  import
 • inflyttningsland

  Definition

  land som en person flyttar till vid utvandring från Sverige

  Förklaring

  I SCB:s statistik är inflyttningslandet det land dit en person har utvandrat från Sverige.

  Exempel

  Om en person flyttar från Sverige till Finland är inflyttningslandet Finland.

  Engelsk översättning

  immigration country/country of destination
 • inrikes flyttning

  Definition

  flyttning inom Sverige, och som medför förändrad folkbokföringsadress

  Förklaring

  En inrikes flyttning är både en inrikes utflyttning och en inrikes inflyttning. Om en person flyttar från Göteborg till Malmö räknas det som en inrikes utflyttning från Göteborg och en inrikes inflyttning till Malmö.

 • insatsförbrukning

  Definition

  sammanlagt värde av de varor och tjänster som används i produktionsprocessen

  Exempel

  Dessa varor och tjänster kan antingen vidareförädlas eller förbrukas i produktionsprocessen. Fasta tillgångar, som maskiner och byggnader, ingår inte i insatsförbrukningen. Insatsförbrukningen utgör en del i nationalräkenskapernas produktionskonto. Om man från produktionsvärdet drar av förbrukningen så erhålls förädlingsvärdet.

  Jämför: Förädlingsvärde och produktionsvärde.

  Engelsk översättning

  intermediate consumption
 • institutionell sektor

  Förklaring

  En institutionell sektor är en grupp av företag som har liknande ekonomiskt beteende. Varje företag eller hushåll kan bara tillhöra en institutionell sektor. I Sverige finns följande institutionella sektorer: finansiella företag, icke finansiella företag, offentlig sektor, hushåll och hushållens icke‑vinstdrivande organisationer.

  Engelsk översättning

  institutional sector
 • intresseobjekt

  Definition

  objekt i en intressepopulation

  Exempel

  Jämför: målobjekt, ramobjekt, urvalsobjekt, observationsobjekt

 • intressepopulation

  Definition

  population som statistikbeställaren önskar få beskriven, med hjälp av en statistisk undersökning innan hänsyn hunnit tas till hur pass svår eller dyr populationen i praktiken är att undersöka

  Exempel

  Relationen mellan intresse- och målpopulation

  I en undersöknings första planeringsomgång bedöms om statistikbeställarens intressepopulation i praktiken går bra att studera till en rimlig kostnad.

  Om intressepopulation går bra att studera till en rimlig kostnad sammanfaller intresse- och målpopulation, dvs beställarens intressepopulation är den som studeras i undersökningen.

  Om intressepopulationen är svår eller dyr att undersöka inriktas undersökningen istället på att studera en liknande population som är lättare eller billigare att undersöka.

  Jämför: målpopulation, rampopulation, urvalspopulation, observationspopulation

 • invandring

  Definition

  varaktig flyttning till Sverige från ett annat land, och som registreras i folkbokföringen

  Förklaring

  Grundregeln för att en flyttning ska anmälas till folkbokföringen är att den som flyttar ska ha för avsikt att bosätta sig i Sverige under minst ett år, men folkbokföringslagen (1991:481) tillåter vissa undantag.

  Invandring är oberoende av medborgarskap. Även svenska medborgare som flyttar till Sverige efter några års bosättning utomlands ingår därför i statistiken över invandringar.

  Invandringar betraktas precis som flyttningar som antal händelser och inte som antal personer. Men eftersom antalet personer som under ett år invandrar mer än en gång är mycket litet är det i princip ingen skillnad mellan antalet invandringar och antalet personer som invandrat.

  Asylsökande har under utredningsprocessen inte uppehållstillstånd och är heller inte folkbokförda. De ingår därför inte i befolkningsstatistiken utan tas med först när de blir folkbokförda.

  Synonym: immigration

  Engelsk översättning

  immigration
 • invandringsöverskott

  Definition

  differensen mellan antalet invandringar och antalet utvandringar under en viss period

  Förklaring

  Invandringsöverskottet är positivt om det skett fler invandringar än utvandringar och negativt om det skett färre invandringar än utvandringar.

  Antalet flyttningar och antalet personer som flyttar kan skilja sig åt eftersom det i folkbokföringen går att registrera att en person invandrat eller utvandrat mer än en gång under en period. I praktiken visar invandringsöverskottet dock alltid differensen mellan antalet personer som invandrat och antalet som utvandrat.

  Synonym: invandringsnetto

  Engelsk översättning

  immigration surplus, net immigration
 • K

 • kapitalförslitning

  Definition

  värdet av fasta tillgångar (maskiner, byggnader och annat) som förslitits under en viss period

  Exempel

  Förutom vad som förslitits genom normal användning inräknas även vad som försvunnit genom skador av olika slag.

  De fasta tillgångarna anskaffas genom investering.

  En del i bruttoinvesteringen utgörs av ersättning för kapitalförslitning, en annan del avser utökningen, netto, av de fasta tillgångarna.

  Jämför: fast bruttoinvestering.

  Engelsk översättning

  Consumption of fixed capital
 • konsumtion

  Definition

  Utgifter för varor och tjänster för  tillfredsställelse av individuella eller kollektiva behov

  Exempel

  Konsumtionen är avgränsad mot företagens förbrukning av varor och tjänster, som ju används i en produktionsprocess. Den är också avgränsad mot anskaffning av tillgångar genom investering. Hushåll, offentliga sektorn och hushållens icke vinstdrivande organisationer konsumerar.

  Engelsk översättning

  consumption
 • L

 • lagerinvestering

  Definition

  sammanlagt värde (netto) av de varor som lagts till lager under en viss tidsperiod

  Exempel

  Lagerinvesteringen kan vara positiv eller negativ. Positiv lagerinvestering innebär att ett företag bygger upp sitt lager. Negativ lagerinvestering innebär att ett företag tar ut varor ur lagret för leverans eller egen användning.

  Engelsk översättning

  inventory investments, synonym: inventory changes
 • latent arbetssökande

  Förklaring

  Denna grupp består av personer i kategorin ej i arbetskraften som velat och kunnat arbeta den undersökta veckan men inte sökt något arbete.

  Engelsk översättning

  latent job seekers
 • löpande priser

  Definition

  det nominella värdet, utan hänsyn till värdeförändringar på grund av inflation

  Förklaring

  Värdet i löpande pris är priset när transaktionen äger rum. I statistiska sammanhang innebär det normalt det genomsnittliga priset för en viss period, till exempel ett år, ett kvartal eller en månad.

  Engelsk översättning

  current prices
 • M

 • marknadspris

  Definition

  pris som gäller för säljare och köpare vid köptillfället

  Exempel

  Marknadspriset motsvarar det köparen faktiskt betalar vid köptillfället.
  I princip ska detta pris vara ekonomiskt signifikant, det vill säga täcka in både kostnader och vinster.

  Marknadspriset är ett av de olika prisbegrepp som nationalräkenskaperna använder sig av. I de olika begreppen kan moms och andra produktanknutna skatter eller subventioner vara antingen medräknade eller exkluderade, liksom även handelsmarginaler och transportmarginaler eller produktionsanknutna skatter och subventioner. BNP anges till marknadspris, det vill säga inklusive marginaler och de skatter som nämns ovan men exklusive subventionerna. Rabatter är fråndragna och eventuella räntor räknas inte med.

  Engelsk översättning

  market price
 • marknadsproducenter

  Definition

  producenter av i huvudsak marknadsprodukter, vilka säljs på marknaden till priser som är ekonomiskt signifikanta

  Exempel

  Producenter som inte är marknadsproducenter klassas som icke-marknadsproducenter.

  Jämför: icke-marknadsproducenter, marknadspris.

  Engelsk översättning

  market producers
 • medborgarskap

  Definition

  rättsligt bindande förhållande mellan en stat och en person (medborgare) där förhållandet innebär fullständiga politiska och sociala rättigheter och skyldigheter i en stat

  Förklaring

  Man blir normalt automatiskt svensk medborgare när man föds i Sverige eller blir adopterad av svenska föräldrar.

  Ett barn som föds utomlands av en mamma med utländskt medborgarskap och en pappa med svenskt medborgarskap blir svensk medborgare om föräldrarna gifter sig.

  Man kan också bli svensk medborgare genom att ansöka om det. De krav som en person måste uppfylla för att få svenskt medborgarskap är till exempel att ha varit stadigvarande bosatt i Sverige i fem år (fyra år för nordiska medborgare).

  Inom befolkningsstatistiken redovisas endast ett medborgarskap för en person även om den person har fler än ett medborgarskap. I första hand redovisas det svenska medborgarskapet, sedan i fallande ordning medborgarskap i EES-länder, medborgarskap i länder utanför EES med vilka Sverige har socialförsäkringskonvention. Sist prioriteras övriga länder.

  Det mest påtagliga beviset på svenskt medborgarskap är ett svenskt pass.

  Engelsk översättning

  citizenship
 • medelfolkmängd

  Definition

  det genomsnittliga antalet personer i en viss befolkningsgrupp under en viss period

  Förklaring

  Medelfolkmängden för ett visst år är vanligen medelvärdet av värdena på folkmängden vid detta års slut och vid det föregående årets slut. 

  Följande formel används för beräkning av medelfolkmängd (M):

  M=(Pt+Pt-1)/2

  är folkmängden den 31/12 år t
  är folkmängden den 31/12 år t−1

  Medelfolkmängden för en viss ålder kan beräknas efter uppnådd ålder (till exempel 10-åringar) eller födelseår (till exempel personer födda 2003).

  Medelfolkmängden för antalet 0-åringar beräknas som antalet födda under de båda åren dividerat med två.

  Exempel

  Den 31 december år 1 fanns 56 991 stycken 30-åriga kvinnor och den 31 december år 2 fanns 57 677 stycken 30-åriga kvinnor. Medelfolkmängden för 30-åriga kvinnor år 2 är då 57 334 personer ((57 677 + 56 991)/2).

  Engelsk översättning

  mean population
 • medelålder

  Definition

  den genomsnittliga åldern i en viss befolkningsgrupp vid en viss tidpunkt

  Förklaring

  En persons ålder i befolkningsstatistiken baseras på födelseuppgifterna i personnumret. Vid beräkning av medelålder använder SCB ålder i dagar.

  Exempel

  Om det finns 5 personer i en viss befolkningsgrupp fördelade på 100, 300, 500, 700 och 900 dagar så beräknas medelåldern som summan av dessa personers åldrar dividerat med 5. Medelåldern för den här gruppen är alltså 500 dagar eftersom summan av deras åldrar är 2 500 (100+300+500+700+900) vilket delat med 5 är 500.

  Engelsk översättning

  average age
 • målobjekt

  Definition

  objekt som beskrivs i statistiken

  Exempel

  Exempel på målobjekt

  I Aktieägarstatistiken är målobjekten aktieinnehaven, i Arbetskraftsundersökningarna är målobjekten de folkbokförda och i Grönytor i och omkring tätorter är markytor målobjekt.

  Exempel på när mål-, urvalsobjekt och observationsobjekt är av olika typ

  Målobjekt, urvalsobjekt och observationsobjekt är oftast desamma i en och samma statistiska undersökning, men behöver inte vara det. Exempelvis kan statistiken beskriva skolklasser (målobjekt) efter att skolor (urvalsobjekt) valts ur urvalsramen och eleverna (observationsobjekt) på de utvalda skolorna har undersökts.

  Jämför: intresseobjekt, ramobjekt, urvalsobjekt, observationsobjekt

  Engelsk översättning

  target unit, unit of interest
 • N

 • NACE

  Förklaring

  EU:s klassifikation över näringsgrenarna (branscherna). Den har sin svenska motsvarighet i SNI, som har NACE som bas.

  Engelsk term: NACE
  Fransk term: Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes
  Fransk synonym: NACE
  Jämför: SNI

  Engelsk översättning

  NACE (English uses the French acronym for ”Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes’’)
 • naturlig folkökning

  Definition

  antalet personer som folkmängden ökar (eller minskar) med från en tidpunkt till en annan beräknat endast på antalet födda och döda

  Förklaring

  Den naturliga folkökningen beräknas som antalet födda minus antalet döda under en viss period. Om antalet döda överstiger antalet födda är den naturliga folk­ökningen negativ, det vill säga att det har skett en minskning. Naturlig folk­ökning kallas även födelse­över­skottet.

  Engelsk översättning

  natural population growth
 • O

 • objekt

  Definition

  enstaka urskiljbara individer, verksamheter, föremål, företeelser eller enstaka urskiljbara grupper av dessa

  Exempel

  En individ kan till exempel vara en elev, en inkomsttagare, en husägare eller en jordbrukare. En grupp av individer kan till exempel vara ett hushåll bestående av familjemedlemmar eller en skolklass bestående av elever. En verksamhet kan vara ett arbetsställe, ett företag eller en sysselsättning. Ett föremål kan vara en bostad, en handelsvara eller en åker. En företeelse kan vara av typen händelse eller förlopp. Exempel på händelser är en trafikolycka och en ekonomisk transaktion. Ett förlopp är till skillnad från en händelse utsträckt i tiden, exempel på förlopp är en anställning och ett äktenskap.

  Olika typer av objekt

  Intresseobjekt, målobjekt, urvalsobjekt, observationsobjekt,svarande och bortfallsobjekt.

  Engelsk översättning

  unit
 • observationsobjekt

  Definition

  objekt som uppgifter samlas in om i en statistisk undersökning

  Exempel

  Typen av observationsobjekt varierar från undersökning till undersökning. Exempelvis kan observationsobjekten i en undersökning vara personer, i en annan undersökning företag och i en tredje aktieinnehav.

  Exempel på när observationsobjekt och uppgiftskälla sammanfaller

  I många statistiska undersökningar sammanfaller observationsobjekt och uppgiftskälla, det vill säga uppgifter samlas in om samma objekt som uppgifterna fås från. Ett vanligt exempelvis är när uppgifter samlas in om utvalda personer från personerna själva.

  Exempel på när observationsobjekt och uppgiftskälla inte sammanfaller

  Företag (uppgiftskälla) kan vara det objekt som uppgifterna samlas in från och arbetsställen (observationsobjekt) det objekt som uppgifterna avser. Exempelvis kan företag frågas om hur många anställda det finns på företagets arbetsställen.

  Exempel på när observationsobjekt och målobjekt inte sammanfaller

  I undersökningen Kortperiodisk lönesummestatistik (LSUM) samlas uppgifter in om anställningar från kontrolluppgifter som arbetsgivare lämnar till Skatteverket. Anställningar är observationsobjekt medan personer, arbetsställen och företag är målobjekt.

  Exempel på när observationsobjekt, målobjekt och urvalsobjekt inte sammanfaller

  Målobjekt, urvalsobjekt och observationsobjekt är oftast desamma i en och samma statistiska undersökning, men behöver inte vara det. Exempelvis kan statistiken beskriva skolklasser (målobjekt) efter att skolor (urvalsobjekt) valts ur urvalsramen och eleverna (observations-objekt) på de utvalda skolorna har undersökts.

  Jämför: intresseobjekt, målobjekt, ramobjekt, urvalsobjekt

  Engelsk översättning

  observation unit, observed unit, unit of observation
 • P

 • partiellt bortfall

  Definition

  saknad uppgift för en svarande

  Exempel

  Anledningar till att observationsobjekt har partiellt bortfall kan vara att exempelvis en uppgiftslämnare som kontaktas för att lämna uppgifter till en statistisk undersökning, och som är villig att delta i undersökningen, har svårt att svara på vissa frågor eller inte vill svara på vissa kanske känsliga frågor.

  Skillnaden mellan bortfallsobjekt och partiellt bortfall

  Observationsobjekt som det finns användbara uppgifter för, men som saknar vissa uppgifter, är inte bortfallsobjekt utan svarande med partiellt bortfall.

  Exempelvis har en person som ska lämna uppgifter till Partisympatiundersökningen (PSU) endast svarat på en fråga, och det är ”Är din make/maka/sambo anställd, lantbrukare eller företagare?”. I PSU behöver man veta på vilket parti personen kommer att rösta på för att uppgifterna ska gå att använda, eftersom partisympatin är den viktigaste uppgiften för undersökningen. Då denna viktigaste uppgift räknas personen som ett bortfallsobjekt, dvs det finns inte tillräckligt många användbara uppgifter om personen. Personens uppgifter kommer därför inte att tas med i undersökningen.

  En annan person har i PSU svarat på den mest viktiga frågan ”Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval inom de närmaste dagarna?” samtidigt som svar saknas för några andra frågor. Personen är svarande eftersom denne har svarat på den viktigaste frågan och svaret innehåller partiellt bortfall. Denna person räknas då som svarande med partiellt bortfall.

  Engelsk översättning

  non-response item, item non-response
 • person med svensk bakgrund

  Definition

  person som är född i Sverige och som har minst en förälder som är född i Sverige

  Förklaring

  Definitionen ändrades 2003; tidigare definierades en person med svensk bakgrund som en person som var född i Sverige med två föräldrar födda i Sverige.

  Engelsk översättning

  person of Swedish background
 • person med utländsk bakgrund

  Definition

  person som antingen är utrikes född, eller är född i Sverige och har två utrikes födda föräldrar

  Förklaring

  Definitionen ändrades 2003 tidigare definierades en person med utländsk bakgrund som en person som själv var utrikes född eller född i Sverige med minst en utrikes född förälder.

  Engelsk översättning

  person of foreign background
 • population

  Definition

  hela samlingen av objekt

  Exempel

  Exempel på populationer är Företag med verksamhet i Sverige 2013 och Företag med minst 5 års verksamhet i Sverige och minst 50 anställda 2013.

  Olika typer av populationer

  Intressepopulation, urvalspopulation, svarande och bortfall. Ett och samma objekt kan ingå i flera av dessa typer av populationer under den statistiska undersökningens gång.

  Engelsk översättning

  population
 • produktionsvärde

  Definition

  sammanlagt värde av alla de varor och tjänster som produceras under viss tidsperiod

  Exempel

  Dessa varor och tjänster ska antingen göras tillgängliga för andra företag eller hushåll, hållas i lager eller användas av det egna företaget eller hushållet för slutlig användning.

  Produktionsvärdet ingår i nationalräkenskapernas så kallade produktionskonto. Om man från produktionsvärdet drar bort förbrukningen får man fram förädlingsvärdet.

  Jämför: förbrukning, förädlingsvärde.

  Engelsk översättning

  production value
 • R

 • redovisningsgrupp

  Definition

  delmängd av målpopulation

  Exempel

  Exempel på redovisningsgrupp

  Hushållstypen Ensamstående med barn är en av redovisningsgrupperna i undersökningen Hushållens ekonomi (HEK). Redovisningsgruppen beskrivs med en genomsnittlig löneinkomst på 146 800 kr. för år 2011.

  Engelsk översättning

  domain
 • registerundersökning

  Definition

  statistisk undersökning i vilken befintliga administrativa registeruppgifter används och ingen egen insamling av uppgifter görs

  Förklaring

  Om ramen innehåller alla användbara uppgifter, som behövs i en statistisk undersökning, behöver inte uppgifter samlas in genom exempelvis frågeformulär eller telefonintervju. Exempel på register med administrativa data är Skatteverkets folkbokföringsregister och fastighetstaxeringsregister.

  Engelsk översättning

  register survey, register-based survey
 • relativa arbetskraftstalet

  Definition

  andelen av befolkningen som ingår i kategorin i arbetskraften

  Förklaring

  Relativa arbetskraftstalet uttrycks i procent (%).

  Engelsk översättning

  relative labour force rate
 • relativt arbetslöshetstal

  Definition

  andelen av arbetskraften som ingår i kategorin arbetslösa

  Förklaring

  Relativt arbetslöshetstal uttrycks i procent (%).

  Engelsk översättning

  relative unemployment rate
 • S

 • sannolikhetsurval

  Definition

  urvalsundersökning där varje objekt har en känd sannolikhet större än noll att komma med i undersökningen

  Exempel

  I ett sannolikhetsurval ska varje objekt ha en sannolikhet större än 0 (noll) att komma med i undersökningen, det vill säga objektet har en chans att komma med. Den högsta urvalssannolikheten ett objekt kan ha är 1, det vill säga objektet kommer säkert med. Fördelen med sannolikhetsurval är att vedertagen statistisk metodik kan tillämpas för att dra slutsatser om hela målpopulationen och inte bara om urvalet.

  Fördelar med sannolikhetsurval

  I ett sannolikhetsurval är urvalssannolikheten för varje objekt känd. Fördelar med att urvalssannolikheterna är kända är att det genom vedertagen statistisk metodik går att redovisa statistik för hela målpopulationen och det går också att beräkna mått på hur tillförlitliga de är.

  Jämför: icke-sannolikhetsurval

  Engelsk översättning

  probability sampling
 • Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI)

  Förklaring

  SNI är en statistisk standard som används för att klassificera ekonomiska aktiviteter och dela in dem i näringsgrenar. SNI överensstämmer med den europeiska indelningen NACE. Den nu rådande standarden, SNI 2007, infördes i september 2011.

 • statistisk undersökning

  Definition

  undersökning av enstaka objekts mätbara egenskaper som sammanställs till sifferresultat vilka beskriver egenskaper för hela samlingen av objekt och delmängder av objekt

  Exempel

  Exempel på olika typer av statistiska undersökningar

  En statistisk undersökning kan genomföras på flera olika sätt. Exempelvis genom direktinsamlande undersökningar, registerundersökningar och så kallade sekundära undersökningar.

  I direktinsamlande undersökningar genomförs egen datainsamling med hjälp av till exempel frågeformulär, telefon- eller besöksintervju.

  I registerundersökningar används befintliga administrativa register och ingen egen datainsamling genomförs.

  I sekundära undersökningar baseras resultaten helt och hållet på andra undersökningars uppgifter (till exempel Nationalräkenskaperna (NR) som samlar in uppgifter från ett flertal andra undersökningar).

  Engelsk översättning

  survey, statistical survey
 • summerad fruktsamhet

  Definition

  mått som anger hur många barn som en kvinna i genomsnitt skulle föda under sin fruktsamma period utifrån den vid tidpunkten för beräkningen gällande fruktsamheten i regionen

  Förklaring

  Summerad fruktsamhet är summan av de åldersspecifika fruktsamhetstalen. Ofta redovisas antalet barn som 1 000 kvinnor förväntas föda.

  Synonym: summerade fruktsamhetstalet

  Engelsk översättning

  total fertility rate, TFR
 • svarande

  Definition

  observationsobjekt för vilket användbara uppgifter har kunnat samlas in, även om  uppgifterna innebär att objektet identifieras som övertäckningsobjekt

  Exempel

  Specialfall

  Termen svarande används i både individ- och företagsundersökningar där uppgifter samlas in från personer. En undersökning där uppgifter samlas in på annat sätt än från personer är t.ex. Konsumentprisindex (KPI) i vilken priser läses av i en butik, där använder man istället för termen svarande, termen observerat produkterbjudande.

  Engelsk översättning

  respondent
 • sysselsatta

  Förklaring

  Denna kategori består av underkategorierna i arbete och sysselsatta frånvarande hela veckan.

  Engelsk översättning

  employed
 • sysselsatta frånvarande hela veckan

  Förklaring

  Denna grupp består av personerna i kategorin sysselsatta som tillfälligt är borta från sitt arbete hela den undersökta veckan, till exempel på grund av semester, sjukdom, ledighet för vård av barn, studier eller värnpliktstjänstgöring.

  Engelsk översättning

  employed persons absent the entire week
 • sysselsättningsgrad

  Definition

  andelen av befolkningen som ingår i kategorin sysselsatta

  Förklaring

  Sysselsättningsgraden uttrycks i procent (%).

  Engelsk översättning

  employment rate
 • System of National Accounts (SNA)

  Förklaring

  SNA är det internationellt överenskomna standardsystemet för nationalräkenskapernas kontosystem och underliggande teorier. Den nuvarande versionen av SNA är från 1993.

  Engelsk översättning

  SNA (System of National Accounts)
 • säsongrensade och utjämnade data

  Förklaring

  data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer

 • T

 • tidsbegränsat anställda

  Förklaring

  Denna grupp består av personer med vikariat, anställningsstöd, säsongsarbete, provanställning, objektsanställning, projektanställning eller någon annan form av tidsbegränsad anställning.

  Engelsk översättning

  temporary employees
 • totalundersökning

  Definition

  statistisk undersökning där alla objekten som beskrivs i statistiken undersöks

  Exempel

  Förhållandet mellan total- och registerundersökning

  Vid totalundersökning består ramen ofta av ett register och innehåller ibland alla, de för undersökningen intressanta, uppgifterna. Detta gör att uppgifter om objekten inte behöver samlas in med hjälp av exempelvis pappersblankett eller telefonintervju. Uppgifterna finns redan i registret. Denna typ av undersökning kallas registerundersökning.

  I övriga fall då totalundersökningen inte är en registerundersökning, det vill säga ramen innehåller inte alla, de för undersökningen intressanta, uppgifterna. Då behöver uppgifter om objekten samlas in på annat håll.

  Totalundersökning betyder inte att alla objekt har kommit med

  Av namnet totalundersökning att döma kan man tro att uppgifter erhålls för samtliga objekt som ska undersökas. Ansträngningar görs naturligtvis för att samla in uppgifter för samtliga objekt, men i praktiken är det sällan det lyckas. Misslyckanden kan bero på att urvalsramen som används i undersökningen kan ha brister i form av att objekt saknas (undertäckning) eller att det saknas uppgifter för att kunna nå objekten som ska undersökas. Det kan också vara så att det inte kan samlas in fullständiga uppgifter för vissa av objekten (bortfall).

  Förhållandet mellan totalundersökning och census

  Synonymerna census och censusmätning kan användas för alla typer av totalundersökningar, men används oftast snävare för folkräkning.

  Jämför: urvalsundersökning

  Engelsk översättning

  census
 • U

 • undersysselsatta

  Förklaring

  Denna kategori består av personer som är sysselsatta men arbetar mindre än de skulle vilja och som kunnat arbeta mer den undersökta veckan. I gruppen ingår även personer som arbetar heltid.

  Engelsk översättning

  underemployed persons
 • uppgiftskälla

  Definition

  källa som uppgifter samlas in från i en statistisk undersökning

  Exempel

  Många gånger är uppgiftskällan en person, organisation eller företag, men den kan också vara ett register, en databas eller liknande.

  Ibland flera sorters uppgiftskällor

  I en och samma statistiska undersökning kan det finnas fler än en uppgiftskälla, t.ex. förekommer det att uppgifter samlas in dels från observationsobjekten själva och dels från ett administrativt register.

  Exempel på när uppgiftskälla och observationsobjekt sammanfaller

  I många statistiska undersökningar sammanfaller uppgiftskälla och observationsobjekt, dvs uppgifter samlas in från samma objekt som uppgifterna är om.

  Användning av termerna uppgiftslämnare, intervjuperson och kontaktperson

  När uppgifter samlas in om utvalda personer från personerna själva används hellre termen uppgiftslämnare eller intervjuperson. När uppgiftskällan är ett företag eller en organisation och en person är utpekad att ansvara för att uppgifter lämnas, används hellre termen kontaktperson.

  Exempel på när uppgiftskälla och observationsobjekt inte sammanfaller

  Företag (uppgiftskälla) kan vara det objekt som uppgifterna samlas in från och arbetsställen (observationsobjekt) det objekt som uppgifterna avser. I det fallet är företagen uppgiftskälla och arbetsställena observationsobjekt, t.ex. frågas företag om hur många anställda det finns på företagets arbetsställe.

  Specialfall

  Termen uppgiftskälla används generellt. Om uppgiftskällan är en person kan den mera precisa termen uppgiftslämnare användas. Om personen intervjuas i telefon eller via besök kan den mera precisa termen intervjuperson användas.

  Engelsk översättning

  source of data
 • urval

  Definition

  samling av objekt som väljs ut för att ingå i en statistisk undersökning

  Exempel

  Exempel på ett urval

  I Partisympatiundersökningen (PSU) väljs cirka 9 000 röstberättigade personer ut i ett urval för att besvara frågan om vad de skulle ha röstat på om det var val. Genom att endast undersöka dessa 9 000 personer är det möjligt att med hjälp av statistisk metodik beräkna hur hela den röstberättigade befolkningen skulle ha röstat.

  Fördelar med urval

  En fördel med att undersöka ett urval är att kostnaderna blir lägre än om hela populationen undersöks. Ytterligare fördelar är att undersökningen går snabbare att genomföra och att färre uppgiftslämnare behöver lämna uppgifter än om alla objekt valts ut.

  Exempel på olika typer av urvalsmetoder

  Urval görs antingen med sannolikhetsurval, exempelvis obundet slumpmässigt urval (OSU), stratifierat urval och systematiskt urval eller icke-sannolikhetsurval

  I en totalundersökning ingår alla objekt i urvalet

  Termen urval kan användas även vid totalundersökning trots att inte ett urval i egentlig mening görs. I en totalundersökning har alla objekt sannolikheten 1 (en 100%-ig chans) att komma med i undersökningen.

  Synonymer

  urvalspopulation, stickprov, stickprovspopulation, sampel, sampelpopulation, samplingpopulation, samplingspopulation

  Engelsk översättning

  sample
 • urvalsobjekt

  Definition

  objekt som väljs ut för att ingå i en statistisk undersökning

  Exempel

  Exempel på när mål-, urvals- och observationsobjekt sammanfaller

  Urvalsobjekt väljs ofta ut i syftet att de ska undersökas; då är urvals- och observationsobjekt desamma. Ett exempel på detta är när elever (målobjekt) beskrivs i statistiken efter att elever (urvalsobjekt) valts ur urvalsramen och samma elever (observationsobjekt) undersöks om sina betyg.

  Exempel på när mål-, urvalsobjekt och observationsobjekt inte sammanfaller

  Målobjekt, urvalsobjekt och observationsobjekt är oftast desamma i en och samma statistiska undersökning, men behöver inte vara det. Exempelvis kan statistiken beskriva skolklasser (målobjekt) efter att skolor (urvalsobjekt) valts ur urvalsramen och eleverna (observationsobjekt) på de utvalda skolorna har undersökts.

  Specialfall (i totalundersökning)

  I en statistisk undersökning där samtliga objekt väljs ut, en så kallad totalundersökning, är det ovanligt att termen urvalsobjekt används eftersom inget urval i egentlig mening görs, utan alla väljs. Då används istället någon av termerna objekt eller ramobjekt.

  Jämför: intresseobjekt, målobjekt, ramobjekt, observationsobjekt

  Synonymer

  urvalsenhet, urvalselement, stickprovsobjekt, stickprovsenhet, stickprovselement, samplingobjekt, samplingenhet, samplingelement, samplingsobjekt, samplingsenhet, samplingselement

  Engelsk översättning

  sampling unit, sample unit
 • urvalsram

  Definition

  sammanställning av information om alla objekt som ska vara möjliga att välja ut för att ingå i en statistisk undersökning

  Förklaring

  Sammanställningen ska förutom en unik identitet för varje objekt innehålla information om hur uppgiftskällorna kan nås alternativt ska den innehålla samtliga nödvändiga uppgifter för undersökningen.

  Exempel

  Olika typer av urvalsramar

  En urvalsram är oftast en förteckning, men kan till exempel vara en karta.

  Tillgängliga uppgifter i urvalsramen

  Urvalsramen kan förutom lokaliseringsuppgifter innehålla vissa, för undersökningen intressanta, uppgifter som gör att en datainsamling inte behövs. Denna typ av undersökning kallas registerundersökning. I övriga fall då ramen inte innehåller alla, de för undersökningen intressanta uppgifterna, behöver vart och ett av de utvalda objekten kontaktas och undersökas.

  Urvalsramen kan också innehålla information om objekten, som gör att det går att effektivisera urvalsdragningen, det vill säga välja objekt på ett sätt som förbättrar statistikens kvalitet (genom stratifiering och allokering).

  Användningen av synonymen ram

  Vanligt för totalundersökningar är att termen ram inte används eftersom det i egentlig mening inte görs något urval eftersom alla objekt väljs. Termen ram används som kortform för urvalsram även i urvalsundersökningar.

  Synonymer

  ram, ramförteckning

  Engelsk översättning

  sampling frame, sample frame, frame, statistical selection frame, selection frame, statistical frame
 • urvalsundersökning

  Definition

  statistisk undersökning i vilken endast en del av objekten som beskrivs i statistiken undersöks

  Exempel

  Exempel på en urvalsundersökning

  I Partisympatiundersökningen (PSU) väljs cirka 9 000 röstberättigade personer ut i ett urval för att besvara frågan om vad de skulle ha röstat på om det var val. Genom att undersöka dessa 9 000 personer är det med statistisk metodik möjligt att beräkna hur hela den röstberättigade befolkningen skulle ha röstat. Trots att alla röstberättigade inte tillfrågas ger beräkningarna statistikresultat av hög kvalitet.

  Fördelar med urval

  En fördel med att undersöka ett urval är att kostnaderna blir lägre än om hela populationen undersöks. Ytterligare fördelar är att undersökningen går snabbare att genomföra och inte lika många uppgiftslämnare behöver lämna uppgifter.

  Risk för urvalsosäkerhet

  I en urvalsundersökning finns den uppenbara risken att statistiken blir mer osäker än i en totalundersökning, beroende på att inte alla objekt undersöks. Den typen av osäkerhet kallas urvalsosäkerhet. Med bra statistiska metoder kan urvalsosäkerheten minimeras.

  I en totalundersökning ingår alla objekt i urvalet

  Termen urval är möjlig att använda även vid totalundersökning trots att inte ett urval i egentlig mening görs. I en totalundersökning har alla objekt sannolikheten 1 (en 100%-ig chans) att komma med i undersökningen.

  Jämför: totalundersökning

  Synonymer

  stickprovsundersökning, sampelundersökning, samplingundersökning, samplingsundersökning

  Engelsk översättning

  sample survey
 • utflyttningsland

  Definition

  land som en person flyttar från vid invandring till Sverige

  Förklaring

  Om en person flyttar från Finland till Sverige är utflyttningslandet Finland.

  Engelsk översättning

  emigration country
 • utländsk medborgare

  Definition

  person som innehar medborgarskap i ett annat land än Sverige

  Förklaring

  Som utländsk medborgare räknas i SCB:s befolkningsstatistik en person som är folkbokförd i Sverige men som inte har svenskt medborgarskap.

  Engelsk översättning

  foreign citizen
 • utrikes flyttning

  Definition

  flyttning mellan Sverige och ett annat land

  Förklaring

  I SCB:s statistik räknas en utrikes flyttning som en enda händelse, antingen en utrikes inflyttning (invandring) eller en utrikes utflyttning (utvandring). Detta beror på att SCB har Sverigeperspektiv.

 • utrikes född

  Definition

  person som är bosatt i Sverige men är född i ett annat land

  Förklaring

  Det finns vissa undantag där personer inte räknas som utrikes födda trots att de fötts i ett annat land än Sverige. Detta regleras i folkbokföringslagen (1991:481). Ett viktigt sådant undantag är barn till asylsökande i Sverige som inte är folkbokförda i Sverige. Dessa barn registreras som regel i det svenska befolkningsregistret först när föräldrarna beviljas uppehållstillstånd och kan folkbokföras. I statistiken blir då barnens födelseland Sverige även om de är födda i ett annat land. 

  Engelsk översättning

  foreign born
 • utvandring

  Definition

  varaktig flyttning från Sverige till ett annat land, och som registreras i folkbokföringen

  Förklaring

  Grundregeln är att man ska ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Folkbokföringslagen (1991:481) tillåter dock vissa undantag.

  Utvandring betraktas precis som flyttningar som antal händelser och inte som antal personer. Men eftersom antalet personer som under ett år utvandrar mer än en gång är mycket litet är det i princip ingen skillnad mellan antalet utvandringar och antalet personer som utvandrat.

  Synonym: emigration

  Engelsk översättning

  emigration
 • V

 • vanligen arbetad tid

  Förklaring

  Vanligen arbetad tid betyder den överenskomna arbetstiden som en person har.

  Engelsk översättning

  usual working time
 • volymförändring

  Definition

  förändring under en viss tidsperiod, eller jämfört med annan tidsperiod, rensad för  prisutveckling

  Exempel

  Volymförändring mäts i fasta priser och anges i procent, t.ex. säger man att BNP steg med 1,2 procent jämfört med samma period föregående år.

  Jämför: fasta priser.

  Engelsk översättning

  change in volume
 • Å

 • åldersspecifikt fruktsamhetstal

  Definition

  mått som anger antalet levande födda barn av kvinnor i en viss ålder i relation till det totala antalet kvinnor i samma ålder

  Förklaring

  I regel sker beräkningen för åldrarna 15–49 år som är den huvudsakliga fertila perioden för kvinnor. Kalkylen kan även göras för män, men måste då utsträckas till högre åldrar. Dessutom är det en andel barn som har en okänd fader vilket medför att fruktsamhetstalen för män är något underskattade.

  Synonym: åldersdifferentierade fruktsamhetstalet

  Exempel

  Under ett år föds 8 184 barn av 30-åriga kvinnor. Medelfolkmängden under året av 30-åriga kvinnor var 55 240. Det åldersspecifika fruktsamhetstalet för 30-åriga kvinnor blir 0,148 (8 184/55 240) vilket motsvarar 148 barn per 1 000 30-åriga kvinnor.

  Engelsk översättning

  age-specific fertility rate
 • återstående medellivslängd

  Definition

  den för varje ålder genomsnittliga återstående livslängden för en person som nått denna ålder, enligt den dödlighet som gäller för beräkningsperioden

  Förklaring

  Beräkningen av den återstående medellivslängden baseras på medelfolkmängd, antal dödsfall och antal födda efter ålder och kön.

  Den återstående medellivslängden bygger inte på observationer av verkliga människors hela levnadsförlopp. Möjligheten att beskriva hur länge de barn som föds i år förväntas att leva är också begränsad.

  Engelsk översättning

  life expectancy