På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2014-04-22 09:30 Nr 2014:96


Arbetskraftsundersökningarna (AKU) mars 2014:

Anställda ökade med 74 000

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 701 000 i mars 2014, icke säsongrensat. Det är en ökning med 58 000 personer jämfört med mars 2013. Antalet arbetslösa var 440 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,6 procent. Antalet arbetade timmar ökade med 4,0 procent och uppgick i genomsnitt till 158,3 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en svag ökning av antalet sysselsatta och en arbetslöshet som var 8,1 procent.

Upplägget av AKU:s pressmeddelande har förändrats i och med publiceringen av mars 2014.

Antalet personer i arbetskraften ökade

Antalet personer i åldern 15-74 år som ingick i arbetskraften var enligt icke säsongrensade data 5 141 000, en ökning med 51 000. Det motsvarar ett relativt arbetskraftstal på 71,5 procent. Bland männen uppgick det relativa arbetskraftstalet till 74,2 procent och bland kvinnorna till 68,8 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar också på en positiv utveckling av antalet personer i arbetskraften. I mars 2014 uppgick de till 5 153 000, vilket motsvarar ett relativt arbetskraftstal på 71,7 procent.

Fler sysselsatta

I mars 2014 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 4 701 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 58 000 personer jämfört med mars 2013 varav 36 000 var kvinnor. Sysselsättningsgraden uppgick till 65,4 procent, bland männen var den 67,6 procent och bland kvinnorna 63,1 procent.

På kort sikt visar säsongrensade och utjämnade data på en svag ökning av antalet sysselsatta. Däremot uppvisar sysselsättningsgraden inga förändringar under de senaste månaderna. I mars uppgick antalet sysselsatta till 4 735 000 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 65,9 procent.

Antalet anställda ökade

I mars 2014 uppgick antalet anställda till 4 200 000, icke säsongrensat. Jämfört med mars 2013 är det en ökning med 74 000 varav 64 000 var tidsbegränsat anställda.

Även säsongrensade och utjämnade data visar på en positiv utveckling av antalet anställda, en utveckling som pågått sedan slutet av 2012. Dock har ökningstakten bromsat in något de senaste månaderna.

Arbetade timmar ökade

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i mars 2014 till i genomsnitt 158,3 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Av dessa arbetade männen 89,8 miljoner timmar och kvinnorna 68,5 miljoner timmar. När hänsyn tagits till skillnader i helger och andra ledigheter (påsken inföll 2013 i mars, men infaller 2014 i april) är det en ökning på 4,0 procent jämfört med mars 2013.

Även säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar och uppgick i mars i genomsnitt till 144,8 miljoner per vecka.

Små förändringar av arbetslösheten

I mars 2014 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 440 000, icke säsongrensat, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,6 procent. Antalet arbetslösa män var 238 000 och antalet arbetslösa kvinnor var 202 000. För männen motsvarar det en arbetslöshet på 8,8 procent och för kvinnorna 8,3 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 171 000 arbetslösa och av dessa var 109 000 heltidsstuderande. Andelen arbetslösa ungdomar var 26,9 procent av arbetskraften.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en svag ökning av antalet och andelen arbetslösa i åldern 15-74 år, en ökning som förklaras av männen. Antalet arbetslösa uppgick i mars 2014 till 418 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,1 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var den 23,2 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I mars 2014 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 20,4 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 510 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år var 86,1 procent i mars 2014, icke säsongrensat. Bland männen var det 88,8 procent och bland kvinnorna 83,2 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar inte på några förändringar av arbetskraftstalet som i mars uppgick till 85,9 procent.

Andelen som var sysselsatta i åldern 20-64 år uppgick, icke säsongrensat, till 79,7 procent i mars 2014. Bland männen var 81,8 procent sysselsatta och bland kvinnorna 77,5 procent. På kort sikt visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av sysselsättningsgraden och i mars 2014 uppgick den till 79,7 procent.

I mars var arbetslösheten bland personer i åldern 20-64 år 7,4 procent enligt icke säsongrensade data. För männen låg den på 7,9 och för kvinnorna 6,9 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på små förändringar i arbetslösheten, dock är den något ökande för männen. I mars uppgick det säsongrensade och utjämnade arbetslöshetstalet till 7,2 procent.

Mars 2014, 15-74 år (förändring mot mars 2013), icke säsongrensade data

- Antalet personer i arbetskraften ökade med 51 000 till 5 141 000
- Sysselsatta ökade med 58 000 till 4 701 000
- Antalet anställda ökade med 74 000 till 4 200 000
- Arbetade timmar ökade med 4,0 procent till 158,3 miljoner timmar per vecka
- Arbetslösheten var 8,6 procent (enligt säsongrensade utjämnade data 8,1 procent)
Samband på arbetsmarknaden mars 2014

Samband på arbetsmarknaden mars 2014

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.
 

SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15-74 år, icke säsongrensat (originalvärde)

1000-tal

Mars 2014 Antal Andel procentMars 2013 Antal Andel procentFörändring sedan Mars 2013 Antal Minimi‑
krav för föränd‑
ring**
1. Befolkningen (=2+3)
7 189     7 143     46   .
Män
3 638     3 613     25   .
Kvinnor
3 551     3 530     21   .
15-24 år
1 208     1 225     ‑17   .
20-64 år
5 591     5 556     35   .
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 141 ±34 71,5 5 091 ±33 71,3 51 * 40
Män
2 699 ±25 74,2 2 676 ±24 74,1 23   29
Kvinnor
2 442 ±26 68,8 2 415 ±26 68,4 27   30
15-24 år
635 ±19 52,5 649 ±19 53,0 ‑14   23
20-64 år
4 812 ±28 86,1 4 763 ±27 85,7 49 * 33
2a. Sysselsatta
4 701 ±34 65,4 4 643 ±33 65,0 58 * 40
Män
2 461 ±27 67,6 2 439 ±26 67,5 22   31
Kvinnor
2 240 ±27 63,1 2 204 ±26 62,4 36 * 31
15-24 år
464 ±19 38,4 467 ±18 38,1 ‑3   22
20-64 år
4 456 ±30 79,7 4 395 ±28 79,1 61 * 35
Anställda
4 200 ±38   4 126 ±37   74 * 44
Män
2 099 ±30   2 067 ±29   32   35
Kvinnor
2 101 ±28   2 059 ±27   41 * 32
15-24 år
451 ±19   451 ±18   ‑1   22
20-64 år
4 029 ±36   3 955 ±34   73 * 41
Fast
3 504 ±38   3 494 ±36   10   42
Tidsbegränsat
695 ±30   632 ±28   64 * 38
Undersysselsatta [1]
334 ±22 7,1 341 ±21 7,3 ‑7   25
Män
143 ±15 5,8 151 ±15 6,2 ‑8   17
Kvinnor
191 ±16 8,5 190 ±16 8,6 1   19
15-24 år
102 ±12 22,0 101 ±11 21,6 2   14
20-64 år
311 ±21 7,0 314 ±20 7,1 ‑3   25
I arbete
4 271 ±39   4 176 ±38   95 * 49
Män
2 284 ±29   2 229 ±28   55 * 36
Kvinnor
1 987 ±30   1 947 ±29   40 * 37
Arbetade timmar
158 300 ±1 600   148 700 ±1 500   9 600 * 1 900
Män
89 800 ±1 300   84 500 ±1 200   5 300 * 1 500
Kvinnor
68 500 ±1 100   64 200 ±1 100   4 300 * 1 300
2b. Arbetslösa
440 ±22 8,6 448 ±21 8,8 ‑8   30
därav heltidsstuderande
173 ±15   188 ±16   ‑15   21
Män
238 ±17 8,8 237 ±16 8,9 1   23
Kvinnor
202 ±16 8,3 211 ±16 8,7 ‑9   22
15-24 år
171 ±15 26,9 182 ±15 28,1 ‑11   20
20-64 år
356 ±20 7,4 368 ±19 7,7 ‑12   27
Arbetslösa mer än 6 mån
122 ±13 31,4 128 ±13 31,4 ‑6   17
3. Ej i arbetskraften
2 047 ±34   2 052 ±33   ‑5   40
Män
939 ±25   937 ±24   1   29
Kvinnor
1 109 ±26   1 115 ±26   ‑6   30
15-24 år
574 ±19   576 ±19   ‑3   23
20-64 år
779 ±28   792 ±27   ‑14   33
Latent arbetssökande
113 ±14   134 ±15   ‑20 * 17
Det outnyttjade arbetskraftutbudet
20 400 ± 800   21 400 ± 800   ‑1 000   1 100

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd".
** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd".
1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15-74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde). 1 000-tal.

1000-tal

Mars 2014 AntalFebruari 2014 AntalJanuari 2014 AntalÅrsföränd-ringstakten i Mars 2014 Antal
1. Befolkningen (=2+3)
7 189 7 185 7 181 48
Män
3 638 3 636 3 634 27
Kvinnor
3 551 3 549 3 547 21
15-24 år
1 208 1 210 1 211 ‑18
20-64 år
5 590 5 587 5 584 38
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 153 5 148 5 144 52
Män
2 708 2 705 2 702 37
Kvinnor
2 445 2 443 2 442 16
15-24 år
668 668 668 0
20-64 år
4 802 4 799 4 796 37
2a. Sysselsatta
4 735 4 732 4 729 32
Män
2 482 2 481 2 479 17
Kvinnor
2 253 2 251 2 250 15
15-24 år
513 513 514 ‑6
20-64 år
4 454 4 453 4 451 22
Anställda
4 244 4 241 4 237 42
Män
2 132 2 130 2 128 27
Kvinnor
2 112 2 111 2 110 16
15-24 år
500 501 501 ‑4
20-64 år
4 034 4 031 4 029 32
Fast
3 517 3 515 3 513 25
Tidsbegränsat
727 726 724 17
I arbete
3 994 3 991 3 988 41
Män
2 141 2 139 2 137 25
Kvinnor
1 853 1 852 1 850 16
Arbetade timmar
144 800 144 600 144 300 3 100
Män
82 100 82 000 81 900 1 600
Kvinnor
62 700 62 600 62 400 1 500
2b. Arbetslösa
418 416 414 20
Män
226 224 223 20
Kvinnor
192 192 192 1
15-24 år
155 155 154 6
20-64 år
348 346 345 15
3. Ej i arbetskraften
2 036 2 036 2 037 ‑4
Män
930 931 932 ‑10
Kvinnor
1 106 1 106 1 105 6
15-24 år
541 542 544 ‑17
20-64 år
788 788 788 1
SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15-74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde). Relativa tal.

Procent

Mars 2014 AndelFebruari 2014 AndelJanuari 2014 AndelÅrsföränd-ringstakten i Mars 2014 Andel
Relativa arbetskrafttalet
71,7 71,7 71,6 0,2
Män
74,4 74,4 74,4 0,5
Kvinnor
68,8 68,8 68,8 0,0
15-24 år
55,2 55,2 55,1 0,8
20-64 år
85,9 85,9 85,9 0,1
Sysselsättningsgraden
65,9 65,9 65,9 0,0
Män
68,2 68,2 68,2 0,0
Kvinnor
63,4 63,4 63,4 0,0
15-24 år
42,4 42,4 42,4 0,1
20-64 år
79,7 79,7 79,7 ‑0,1
Relativa arbetslöshetstalet
8,1 8,1 8,1 0,3
Män
8,3 8,3 8,2 0,6
Kvinnor
7,9 7,9 7,9 0,0
15-24 år
23,2 23,2 23,1 0,9
20-64 år
7,2 7,2 7,2 0,3
Antal sysselsatta 15-74 år (1000-tal)

 Antal sysselsatta 15-74 år (1000-tal)

 

 

Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år (procent)

 Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år (procent)

 

Antal arbetslösa 15-74 år (1000-tal)

Antal arbetslösa 15-74 år (1000-tal)

 

 

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år (procent)

 Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år (procent)

 

 

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med icke säsongrensade data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka t.ex. visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

 

Nästa publiceringstillfälle

Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningarna i april publiceras 2014-05-19 kl. 09:30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM


Förfrågningar

Daniel Samuelsson
08-506 949 78
daniel.samuelsson@scb.se


Cecilia Karlsson
08-506 948 32
cecilia.karlsson@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.