På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Begrepp och definitioner AKU

Oktober 2007 ändrades den officiella arbets­löshets­defini­tionen. I enlighet med EU:s förord­ningar ingår from. oktober även heltids­studerande som sökt arbete i gruppen arbets­lösa och därmed i arbets­kraften. Tidigare ingick dessa i "ej i arbets­kraften". Även ålders­gruppen är ändrad i AKU till att gälla 15‑74 år istället för som tidigare 16‑64 år.

Sysselsatta omfattar följande grupper:

  • personer som under en viss vecka (referens­veckan) utförde något arbete (minst en timme), antingen som avlönade arbets­tagare, som egna företagare (inklusive fria yrkes­utövare) eller oavlönade med­hjälpare i företag till­hörande make/maka eller annan medlem av samma hushåll (=syssel­satta, i arbete).
  • personer som inte utförde något arbete enligt ovan, men som hade anställ­ning, arbete som med­hjälpande hushålls­medlem eller egen företagare (inklusive fria yrkes­utövare) och var till­fälligt från­varande under hela referens­veckan. Orsak till från­varon kan vara sjukdom, semester, tjänst­ledighet, (t.ex. för vård av barn eller studier), värn­plikts­tjänst­göring, arbets­konflikt eller ledighet av annan anledning. Frånvaron räknas oavsett om den varit betald eller inte (=syssel­satta, från­varande från arbetet).

Personer som deltar i vissa arbets­marknads­politiska program räknas som syssel­satta, t.ex. offentligt skyddat arbete, Samhall, start av närings­verksamhet eller anställ­ning med löne­bidrag eller anställ­ningsstöd.

Fast anställda omfattar personer med tills­vidare­anställning.

Tidsbegränsat anställda omfattar personer med vikariat, anställ­nings­stöd, säsongs­arbete, prov­anställ­ning eller objekts/pro­jekt­anställ­ning samt övriga former av tids­begränsade anställ­ningar.

Undersysselsatta omfattar personer som är syssel­satta men som arbetar mindre än de skulle vilja göra och som hade kunnat börja arbeta mer under referens­veckan eller inom 14 dagar från referens­veckans slut.

Arbetslösa omfattar följande grupper:

  • personer som var utan arbete under referens­veckan men som sökt arbete under de senaste fyra veckorna (referens­veckan och tre veckor bakåt) och kunde arbeta referens­veckan eller börja inom 14 dagar från referens­veckans slut. Arbets­lösa omfattar även personer som har fått ett arbete som börjar inom tre månader, förut­satt att de skulle ha kunnat arbeta referens­veckan eller börja inom 14 dagar från referens­veckans slut.

Relativa arbetslöshetstalet: Andelen (%) arbets­lösa av antalet personer i arbets­kraften.

I arbetskraften omfattar personer som är antingen syssel­satta eller arbetslösa.

Relativa arbetskraftstalet: Andelen (%) personer i arbets­kraften av befolk­ningen 15‑74 år.

Ej i arbetskraften omfattar:

  • personer som varken är syssel­satta eller arbets­lösa. Gruppen omfattar bl.a. studerande utan arbete (dock ej heltids­stud­erande som söker och kan ta arbete), pensionärer, hem­arbetande, värn­plikt­iga eller lång­varigt sjuka utan arbete. Deltagare i de arbets­marknads­politiska program som räknas som studier, t.ex. arbets­praktik och arbets­marknads­utbild­ning ingår också i gruppen.

Latent arbetssökande ingår i ”ej i arbets­kraften” och består av personer som velat och kunnat arbeta referens­veckan men inte sökt arbete.

Näringsgren

Kodningen av näringsgren är anpassad till SNI (Standard för Svensk Närings­grens­indelning) som utgår från EU:s närings­grens­standard NACE (Nomen­clature Generale des Activités dans les Communautes Européennes). Under perioden 1995‑2002 användes vid kod­ningen av AKU version SNI 1992, tidigare användes SNI 69. År 2003 trädde en reviderad standard, SNI 2002, i kraft.