På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2014-08-21 09:30 Nr 2014:201


Arbetskraftsundersökningarna (AKU) juli 2014:

Sysselsättningen ökar

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 982 000 i juli 2014, icke säsongrensat. Det är en ökning med 77 000 personer jämfört med juli 2013. Antalet arbetslösa var 380 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,1 procent. Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 98,9 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en stor ökning av antalet sysselsatta samt en arbetslöshet på 7,9 procent.

Fler personer i arbetskraften

Antalet personer i åldern 15-74 år som ingick i arbetskraften var enligt icke säsongrensade data 5 362 000. Jämfört med juli 2013 är det en ökning med 75 000. Det ger ett relativt arbetskraftstal på 74,4 procent. Bland männen uppgick det till 77,0 procent och bland kvinnorna till 71,7 procent.

Även säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet personer i arbetskraften jämfört med de senaste månaderna. I juli 2014 uppgick de till 5 182 000, vilket motsvarar ett relativt arbetskraftstal på 71,9 procent.

Andelen sysselsatta av befolkningen ökar 

Sysselsättningen har normalt en säsongsmässig topp i juli då fler studerande sommarjobbar. I juli 2014 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 4 982 000, icke säsongrensat. Det motsvarar en ökning med 77 000 personer jämfört med samma månad föregående år, varav ungdomarna stod för en stor del av ökningen. Sysselsättningsgraden uppgick till 69,1 procent, en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med juli 2013. Bland männen var den 71,4, procent och bland kvinnorna 66,9 procent.

I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en stor ökning av antalet sysselsatta och även en ökning av sysselsättningsgraden. I juli uppgick antalet sysselsatta till 4 775 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 66,3 procent.

Ökning av antalet anställda

I juli 2014 uppgick antalet anställda till 4 502 000, icke säsongrensat. Jämfört med juli 2013 är det en ökning med 92 000, varav 56 000 var tidsbegränsat anställda. Antalet anställda ökade bland både män och kvinnor och uppgick till 2 269 000 respektive 2 232 000.

Även säsongrensade och utjämnade data visar på en stark utveckling av antalet anställda och uppgick till 4 288 000.

Arbetade timmar ökar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i juli 2014 till i genomsnitt 98,9 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. När hänsyn tagits till skillnader i helger och ledigheter är det en ökning med 4,0 procent jämfört med juli 2013.

Säsongrensade och utjämnade data visar en viss ökning av antalet arbetade timmar. I juli 2014 uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 145 miljoner per vecka.

Små förändringar av arbetslösheten

I juli 2014 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 380 000, icke säsongrensat, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,1 procent. Antalet arbetslösa män var 207 000 och antalet arbetslösa kvinnor var 173 000. För männen motsvarar det en arbetslöshet på 7,4 procent och för kvinnorna 6,8 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 122 000 arbetslösa. Andelen arbetslösa ungdomar var 14,8 procent av arbetskraften, vilket är en minskning med 2,5 procentenheter jämfört med motsvarande månad föregående år.

Säsongrensade och utjämnade data visar endast på små förändringar av antalet och andelen arbetslösa under de senaste månaderna. Antalet arbetslösa uppgick i juli 2014 till 407 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,9 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var arbetslöshetstalet 22,3 procent i juli 2014.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I juli 2014 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 21,5 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 538 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år 

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år var 87,6 procent i juli 2014, icke säsongrensat. Bland männen var det 90,0 procent och bland kvinnorna 85,1 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar endast på svag ökning av arbetskraftstalet, som i juli 2014 uppgick till 86,0 procent.

Andelen som var sysselsatta i åldern 20-64 år var 81,9 procent i juli 2014 icke säsongrensat. Bland männen var 83,9 procent sysselsatta och bland kvinnorna 79,9 procent. I juli 2014 uppgick den säsongrensade och utjämnade sysselsättningsgraden för båda könen till 80,0 procent. I förhållande till närmast föregående månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet och andelen sysselsatta.

I juli 2014 var arbetslösheten bland personer i åldern 20-64 år 6,5 procent enligt icke säsongrensade data. För männen låg den på 6,8 och för kvinnorna 6,2 procent. I juli uppgick det säsongrensade och utjämnade arbetslöshetstalet till 7,0 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data endast på små förändringar av arbetslösheten.

Samband på arbetsmarknaden juli 2014

Träd

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.
 

SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15-74 år, icke säsongrensat (originalvärde)

1000-tal

Juli 2014
Antal

Andel procent

Juli 2013
Antal

Andel procent

Förändring sedan Juli 2013 Antal

Minimi-krav för föränd-ring**
1. Befolkningen (=2+3)
7 206     7 156     50   .
Män
3 648     3 620     28   .
Kvinnor
3 558     3 536     22   .
15-24 år
1 201     1 219     ‑17   .
20-64 år
5 605     5 565     40   .
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 362 ±35 74,4 5 286 ±33 73,9 75 * 41
Män
2 810 ±25 77,0 2 776 ±24 76,7 35 * 30
Kvinnor
2 551 ±27 71,7 2 511 ±25 71,0 41 * 31
15-24 år
829 ±20 69,0 807 ±19 66,2 22   24
20-64 år
4 910 ±28 87,6 4 874 ±26 87,6 36 * 32
2a. Sysselsatta
4 982 ±36 69,1 4 905 ±34 68,5 77 * 43
Män
2 604 ±28 71,4 2 564 ±26 70,8 40 * 33
Kvinnor
2 379 ±28 66,9 2 341 ±27 66,2 38 * 33
15-24 år
706 ±22 58,8 667 ±20 54,7 39 * 26
20-64 år
4 590 ±30 81,9 4 558 ±29 81,9 32   35
Anställda
4 502 ±40   4 410 ±38   92 * 46
Män
2 269 ±31   2 215 ±30   54 * 36
Kvinnor
2 232 ±29   2 195 ±28   37 * 34
15-24 år
689 ±22   655 ±20   34 * 25
20-64 år
4 189 ±35   4 140 ±34   49 * 41
Fast
3 550 ±39   3 514 ±37   36   44
Tidsbegränsat
952 ±34   896 ±32   56 * 42
Undersysselsatta [1]
325 ±22 6,5 314 ±21 6,4 12   26
Män
156 ±16 6,0 143 ±14 5,6 13   18
Kvinnor
170 ±16 7,1 171 ±16 7,3 ‑1   19
15-24 år
119 ±14 16,8 101 ±12 15,1 18 * 16
20-64 år
286 ±21 6,2 281 ±20 6,2 5   25
I arbete
2 725 ±49   2 606 ±47   120 * 64
Män
1 445 ±36   1 423 ±35   22   47
Kvinnor
1 280 ±34   1 183 ±32   98 * 44
Arbetade timmar
98 900 ±2 000   95 300 ±1 900   3 600 * 2 300
Män
54 700 ±1 500   54 700 ±1 500   0   1 800
Kvinnor
44 200 ±1 300   40 600 ±1 200   3 600 * 1 500
2b. Arbetslösa
380 ±21 7,1 382 ±20 7,2 ‑2   29
därav heltidsstuderande
57 ±9   55 ±9   2   13
Män
207 ±16 7,4 212 ±16 7,6 ‑5   22
Kvinnor
173 ±16 6,8 170 ±15 6,8 3   21
15-24 år
122 ±14 14,8 140 ±14 17,3 ‑17   19
20-64 år
320 ±19 6,5 316 ±18 6,5 4   26
Arbetslösa mer än 6 mån
110 ±12 32,7 125 ±13 37,3 ‑14   17
3. Ej i arbetskraften
1 844 ±35   1 870 ±33   ‑26   41
Män
838 ±25   844 ±24   ‑7   30
Kvinnor
1 007 ±27   1 025 ±25   ‑19   31
15-24 år
373 ±20   412 ±19   ‑39 * 24
20-64 år
695 ±28   691 ±26   4   32
Latent arbetssökande
144 ±17   147 ±16   ‑3   20
Det outnyttjade arbetskraftutbudet
21 500 ± 900   21 600 ± 900   ‑100   1 300

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd".
** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd".
1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15-74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde). 1 000-tal.

1000-tal

Juli 2014 AntalJuni 2014 AntalMaj 2014 AntalÅrsförändrings-
takten i Juli 2014
Antal
1. Befolkningen (=2+3)
7 207 7 202 7 198 51
Män
3 648 3 646 3 643 29
Kvinnor
3 558 3 557 3 555 22
15-24 år
1 203 1 204 1 206 ‑19
20-64 år
5 605 5 602 5 598 43
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 182 5 176 5 170 72
Män
2 723 2 720 2 717 39
Kvinnor
2 459 2 456 2 454 33
15-24 år
666 666 667 0
20-64 år
4 821 4 817 4 812 52
2a. Sysselsatta
4 775 4 767 4 760 92
Män
2 503 2 499 2 495 49
Kvinnor
2 272 2 269 2 265 43
15-24 år
518 516 515 15
20-64 år
4 482 4 477 4 471 68
Anställda
4 288 4 280 4 272 99
Män
2 157 2 152 2 147 56
Kvinnor
2 131 2 128 2 124 43
15-24 år
504 503 502 12
20-64 år
4 068 4 061 4 054 79
Fast
3 540 3 535 3 531 53
Tidsbegränsat
749 745 741 46
I arbete
4 045 4 037 4 029 90
Män
2 166 2 162 2 158 45
Kvinnor
1 879 1 875 1 871 45
Arbetade timmar
145 000 144 900 144 700 2 100
Män
82 300 82 200 82 100 1 100
Kvinnor
62 800 62 700 62 600 1 100
2b. Arbetslösa
407 409 411 ‑20
Män
220 221 222 ‑10
Kvinnor
187 188 189 ‑10
15-24 år
149 150 151 ‑16
20-64 år
339 340 341 ‑16
3. Ej i arbetskraften
2 024 2 026 2 028 ‑21
Män
925 926 927 ‑10
Kvinnor
1 099 1 100 1 101 ‑12
15-24 år
536 538 539 ‑18
20-64 år
784 785 786 ‑9
SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15-74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde). Relativa tal.

Procent

Juli 2014 AndelJuni 2014 AndelMaj 2014 AndelÅrsförändrings-
takten i Juli 2014
Andel
2. Relativa arbetskrafttalet
71,9 71,9 71,8 0,5
Män
74,7 74,6 74,6 0,5
Kvinnor
69,1 69,1 69,0 0,5
15-24 år
55,4 55,4 55,3 0,8
20-64 år
86,0 86,0 86,0 0,3
2a. Sysselsättningsgraden
66,3 66,2 66,1 0,8
Män
68,6 68,5 68,5 0,8
Kvinnor
63,9 63,8 63,7 0,8
15-24 år
43,1 42,9 42,8 1,9
20-64 år
80,0 79,9 79,9 0,6
2b. Relativa arbetslöshetstalet
7,9 7,9 7,9 ‑0,5
Män
8,1 8,1 8,2 ‑0,5
Kvinnor
7,6 7,7 7,7 ‑0,5
15-24 år
22,3 22,5 22,7 ‑2,3
20-64 år
7,0 7,1 7,1 ‑0,4
Antal sysselsatta 15-74 år (1000-tal)

Diagram

Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år (procent)

Diagram

Antal arbetslösa 15-74 år (1000-tal)

Diagram

 

 

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år (procent)

Diagram

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med icke säsongrensade data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka t.ex. visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

 

Nästa publiceringstillfälle

Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningarna i juli publiceras 2014-09-11 kl. 09:30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM


Förfrågningar

Gabrielle Larsson
08-506 940 72
gabrielle.larsson@scb.se

Cecilia Westin
08-506 945 48
cecilia.westin@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.