På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2014-09-11 09:30 Nr 2014:228


Arbetskraftsundersökningarna (AKU) augusti 2014:

Ökad sysselsättning bland kvinnorna

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 863 000 i augusti 2014, icke säsongrensat. Det är en ökning med 97 000 personer jämfört med augusti 2013. Antalet arbetslösa var 389 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,4 procent. Antalet arbetade timmar ökade med 2,2 procent och uppgick i genomsnitt till 125,0 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en stor ökning av antalet sysselsatta samt en arbetslöshet på 7,9 procent.

Fler personer i arbetskraften

Antalet personer i åldern 15-74 år som ingick i arbetskraften var enligt icke säsongrensade data 5 251 000. Jämfört med augusti 2013 är det en ökning med 108 000. Då befolkningen ökat med 50 000 under samma period innebär det att antalet personer utanför arbetskraften minskat med 58 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 72,8 procent vilket motsvarar en ökning med 1,0 procentenhet jämfört med samma månad förra året. Bland kvinnorna uppgick arbetskraftstalet till 70,1 procent, en ökning med 1,3 procentenheter. För männen var arbetskraftstalet 75,5 procent.

Även säsongrensade och utjämnade data visar på en stor ökning av antalet personer i arbetskraften jämfört med de senaste månaderna. I augusti 2014 uppgick de till 5 196 000, vilket motsvarar ett relativt arbetskraftstal på 72,1 procent.

Sysselsättningen ökade

I augusti 2014 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 4 863 000, icke säsongrensat. Det innebär en ökning med 97 000 personer jämfört med samma månad föregående år. Ökningen förklaras i huvudsak av kvinnor och utrikes födda. Sysselsättningsgraden uppgick till 67,4 procent, en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med augusti 2013. Bland männen var sysselsättningsgraden 69,8 procent och bland kvinnorna 65,0 procent.

I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en stor ökning av antalet sysselsatta och även en ökning av sysselsättningsgraden. I augusti uppgick antalet sysselsatta till 4 785 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 66,4 procent.

Ökning av antalet anställda

I augusti 2014 uppgick antalet anställda till 4 367 000, icke säsongrensat. Jämfört med augusti 2013 är det en ökning med 88 000. Antalet anställda kvinnor ökade med 51 000 och uppgick till 2 174 000. Antalet anställda män var 2 193 000, en ökning med 37 000.

Även säsongrensade och utjämnade data visar på en stor ökning av antalet anställda.

Arbetade timmar ökar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i augusti 2014 till i genomsnitt 125,0 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. När hänsyn tagits till skillnader i helger och ledigheter är det en ökning med 2,2 procent jämfört med augusti 2013.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar. I augusti 2014 uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 144,8 miljoner per vecka.

Små förändringar av arbetslösheten

I augusti 2014 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 389 000, icke säsongrensat, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,4 procent. Antalet arbetslösa män var 208 000 och antalet arbetslösa kvinnor var 181 000. För männen motsvarar det en arbetslöshet på 7,5 procent och för kvinnorna 7,2 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 122 000 arbetslösa. Andelen arbetslösa ungdomar var 17,4 procent av arbetskraften.

Säsongrensade och utjämnade data visar endast på små förändringar av antalet och andelen arbetslösa under de senaste månaderna. Antalet arbetslösa uppgick i augusti 2014 till 411 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,9 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var arbetslöshetstalet 22,1 procent i augusti 2014. Säsongrensade och utjämnade data visar på en nedåtgående trend för arbetslösheten bland ungdomar.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I augusti 2014 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 20,1 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 503 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år 

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år var 86,9 procent i augusti 2014, icke säsongrensat. Bland männen var det 89,4 procent och bland kvinnorna 84,3 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet, som i augusti 2014 uppgick till 86,2 procent.

Andelen som var sysselsatta i åldern 20-64 år var 81,0 procent i augusti 2014 icke säsongrensat. Bland männen var 83,1 procent sysselsatta och bland kvinnorna 78,9 procent. I augusti 2014 uppgick den säsongrensade och utjämnade sysselsättningsgraden för båda könen till 80,1 procent. I förhållande till närmast föregående månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av andelen sysselsatta.

I augusti 2014 var arbetslösheten bland personer i åldern 20-64 år 6,7 procent enligt icke säsongrensade data. För männen låg den på 7,0 och för kvinnorna 6,4 procent. I augusti uppgick det säsongrensade och utjämnade arbetslöshetstalet till 7,1 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data endast på små förändringar av arbetslösheten.

Samband på arbetsmarknaden augusti 2014

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.
 

SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15-74 år, icke säsongrensat (originalvärde)

1000-tal

Augusti 2014 Antal

Andel procent

Augusti 2013 Antal

Andel procent

Förändring sedan Augusti 2013 Antal

Minimi-krav för föränd-ring**
1. Befolkningen (=2+3)
7 211     7 161     50   .
Män
3 651     3 623     28   .
Kvinnor
3 560     3 538     22   .
15-24 år
1 200     1 218     ‑18   .
20-64 år
5 609     5 569     40   .
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 251 ±35 72,8 5 143 ±34 71,8 108 * 41
Män
2 756 ±26 75,5 2 710 ±24 74,8 46 * 30
Kvinnor
2 495 ±27 70,1 2 433 ±26 68,8 62 * 31
15-24 år
702 ±19 58,5 694 ±19 57,0 9   22
20-64 år
4 873 ±29 86,9 4 803 ±27 86,3 70 * 34
2a. Sysselsatta
4 863 ±36 67,4 4 766 ±34 66,6 97 * 43
Män
2 548 ±28 69,8 2 512 ±26 69,3 37 * 33
Kvinnor
2 314 ±28 65,0 2 255 ±27 63,7 60 * 33
15-24 år
580 ±20 48,3 559 ±19 45,9 21   23
20-64 år
4 545 ±31 81,0 4 485 ±29 80,5 60 * 37
Anställda
4 367 ±40   4 280 ±38   88 * 46
Män
2 193 ±31   2 157 ±30   37 * 36
Kvinnor
2 174 ±29   2 123 ±28   51 * 33
15-24 år
567 ±20   544 ±19   23 * 23
20-64 år
4 125 ±36   4 055 ±35   70 * 42
Fast
3 519 ±39   3 492 ±37   26   44
Tidsbegränsat
849 ±33   787 ±30   61 * 40
Undersysselsatta [1]
312 ±22 6,4 314 ±20 6,6 ‑2   26
Män
147 ±15 5,8 141 ±14 5,6 6   18
Kvinnor
165 ±15 7,1 173 ±15 7,7 ‑8   18
15-24 år
102 ±12 17,6 101 ±11 18,1 1   14
20-64 år
279 ±20 6,1 284 ±19 6,3 ‑5   24
I arbete
3 377 ±48   3 309 ±46   68 * 63
Män
1 813 ±35   1 805 ±34   8   46
Kvinnor
1 564 ±34   1 503 ±32   60 * 44
Arbetade timmar
125 000 ±2 000   122 300 ±1 800   2 700 * 2 300
Män
71 100 ±1 500   70 600 ±1 400   500   1 800
Kvinnor
53 900 ±1 300   51 600 ±1 200   2 300 * 1 500
2b. Arbetslösa
389 ±22 7,4 377 ±20 7,3 11   29
därav heltidsstuderande
81 ±11   73 ±10   8   15
Män
208 ±16 7,5 199 ±15 7,3 9   22
Kvinnor
181 ±16 7,2 179 ±15 7,3 2   22
15-24 år
122 ±13 17,4 135 ±13 19,4 ‑12   18
20-64 år
328 ±20 6,7 319 ±19 6,6 10   27
Arbetslösa mer än 6 mån
119 ±13 34,4 117 ±12 35,1 2   17
3. Ej i arbetskraften
1 960 ±35   2 018 ±34   ‑58 * 41
Män
895 ±26   913 ±24   ‑18   30
Kvinnor
1 065 ±27   1 105 ±26   ‑40 * 31
15-24 år
498 ±19   524 ±19   ‑26 * 22
20-64 år
736 ±29   765 ±27   ‑29   34
Latent arbetssökande
132 ±15   144 ±16   ‑12   18
Det outnyttjade arbetskraftutbudet
20 100 ± 900   20 400 ± 800   ‑300   1 200

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd".
** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd".
1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15-74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde). 1 000-tal.

1000-tal

Augusti 2014 Antal Juli 2014 Antal Juni 2014 Antal Årsförändringstakten i Augusti 2014 Antal
1. Befolkningen (=2+3)
7 211 7 207 7 202 52
Män
3 651 3 648 3 646 30
Kvinnor
3 560 3 559 3 557 22
15-24 år
1 201 1 203 1 204 ‑19
20-64 år
5 609 5 605 5 602 44
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 196 5 189 5 181 88
Män
2 730 2 726 2 722 44
Kvinnor
2 467 2 463 2 459 44
15-24 år
668 667 667 5
20-64 år
4 833 4 827 4 821 70
2a. Sysselsatta
4 785 4 777 4 769 94
Män
2 507 2 503 2 499 47
Kvinnor
2 278 2 274 2 270 47
15-24 år
520 519 517 20
20-64 år
4 491 4 485 4 479 72
Anställda
4 297 4 289 4 281 93
Män
2 160 2 156 2 151 47
Kvinnor
2 137 2 133 2 129 46
15-24 år
506 505 504 17
20-64 år
4 077 4 071 4 063 81
Fast
3 541 3 537 3 533 42
Tidsbegränsat
756 752 747 51
I arbete
4 045 4 040 4 033 70
Män
2 164 2 162 2 159 30
Kvinnor
1 881 1 878 1 874 40
Arbetade timmar
144 800 144 700 144 500 1 700
Män
82 000 81 900 81 900 600
Kvinnor
62 900 62 800 62 700 1 200
2b. Arbetslösa
411 412 412 ‑6
Män
222 223 223 ‑3
Kvinnor
189 189 189 ‑4
15-24 år
148 149 150 ‑14
20-64 år
342 342 342 ‑3
3. Ej i arbetskraften
2 015 2 018 2 021 ‑36
Män
921 922 924 ‑14
Kvinnor
1 094 1 096 1 097 ‑22
15-24 år
533 535 537 ‑24
20-64 år
776 778 781 ‑26
SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15-74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde). Relativa tal.

Procent

Augusti 2014 Andel Juli 2014 Andel Juni 2014 Andel Årsförändringstakten i Augusti 2014 Andel
2. Relativa arbetskrafttalet
72,1 72,0 71,9 0,7
Män
74,8 74,7 74,7 0,6
Kvinnor
69,3 69,2 69,1 0,8
15-24 år
55,6 55,5 55,4 1,3
20-64 år
86,2 86,1 86,1 0,6
2a. Sysselsättningsgraden
66,4 66,3 66,2 0,8
Män
68,7 68,6 68,6 0,7
Kvinnor
64,0 63,9 63,8 0,9
15-24 år
43,3 43,1 43,0 2,3
20-64 år
80,1 80,0 80,0 0,7
2b. Relativa arbetslöshetstalet
7,9 7,9 8,0 ‑0,2
Män
8,2 8,2 8,2 ‑0,2
Kvinnor
7,7 7,7 7,7 ‑0,3
15-24 år
22,1 22,3 22,5 ‑2,3
20-64 år
7,1 7,1 7,1 ‑0,2
Antal sysselsatta 15-74 år (1000-tal)

Diagram

Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år (procent)

Diagram

Antal arbetslösa 15-74 år (1000-tal)

Diagram

 

 

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år (procent)

Diagram

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med icke säsongrensade data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka t.ex. visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

 

Nästa publiceringstillfälle

Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningarna i september publiceras 2014-10-23 kl. 09:30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM


Förfrågningar

Cecilia Westin
08-506 945 48
cecilia.westin@scb.se

Peter Beijron
08-506 940 06
peter.beijron@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.