På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-06-22 09:30 Nr 2016:151


Arbetskraftsundersökningarna (AKU), maj 2016:

Fortsatt ökning av antalet sysselsatta

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 892 000 i maj 2016, icke säsongrensat. Det är en ökning med 63 000 jämfört med maj 2015, varav 40 000 män. Antalet arbetslösa uppgick till 400 000. Andelen arbetslösa uppgick till 7,6 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 162,1 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av sysselsättningen medan arbetslösheten som uppgick till 7,0 procent visar på små förändringar.

Personer i arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15-74 år uppgick enligt icke säsongrensade data till 5 292 000 i maj 2016. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 72,4 procent. Bland kvinnorna var arbetskraftstalet 69,8 procent och bland männen var det 74,9 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar fortsatt på en ökning av antalet och andelen personer i arbetskraften. I maj 2016 uppgick arbetskraften till 5 281 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 72,2 procent.

Antalet sysselsatta ökade med 63 000

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick till 4 892 000, icke säsongrensat, en ökning med 63 000 jämfört med samma månad föregående år. Antalet sysselsatta kvinnor uppgick till 2 328 000 och antalet sysselsatta män ökade med 40 000 till 2 564 000. Sysselsättningsgraden för befolkningen 15-74 år uppgick till 66,9 procent. Bland kvinnorna var sysselsättningsgraden 64,6 procent och bland männen var den 69,2 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data fortsätter både antalet och andelen sysselsatta att öka jämfört med närliggande månader. Antalet sysselsatta uppgick till 4 911 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 67,2 procent.

Ökning av antalet fast anställda

Antalet anställda ökade i maj 2016 med 87 000 och uppgick till 4 423 000 enligt icke säsongrensad data. Antalet fast anställda ökade med 100 000 och uppgick till 3 697 000 medan antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 726 000 personer.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en stor ökning av antalet fast anställda medan antalet tidsbegränsat anställda minskar svagt. Antalet fast anställda var 3 674 000 och antalet tidsbegränsat anställda var 749 000.

Ökning av antalet arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar i maj 2016 uppgick i genomsnitt till 162,1 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Efter att hänsyn tagits till skillnader i semesteruttag och ledighet var det en ökning med 4,5 procent jämfört med maj 2015.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till 151,2 miljoner per vecka i maj 2016 och antalet arbetade timmar fortsätter därmed att öka jämfört med närliggande månader.

Antalet arbetslösa var 400 000

I maj 2016 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 400 000, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 188 000 medan antalet arbetslösa män uppgick till 212 000. Det relativa arbetslöshetstalet uppgick till 7,6 procent. Bland kvinnorna uppgick det relativa arbetslöshetstalet till 7,5 procent och bland männen uppgick det till 7,6 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 155 000 arbetslösa, varav 101 000 heltidsstuderande. Andelen arbetslösa ungdomar uppgick till 23,7 procent av arbetskraften.

För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data att minskningen av antalet och andelen arbetslösa har stannat av. Antalet arbetslösa uppgick till 371 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,0 procent. Bland kvinnor var det 6,7 procent och bland män 7,3 procent. Antalet arbetslösa ungdomar var 126 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 19,3 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I maj 2016 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 17,8 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 445 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka. Jämfört med maj 2015 är det en minskning med 1,4 miljoner timmar per vecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år uppgick till 86,6 procent i maj 2016, icke säsongrensat. Bland kvinnorna var andelen i arbetskraften 83,9 procent och bland männen 89,1 procent. I förhållande till närmast föregående månader visar säsongrensade och utjämnade data på en fortsatt ökning av arbetskraftstalet som uppgick till 86,5 procent.

I maj 2016 uppgick andelen sysselsatta i åldern 20-64 år enligt icke säsongrensade data till 80,9 procent. Bland kvinnorna uppgick sysselsättningsgraden till 78,5 procent och bland männen var den 83,1 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en något avtagande ökning av andelen sysselsatta som uppgick till 81,1 procent.

Enligt icke säsongrensade data minskade arbetslösheten bland personer i åldern 20-64 år med 0,6 procentenheter till 6,6 procent i maj 2016. Arbetslösheten bland kvinnor uppgick till 6,4 procent och arbetslösheten bland män uppgick till 6,8 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av arbetslösheten som uppgick till 6,2 procent.

Befolkningen 15-74 år, icke säsongrensade data, maj 2016 samt förändring mot maj 2015 (säsongrensade och utjämnade värden anges inom parentes)

  • Antalet personer i arbetskraften uppgick till 5 292 000 (5 281 000)
  • Antalet sysselsatta ökade med 63 000 och uppgick till 4 892 000 (4 911 000)
  • Antalet arbetslösa uppgick till 400 000 (371 000)
  • Arbetslösheten uppgick till 7,6 procent (7,0)
Samband på arbetsmarknaden maj 2016

Samband på arbetsmarknaden maj 2016

Siffrorna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.
 

SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) 15-74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)

1000-tal

Maj 2016
Antal

Andel
procent

Maj 2015
Antal

Andel
procent

Förändring sedan
Maj 2015
Antal

Minimi-
krav
för
föränd-
ring**
1. Befolkningen (=2+3)
7 310     7 248     62   .
Män
3 707     3 672     35   .
Kvinnor
3 603     3 576     27   .
15-24 år
1 166     1 186     ‑20   .
20-64 år
5 677     5 636     42   .
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 292 ±39 72,4 5 249 ±37 72,4 42   45
Män
2 776 ±28 74,9 2 748 ±27 74,8 28   33
Kvinnor
2 516 ±29 69,8 2 501 ±28 69,9 15   35
15-24 år
653 ±22 56,0 644 ±21 54,3 9   26
20-64 år
4 914 ±31 86,6 4 891 ±30 86,8 24   37
2a. Sysselsatta
4 892 ±39 66,9 4 829 ±37 66,6 63 * 45
Män
2 564 ±30 69,2 2 524 ±28 68,7 40 * 35
Kvinnor
2 328 ±30 64,6 2 305 ±29 64,5 23   36
15-24 år
498 ±22 42,7 490 ±21 41,3 9   26
20-64 år
4 591 ±33 80,9 4 537 ±32 80,5 54 * 39
Anställda
4 423 ±42   4 336 ±41   87 * 49
Män
2 238 ±33   2 174 ±32   64 * 38
Kvinnor
2 185 ±32   2 162 ±31   23   37
15-24 år
484 ±22   479 ±21   5   25
20-64 år
4 203 ±39   4 121 ±38   82 * 44
Fast
3 697 ±42   3 597 ±40   100 * 47
Tidsbegränsat
726 ±34   739 ±33   ‑13   42
Undersysselsatta [1]
252 ±21 5,1 306 ±22 6,3 ‑54 * 24
Män
120 ±15 4,7 144 ±15 5,7 ‑23 * 17
Kvinnor
132 ±15 5,7 163 ±16 7,1 ‑31 * 17
15-24 år
73 ±12 14,6 86 ±12 17,5 ‑13   13
20-64 år
230 ±20 5,0 281 ±21 6,2 ‑51 * 23
I arbete
4 507 ±43   4 457 ±41   50   53
Män
2 428 ±31   2 378 ±30   50 * 39
Kvinnor
2 079 ±33   2 079 ±32   0   41
Arbetade timmar
162 100 ±1 800   151 500 ±1 600   10 600 * 2 100
Män
92 500 ±1 400   85 800 ±1 300   6 700 * 1 600
Kvinnor
69 600 ±1 300   65 700 ±1 200   3 900 * 1 500
2b. Arbetslösa
400 ±25 7,6 420 ±24 8,0 ‑20   33
därav heltidsstuderande
164 ±17   170 ±17   ‑7   23
Män
212 ±18 7,6 224 ±18 8,2 ‑12   25
Kvinnor
188 ±18 7,5 196 ±18 7,8 ‑8   24
15-24 år
155 ±16 23,7 155 ±16 24,0 0   22
20-64 år
323 ±22 6,6 354 ±22 7,2 ‑31 * 30
Arbetslösa mer än 6 mån
110 ±14 31,3 125 ±14 33,7 ‑15   19
3. Ej i arbetskraften
2 018 ±39   1 999 ±37   19   45
Män
931 ±28   924 ±27   7   33
Kvinnor
1 087 ±29   1 075 ±28   12   35
15-24 år
513 ±22   542 ±21   ‑29 * 26
20-64 år
763 ±31   745 ±30   18   37
Latent arbetssökande
69 ±13   88 ±14   ‑19 * 15
Det outnyttjade arbetskraftutbudet
17 800 ± 900   19 200 ± 900   ‑1 400 * 1 200

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd".

** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd".

1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15-74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde). 1 000-tal

1000-tal

Maj
2016
Antal
April
2016
Antal
Mars
2016
Antal
Årsföränd-
ringstakten
i Maj
2016
Antal
1. Befolkningen (=2+3)
7 311 7 306 7 301 60
Män
3 707 3 705 3 702 33
Kvinnor
3 603 3 601 3 599 27
15-24 år
1 167 1 169 1 171 ‑20
20-64 år
5 678 5 675 5 672 39
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 281 5 275 5 269 73
Män
2 766 2 763 2 759 41
Kvinnor
2 515 2 513 2 510 32
15-24 år
654 654 653 5
20-64 år
4 914 4 909 4 904 55
2a. Sysselsatta
4 911 4 905 4 898 76
Män
2 563 2 560 2 556 43
Kvinnor
2 348 2 345 2 342 33
15-24 år
528 528 527 5
20-64 år
4 607 4 602 4 597 58
Anställda
4 423 4 416 4 409 83
Män
2 219 2 215 2 210 49
Kvinnor
2 205 2 202 2 199 34
15-24 år
515 515 514 6
20-64 år
4 198 4 192 4 186 69
Fast
3 674 3 666 3 657 104
Tidsbegränsat
749 751 752 ‑21
I arbete
4 148 4 141 4 133 84
Män
2 221 2 217 2 212 52
Kvinnor
1 926 1 924 1 921 32
Arbetade timmar
151 200 150 600 149 900 7 700
Män
85 600 85 300 84 900 4 500
Kvinnor
65 600 65 300 65 000 3 200
2b. Arbetslösa
371 371 371 ‑2
Män
203 203 203 ‑1
Kvinnor
168 168 168 ‑1
15-24 år
126 126 126 1
20-64 år
307 307 307 ‑2
3. Ej i arbetskraften
2 029 2 030 2 032 ‑13
Män
941 942 943 ‑8
Kvinnor
1 088 1 089 1 089 ‑5
15-24 år
513 515 517 ‑25
20-64 år
765 766 768 ‑16
SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15-74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde). Relativa tal

Procent

Maj
2016
Andel
April
2016
Andel
Mars
2016
Andel
Årsföränd-
ringstakten
i Maj
2016
Andel
2. Relativa arbetskrafttalet
72,2 72,2 72,2 0,4
Män
74,6 74,6 74,5 0,4
Kvinnor
69,8 69,8 69,7 0,4
15-24 år
56,1 56,0 55,8 1,4
20-64 år
86,5 86,5 86,5 0,4
2a. Sysselsättningsgraden
67,2 67,1 67,1 0,5
Män
69,1 69,1 69,1 0,5
Kvinnor
65,2 65,1 65,1 0,4
15-24 år
45,3 45,2 45,1 1,2
20-64 år
81,1 81,1 81,1 0,5
2b. Relativa arbetslöshetstalet
7,0 7,0 7,0 ‑0,1
Män
7,3 7,4 7,4 ‑0,2
Kvinnor
6,7 6,7 6,7 ‑0,1
15-24 år
19,3 19,3 19,3 0,0
20-64 år
6,2 6,3 6,3 ‑0,1
Antal sysselsatta 15-74 år (1 000-tal)

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) maj 2016

Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år (procent)

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) maj 2016

Antal arbetslösa 15-74 år (1 000-tal)

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) maj 2016

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år (procent)

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) maj 2016

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med icke säsongrensade data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller på SCB:s webbplats, vilka t.ex. visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa.

Mer om statistiken

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet för AKU i juni publiceras 2016-07-28 klockan 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM


Förfrågningar

Fredrik Öhrström
08-506 941 12
fredrik.ohrstrom@scb.se

Mattias Enlund
08-506 943 25
mattias.enlund@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.