På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Visa allt
Analyser och prognoser om utbildning och arbetsmarknad
Analyser om utbildning och arbetsmarknad

Analys inom utbildning och arbetsmarknad avser att beskriva sambandet inom dessa områden, så som utvecklingen avseende arbetskrafts- och utbildningsdeltagande. Analysrapporterna publiceras främst i rapportserien Temarapporter samt i serien Information om utbildning och arbetsmarknad (IAM).

Arbetskraftsbarometern

Arbetskraftsbarometern ger information om arbetsmarknadsläget och utsikterna för cirka 70 utbildningsgrupper, varav huvuddelen utgörs av högskoleutbildningar. Resultaten bygger på svaren på en enkät till ett urval av arbetsgivare. Undersökningen har genomförts varje höst sedan 1959.

Sysselsättningsprognos

Sysselsättningsprognosen görs ungefär vart tredje år. Prognosen är långsiktig och tidsperspektivet är vanligen 20-25 år. I prognosen görs beräkningar över hur antal förvärvsarbetande (sysselsättningen) och antal arbetade timmar (timvolymen) kommer att utvecklas i framtiden. En annan viktig del är att visa på vad dessa förändringar i sysselsättning får på den framtida försörjningsbördan. I grunden för beräkningarna ligger SCB:s befolkningsprognos.

Trender och prognoser om utbildning och arbetsmarknad

Trender och prognoser har utkommit ungefär vart tredje år sedan 1972. Rapporten beskriver utvecklingen inom områdena befolkning, utbildning och arbetsmarknad samt utsikterna på lång sikt. Prognoserna över tillgång och efterfrågan på arbetskraft avser hela arbetsmarknaden och alla former av reguljär utbildning. För ett 50-tal utbildningsgrupper ges en särskilt utförlig redovisning.

Arbetskraftsundersökningar
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) ArbeteArbetslöshetSysselsattaUngdomsarbetslöshet

Statistiken beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15–74 år. AKU visar bland annat antal och andel sysselsatta respektive arbetslösa per månad, kvartal och år. Det är den enda källan med kontinuerliga uppgifter om den totala arbetslösheten och står för det officiella arbetslöshetstalet.

En ny modul med säsongrensade data har tillgängliggjorts (2016-06-22) under säsongrensade serier, månad som innehåller serier över sysselsatta efter anknytningsgrad till arbetsmarknaden och näringsgren avseende månad. Motsvarande modul för kvartal kommer att publiceras vid publicering av AKU juni.

Samtidigt ändras modulen ”Säsongrensade serier över sysselsatta efter anknytningsgrad till arbetsmarknaden” så att antalet anställda säsongrensas direkt istället för att summeras av antalet fast anställda och tidsbegränsat anställda. Det innebär mindre förändringar i data.

Nu finns också en ny bakgrundsfakta om ”Sysselsättning och arbetade timmar i AKU och NR” som beskriver de skillnader i definitioner som finns mellan AKU och NR samt de bearbetningar som NR gör av AKU:s skattningar för att komma fram till de skattningar som publiceras av NR. Rapporten är skriven för att uppfylla EU-krav på dokumentation av skillnaderna mellan NR och AKU avseende skattningarna av antalet sysselsatta och antalet arbetade timmar.

Ett nytt bakgrundsfakta har publicerats om en ” Jämförande studie AKU och Af 2015”. Rapporten är en uppföljning på den jämförandestudie som publicerades i september 2013 och beskriver skillnaderna mellan AKU:s och Af:s mått över arbetslöshet.  Till skillnad från rapporten som publicerades 2013 har jämförelsen gjorts för hela året och med anledning av höstens migration har extra fokus lagts på inrikes- och utrikes födda.

Arbetsmiljö
Arbetsmiljöundersökningen ArbeteArbetsmiljö

Statistiken visar de fysiska och psykosociala arbetsmiljöförhållanden och hur de ändrats över tid. Resultatet redovisas per yrke, näringsgren, socioekonomisk indelning, ålder och kön. Undersökningen är en tilläggsundersökning till Arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Arbetsorsakade besvär ArbeteArbetsmiljö

Statistiken visar besvär som människor kopplar till sitt arbete, var i kroppen besvären finns och vad i arbetet som kan ha orsakat dem. Undersökningen är en tilläggsundersökning till Arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Arbetsskador
Arbetsskador ArbeteArbetsmiljö

Statistiken bygger på de arbetsskadeanmälningar som görs till Försäkringskassan. Arbetsskadeanmälan ger bland annat uppgifter om den skadade och arbetsgivaren samt skadans omfattning och orsaker.

Funktionsnedsatta
Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning Arbete

Undersökningen visar situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Resultatet av undersökningen redovisas främst utifrån personer som har en funktionsnedsättning respektive en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och jämförelser görs med befolkningen.

Lediga jobb och vakanser
Konjunkturstatistik över vakanser (KV) AnställdaArbetskraftArbetslöshetKonjunkturSysselsatta

Statistiken baseras på en urvalsundersökning till företag och ger information om efterfrågan på outnyttjad arbetskraft och lediga jobb fördelat på näringsgren, region och storleksklass. Variablerna som redovisas är antalet lediga jobb, antalet vakanser, rekryteringsgrad och vakansgrad.

Löner och arbetskostnader
Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) ArbetskostnadIndex

AKI mäter och beskriver utvecklingen av den totala arbetskostnaden för arbetare och tjänstemän för olika branscher inom privat sektor. Indextalen används för att göra prisjusteringar enligt avtal mellan företag, för att bedöma det nationella ekonomiska läget och för indexreglering av avtal.

Konjunkturlöner för privat och offentlig sektor KonjunkturLön

Denna statistik uppdateras inte längre. Publiceringen av konjunkturstatistik, löner för privat och offentlig sektor (AM47), som har varit en sammanställning av konjunkturlönestatistiken för privat och offentlig sektor, upphörde årsskiftet 2008/2009.

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK) KonjunkturLön

Statistiken visar månadsvis utvecklingen av lönenivå, genomsnittlig medellön, arbetade timmar och antal anställda i kommunsektorn. Undersökningen är en totalundersökning. Motsvarande lönestatistik finns även för privat och statlig sektor samt landsting.

Konjunkturstatistik, löner för landsting (KLL) KonjunkturLön

Statistiken visar månadsvis utvecklingen av lönenivå, genomsnittlig medellön, arbetade timmar och antal anställda i landstingsektorn. Undersökningen är en totalundersökning. Motsvarande lönestatistik finns även för privat och statlig sektor samt kommuner.

Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP) Arbetade timmarKonjunkturLön

Statistiken visar månadsvis utvecklingen av lönenivå, genomsnittliga månadslöner för tjänstemän och genomsnittliga timlöner för arbetare och antal anställda i den privata sektorn. Undersökningen är en urvalsundersökning. Motsvarande lönestatistik finns även för statlig, kommunal och landstingskommunal sektor.

Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor (KLS) KonjunkturLön

Statistiken visar månadsvis utvecklingen av löner och sysselsättning i statlig sektor. Motsvarande lönestatistik finns även för privat sektor, kommuner och landsting.

Labour cost index (LCI) ArbetskostnadIndex

Indexet visar utvecklingen av den totala arbetskraftskostnaden per timme, det vill säga lön inklusive rörliga lönetillägg, förmåner, sjuklön och arbetsgivaravgifter samt bonus. I LCI ingår både privat och offentlig sektor. LCI publiceras på Eurostats webbplats utan uppdelning mellan arbetare och tjänstemän.

Labour Cost Survey (LCS) Arbetskostnad

LCS mäter arbetskraftskostnad per arbetad timme och hur stor del av de totala arbetskraftskostnaderna som består av direkta kostnader (som lön och bonus) respektive indirekta kostnader (som sociala avgifter). Undersökningen genomförs inom EU vart fjärde år.

Lönestrukturstatistik, hela ekonomin LönYrke

Lönestrukturstatistiken för hela ekonomin har till syfte att årligen ge en översiktlig och jämförbar statistik om lönestrukturen för hela arbetsmarknaden.

Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor LönYrke

Statistiken visar lönenivå, lönestruktur, löneutveckling och sysselsättning inom landstingskommunal sektor per kön, ålder, region, näringsgren, yrke, utbildning och tjänstgöringens omfattning. Motsvarande lönestatistik finns även för statlig, primärkommunal samt privat sektor.

Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor LönYrke

Statistiken visar lönenivå, lönestruktur, löneutveckling och sysselsättning inom primärkommunal sektor per kön, ålder, region, näringsgren, yrke, utbildning och tjänstgöringens omfattning. Motsvarande lönestatistik redovisas även för statlig, landstingskommunal och privat sektor.

Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP) LönYrke

Statistiken visar lönenivå, lönestruktur och löneutveckling inom privat sektor. Statistiken redovisas per kön, ålder, region, näringsgren, yrke och utbildning uppdelad på arbetare respektive tjänstemän. Motsvarande lönestatistik redovisas även för offentlig sektor.

Lönestrukturstatistik, statlig sektor LönYrke

Statistiken visar lönenivå, lönestruktur, löneutveckling och sysselsättning inom primärkommunal sektor per kön, ålder, region, yrke, utbildning och tjänstgöringens omfattning. Motsvarande lönestatistik redovisas även för landstingskommunal, primärkommunal samt privat sektor.

Structure of Earnings Survey (SES) Lön

Syftet med Structure of Earnings Survey (SES) är att belysa lönebildning, lönestruktur och löneskillnader totalt, i och mellan olika länder med så harmoniserade och jämförbara data som möjligt. Uppgifterna används för analyser och jämförelser avseende länder inom den Europeiska Gemenskapen samt kandidatländer.

Lönesummor
Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik (LSUM) LönLönesummorSkatt

Statistiken visar lönesummor, preliminär A-skatt och vilka sociala ersättningar som betalas ut. Uppgifterna som baseras på kontrolluppgifterna (KU) kan tas fram efter region, sektor och näringsgren.

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) LönLönesummorSkatt

Statistiken visar utvecklingen av lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt. Varje kvartal publiceras statistiken som bygger på arbetsgivardeklarationer från företag. Statistiken finns bland annat per sektor och näringsgren.

Sjuklöner
Konjunkturstatistik över sjuklöner (KSju) SjukfrånvaroSjuklön

Statistiken visar hur sjukfrånvaron under sjuklöneperioden ser ut. Sjuklöneperioden är den tid då arbetsgivaren betalar sjuklön till en arbetstagare, som på grund av sjukdom, inte är på arbetet. Du får en bild av hur den totala utvecklingen av sjukfrånvaron ser ut.

Sysselsättning, förvärvsarbete och arbetstider
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS) AnställdaArbetskraftPersonalomsättningSjukfrånvaroSysselsatta

Statistiken visar hur antalet anställda på hela arbetsmarknaden förändras. Statistiken redovisas på detaljerad näringsgrensnivå och efter län. Information finns även om personalomsättning och sjukfrånvaro.

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) AnställdaArbeteFöretagPendlingSysselsatta

Statistiken visar sysselsättning, pendling och personal- och näringsstruktur. Den visar också händelser och flöden på arbetsmarknaden. Statistiken är totalräknad och kan brytas ner på låg regional nivå eller utifrån de anställdas egenskaper; till exempel kön, utbildning och ålder.

Yrkesregistret med yrkesstatistik ArbeteYrke

Statistiken visar hur många som arbetar inom olika typer av yrken. Du kan också se hur yrkesutvecklingen inom olika branscher och samhällssektorer ser ut.  2014 införs en ny yrkesindelning, SSYK 2012. Den ersätter den tidigare versionen, SSYK 96.

Övrigt
Analysverksamhet arbetsmarknad

Analysverksamheten syftar främst till att förbättra kvalitén i avdelningens statistik och bedrivs huvudsakligen i form av projekt. Rapporterna från projekten riktar sig till såväl interna användare som forskare, utredare och allmänhet. Verksamheten bedrivs i möjligaste mån i samarbete med forsknings- och utredningsinstitutioner utanför SCB.

Fokus på näringsliv och arbetsmarknad ArbetsmarknadNäringsliv

Publikationen innehåller olika kommenterande eller analyserande artiklar med inriktning mot näringsliv och arbetsmarknad.