På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2015-02-24 09:30 Nr 2015:286


Arbetskraftsundersökningarna (AKU) fjärde kvartalet 2014 – Tema: Utvecklingen av tidsbegränsat anställda:

Tidsbegränsade anställningar - en vanlig ingång till arbete

Sedan 2005 har antalet tidsbegränsat anställda ökat något. Som andel av anställda totalt kan dock endast marginella förändringar noteras. Tidsbegränsade anställningar är en vanlig ingång till arbete, vilket är en förklaring till varför det är vanligare bland unga och utrikes födda som gör sitt inträde på arbetsmarknaden. Flödesdata visar att chanserna till en tidsbegränsad anställning har ökat bland personer utanför arbetskraften sedan 2005.

Temarapporten för fjärde kvartalet 2014 ger en beskrivning av hur antalet och andelen tidsbegränsat anställda har utvecklats sedan 2005 i åldersgruppen 16-64 år. Rapporten visar på små förändringar av andelen tidsbegränsat anställda under perioden. Däremot har vissa typer av tidsbegränsade anställningar blivit vanligare medan andra blivit allt mer ovanliga.

Sedan 2005 har antalet tidsbegränsat anställda ökat något och uppgick 2014 till 694 000 personer. Som andel av de anställda har dock endast marginella förändringar skett vid jämförelse mellan åren 2005 och 2014. Det ökade antalet förklaras alltså i stor utsträckning av befolkningsökningen i Sverige. I ett längre perspektiv, sedan 1987, har dock andelen ökat från nivåer på i genomsnitt cirka 11 procent under 1990-talets första hälft till 16,7 procent av de anställda 2014. Ökningen skedde främst i samband med krisen på 90-talet.

En uppdelning av de tidsbegränsat anställda efter kön visar att kvinnor utgör en större del av gruppen under hela tidsperioden. Under 2010-talet var i genomsnitt cirka 56 procent av de tidsbegränsat anställda kvinnor. År 2014 hade 18,7 procent av de anställda kvinnorna en tidsbegränsad anställning, medan motsvarande siffra bland männen var 14,6 procent.

Andelen tidsbegränsat anställda är som störst bland ungdomar 15-24 år. Ju äldre åldersgrupp, desto lägre är andelen tidsbegränsat anställda. Detta förhållande består genom hela perioden 2005-2014. Av de anställda ungdomarna i åldern 16-24 år var 56,0 procent tidsbegränsat anställda 2014.

Bland inrikes födda följer utvecklingen av andelen tidsbegränsat anställda arbetsmarknadsläget. Skillnaden i nivå mellan 2005 och 2014 är marginell och andelen ligger båda åren runt 15 procent av de anställda. Bland utrikes födda är andelen högre under hela perioden och ökar också över tid, från 20,8 procent 2005 till 23,8 procent 2014. Detta innebär ökade skillnader mellan inrikes och utrikes födda med 2,8 procentenheter mellan 2005 och 2014.

Tidsbegränsade anställningar kan delas in i olika anställningstyper. De vanligaste är att vara anställd per timma, ha ett vikariat eller att kallas vid behov. Dessa utgjorde 23,4 respektive 17,7 respektive 16,5 procent av de tidsbegränsat anställda 2014.

Som andel av de tidsbegränsade anställningarna totalt har vikariat och objekts-/projektanställningar minskat sedan 2005. Däremot har anställningar per timme med överenskommet schema för viss tid ökat. Provanställningar och kallas vid behov är de anställningsformer som tydligast varierar med arbetsmarknadsläget.

Flödesstatistik mellan olika arbetsmarknadstillstånd visar att tidsbegränsade anställningar är en vanlig ingång till arbete. Cirka 80 procent av de som blir sysselsatta påföljande kvartal bland arbetslösa och personer som står utanför arbetskraften går till en tidsbegränsad anställning. Av de tidsbegränsat anställda var det i sin tur i genomsnitt 10,6 procent som 2014 övergick i en fast anställning. Runt 70 procent kvarstod som tidsbegränsat anställda även det påföljande kvartalet.

Sedan 2005 har chansen för en person i åldern 16-64 år som står utanför arbetskraften att få en tidsbegränsad anställning ökat. Ökningen sker framförallt i åldersgruppen 25-64 år. Andelen minskade dock temporärt i samband med finanskrisen 2008. Chansen att få ett tidsbegränsat arbete minskade även för personer som var arbetslösa i samband med finanskrisen och ligger fortsatt på en lägre nivå än före krisen. Detta gäller framförallt personer 25-64 år och då särskilt bland utrikes födda.

Denna rapport innehåller också resultat från en undersökning om längden på visstidsanställningar som SCB har gjort på uppdrag av Arbetsmarknadsdepartementet. Den visar att 71,2 procent av de visstidsanställda, eller 390 000 personer, haft sin anställning hos samma arbetsgivare i mindre än två år. Av de visstidsanställda uppgav 7,2 procent att de arbetat hos samma arbetsgivare i fem år eller mer, vilket motsvarar cirka 39 000 personer. Av dessa personer hade 22 000 personer, eller 4,0 procent av samtliga visstidsanställda, haft en sammanhängande anställning hos samma arbetsgivare i fem år eller mer (utan uppehåll, alternativt uppehåll kortare än två månader).

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
08-506 943 20


Förfrågningar

Gabrielle Larsson
08-506 940 72
gabrielle.larsson@scb.se

Anna Broman
08-506 944 62
anna.broman@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.