På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Valen 2010 i interaktiv kartform

Hur många röster fick Alliansen i valdistriktet mellersta Ryd i Linköping där 95 procent av de röst­berätt­igade var under 30 år? Hur stort stöd hade de rödgröna i N Fäladen, Kämnärs­rätten i Lund där över 90 procent hade efter­gymnasial utbildning? Hur röstade man i Silverdal, Sollentuna som hade landets högsta median­inkomst? Det är några frågor som kan besvaras med hjälp av SCB:s inter­aktiva kartor för 2010 års allmänna val.

Valresultat 2010

Resultaten från valen till riksdag, lands­tings- och kommun­full­mäktige, samt ett antal bakgrunds­variabler, redovisas efter val­distrikt. Ett val­distrikt är ett geografiskt indelat röst­nings­område. Varje kommun är indelad i val­distrikt och i varje val­distrikt finns en val­lokal. Alla röst­berätt­igade hör till ett specifikt val­distrikt. I ett medel­stort val­distrikt finns mellan 1 000‑2 000 personer med i röst­längden. Vid de allmänna valen 2010 fanns det totalt 5 668 val­distrikt (i valet till lands­tings­full­mäktige exkluderas Gotland och antalet valdistrikt var i detta val 5 629).

Valresultaten som redovisas på kartorna är de som fast­ställdes efter val­dagen den 19 september. För statistik från omvalen till full­mäktige i västra Götalands läns landsting, samt till kommun­full­mäktige i Örebro hänvisas till rapporterna Allmänna valen 2010, Del 2 och Del 3.

Följande uppgifter kan redovisas efter val­distrikt på kartorna:

Röstandelar för de politiska partierna: Moderaterna (M), Center­partiet (C), Folk­partiet (FP), Krist­demo­kraterna (KD), Miljö­partiet (MP), Social­demo­kraterna (S), Vänster­partiet (V), Sverige­demo­kraterna (SD) och för övriga partier samman­taget (ÖVR).

  • Röstandelar för Alliansen (M+C+FP+KD) och röst­andelar för de Röd­gröna (MP+S+V).
  • Valdeltagande (andel röstande bland de röst­berätt­igade, inkluderar ogiltiga och blanka röster).
  • Andel röstberättigade uppdelat i fyra ålders­grupper (–29 år, 30–49 år, 50–64 år och 65– år).
  • Antal röstberättigade (antalet utlands­svenskar sär­redo­visas för riks­dags­valet och röst­berätt­igade utländska med­borgare sär­redo­visas för val till kommun‑ och lands­tings­full­mäktige).
  • Medianinkomst (avser den samman­räknade förvärvs­inkomsten för de röst­berätt­igade. Kapital­inkomst ingår inte i begreppet). Baseras på röst­längden och Inkomst‑ och taxer­ings­registret (IoT) avseende år 2009.
  • Andel utlandsfödda. Baseras på uppgifter från röst­längden och Registret över total­befolk­ningen (RTB).
  • Andel högutbildade (avser andel röst­berätt­igade med någon avslutad efter­gymnasial utbild­ning). Baseras på röst­längden och Utbild­nings­registret per 1 januari 2010.

En mindre andel förtidsröster, huvud­sakligen röster avgivna under valdagen, kan inte hänföras till enskilda val­distrikt. Dessa röster ingår därmed inte i de redo­vis­ningar som görs här. Det innebär bland annat att valdel­tagandet per val­distrikt under­skattas något. Dessa sent avgivna förtids­röster utgör dock endast 2‑3 procent av det totala antalet avgivna röster.