På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-03-17 09:30 Nr 2016:60


Arbetskraftsundersökningarna (AKU), februari 2016:

Minskning av arbetslösheten

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år var 4 806 000 i februari 2016, icke säsongrensat. Det är en ökning med 76 000 jämfört med februari 2015. Antalet arbetslösa minskade med 37 000 och uppgick till 396 000. Andelen arbetslösa minskade med 0,8 procentenheter och uppgick till 7,6 procent. Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 158,0 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen och små förändringar av arbetslösheten som uppgick till 7,0 procent.

Personer i arbetskraften

Antalet personer i åldern 15–74 år som var i arbetskraften uppgick enligt icke säsongrensade data till 5 202 000 i februari 2016 och det relativa arbetskraftstalet uppgick till 71,3 procent. Bland männen var arbetskraftstalet 73,8 procent och bland kvinnorna var det 68,7 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet personer i arbetskraften, medan andelen endast visar på små förändringar. I februari 2016 uppgick antalet i arbetskraften till 5 254 000, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 72,0 procent.

Antalet sysselsatta ökade med 76 000

I februari 2016 var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år 4 806 000, icke säsongrensat, en ökning med 76 000 jämfört med februari 2015. Antalet sysselsatta kvinnor ökade med 37 000 jämfört med februari 2015 och uppgick till 2 296 000. Antalet sysselsatta män ökade med 39 000 och uppgick till 2 509 000. Sysselsättningsgraden för befolkningen 15–74 år uppgick till 65,9 procent. Kvinnornas sysselsättningsgrad var 63,8 procent och männens var 67,8 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet sysselsatta medan andelen sysselsatta visar på en svagare ökning än tidigare månader. I februari 2016 uppgick antalet sysselsatta till 4 884 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 67,0 procent.

Ökning av antalet anställda

Antalet anställda ökade i februari 2016 med 105 000 jämfört med februari 2015 och uppgick till 4 335 000. Antalet anställda kvinnor uppgick till 2 160 000, vilket är en ökning med 36 000 och antalet anställda män uppgick till 2 175 000, vilket är en ökning med 69 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 635 000, en ökning med 101 000 jämfört med samma månad föregående år.

Även säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av såväl anställda som fast anställda.

Antalet arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar i februari 2016 uppgick i genomsnitt till 158,0 miljoner per vecka, enligt icke säsongrensade data. Det är ingen säkerställd förändring jämfört med februari 2015, när hänsyn tagits till skillnader i semesteruttag och ledighet.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till 146,9 miljoner per vecka i februari 2016, vilket är en svag ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader.

Antalet arbetslösa var 396 000

I februari 2016 var antalet arbetslösa i åldern 15–74 år 396 000, icke säsongrensat. Det är en minskning med 37 000 personer jämfört med februari 2015. Antalet arbetslösa kvinnor minskade med 25 000 och uppgick till 175 000 medan antalet arbetslösa män uppgick till 221 000. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,6 procent, en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med motsvarande månad föregående år. Bland kvinnorna minskade det relativa arbetslöshetstalet med 1,0 procentenheter och uppgick till 7,1 procent och bland männen uppgick det till 8,1 procent.

Bland ungdomar i åldern 15–24 år var 135 000 arbetslösa, av dessa var 79 000 heltidsstuderande. Andelen arbetslösa ungdomar uppgick till 22,1 procent av arbetskraften.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar i både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. Antalet arbetslösa uppgick till 370 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,0 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensad och utjämnad data på att minskningen av såväl antalet som andelen arbetslösa har dämpats. Antalet arbetslösa ungdomar uppgick till 124 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 19,1 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet minskade

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I februari 2016 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 18,2 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 455 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka. Jämfört med februari 2015 är det en minskning med 2,4 miljoner timmar per vecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick till 85,6 procent i februari 2016, icke säsongrensat. Bland kvinnorna var andelen i arbetskraften 82,8 procent och bland männen 88,3 procent. I förhållande till närmast föregående månader visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av arbetskraftstalet som uppgick till 86,3 procent.

I februari 2016 uppgick andelen sysselsatta i åldern 20–64 år enligt icke säsongrensade data till 79,7 procent. Bland kvinnorna var sysselsättningsgraden 77,6 procent och bland männen uppgick den till 81,8 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av andelen sysselsatta i förhållande till närliggande månader och uppgick till 80,9 procent.

Enligt icke säsongrensade data var arbetslösheten bland personer i åldern 20–64 år 6,9 procent i februari 2016, vilket är en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med motsvarande månad föregående år. Arbetslösheten bland kvinnor minskade med 0,9 procentenheter och uppgick till 6,3 procent och bland män uppgick den till 7,4 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en svag minskning av arbetslösheten som uppgick till 6,3 procent.

Befolkningen 15-74 år, icke säsongrensade data, februari 2016 samt förändring mot februari 2015 (säsongrensade och utjämnade värden anges inom parentes)

  • Antalet personer i arbetskraften uppgick till 5 202 000 (5 254 000)
  • Antalet sysselsatta ökade med 76 000 och uppgick till 4 806 000 (4 884 000)
  • Antalet arbetslösa minskade med 37 000 uppgick till 396 000 (370 000)
  • Arbetslösheten minskade med 0,8 procentenheter och uppgick till 7,6 procent (7,0)
Samband på arbetsmarknaden februari 2016

15–74 år

Samband på arbetsmarknaden februari 2016

Siffrorna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.
 

SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) 15-74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)

1 000-tal

Februari 2016
Antal

Andel
procent

Februari 2015
Antal

Andel
procent

Förändring sedan
februari 2015
Antal

Minimi-
krav för
föränd-
ring**
1. Befolkningen (=2+3)
7 296     7 237     59   .
Män
3 699     3 666     33   .
Kvinnor
3 597     3 571     26   .
15-24 år
1 173     1 193     ‑20   .
20-64 år
5 668     5 628     40   .
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 202 ±38 71,3 5 163 ±36 71,3 39   44
Män
2 730 ±27 73,8 2 703 ±26 73,7 27   32
Kvinnor
2 472 ±29 68,7 2 460 ±28 68,9 12   34
15-24 år
612 ±22 52,2 624 ±21 52,3 ‑12   25
20-64 år
4 852 ±32 85,6 4 830 ±30 85,8 22   37
2a. Sysselsatta
4 806 ±38 65,9 4 730 ±36 65,4 76 * 44
Män
2 509 ±29 67,8 2 470 ±28 67,4 39 * 34
Kvinnor
2 296 ±30 63,8 2 260 ±29 63,3 37 * 35
15-24 år
477 ±21 40,6 470 ±21 39,4 7   25
20-64 år
4 520 ±33 79,7 4 457 ±32 79,2 63 * 39
Anställda
4 335 ±41   4 229 ±40   105 * 48
Män
2 175 ±32   2 106 ±32   69 * 37
Kvinnor
2 160 ±31   2 123 ±30   36 * 36
15-24 år
464 ±21   459 ±21   5   24
20-64 år
4 128 ±38   4 030 ±37   98 * 44
Fast
3 635 ±41   3 534 ±40   101 * 46
Tidsbegränsat
700 ±33   695 ±32   5   41
Undersysselsatta [1]
263 ±21 5,5 317 ±22 6,7 ‑54 * 24
Män
125 ±14 5,0 144 ±15 5,8 ‑19 * 17
Kvinnor
138 ±15 6,0 174 ±16 7,7 ‑35 * 18
15-24 år
72 ±11 15,0 93 ±12 19,7 ‑21 * 13
20-64 år
245 ±20 5,4 294 ±21 6,6 ‑49 * 24
I arbete
4 321 ±43   4 281 ±41   40   54
Män
2 315 ±32   2 277 ±31   38   40
Kvinnor
2 007 ±33   2 004 ±32   2   42
Arbetade timmar
158 000 ±1 800   157 200 ±1 700   800   2 100
Män
90 000 ±1 400   88 600 ±1 300   1 400   1 600
Kvinnor
68 000 ±1 300   68 600 ±1 200   ‑600   1 500
2b. Arbetslösa
396 ±23 7,6 433 ±23 8,4 ‑37 * 31
därav heltidsstuderande
131 ±15   150 ±16   ‑20   21
Män
221 ±18 8,1 233 ±18 8,6 ‑12   24
Kvinnor
175 ±17 7,1 200 ±17 8,1 ‑25 * 23
15-24 år
135 ±15 22,1 154 ±16 24,7 ‑19   21
20-64 år
333 ±21 6,9 374 ±21 7,7 ‑41 * 28
Arbetslösa mer än 6 mån
116 ±14 33,1 118 ±13 31,3 ‑2   18
3. Ej i arbetskraften
2 094 ±38   2 074 ±36   20   44
Män
969 ±27   962 ±26   6   32
Kvinnor
1 125 ±29   1 112 ±28   14   34
15-24 år
561 ±22   569 ±21   ‑8   25
20-64 år
816 ±32   798 ±30   19   37
Latent arbetssökande
115 ±15   122 ±16   ‑7   18
Det outnyttjade arbetskraftutbudet
18 200 ± 900   20 600 ± 900   ‑2 400 * 1 200

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd".

** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd".

1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15-74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde). 1 000-tal

1 000-tal

Februari
2016
Antal
Januari
2016
Antal
December
2015
Antal
Årsföränd-
ringstakten
i februari
2016
Antal
1. Befolkningen (=2+3)
7 296 7 290 7 285 65
Män
3 699 3 696 3 693 36
Kvinnor
3 597 3 594 3 592 29
15-24 år
1 173 1 174 1 176 ‑19
20-64 år
5 668 5 665 5 661 40
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 254 5 249 5 244 60
Män
2 752 2 749 2 745 40
Kvinnor
2 502 2 500 2 498 20
15-24 år
649 649 648 7
20-64 år
4 894 4 890 4 886 47
2a. Sysselsatta
4 884 4 879 4 873 63
Män
2 550 2 547 2 544 30
Kvinnor
2 335 2 332 2 329 33
15-24 år
525 524 523 10
20-64 år
4 587 4 583 4 577 54
Anställda
4 398 4 391 4 383 88
Män
2 207 2 203 2 198 54
Kvinnor
2 191 2 188 2 185 34
15-24 år
511 511 509 11
20-64 år
4 178 4 172 4 164 78
Fast
3 636 3 631 3 626 60
Tidsbegränsat
762 760 757 28
I arbete
4 103 4 100 4 096 42
Män
2 197 2 195 2 193 25
Kvinnor
1 907 1 905 1 903 18
Arbetade timmar
146 900 146 800 146 700 900
Män
83 100 83 000 83 000 600
Kvinnor
63 800 63 800 63 800 300
2b. Arbetslösa
370 370 370 ‑3
Män
202 201 201 10
Kvinnor
167 169 170 ‑12
15-24 år
124 125 125 ‑3
20-64 år
307 307 308 ‑8
3. Ej i arbetskraften
2 042 2 041 2 041 5
Män
947 947 947 ‑4
Kvinnor
1 095 1 094 1 094 9
15-24 år
523 525 528 ‑25
20-64 år
774 775 776 ‑6
SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15-74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde). Relativa tal

Procent

Februari
2016
Andel
Januari
2016
Andel
December
2015
Andel
Årsföränd-
ringstakten
i februari
2016
Andel
2. Relativa arbetskrafttalet
72,0 72,0 72,0 0,2
Män
74,4 74,4 74,3 0,4
Kvinnor
69,6 69,6 69,6 0,0
15-24 år
55,4 55,3 55,1 1,5
20-64 år
86,3 86,3 86,3 0,2
2a. Sysselsättningsgraden
67,0 66,9 66,9 0,3
Män
68,9 68,9 68,9 0,1
Kvinnor
64,9 64,9 64,8 0,4
15-24 år
44,8 44,7 44,5 1,6
20-64 år
80,9 80,9 80,9 0,4
2b. Relativa arbetslöshetstalet
7,0 7,1 7,1 ‑0,1
Män
7,4 7,3 7,3 0,2
Kvinnor
6,7 6,7 6,8 ‑0,5
15-24 år
19,1 19,2 19,3 ‑0,7
20-64 år
6,3 6,3 6,3 ‑0,2
Antal sysselsatta 15-74 år (1 000-tal)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) februari 2016
Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år (procent)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) februari 2016
Antal arbetslösa 15-74 år (1 000-tal)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) februari 2016
Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år (procent)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) februari 2016

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med icke säsongrensade data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller på SCB:s webbplats, vilka t.ex. visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa.

Mer om statistiken

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet för AKU i mars publiceras 2016-04-25 klockan 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM


Förfrågningar

Martin Kosola
08-506 943 15
martin.kosola@scb.se

Peter Beijron
08-506 940 06
peter.beijron@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.