På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2004-08-23 10:00 Nr 2004:220


Ingen minskning av antalet som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag år 2003

Antalet helårspersoner som försörjdes med offentliga ersättningar och bidrag uppgick år 2003 till 1 033 338. Det är i stort sett oförändrat jämfört med 2002. Antalet öppet arbetslösa ökade med nästan 20 procent, men en stor del av detta berodde på att antalet i arbetsmarknadsåtgärder minskade. Tillsammans ökade de arbetslösa och de i arbetsmarknadsåtgärder med 2,5 procent räknat i helårspersoner.

Regeringen har givit SCB i uppdrag att årligen redovisa statistik över antalet personer i åldrarna 20-64 som försörjs genom sociala ersättningar och bidrag, såsom sjukpenning, förtidspension, ersättning vid arbetslöshet och socialbidrag.

Varje ersättningssystem mäts i helårspersoner, så kallade helårsekvivalenter. Detta för att skapa jämförbarhet mellan olika typer av ersättningar. Med helårsekvivalenter avses det antal individer som skulle kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Exempelvis blir två personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en helårsekvivalent. För att kunna se utvecklingen av personer som försörjs med sociala ersättningar och bidrag har beräkningar gjorts från 1990-2003.

Utvecklingen av antal helårsekvivalenter i åldrarna 20-64 som försörjs med sociala ersättningar och bidrag, 1990-2003
DI_01_SV_Summa_helekv
Antalet helårsekvivalenter i åldrarna 20-64 fördelat på de olika ersättningssystemen, 1990-2003

År

Sjukpenning Förtidspension Arbetslöshet

Arbets-
marknads-
åtgärder

Socialbidrag Summa
helårs-
ekvivalenter
1990
211 493 319 311 69 129 60 585 71 718 732 236
1991
202 616 322 388 119 200 98 192 74 191 816 587
1992
186 941 330 228 223 866 125 140 88 128 954 303
1993
162 964 350 298 335 607 157 466 106 138 1 112 473
1994
149 441 361 836 339 597 181 974 123 472 1 156 321
1995
141 599 361 539 339 943 174 909 118 288 1 136 279
1996
124 359 357 118 331 614 189 772 134 144 1 137 007
1997
120 325 362 785 320 131 178 473 140 509 1 122 222
1998
145 289 364 721 263 303 162 074 129 200 1 064 587
1999
179 604 366 157 224 224 142 279 115 220 1 027 484
2000
219 065 370 308 215 583 108 704 100 879 1 014 539
2001
252 270 384 509 168 165 107 750 91 157 1 003 851
2002
270 010 406 648 160 380 112 798 86 122 1 035 958
2003
259 771 408 285 191 225 88 893 85 164 1 033 338

År 1990 uppgick antalet helårsekvivalenter med sjukpenning till 211 493. Därefter sjönk antalet fram till 1998, då helårsekvivalenter med sjukpenning återigen började stiga. År 2002 uppgick antalet till 270 010. År 2003 sjönk åter antalet helårsekvivalenter med sjukpenning något. Detta kan delvis förklaras av att arbetsgivarperioden förlängdes från 14 till 21 dagar den första juli 2003.

Förtidspension utgör den största andelen av antalet helårsekvivalenter. År 1990-1994 ökade antalet, 1995 och 1996 syntes en svag minskning men från och med 1997 ökade antalet helårsekvivalenter med förtidspension. År 2003 uppgick antalet till 408 285, vilket är den högsta noteringen sedan SCB började mäta helårsekvivalenter med sociala ersättningar och bidrag (år 1990). Ökningen mellan 2002 och 2003 var dock mycket liten.

Antal helårsekvivalenter med ersättning för arbetslöshet ökade starkt under åren 1990-1994 för att sedan ligga kvar på en relativt jämn nivå fram till år 1996. Efter 1996 började antalet att minska till 160 380 helårsekvivalenter år 2002. Mellan år 2002 och 2003 ökade åter antalet, och då ganska kraftigt, med nästan 20 procent.

Antalet helårsekvivalenter med arbetsmarknadsåtgärder ökade årligen 1990-1996 för att därefter ha minskat varje år bortsett från en liten ökning mellan år 2001 och 2002. År 2003 var antalet nere under 1991 års nivå. Mellan år 2002 och 2003 minskade antalet helårsekvivalenter med arbetsmarknadsåtgärder nästan lika mycket som antalet helårsekvivalenter med ersättning för arbetslöshet ökade.

Socialbidrag ökade från 1990 till 1997 (med undantag för 1995). År 1998 bröts trenden och antalet helårsekvivalenter med socialbidrag har minskat varje år sedan dess. Minskningen mellan år 2002 och 2003 var dock mycket liten.

Det totala antalet helårsekvivalenter var i stort sett oförändrat jämfört med år 2002, antalet minskade med 2 620. Förändringarna mellan år 2002 och 2003 var små i alla de olika ersättningsformerna. Sjukpenning minskade och arbetslöshet (inklusive arbetsmarknadsåtgärder) ökade något medan förtidspension och socialbidrag i stort sett var oförändrade.

Utvecklingen av antal helårsekvivalenter i åldrarna 20-64 uppdelat på de olika ersättningssystemen, 1990-2003
DI_02_SV_Delar_helekv

I diagrammet ovan kan man se att ersättningen för arbetslöshet och arbetsmarknadsåtgärder har haft mycket stor påverkan på variationen av antalet helårsekvivalenter. Förtidspension har stigit svagt under hela perioden. Efter år 1997 började antalet helårsekvivalenter med socialbidrag att minska efter att ha haft en stigande trend tidigare. Sjukpenningen har haft ungefär motsatt mönster och började stiga efter 1997. Mellan år 2002 och 2003 minskade dock även sjukpenningen.

År 2003 utgjorde befolkningen i arbetsför ålder (20-64 år) 59 procent av den totala befolkningen. Helårsekvivalenternas andel av den arbetsföra befolkningen var 14,8 procent år 1990. År 1994 var andelen som högst med 22,7 procent. År 2003 var andelen helårsekvivalenter av befolkningen i arbetsför ålder 19,6 procent, vilket var ungefär samma nivå som året innan.

Logotyp

Producent

SCB, Simuleringsenheten
701 89 Örebro


Förfrågningar

Annica Wallerå
019-176238
fornamn.efternamn@scb.se

Åsa Karlsson
019-176882
fornamn.efternamn@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.