På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2017-10-19
Nr 2017:72

Författare

SCB, enheten för befolkningsstatisitk

befolkning@scb.se

Fakta

Födelseland

Födelseland är det land där personen uppges vara född enligt folkbok­föringen. En person tillåts registrera exempelvis Bosnien-Hercegovina eller Estland som födelse­land även om det aktuella landet inte fanns som själv­ständig stat då personen föddes.

Utvandring

För att räknas som utvandrad i SCB:s statistik krävs att man meddelar Skatte­verket att man har för avsikt att vara bosatt utomlands i minst tolv månader. Vid utflytt­ning till ett annat nordiskt land gäller folkbok­förings­reglerna i det land man flyttar till.

Invandrare

Med invandrare avses personer som redovisas som inflyttade från utlandet i folkbok­föringen. Det inkluderar även personer som åter­vänder till Sverige efter en tids vistelse utomlands. För att räknas som invandrad krävs att man har för avsikt att stanna i Sverige i minst tolv månader samt har uppe­hålls­till­stånd/uppe­hålls­rätt (gäller inte nordiska medborgare) och folk­bokför sig i landet. Nordiska medborgare behöver inte ha till­stånd för att invandra till Sverige.

Svenskfödda flest bland utvandrarna 2016

2016 utvandrade färre än 50 000 personer. Detta för första gången sedan 2010. Totalt utvandrade 45 878 personer, en minskning med 18 procent jämfört med året innan då 55 830 personer utvandrade. Flest personer flyttade till Danmark, men bland svenskfödda var Norge det vanligaste landet att flytta till.

Man skjutsar kvinna på lastcykel

Flest personer utvandrade från de tre storstads­kommunerna, Stockholm (8 244 personer), Malmö (3 921 personer) och Göteborg (3 839 personer), men i förhållande till befolkningen hade Haparanda (1,5 procent) flest utvandrare följt av Strömstad, Danderyd och Eda (1,3 procent).

Utvandring under 2000-talet efter kön och totalt

Diagram: Utvandring under 2000-talet efter kön och totalt

Under 2016 utvandrade 45 878 personer från Sverige, bland dessa var Sverige det vanligaste födelselandet. Svenskfödda utgjorde 37 procent (16 818 stycken) av alla utvandrare.

Totalt minskade utvandringen med 18 procent jämfört med förra året. De grupper som minskade mest bland de 20 vanligaste födelse­länderna under 2016 var personer från Kina som minskade med 60 procent följt av personer födda i Iran och Thailand som minskade med 45 respektive 42 procent.

En anledning till att utvandringen har minskat jämfört med 2015 är att Skatteverket avregistrerat personer i folkbokföringsregistret som man har skäl att tro inte längre befinner sig i landet. Denna avregistrering skiljer i antal från år till år. Antalet utvandrare till ett okänt land 2015 var nästan 10 500 personer jämfört med drygt 4 000 under 2016. Detta påverkar jämförelsen av utvandringen mellan olika år.

Det var fler män än kvinnor som utvandrade från Sverige. Av de som utvandrade var 54 procent (24 798 stycken) män och 46 procent (21 080 stycken) kvinnor. Störst köns­skillnad bland de 20 vanligaste födelse­länderna var det bland de utvandrare som var födda i Thailand. 76 procent av dem var kvinnor, närmast följt av Turkiet där männen var i majoritet, 67 procent.

De vanligaste födelseländerna bland de utvandrade 2016 efter kön

FödelselandAntalAndel
KvinnorMänTotaltKvinnorMän
Totalt21 08024 79845 8784654
1Sverige8 0818 73716 8184852
2Finland1 1278812 0085644
3Indien6041 1341 7383565
4Danmark7619581 7194456
5Polen6788471 5254456
6Irak6078081 4154357
7Norge6726171 2895248
8Tyskland6306511 2814951
9Kina5046211 1254555
10USA4764769525050
..
13Turkiet2154426573367
..
18Thailand3441114557624
Övriga länder6 3818 51514 8964357

Populärt att flytta till Danmark

Under 2016 utvandrade 4 018 personer till Danmark vilket gjorde det till det populäraste landet att utvandra till. Även Norge, Stor­britannien och USA var populära länder att lämna Sverige för. Bland svensk­födda var Norge det vanligaste utvand­rings­landet följt av Stor­britannien och USA.

För de flesta av de 10 vanligaste länderna att utvandra till var utvandringen jämnt fördelad mellan män och kvinnor. De största köns­skill­naderna var för dem som utvandrade till Indien, Kina och Polen där 62, 57 och 56 procent av utvandrarna var män. Till Stor­britannien var situationen det omvända och 54 procent av utvandrarna var kvinnor.

De vanligaste länderna att utvandra till har varierat något under de senaste åren. Norge som var det vanligaste inflytt­nings­landet från 2007–2015 har sett en minskning de senaste åren och 2016 gick Danmark om Norge som det vanligaste landet att utvandra till. Stor­britannien och USA har sedan 2010 varit de tredje respektive fjärde vanligaste länderna att utvandra till.

De vanligaste länderna att utvandra till 2016

Diagram: De vanligaste länderna att utvandra till 2016

Åldern spelade roll för valet av utvandringsland

Män utvandrar i större utsträckning i högre åldrar jämfört med kvinnor. Den största skillnaden mellan könen är för ålders­gruppen 20–24 år. I dessa åldrar utvandrar 11 procent av kvinnorna jämfört med 7 procent av männen.

Antal utvandringar efter ålder och kön 2016

Diagram: Antal utvandringar efter ålder och kön 2016

Vilket land som utvandrarna väljer att flytta till skiljer sig åt beroende på ålder och var man är född. Bland svensk­födda personer i åldrarna 20–64 år var Norge det vanligaste inflytt­nings­landet förra året, 15 procent av utvandrarna flyttade dit, andra populära länder för denna grupp var Stor­britannien och USA. Bland utrikes­födda i samma ålder flyttade flest till Danmark följt av Norge.

Ju äldre man blir desto mindre benägen tycks man vara att göra långväga flyttningar. Under 2016 var endast 5 procent av alla utvandrare 65 år eller äldre. Svensk­födda personer i pensions­åldern flyttade gärna söderut till sol och värme. De vanligaste utvand­rings­länderna för denna grupp var Spanien och Portugal. Cirka 4 av 10 utvandrare i denna ålders­grupp flyttade till dessa båda länder. Bland utrikes­födda i samma ålder var istället Finland och Norge de vanligaste länderna att utvandra till.

De vanligaste länderna för utrikes- och svenskfödda att utvandra till efter ålder 2016

Ålder 20–64
Svenskfödda

Utrikesfödda

Utvand-
ringsland
AntalAndelUtvand-
ringsland
AntalAndel
Norge1 65915Danmark2 0689
Storbritannien1 29012Norge1 4696
USA1 11710Finland1 4346
Danmark1 0209Tyskland1 3546
Spanien5375Storbritannien1 3476
Övriga5 19948Övriga15 77967
Totalt10 822100Totalt23 451100
Ålder 64+
SvenskföddaUtrikesfödda
Utvand-
ringsland
AntalAndelUtvand-
ringsland
AntalAndel
Spanien13023Finland23115
Portugal9316Norge21514
Thailand5710Danmark1389
Frankrike407Tyskland966
Finland234Spanien876
Övriga23441Övriga73349
Totalt577100Totalt1 500100

Källa: registret över totalbefolkning (RTB) 2016

Skriven av: Josefine Heinevik, praktikant inom befolkningsstatistik.

Etiketter