På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2014-10-23 09:30 Nr 2014:257


Arbetskraftsundersökningarna (AKU) september 2014:

Antalet sysselsatta fortsätter att öka

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 809 000 i september 2014, icke säsongrensat, en ökning med 101 000 personer jämfört med september 2013. Antalet arbetslösa var 371 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,2 procent. Antalet arbetade timmar ökade med 1,5 procent och uppgick i genomsnitt till 163,6 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en stor ökning av antalet sysselsatta samt en arbetslöshet på 7,8 procent.

Fler personer i arbetskraften

Antalet personer i åldern 15-74 år som ingick i arbetskraften var enligt icke säsongrensade data 5 180 000 i september 2014. Jämfört med september 2013 är det en ökning med 91 000 varav 56 000 var män och 36 000 var kvinnor. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 71,8 procent vilket motsvarar en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med samma månad förra året. Bland männen uppgick arbetskraftstalet till 74,5 procent, en ökning med 0,9 procentenheter, och bland kvinnorna till 69,0 procent.

Även säsongrensade och utjämnade data visar på en stor ökning av antalet personer i arbetskraften jämfört med de senaste månaderna. I september 2014 uppgick de till 5 207 000, vilket motsvarar ett relativt arbetskraftstal på 72,2 procent.

Sysselsättningen ökade

I september 2014 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 4 809 000, icke säsongrensat. Det motsvarar en ökning på 101 000 personer jämfört med samma månad föregående år varav 39 000 var män och 62 000 var kvinnor. Sysselsättningsgraden uppgick till 66,6 procent, en ökning med 0,9 procentenheter jämfört med september 2013. Bland kvinnorna var sysselsättningsgraden 64,2 procent, en ökning med 1,4 procentenheter och bland männen 69,0 procent.

I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en stor ökning av antalet sysselsatta men även på en ökning av sysselsättningsgraden. I september uppgick antalet sysselsatta till 4 802 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 66,5 procent.

Ökning av antalet anställda

I september 2014 uppgick antalet anställda till 4 294 000, icke säsongrensat. Jämfört med september 2013 är det en ökning med 93 000 varav 44 000 var fast anställda och 49 000 var tidsbegränsat anställda. Antalet anställda män var 2 152 000 och antalet anställda kvinnor var 2 142 000, en ökning med 40 000 respektive 53 000.

Även säsongrensade och utjämnade data visar på en stor ökning av antalet anställda, en ökning som till stor del förklaras av de tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar ökade

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i september 2014 till i genomsnitt 163,6 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. När hänsyn tagits till skillnader i helger och ledigheter är det en ökning med 1,5 procent jämfört med september 2013.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en viss ökning av antalet arbetade timmar. I september 2014 uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 145,4 miljoner per vecka.

Minskad arbetslöshet bland kvinnorna

I september 2014 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 371 000, icke säsongrensat, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,2 procent. Antalet arbetslösa kvinnor var 172 000, en minskning med 27 000, och antalet arbetslösa män var 200 000. För kvinnorna motsvarar det en arbetslöshet på 7,0 procent, en minskning med 1,2 procentenheter, och för männen 7,3 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 138 000 arbetslösa och av dessa var 59 000 heltidsstuderande. Andelen arbetslösa ungdomar var 22,2 procent av arbetskraften.

Säsongrensade och utjämnade data har under de senaste månaderna visat på en svag minskning av både antalet och andelen arbetslösa, en utveckling som nästan uteslutande förklaras av kvinnorna. Antalet arbetslösa uppgick i september 2014 till 406 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,8 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var arbetslöshetstalet 22,4 procent i september 2014.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I september 2014 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 19,5 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 488 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år var 86,1 procent i september 2014, icke säsongrensat. Bland männen var det 88,7 procent och bland kvinnorna 83,4 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet som uppgick till 86,2 procent i september 2014.

Andelen som var sysselsatta i åldern 20-64 år var 80,4 procent i september 2014 icke säsongrensat. Bland kvinnorna var 78,2 procent sysselsatta, en ökning med 1,3 procentenheter, och bland männen 82,6 procent. I september 2014 uppgick den säsongrensade och utjämnade sysselsättningsgraden för båda könen till 80,2 procent. I förhållande till närmast föregående månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av andelen sysselsatta.

I september 2014 var arbetslösheten bland personer i åldern 20-64 år 6,6 procent enligt icke säsongrensade data. För kvinnorna låg den på 6,2 procent, en minskning med 1,2 procentenheter, och för männen på 6,9 procent. I september uppgick det säsongrensade och utjämnade arbetslöshetstalet till 7,0 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en svag minskning av arbetslösheten. 

Samband på arbetsmarknaden september 2014

 

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.
 

SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15-74 år, icke säsongrensat (originalvärde)

1000-tal

September 2014 Antal

Andel procent

September 2013 Antal

Andel procent

Förändring sedan September 2013 Antal

Minimi-krav för föränd-ring**
1. Befolkningen (=2+3)
7 218     7 166     52                 .
Män
3 655     3 625     30   .
Kvinnor
3 563     3 541     22   .
15-24 år
1 200     1 217     ‑17   .
20-64 år
5 614     5 572     42   .
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 180 ±35 71,8 5 089 ±34 71,0 91 * 41
Män
2 722 ±26 74,5 2 667 ±24 73,6 56 * 30
Kvinnor
2 458 ±27 69,0 2 423 ±26 68,4 36 * 31
15-24 år
623 ±20 51,9 625 ±20 51,3 ‑2   23
20-64 år
4 832 ±29 86,1 4 776 ±28 85,7 56 * 34
2a. Sysselsatta
4 809 ±36 66,6 4 708 ±35 65,7 101 * 42
Män
2 522 ±27 69,0 2 483 ±26 68,5 39 * 32
Kvinnor
2 286 ±28 64,2 2 224 ±27 62,8 62 * 32
15-24 år
485 ±20 40,4 495 ±20 40,7 ‑10   23
20-64 år
4 515 ±31 80,4 4 451 ±30 79,9 65 * 36
Anställda
4 294 ±40   4 201 ±38   93 * 46
Män
2 152 ±31   2 113 ±29   40 * 36
Kvinnor
2 142 ±29   2 089 ±28   53 * 33
15-24 år
471 ±20   480 ±19   ‑9   23
20-64 år
4 078 ±36   4 018 ±35   60 * 42
Fast
3 548 ±39   3 504 ±37   44 * 44
Tidsbegränsat
746 ±32   697 ±30   49 * 40
Undersysselsatta [1]
320 ±22 6,7 325 ±21 6,9 ‑5   25
Män
136 ±14 5,4 143 ±14 5,8 ‑8   16
Kvinnor
185 ±16 8,1 182 ±16 8,2 3   19
15-24 år
92 ±12 19,0 91 ±11 18,4 1   13
20-64 år
292 ±21 6,5 299 ±20 6,7 ‑7   24
I arbete
4 377 ±41   4 282 ±39   95 * 50
Män
2 335 ±30   2 297 ±29   38 * 37
Kvinnor
2 042 ±31   1 985 ±30   57 * 38
Arbetade timmar
163 600 ±1 700   160 100 ±1 600   3 500 * 2 000
Män
92 500 ±1 300   91 000 ±1 300   1 500   1 500
Kvinnor
71 100 ±1 200   69 100 ±1 100   2 000 * 1 400
2b. Arbetslösa
371 ±21 7,2 382 ±20 7,5 ‑10   28
därav heltidsstuderande
107 ±13   111 ±12   ‑4   17
Män
200 ±16 7,3 183 ±15 6,9 17   21
Kvinnor
172 ±15 7,0 199 ±16 8,2 ‑27 * 21
15-24 år
138 ±14 22,2 130 ±13 20,8 8   19
20-64 år
317 ±19 6,6 326 ±19 6,8 ‑8   25
Arbetslösa mer än 6 mån
112 ±12 32,8 112 ±12 32,6 0   16
3. Ej i arbetskraften
2 038 ±35   2 077 ±34   ‑39   41
Män
933 ±26   959 ±24   ‑26   30
Kvinnor
1 105 ±27   1 118 ±26   ‑13   31
15-24 år
577 ±20   592 ±20   ‑15   23
20-64 år
782 ±29   796 ±28   ‑14   34
Latent arbetssökande
155 ±16   141 ±15   14   19
Det outnyttjade arbetskraftutbudet
19 500 ± 800   19 800 ± 800   ‑300   1 100

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd".
** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd".
1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15-74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde). 1 000-tal.

1000-tal

September 2014 Antal Augusti 2014 Antal Juli 2014 Antal Årsförändringstakten i September 2014 Antal
1. Befolkningen (=2+3)
7 217 7 212 7 207 56
Män
3 654 3 651 3 649 34
Kvinnor
3 563 3 561 3 559 23
15-24 år
1 200 1 201 1 203 ‑17
20-64 år
5 614 5 610 5 606 47
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 207 5 199 5 191 94
Män
2 734 2 730 2 726 44
Kvinnor
2 473 2 469 2 465 50
15-24 år
668 667 667 6
20-64 år
4 840 4 834 4 828 71
2a. Sysselsatta
4 802 4 792 4 782 112
Män
2 512 2 508 2 504 48
Kvinnor
2 289 2 284 2 278 64
15-24 år
518 518 517 12
20-64 år
4 503 4 496 4 488 85
Anställda
4 308 4 300 4 291 97
Män
2 161 2 158 2 154 38
Kvinnor
2 147 2 142 2 137 58
15-24 år
504 503 503 9
20-64 år
4 086 4 079 4 072 81
Fast
3 542 3 539 3 536 34
Tidsbegränsat
766 761 755 62
I arbete
4 060 4 054 4 046 83
Män
2 170 2 167 2 164 34
Kvinnor
1 891 1 887 1 882 49
Arbetade timmar
145 400 145 200 145 000 2 500
Män
82 100 82 000 81 900 600
Kvinnor
63 300 63 200 63 000 1 900
2b. Arbetslösa
406 407 409 ‑18
Män
222 222 222 ‑4
Kvinnor
184 185 187 ‑14
15-24 år
149 150 150 ‑5
20-64 år
337 339 340 ‑14
3. Ej i arbetskraften
2 009 2 013 2 016 ‑38
Män
920 921 922 ‑11
Kvinnor
1 089 1 091 1 094 ‑27
15-24 år
532 534 536 ‑23
20-64 år
773 775 778 ‑24
SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15-74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde). Relativa tal.

Procent

September 2014 Andel Augusti 2014 Andel Juli 2014 Andel Årsförändringstakten i September 2014 Andel
2. Relativa arbetskrafttalet
72,2 72,1 72,0 0,7
Män
74,8 74,8 74,7 0,5
Kvinnor
69,4 69,4 69,3 1,0
15-24 år
55,7 55,5 55,5 1,3
20-64 år
86,2 86,2 86,1 0,5
2a. Sysselsättningsgraden
66,5 66,5 66,4 1,0
Män
68,8 68,7 68,6 0,7
Kvinnor
64,3 64,2 64,0 1,4
15-24 år
43,2 43,1 42,9 1,6
20-64 år
80,2 80,1 80,1 0,8
2b. Relativa arbetslöshetstalet
7,8 7,8 7,9 ‑0,5
Män
8,1 8,1 8,2 ‑0,3
Kvinnor
7,5 7,5 7,6 ‑0,7
15-24 år
22,4 22,4 22,6 ‑1,0
20-64 år
7,0 7,0 7,0 ‑0,4
Antal sysselsatta 15-74 år (1000-tal)

Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år (procent)

Antal arbetslösa 15-74 år (1000-tal)

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år (procent)

 

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med icke säsongrensade data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka t.ex. visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningarna i oktober publiceras 2014-11-17 kl. 09:30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM


Förfrågningar

Daniel Samuelsson
08-506 949 78
daniel.samuelsson@scb.se

Miaomiao Zhu
08-506 948 56
miaomiao.zhu@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.