På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-01-26 09:30 Nr 2012:16


Arbetskraftsundersökningarna (AKU) december 2011:

Arbetslösheten minskar inte längre

I december 2011 var 4 621 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta, en ökning med 68 000 jämfört med december 2010. Antalet arbetslösa uppgick till 353 000 personer vilket ger en arbetslöshet på 7,1 procent. Antalet arbetade timmar ökade med 2,8 procent. Säsongrensade data visar på en fortsatt svag sysselsättningsökning och en arbetslöshet som inte längre minskar.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data

Enligt säsongrensade data uppgick antalet sysselsatta till 4 663 000 i december 2011 och trenden är fortsatt svagt positiv. Av de sysselsatta var 2 446 000 män och 2 217 000 kvinnor. Det innebär att den positiva trenden för männen har planat ut, medan den för kvinnorna fortfarande är positiv. Sysselsättningsgraden uppgick till 65,7 procent.

Säsongrensat uppgick antalet arbetslösa till 376 000, vilket motsvarar ett relativt arbetslöshetstal på 7,5 procent. För männen var arbetslösheten 7,6 procent och för kvinnorna var den 7,3 procent. Den nedåtgående trenden som har observerats under en längre tid har nu helt stannat av. Detta gäller för såväl antalet som andelen arbetslösa samt för män som för kvinnor.

Antalet personer i arbetskraften, säsongrensat, var 5 039 000 i december 2011. Det innebär att trenden fortsätter vara positiv vilket till största delen förklaras av kvinnorna. Det relativa arbetskraftstalet var 71,0 procent.

Förändringar jämfört med december 2010 – Originaldata1

Antalet sysselsatta ökade främst bland kvinnorna

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick i december 2011 till 4 621 000. Det är en ökning med 68 000 personer jämfört med samma månad föregående år, varav 57 000 var kvinnor.

I december 2011 var 65,1 procent av befolkningen sysselsatta. Jämfört med samma månad 2010 är det inte någon statistisk säkerställd förändring. Sysselsättningsgraden var 67,6 procent för männen och 62,7 procent för kvinnorna. För kvinnorna innebär det en ökning med 1,3 procentenheter.

Antalet anställda ökade med 65 000 jämfört med samma månad förra året och skedde nästan uteslutande inom den privata sektorn. Antalet personer med en tidsbegränsad anställning ökade med 39 000 och uppgick till 649 000. Ökningen av de tidsbegränsat anställda var uteslutande bland kvinnorna.

Antalet personer som hade en överenskommen arbetstid på 35 timmar eller mer per vecka ökade med 87 000, varav 71 000 var kvinnor. Det innebär att 3 555 000 personer var heltidssysselsatta i december 2011.

Antalet arbetade timmar ökade med 2,8 procent

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i december 2011 i genomsnitt till 139,0 miljoner per vecka. Med hänsyn tagen till skillnader i semesterledighet och liknande mellan 2011 och 2010 motsvarar det en ökning med 2,8 procent jämfört med samma månad ett år tidigare.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,8 miljoner av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Ingen minskning av arbetslösheten för andra månaden i rad

I december 2011 var 353 000 personer i åldern 15-74 år arbetslösa, vilket ger ett relativt arbetslöshetstal på 7,1 procent. Det var andra månaden i rad som antalet och andelen arbetslösa inte visade på en statistiskt säkerställd minskning jämfört med samma månad året innan. I åldersgruppen 55-64 minskade däremot antalet arbetslösa med 15 000 personer.

Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 125 000 arbetslösa, vilket ger en ungdomsarbetslöshet på 20,8 procent. Av dessa studerade 55 000, eller 44 procent, på heltid.

Personer utanför arbetskraften – fler kvinnor än män

I december 2011 var 2 120 000 personer i åldern 15-74 år, eller 29,9 procent av befolkningen, utanför arbetskraften. Av dessa var 973 000 män och 1 146 000 kvinnor. Antalet pensionärer ökade med 40 000 jämfört med december 2010.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet – 473 000 heltidsarbeten

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det så kallade outnyttjade arbetskraftsutbudet. I december 2011 uppgick det till 18,9 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 473 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

1 Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.

Figur

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.
 

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, originaldata

1000-tal

December 2011
Antal
Andel
procent
December 2010
Antal

Andel
procent

Förändring
sedan
December
2010
Antal

Minimi‑
krav för
föränd‑
ring**

1. Befolkningen
(=2+3)
7 094
    7 050     44   .
Män
3 589
    3 566     23   .
Kvinnor
3 505
    3 484     21   .
2. Arbetskraften
(=2a+2b)
4 974
±33
70,1
4 917 ±34 69,8 57 * 38
Män
2 616
±24
72,9
2 607 ±25 73,1 9   27
Kvinnor
2 359
±26
67,3
2 310 ±25 66,3 49 * 30
2a. Sysselsatta
4 621
±33
65,1
4 554 ±34 64,6 68 * 38
Män
2 425
±25
67,6
2 414 ±27 67,7 11   29
Kvinnor
2 196
±26
62,7
2 139 ±26 61,4 57 * 30
Ungdomar 15-24 år
476
±20
38,3
472 ±21 37,8 4   23
15-19 år
98
±11
16,5
111 ±12 18,0 ‑13 * 12
20-24 år
378
±17
58,1
361 ±16 57,2 17   19
Anställda
4 131
±37
  4 066 ±37   65 * 42
Fast
3 482
±36
  3 455 ±35   27   40
Tidsbegränsat
649
±29
  611 ±28   39 * 37
Undersysselsatta[1]
291
±20
6,3
278 ±20 6,1 13   23
Män
121
±13
5,0
117 ±13 4,8 4   15
Kvinnor
170
±15
7,8
161 ±15 7,5 9   18
I arbete
3 955
±40
  3 863 ±40   92 * 49
Män
2 114
±30
  2 092 ±30   22   37
Kvinnor
1 841
±30
  1 771 ±29   70 * 37
2b. Arbetslösa
353
±20
7,1
364 ±20 7,4 ‑11   27
därav heltidsstuderande
111
±13
  112 ±13   ‑1   18
Män
191
±16
7,3
193 ±16 7,4 ‑2   21
Kvinnor
162
±15
6,9
171 ±15 7,4 ‑9   20
Ungdomar 15-24 år
125
±14
20,8
133 ±14 22,0 ‑8   19
15-19 år
49
±9
33,2
53 ±9 32,2 ‑4   11
20-24 år
77
±11
16,9
81 ±11 18,2 ‑4   15
Arbetslösa mer än 6 mån
110
±12
33,7
121 ±13 35,3 ‑11   17
3. Ej i arbetskraften
2 120
±33
  2 133 ±34   ‑13   38
Män
973
±24
  959 ±25   14   27
Kvinnor
1 146
±26
  1 173 ±25   ‑27   30
Latent arbetssökande
140
±18
  138 ±17   2   21
Arbetade timmar
139 000
±1 600
  132 200 ±1 600   6 800 * 1 900
Män
78 900
±1 300
  76 400 ±1 300   2 500 * 1 500
Kvinnor
60 000
±1 100
  55 800 ±1 100   4 200 * 1 300

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd".
** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara"statistiskt säkerställd".
1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, säsongrensade data

1000-tal

December
2011
Antal
Andel
procent
November
2011
Antal
Andel
procent
Oktober
2011
Antal
Andel
procent
1. Befolkningen
(=2+3)
7 093
 
7 089
 
7 086
 
Män
3 588   3 586   3 585  
Kvinnor
3 504   3 503   3 501  
2. Arbetskraften
(=2a+2b)
5 039
71,0
5 027
70,9
5 028
71,0
Män
2 647 73,8 2 642 73,7 2 643 73,7
Kvinnor
2 392 68,3 2 385 68,1 2 386 68,1
2a. Sysselsatta
4 663
65,7
4 652
65,6
4 651
65,6
Män
2 446 68,2 2 444 68,1 2 440 68,1
Kvinnor
2 217 63,3 2 208 63,0 2 211 63,2
Ungdomar 15-24 år
501 40,4 489 39,4 507 40,8
15-19 år
113 19,1 113 19,1 126 21,1
20-24 år
388 59,7 375 57,9 381 59,0
2b. Arbetslösa
376
7,5
375
7,5
377
7,5
Män
201 7,6 198 7,5 202 7,7
Kvinnor
176 7,3 177 7,4 174 7,3
Ungdomar 15-24 år
149 22,9 148 23,2 145 22,3
15-19 år
67 37,1 63 35,6 65 34,1
20-24 år
82 17,5 85 18,5 80 17,4
3. Ej i arbetskraften
2 053
 
2 062
 
2 057
 
Män
941   944   942  
Kvinnor
1 112   1 118   1 115  
SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, säsongrensade data, trendvärden

1000-tal

December
2011
Antal
Andel
procent
November
2011
Antal
Andel
procent
Oktober
2011
Antal
Andel
procent
1. Befolkningen
(=2+3)
7 093
 
7 090
 
7 086
 
Män
3 589   3 587   3 585  
Kvinnor
3 504   3 503   3 501  
2. Arbetskraften
(=2a+2b)
5 033
71,0
5 029
70,9
5 026
70,9
Män
2 646 73,7 2 645 73,7 2 644 73,7
Kvinnor
2 387 68,1 2 385 68,1 2 382 68,0
2a. Sysselsatta
4 658
65,7
4 656
65,7
4 653
65,7
Män
2 445 68,1 2 444 68,2 2 444 68,2
Kvinnor
2 213 63,2 2 211 63,1 2 209 63,1
Ungdomar 15-24 år
499 40,2 500 40,3 500 40,3
15-19 år
115 19,5 116 19,5 116 19,6
20-24 år
384 59,1 384 59,3 384 59,4
2b. Arbetslösa
375
7,4
374
7,4
373
7,4
Män
201 7,6 200 7,6 199 7,6
Kvinnor
174 7,3 174 7,3 174 7,3
Ungdomar 15-24 år
146 22,7 146 22,7 146 22,6
15-19 år
64 35,6 63 35,4 63 35,2
20-24 år
83 17,7 83 17,8 83 17,8
3. Ej i arbetskraften
2 060
 
2 060
 
2 060
 
Män
943   942   941  
Kvinnor
1 117   1 118   1 119  
Antal sysselsatta 15-74 år (1000-tal)

Diagram

Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år (procent)

Diagram

Antal arbetslösa 15-74 år (1000-tal)

Diagram

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år (procent)

Diagram

Definitioner och förklaringar

Säsongrensade data: data där variationer normala för säsongen har rensats bort.

Resultaten från AKU är behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka t.ex. visar arbetslösa, sysselsatta och arbetade timmar på SCB:s webbplats.

Mer om statistiken

Nästa publiceringstillfälle

Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningen i januari publiceras 2012-02-16 kl. 09:30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM


Förfrågningar

Daniel Samuelsson
08-506 949 78
daniel.samuelsson@scb.se

Tommy Lindkvist
08-506 947 26
tommy.lindkvist@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.