På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2011-09-15 09:30 Nr 2011:237


Arbetskraftsundersökningarna (AKU) augusti 2011:

Sysselsättningen fortsätter att öka

I augusti var 4 721 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta, en ökning med 111 000 jämfört med för ett år sedan. Samtidigt minskade antalet arbetslösa med 34 000 till 336 000 personer vilket ger en arbetslöshet på 6,6 procent. Antalet arbetade timmar ökade med 3,0 procent jämfört med augusti 2010. Säsongrensade data visar på en ökad sysselsättning och en minskad arbetslöshet, dock i en lägre takt än tidigare.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data1

Enligt säsongrensade data uppgick antalet sysselsatta till 4 651 000 i augusti 2011, varav 2 452 000 var män och 2 200 000 var kvinnor. Det är en fortsatt positiv trend som är något starkare för kvinnorna än för männen. Sysselsättningsgraden uppgick till 65,7 procent.

Antalet arbetslösa uppgick till 371 000 enligt säsongrensade data vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,4 procent. För männen var arbetslösheten 7,5 procent och för kvinnorna var den 7,2 procent. Trenden är därmed att antal och andel arbetslösa fortsätter att minska, om än i något lägre takt än tidigare, och minskningen förklaras av kvinnorna.

Antalet personer i arbetskraften, säsongrensat, var 5 022 000 i augusti 2011. Det innebär att trenden fortsätter vara positiv, dock något svagare än tidigare. Det relativa arbetskraftstalet var 70,9 procent.

Förändringar jämfört med augusti 2010 – Originaldata1

Antalet sysselsatta ökade med 111 000 personer

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick i augusti 2011 till 4 721 000. Det är en ökning med 111 000 personer jämfört med samma månad föregående år och alla utgörs av kategorin anställda. Bland männen var 54 000 fler sysselsatta, medan motsvarande ökning bland kvinnorna var 57 000 personer.

I augusti 2011 var 66,7 procent av befolkningen sysselsatta, vilket är en ökning med 1,1 procentenheter jämfört med samma månad ett år tidigare. För männen uppgick sysselsättningsgraden till 69,4 procent och för kvinnorna till 63,9 procent, en ökning med 1,0 respektive 1,2 procentenheter.

Antalet anställda ökade med 111 000 jämfört med samma månad förra året varav 101 000 var inom den privata sektorn. Både antalet fast anställda och tidsbegränsat anställda personer ökade i augusti 2011 jämfört med motsvarande månad 2010. Antalet personer med en fast anställning ökade med 66 000 varav 39 000 var kvinnor. För personer med en tidsbegränsad anställning var ökningen under samma tidsperiod 45 000.

Antalet personer som hade en överenskommen arbetstid på 35 timmar eller mer per vecka ökade med 114 000 jämfört med motsvarande period föregående år. Detta innebär att 3 694 000 personer var heltidssysselsatta i augusti 2011.

Antalet arbetade timmar ökade med 3,0 procent

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i augusti 2011 i genomsnitt till 128,3 miljoner per vecka. Med hänsyn tagen till skillnader i semesterledighet och liknande mellan 2011 och 2010 motsvarar det en ökning med 3,0 procent jämfört med samma månad ett år tidigare.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,3 miljoner av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Antalet arbetslösa minskade med 34 000 personer

I augusti 2011 var 336 000 personer i åldern 15-74 år arbetslösa, vilket är 34 000 färre än i augusti förra året. Bland kvinnorna minskade antalet arbetslösa med 21 000 medan förändringen bland männen inte var statistiskt säkerställd.

Även det relativa arbetslöshetstalet minskade. I augusti 2011 var arbetslösheten 6,6 procent vilket motsvarar en minskning på 0,8 procentenheter jämfört med samma månad förra året. Det relativa arbetslöshetstalet var 6,6 procent för kvinnorna, en minskning med 1,0 procentenheter, medan det var 6,7 procent bland männen.

Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 116 000 arbetslösa, vilket ger ett relativt arbetslöshetstal på 17,3 procent.

Personer utanför arbetskraften

I augusti i år stod 2 022 000 personer utanför arbetskraften, vilket motsvarar 28,6 procent av befolkningen i åldern 15-74 år. Av dessa var 917 000 män och 1 105 000 kvinnor.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet minskade

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det så kallade outnyttjade arbetskraftsutbudet. I augusti 2011 uppgick det till 17,5 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 438 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka. Jämfört med samma månad ett år tidigare är det en minskning med 2,8 miljoner timmar eller 70 000 heltidsarbeten.

1) Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.

Samband på arbetsmarknaden augusti 2011

Figur


 

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, originaldata

1000-tal

Augusti 2011 Antal
Andel procent
Augusti 2010 Antal
Andel procent

Förändring sedan Augusti 2010 Antal

Minimikrav för förändring**
1. Befolkningen (=2+3)
7 079
    7 026     53   .
Män
3 581
    3 553     28   .
Kvinnor
3 498
    3 473     25   .
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 057
±34
71,4
4 980 ±34 70,9 77 * 40
Män
2 665
±25
74,4
2 623 ±25 73,8 41 * 29
Kvinnor
2 393
±26
68,4
2 357 ±26 67,9 36 * 30
2a. Sysselsatta
4 721
±34
66,7
4 610 ±35 65,6 111 * 40
Män
2 486
±26
69,4
2 432 ±26 68,4 54 * 31
Kvinnor
2 236
±27
63,9
2 178 ±27 62,7 57 * 31
Ungdomar 15-24 år
556
±20
44,7
537 ±21 43,1 19   24
15-19 år
136
±13
22,7
147 ±15 23,4 ‑11   15
20-24 år
420
±16
65,3
391 ±16 63,0 30 * 18
Anställda
4 219
±38
  4 108 ±38   111 * 44
Fast
3 458
±37
  3 392 ±36   66 * 41
Tidsbegränsat
761
±31
  716 ±30   45 * 38
Undersysselsatta [1]
265
±19
5,6
282 ±20 6,1 ‑17   23
Män
118
±13
4,7
117 ±13 4,8 1   16
Kvinnor
147
±14
6,6
165 ±15 7,6 ‑18 * 16
I arbete
3 427
±46
  3 359 ±45   68 * 60
Män
1 861
±34
  1 838 ±33   23   44
Kvinnor
1 566
±32
  1 521 ±32   45 * 42
2b. Arbetslösa
336
±20
6,6
370 ±21 7,4 ‑34 * 27
därav heltidsstuderande
69
±10
  78 ±11   ‑9   14
Män
179
±15
6,7
192 ±15 7,3 ‑13   21
Kvinnor
157
±15
6,6
179 ±16 7,6 ‑21 * 20
Ungdomar 15-24 år
116
±13
17,3
124 ±14 18,7 ‑7   18
15-19 år
51
±9
27,2
58 ±10 28,3 ‑7   12
20-24 år
66
±10
13,5
66 ±10 14,4 0   14
Arbetslösa mer än 6 mån
110
±12
35,2
125 ±12 36,4 ‑15   16
3. Ej i arbetskraften
2 022
±34
  2 046 ±34   ‑24   40
Män
917
±25
  930 ±25   ‑13   29
Kvinnor
1 105
±26
  1 116 ±26   ‑11   30
Latent arbetssökande
106
±14
  139 ±17   ‑32 * 17
Arbetade timmar
128 300
±1 900
  125 400 ±1 800   2 900 * 2 200
Män
73 800
±1 400
  73 000 ±1 400   800   1 700
Kvinnor
54 500
±1 200
  52 400 ±1 200   2 100 * 1 400

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd".
** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara"statistiskt säkerställd".
1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, säsongrensade data
1000-tal
Augusti 2011 Antal
Andel procent
Juli 2011 Antal
Andel procent
Juni 2011 Antal
Andel procent
1. Befolkningen (=2+3)
7 081   7 076   7 072  
Män
3 583   3 580   3 578  
Kvinnor
3 498   3 496   3 494  
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 022 70,9 4 995 70,6 5 016 70,9
Män
2 652 74,0 2 637 73,6 2 642 73,8
Kvinnor
2 371 67,8 2 359 67,5 2 374 67,9
2a. Sysselsatta
4 651 65,7 4 628 65,4 4 643 65,7
Män
2 452 68,4 2 436 68,0 2 445 68,3
Kvinnor
2 200 62,9 2 192 62,7 2 199 62,9
Ungdomar 15-24 år
495 39,8 503 40,4 505 40,5
15-19 år
108 18,1 112 18,7 120 19,8
20-24 år
387 60,1 391 60,8 385 60,0
2b. Arbetslösa
371 7,4 367 7,3 373 7,4
Män
200 7,5 201 7,6 198 7,5
Kvinnor
171 7,2 166 7,1 175 7,4
Ungdomar 15-24 år
148 23,0 138 21,6 150 22,9
15-19 år
65 37,5 61 35,0 61 33,8
20-24 år
83 17,7 78 16,6 89 18,8
3. Ej i arbetskraften
2 058   2 081   2 056  
Män
931   944   936  
Kvinnor
1 127   1 138   1 121  
SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, säsongrensade data, trendvärden

1000-tal

Augusti 2011 Antal
Andel procent
Juli 2011 Antal
Andel procent
Juni 2011 Antal
Andel procent
1. Befolkningen (=2+3)
7 080   7 076   7 072  
Män
3 583   3 580   3 578  
Kvinnor
3 498   3 496   3 494  
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 016 70,9 5 015 70,9 5 014 70,9
Män
2 646 73,9 2 645 73,9 2 644 73,9
Kvinnor
2 371 67,8 2 370 67,8 2 370 67,8
2a. Sysselsatta
4 647 65,6 4 644 65,6 4 640 65,6
Män
2 447 68,3 2 446 68,3 2 445 68,3
Kvinnor
2 200 62,9 2 197 62,9 2 195 62,8
Ungdomar 15-24 år
502 40,3 502 40,3 503 40,4
15-19 år
113 18,9 116 19,3 119 19,7
20-24 år
388 60,3 386 60,0 383 59,8
2b. Arbetslösa
369 7,4 371 7,4 374 7,5
Män
198 7,5 198 7,5 199 7,5
Kvinnor
171 7,2 173 7,3 175 7,4
Ungdomar 15-24 år
146 22,6 147 22,6 147 22,7
15-19 år
64 35,9 64 35,4 64 34,8
20-24 år
83 17,6 83 17,8 84 17,9
3. Ej i arbetskraften
2 064   2 061   2 059  
Män
937   936   934  
Kvinnor
1 127   1 126   1 124  
Antal sysselsatta 15-74 år (1000-tal)

Diagram

Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år (procent)

Diagram

Antal arbetslösa 15-74 år (1000-tal)

Diagram

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år (procent)

Diagram

Definitioner och förklaringar

Säsongrensade data: data där variationer normala för säsongen har rensats bort.

Resultaten från AKU är behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller på SCB:s webbplats, vilka t.ex. visar arbetslösa, sysselsatta och arbetade timmar.

Mer om statistiken

Nästa publiceringstillfälle

Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningarna i september publiceras 2011-10-20 kl. 09:30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningen
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM


Förfrågningar

Daniel Samuelsson
08-506 949 78
daniel.samuelsson@scb.se

Martin Johannsen
08-506 940 04
martin.johannsen@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.