På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2014-01-23 09:30 Nr 2014:14


Arbetskraftsundersökningarna (AKU) december 2013:

Antalet tidsbegränsat anställda fortsätter att öka

I december 2013 var 4 680 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Antalet arbetslösa uppgick till 380 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,5 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 137,2 miljoner per vecka. För säsongrensade data är trenden fortsatt positiv för antalet och andelen sysselsatta medan trenden för antalet och andelen arbetslösa endast uppvisar små förändringar.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data[1]

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick säsongrensat till 4 718 000 i december 2013, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 65,7 procent. Av männen var 68,0 procent sysselsatta och för kvinnorna var motsvarande siffra 63,4 procent. Trenden är fortsatt positiv för både antalet och andelen sysselsatta.

Säsongrensat uppgick de arbetade timmarna i genomsnitt till 143,9 miljoner timmar per vecka. Arbetade timmar visar på en positiv trend.

Enligt säsongrensade data uppgick antalet arbetslösa till 408 000. Arbetslösheten, det vill säga andelen arbetslösa av arbetskraften, var 8,0 procent. Arbetslösheten för män var 8,1 procent och för kvinnor 7,8 procent. Trenden för såväl antalet som andelen arbetslösa uppvisar endast små förändringar.

Antalet personer i arbetskraften var enligt säsongrensade data 5 126 000 i december 2013. Andelen personer i arbetskraften var 71,4 procent. Motsvarande tal för männen var 74,0 procent och för kvinnorna 68,8 procent. Säsongrensade data visar på en fortsatt positiv trend för antalet och andelen personer i arbetskraften.

Förändringar jämfört med december 2012 – Originaldata

Antalet sysselsatta uppgick till 4 680 000

I december 2013 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 4 680 000, vilket inte är en statistiskt säkerställd förändring jämfört med december 2012. Antalet sysselsatta kan vara något underskattat för december 2013 på grund av bortfallet. Antalet sysselsatta män var 2 450 000 och antalet sysselsatta kvinnor var 2 230 000.

Sysselsättningsgraden uppgick till 65,2 procent för befolkningen i åldern 15-74 år. För kvinnorna var sysselsättningsgraden 62,9 procent och motsvarande tal för männen var 67,5 procent.

Antalet heltidsarbetande, det vill säga personer som arbetar 35 timmar eller mer per vecka, ökade med 55 000 till 3 593 000. Antalet heltidsarbetande män uppgick till 2 111 000 och heltidsarbetande kvinnor till 1 482 000.

I december 2013 uppgick antalet anställda till 4 169 000. Antalet tidsbegränsat anställda ökade med 44 000 till 680 000. Det är den fjärde månaden i rad som antalet tidsbegränsat anställda ökar jämfört med motsvarande månader föregående år.

Antalet fast anställda uppgick till 3 489 000 i december 2013. Jämfört med motsvarande månader föregående år har det inte skett någon statistiskt säkerställd förändring i antalet fast anställda någon månad under 2013.

137,2 miljoner arbetade timmar per vecka

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i december 2013 till i genomsnitt 137,2 miljoner per vecka. Av de arbetade timmarna utfördes 1,8 miljoner timmar av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Arbetslösheten 7,5 procent

I december 2013 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 380 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,5 procent. Antalet arbetslösa män var 203 000 och antalet arbetslösa kvinnor var 177 000. För männen motsvarar det en arbetslöshet på 7,7 procent och för kvinnorna 7,3 procent.

Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 123 000 arbetslösa och av dessa var 55 000 heltidsstuderande. Andelen arbetslösa ungdomar var 20,2 procent av arbetskraften.

Personer utanför arbetskraften

Antalet personer i åldern 15-74 år som var utanför arbetskraften uppgick i december 2013 till 2 118 000, vilket motsvarar 29,5 procent av befolkningen. Antalet pensionärer ökade med 26 000 och uppgick till 920 000.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I december 2013 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 21,0 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 525 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.


[1] Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.

Samband på arbetsmarknaden december 2013

diagram

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.
 

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, originaldata

1000-tal

December 2013 Antal

Andel procent

December 2012 Antal

Andel procent

Förändring sedan December 2012 Antal

Minimi- krav för föränd-ring**
1. Befolkningen (=2+3)
7 177     7 134     44   .
Män
3 632     3 609     23   .
Kvinnor
3 546     3 525     21   .
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 060 ±33 70,5 5 029 ±32 70,5 31   39
Män
2 653 ±25 73,1 2 648 ±24 73,4 5   28
Kvinnor
2 407 ±26 67,9 2 381 ±25 67,5 26   30
2a. Sysselsatta
4 680 ±34 65,2 4 647 ±32 65,1 33   39
Män
2 450 ±26 67,5 2 440 ±25 67,6 10   30
Kvinnor
2 230 ±27 62,9 2 207 ±26 62,6 23   31
Ungdomar 15-24 år
486 ±19 40,0 470 ±18 38,2 16   22
15-19 år
104 ±10 19,1 100 ±10 17,8 3   12
20-24 år
383 ±16 57,0 370 ±15 55,5 13   18
Anställda
4 169 ±38   4 137 ±36   31   43
Fast
3 489 ±37   3 502 ±35   ‑13   41
Tidsbegränsat
680 ±29   636 ±28   44 * 37
Undersysselsatta [1]
333 ±21 7,1 334 ±21 7,2 ‑2   25
Män
144 ±14 5,9 145 ±14 6,0 ‑2   17
Kvinnor
189 ±16 8,5 189 ±15 8,6 0   18
I arbete
3 899 ±42   3 843 ±40   57 * 52
Män
2 073 ±31   2 050 ±30   24   39
Kvinnor
1 826 ±31   1 793 ±30   33   38
2b. Arbetslösa
380 ±20 7,5 381 ±20 7,6 ‑2   27
därav heltidsstuderande
116 ±13   125 ±13   ‑9   17
Män
203 ±15 7,7 208 ±15 7,8 ‑5   21
Kvinnor
177 ±15 7,3 174 ±14 7,3 3   20
Ungdomar 15-24 år
123 ±13 20,2 133 ±13 22,0 ‑10   17
15-19 år
46 ±7 30,6 47 ±7 32,0 ‑2   10
20-24 år
77 ±10 16,8 86 ±11 18,8 ‑9   14
Arbetslösa mer än 6 mån
124 ±13 36,0 127 ±12 36,2 ‑3   17
3. Ej i arbetskraften
2 118 ±33   2 105 ±32   13   39
Män
978 ±25   961 ±24   18   28
Kvinnor
1 139 ±26   1 145 ±25   ‑5   30
Latent arbetssökande
167 ±17   167 ±17   0   19
Arbetade timmar
137 200 ±1 700   135 500 ±1 600   1 700   2 000
Män
77 400 ±1 400   76 600 ±1 300   800   1 600
Kvinnor
59 800 ±1 200   58 900 ±1 100   900   1 300

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd".
** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd".
1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, säsongrensade data

1000-tal

December 2013 Antal Andel procent November 2013 Antal Andel procent Oktober 2013 Antal Andel procent
1. Befolkningen (=2+3)
7 177   7 173   7 168  
Män
3 631   3 629   3 627  
Kvinnor
3 545   3 544   3 542  
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 126 71,4 5 142 71,7 5 153 71,9
Män
2 687 74,0 2 701 74,4 2 703 74,5
Kvinnor
2 439 68,8 2 441 68,9 2 450 69,2
2a. Sysselsatta
4 718 65,7 4 730 66,0 4 747 66,2
Män
2 471 68,0 2 477 68,2 2 487 68,6
Kvinnor
2 248 63,4 2 254 63,6 2 260 63,8
Ungdomar 15-24 år
511 42,1 513 42,2 533 43,8
15-19 år
116 21,5 126 23,2 123 22,5
20-24 år
395 58,8 387 57,7 410 61,1
2b. Arbetslösa
408 8,0 411 8,0 406 7,9
Män
217 8,1 224 8,3 216 8,0
Kvinnor
191 7,8 187 7,7 190 7,8
Ungdomar 15-24 år
149 22,6 162 24,0 145 21,4
15-19 år
64 35,4 65 34,1 63 34,0
20-24 år
85 17,7 97 20,0 82 16,6
3. Ej i arbetskraften
2 050   2 031   2 015  
Män
944   928   923  
Kvinnor
1 106   1 103   1 092  
SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, säsongrensade data, trendvärden

1000-tal

December 2013 Antal Andel procent November 2013 Antal Andel procent Oktober 2013 Antal Andel procent
1. Befolkningen (=2+3)
7 176   7 173   7 169  
Män
3 631   3 629   3 627  
Kvinnor
3 545   3 544   3 542  
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 141 71,6 5 136 71,6 5 132 71,6
Män
2 697 74,3 2 695 74,3 2 693 74,3
Kvinnor
2 444 68,9 2 441 68,9 2 438 68,8
2a. Sysselsatta
4 732 65,9 4 729 65,9 4 724 65,9
Män
2 479 68,3 2 478 68,3 2 477 68,3
Kvinnor
2 253 63,5 2 250 63,5 2 248 63,5
Ungdomar 15-24 år
517 42,6 515 42,4 514 42,3
15-19 år
119 21,9 118 21,7 117 21,5
20-24 år
398 59,3 397 59,2 397 59,2
2b. Arbetslösa
409 7,9 408 7,9 407 7,9
Män
218 8,1 217 8,1 217 8,0
Kvinnor
191 7,8 191 7,8 191 7,8
Ungdomar 15-24 år
152 22,7 152 22,7 152 22,8
15-19 år
64 35,0 64 35,2 64 35,5
20-24 år
87 18,0 87 18,0 88 18,1
3. Ej i arbetskraften
2 036   2 036   2 037  
Män
934   934   934  
Kvinnor
1 101   1 102   1 104  
Antal sysselsatta 15-74 år (1000-tal)

Antal sysselsatta 15-74 år (1000-tal)

Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år (procent)

Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år (procent)

Antal arbetslösa 15-74 år (1000-tal)

Antal arbetslösa 15-74 år (1000-tal)

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år (procent)

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år (procent)

Definitioner och förklaringar

Säsongrensade data: data där variationer normala för säsongen har rensats bort.

Resultaten från AKU är behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka t.ex. visar arbetslösa, sysselsatta och arbetade timmar på SCB:s webbplats.

Mer om statistiken

Nästa publiceringstillfälle

Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningen i januari publiceras 2014-02-13 kl. 09:30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM


Förfrågningar

Gabrielle Larsson
08-506 940 72
gabrielle.larsson@scb.se


Peter Beijron
08-506 940 06
peter.beijron@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.