På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-01-28 09:30 Nr 2016:10


Arbetskraftsundersökningarna (AKU), december 2015:

Antalet fast anställda fortsätter att öka

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år var 4 821 000 i december 2015, icke säsongrensat. Det är en ökning med 58 000 jämfört med december 2014. De fast anställda ökade med 79 000 och uppgick till 3 602 000. Antalet arbetslösa uppgick till 345 000 och andelen arbetslösa var 6,7 procent. Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 128,3 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt en minskning av arbetslösheten, som uppgick till 7,1 procent.

Personer i arbetskraften

Antalet personer i åldern 15–74 år som var i arbetskraften uppgick enligt icke säsongrensade data till 5 166 000 i december 2015, vilket är en ökning med 43 000 jämfört med samma månad föregående år. Det relativta arbetskraftstalet uppgick till 70,9 procent. Bland männen var arbetskraftstalet 73,1 procent och bland kvinnorna var det 68,6 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet personer i arbetskraften, medan andelen endast visar på små förändringar. I december 2015 uppgick antalet i arbetskraften till 5 244 000, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 72,0 procent.

Antalet sysselsatta kvinnor ökar

I december 2015 var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år 4 821 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 58 000 jämfört med december 2014, varav 45 000 är kvinnor. Sysselsättningsgraden för befolkningen 15–74 år uppgick till 66,2 procent. Kvinnornas sysselsättningsgrad var 64,4 procent och männens var 67,9 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet och andelen sysselsatta. I december 2015 uppgick antalet sysselsatta till 4 875 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 66,9 procent.

Ökning av antalet fast anställda

Antalet anställda ökade i december 2015 med 89 000 jämfört med december 2014 och uppgick till 4 331 000. Antalet anställda män uppgick till 2 167 000, en ökning med 51 000 och antalet anställda kvinnor uppgick till 2 163 000, vilket är en ökning med 38 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 602 000, en ökning med 79 000 jämfört med samma månad föregående år. Antalet fast anställda kvinnor ökade med 53 000 och uppgick till 1 769 000 och antalet fast anställda män uppgick till 1 833 000.

Även säsongrensade och utjämnade data visar på ökningar av såväl anställda som fast anställda.

Antalet arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar i december 2015 uppgick i genomsnitt till 128,3 miljoner per vecka, enligt icke säsongrensade data. Det är ingen säkerställd förändring jämfört med december 2014, när hänsyn tagits till skillnader i semesteruttag och ledighet.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till 146,3 miljoner per vecka i december 2015, vilket är en svag ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader.

Antalet arbetslösa var 345 000

I december 2015 var antalet arbetslösa i åldern 15–74 år 345 000, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 152 000 och antalet arbetslösa män uppgick till 193 000. Det relativa arbetslöshetstalet var 6,7 procent. Bland männen uppgick det till 7,2 procent och bland kvinnorna till 6,2 procent.

Bland ungdomar i åldern 15–24 år var 97 000 arbetslösa. Av dessa var 41 000 heltidsstuderande, en minskning med 16 000 jämfört med december 2014. Andelen arbetslösa ungdomar uppgick till 16,4 procent av arbetskraften.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. Antalet arbetslösa uppgick till 369 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,1 procent. Även bland ungdomar i åldern 15–24 år visar utvecklingen på en minskning av såväl antalet som andelen arbetslösa. Antalet arbetslösa ungdomar uppgick till 121 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 18,8 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet minskade

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I december 2015 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 17,7 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 443 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka. Jämfört med december 2014 är det en minskning med 1,5 miljoner timmar per vecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick till 85,7 procent i december 2015, icke säsongrensat. Bland kvinnorna var andelen i arbetskraften 83,3 procent och bland männen 88,1 procent. I förhållande till närmast föregående månader visar säsongrensade och utjämnade data på en fortsatt ökning av arbetskraftstalet som uppgick till 86,4 procent.

I december 2015 uppgick andelen sysselsatta i åldern 20–64 år enligt icke säsongrensade data till 80,3 procent, en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med december 2014. Bland kvinnorna var sysselsättningsgraden 78,7 procent, en ökning med 1,2 procentenheter och bland männen uppgick den till 81,9 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av andelen sysselsatta i förhållande till närliggande månader och uppgick till 80,9 procent.

I december 2015 var arbetslösheten bland personer i åldern 20–64 år 6,3 procent enligt icke säsongrensade data. Arbetslösheten bland männen uppgick till 7,1 procent och bland kvinnorna var den 5,5 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av arbetslösheten som uppgick till 6,4 procent.

Samband på arbetsmarknaden december 2015

15–74 år

Samband på arbetsmarknaden december 2015

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.
 

SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) 15-74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)

1 000-tal

December 2015
Antal

Andel
procent

December 2014
Antal

Andel
procent

Förändring sedan
december 2014
Antal

Minimi-
krav för
föränd-
ring**
1. Befolkningen (=2+3)
7 285     7 231     55   .
Män
3 693     3 662     31   .
Kvinnor
3 592     3 569     24   .
15-24 år
1 177     1 197     ‑20   .
20-64 år
5 662     5 624     38   .
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 166 ±36 70,9 5 123 ±35 70,9 43 * 42
Män
2 700 ±26 73,1 2 697 ±26 73,6 4   31
Kvinnor
2 465 ±28 68,6 2 426 ±27 68,0 39 * 33
15-24 år
592 ±21 50,3 592 ±20 49,4 0   24
20-64 år
4 854 ±30 85,7 4 790 ±29 85,2 63 * 36
2a. Sysselsatta
4 821 ±37 66,2 4 763 ±35 65,9 58 * 43
Män
2 507 ±28 67,9 2 495 ±27 68,1 13   33
Kvinnor
2 314 ±29 64,4 2 269 ±28 63,6 45 * 34
15-24 år
495 ±21 42,0 481 ±20 40,2 14   24
20-64 år
4 546 ±32 80,3 4 474 ±31 79,6 72 * 37
Anställda
4 331 ±41   4 242 ±39   89 * 47
Män
2 167 ±32   2 117 ±31   51 * 37
Kvinnor
2 163 ±30   2 126 ±29   38 * 35
15-24 år
484 ±21   467 ±20   17   24
20-64 år
4 127 ±38   4 040 ±36   86 * 43
Fast
3 602 ±40   3 522 ±39   79 * 45
Tidsbegränsat
729 ±33   720 ±32   10   41
Undersysselsatta [1]
289 ±22 6,0 305 ±21 6,4 ‑17   26
Män
128 ±15 5,1 137 ±15 5,5 ‑9   17
Kvinnor
160 ±16 6,9 168 ±16 7,4 ‑8   19
15-24 år
81 ±12 16,4 87 ±11 18,1 ‑6   14
20-64 år
269 ±21 5,9 282 ±20 6,3 ‑13   25
I arbete
3 880 ±46   4 038 ±43   ‑158 * 58
Män
2 058 ±34   2 162 ±32   ‑104 * 43
Kvinnor
1 822 ±34   1 876 ±32   ‑54 * 42
Arbetade timmar
128 300 ±1 800   141 000 ±1 800   ‑12 700 * 2 100
Män
71 800 ±1 400   79 500 ±1 400   ‑7 700 * 1 600
Kvinnor
56 500 ±1 200   61 400 ±1 200   ‑4 900 * 1 400
2b. Arbetslösa
345 ±22 6,7 360 ±21 7,0 ‑15   29
därav heltidsstuderande
96 ±13   119 ±14   ‑23 * 17
Män
193 ±17 7,2 202 ±16 7,5 ‑9   23
Kvinnor
152 ±16 6,2 158 ±15 6,5 ‑6   21
15-24 år
97 ±13 16,4 110 ±13 18,6 ‑14   17
20-64 år
307 ±20 6,3 316 ±19 6,6 ‑8   27
Arbetslösa mer än 6 mån
107 ±13 34,2 123 ±13 38,3 ‑17   18
3. Ej i arbetskraften
2 120 ±36   2 108 ±35   12   42
Män
993 ±26   965 ±26   27   31
Kvinnor
1 127 ±28   1 142 ±27   ‑15   33
15-24 år
586 ±21   606 ±20   ‑20   24
20-64 år
809 ±30   834 ±29   ‑26   36
Latent arbetssökande
128 ±16   153 ±16   ‑25 * 19
Det outnyttjade arbetskraftutbudet
17 700 ± 900   19 200 ± 800   ‑1 500 * 1 200

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd".

** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd".

1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15-74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde). 1 000-tal

1 000-tal

December 2015
Antal
November 2015
Antal
Oktober 2015
Antal
Årsföränd-
ringstakten
i december
2015
Antal
1. Befolkningen (=2+3)
7 284 7 279 7 274 61
Män
3 692 3 689 3 687 35
Kvinnor
3 592 3 589 3 587 26
15-24 år
1 176 1 177 1 179 ‑18
20-64 år
5 661 5 658 5 654 41
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 244 5 238 5 233 69
Män
2 742 2 740 2 737 30
Kvinnor
2 502 2 499 2 495 38
15-24 år
645 645 645 ‑1
20-64 år
4 891 4 885 4 880 68
2a. Sysselsatta
4 875 4 867 4 860 86
Män
2 545 2 542 2 538 39
Kvinnor
2 330 2 326 2 321 48
15-24 år
523 522 520 17
20-64 år
4 579 4 572 4 565 82
Anställda
4 381 4 373 4 365 98
Män
2 196 2 192 2 188 52
Kvinnor
2 185 2 181 2 177 46
15-24 år
509 508 506 15
20-64 år
4 162 4 155 4 147 89
Fast
3 627 3 621 3 616 64
Tidsbegränsat
754 752 749 34
I arbete
4 081 4 078 4 075 40
Män
2 183 2 182 2 182 13
Kvinnor
1 898 1 896 1 893 27
Arbetade timmar
146 300 146 300 146 200 600
Män
82 700 82 800 82 800 ‑200
Kvinnor
63 600 63 500 63 500 800
2b. Arbetslösa
369 371 373 ‑18
Män
197 198 199 ‑9
Kvinnor
172 173 174 ‑9
15-24 år
121 123 124 ‑18
20-64 år
312 313 315 ‑15
3. Ej i arbetskraften
2 040 2 040 2 041 ‑8
Män
950 950 949 4
Kvinnor
1 090 1 091 1 092 ‑12
15-24 år
531 532 534 ‑18
20-64 år
771 773 775 ‑27
SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15-74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde). Relativa tal

Procent

December
2015
Andel
November
2015
Andel
Oktober
2015
Andel
Årsföränd-
ringstakten
i december
2015
Andel
2. Relativa arbetskrafttalet
72,0 72,0 71,9 0,3
Män
74,3 74,3 74,3 0,1
Kvinnor
69,7 69,6 69,6 0,6
15-24 år
54,8 54,8 54,7 0,8
20-64 år
86,4 86,3 86,3 0,6
2a. Sysselsättningsgraden
66,9 66,9 66,8 0,6
Män
68,9 68,9 68,9 0,4
Kvinnor
64,9 64,8 64,7 0,9
15-24 år
44,5 44,3 44,2 2,1
20-64 år
80,9 80,8 80,7 0,9
2b. Relativa arbetslöshetstalet
7,1 7,1 7,1 ‑0,4
Män
7,2 7,2 7,3 ‑0,4
Kvinnor
6,9 6,9 7,0 ‑0,5
15-24 år
18,8 19,1 19,3 ‑2,7
20-64 år
6,4 6,4 6,5 ‑0,4
Antal sysselsatta 15-74 år (1 000-tal)

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) december 2015

Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år (procent)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) december 2015
Antal arbetslösa 15-74 år (1 000-tal)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) december 2015
Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år (procent)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) december 2015

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med icke säsongrensade data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller på SCB:s webbplats, vilka t.ex. visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa.

Mer om statistiken

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet för AKU i januari publiceras 2016-02-19 klockan 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM


Förfrågningar

Gabrielle Larsson
08-506 940 72
gabrielle.larsson@scb.se

Martin Kosola
08-506 943 15
martin.kosola@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.