På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

SPIN 2007 - ny svensk produktindelning

En reviderad svensk produktindelning efter näringsgren – SPIN 2007 fastställdes av Statistiska centralbyrån i december 2008. SPIN, är en statistisk standard för klassificering av produkter, både varor och tjänster, efter ursprung i produktionen. Därmed menas att SPIN är en produktindelning där produkterna länkas till aktiviteter så som dessa definieras i näringsgrensindelningen SNI (standarden för svensk näringsgrensindelning).

Syftet med en produktindelning är att gruppera produkter (varor och tjänster) som har gemensamma egenskaper. Den utgör grunden för utarbetandet av statistik med avseende på produktion, återförsäljning, konsumtion, utrikeshandel och transport av dessa produkter.

SPIN 2007 bygger på EU:s produktindelning efter näringsgren CPA, Classification of Products by Activity, som är länkad till EU:s näringsgrensstandard NACE. CPA 2008 fastställdes den 23 april 2008 av EU och finns publicerad i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 451/2008. CPA 2008 är ett resultat av många års omfattande internationellt arbete för att förändra klassificeringar för aktiviteter och produkter. Arbetet med att revidera CPA har letts av Eurostat, med deltagande från EU:s medlemsländer, under namnet Operation 2007. Revideringsarbetet har gjorts gemensamt med andra viktiga internationella klassifikationer. Utöver NACE och CPA kan särskilt nämnas CPC (Central Product Classification of the United Nations) som är den internationella produktindelningen (fastställs av FN).

Utöver anpassningen till CPA utarbetas SPIN efter strukturen för SNI (Svensk näringsgrensindelning) så att SPIN:s inledande kodstruktur ska överensstämma med SNI. I och med de omfattande förändringarna av NACE och CPA respektive SNI har revideringsarbetet av SPIN medfört ett stort antal förändringar jämfört med den tidigare versionen SPIN 2002.

SPIN 2007 ersätter SPIN 2002 och gäller fr.o.m. referensåret 2008. SPIN 2007 finns publicerad i rapporten MIS 2009:1, SPIN 2007, standard för svensk produktindelning efter näringsgren 2007. Den nya svenska näringsgrensindelningen, SNI 2007, infördes fr.o.m. 2008.

SPIN:s kodstruktur

Strukturen för SPIN 2007 är anpassad till CPA-strukturen i enlighet med förordningen för CPA 2008. SPIN har en hierarkisk indelning med sex nivåer. De fyra första nivåerna i SPIN överensstämmer med de fyra första nivåerna (t.o.m. undergrupp) i CPA. CPA:s femte nivå (femsiffernivån, kategori) återfinns däremot inte i SPIN. De fem första nivåerna i SPIN följer kodstrukturen enligt SNI varefter den sjätte nivån består av två siffror enligt följande:

SPIN 2007-koden på lägsta nivå är alltså sjusiffrig. Det tvåsiffriga SPIN-tillägget består av löpnummer inom varje femsiffernivå (detaljgrupp). Om endast en vara/tjänst finns inom detaljgruppen är löpnumret 00 annars börjar löpnumren med 01.

Antal klasser per nivå

Antalet klasser per nivå för den föregående och den nuvarande indelningen redovisas enligt följande (detaljgrupp och sjusiffergrupp endast avseende SPIN).

Motstridiga principer

Uppbyggnaden av SPIN bygger på två delvis motstridiga principer:

  1. Varje sexsiffrig underkategori i CPA skall även finnas på lägsta nivå i SPIN
  2. Det har ansetts naturligt och ändamålsenligt att knyta SPIN till SNI:s femsiffernivå i stället för till fyrsiffernivån i NACE som CPA gör.

Det innebär att femsiffernivån i SPIN (detaljgrupp) inte överensstämmer med CPA:s femsiffernivå (kategori) som är en egen produktinriktad indelning enligt andra kriterier än detaljgruppsindelningen i SPIN. På vissa områden får detta som följd att innehållet i en underkategori i CPA (sexsiffernivå) kan ingå i två (eller flera) detaljgrupper i SPIN vilket innebär att en sådan underkategori måste delas upp på flera SPIN-koder.

Dessutom föreligger enligt förordningen för CPA principen att en SPIN-kod på lägsta nivå endast kan länkas till en CPA-kod: Indelningar som är mer detaljerade än CPA ska bestå av underindelningar som helt ryms inom CPA:s underkategorier. Det senare kravet gör att struktur och kodsättning för SNI och SPIN inte överensstämmer för de fem första siffrorna avseende koder inom utbildningsväsendet.

Fastän koderna i de båda standarderna, SNI 2007 och SPIN 2007, ser lika ut har de dock olika innebörd. Koderna i SNI 2007 avser aktiviteter/produktionsprocesser medan koderna i SPIN 2007 avser de (grupper av) produkter som produktionen ger upphov till.

Mer om principer och metoder samt struktur och detaljerade innehållsbeskrivningar finns att läsa i MIS 2009:1.

Information och material om SPIN 2007

På engelska