På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2013-01-24 09:30 Nr 2013:14


Arbetskraftsundersökningarna (AKU) december 2012:

Små förändringar på arbetsmarknaden

I december 2012 var 4 663 000 sysselsatta i åldern 15-74 år, en ökning med 41 000 personer jämfört med samma period föregående år. Antalet arbetslösa var 371 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,4 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 136,3 miljoner per vecka. Säsongrensade data visar på en svag ökning av både antalet sysselsatta och antalet arbetslösa.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data1

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick säsongrensat till 4 697 000 i december 2012 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 65,8 procent. Bland männen var sysselsättningsgraden 68,4 procent och för kvinnorna var den 63,2 procent. Säsongrensade data visar en svagt positiv trend för antalet sysselsatta, vilket främst förklaras av utvecklingen bland männen.

Säsongrensat uppgick antalet arbetslösa personer till 395 000. Arbetslösheten, det vill säga andelen arbetslösa av arbetskraften, var 7,8 procent. Av männen var 7,9 procent arbetslösa och motsvarande för kvinnorna var 7,6 procent. Utvecklingen för både antalet och andelen arbetslösa visar på en svagt uppåtgående trend.

Enligt säsongrensade data var antalet personer i arbetskraften 5 092 000 i december 2012 vilket motsvarar 71,4 procent av befolkningen. Säsongrensade data visar att antalet personer i arbetskraften fortsatte att öka.

Förändringar jämfört med december 2011 – Originaldata1

Ökning av antalet sysselsatta totalt men sysselsatta inom tillverkning minskar

Antalet sysselsatta personer i åldern 15-74 år var 4 663 000 i december 2012, en ökning med 41 000 personer jämfört med december 2011. Det motsvarar en sysselsättningsgrad på 65,4 procent för befolkningen 15-74 år. Bland männen var sysselsättningsgraden 67,9 procent och bland kvinnorna 62,7 procent.

Antalet sysselsatta inom Tillverkning och utvinning, energi och miljö minskade med 28 000 till 579 000 personer i december 2012 jämfört med december 2011.

Antalet personer i arbete minskade med 98 000 jämfört med december 2011 till 3 856 000. Minskningen kan förklaras av att det var färre arbetsdagar i december 2012 jämfört med december 2011.

Antalet arbetade timmar 136,3 miljoner

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i december 2012 till i genomsnitt 136,3 miljoner per vecka. När hänsyn tagits till skillnader i semesteruttag och ledighet är det inte någon statistiskt säkerställd skillnad jämfört med december 2011.

1,7 miljoner av de arbetade timmarna utfördes av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Arbetslösheten 7,4 procent

Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år var 371 000 i december 2012. Av dessa var 201 000 män och 171 000 kvinnor. Arbetslösheten uppgick till 7,4 procent av arbetskraften. Varken antalet eller andelen arbetslösa visar på någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med december 2011. Bland männen var 7,6 procent arbetslösa medan motsvarande siffra för kvinnorna var 7,2 procent.

Bland ungdomarna i åldern 15-24 år var 132 000 arbetslösa. Det motsvarar en arbetslöshet för denna grupp på 22,1 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 61 000 heltidsstuderande.

Personer utanför arbetskraften

Antalet personer i åldern 15-74 år som var utanför arbetskraften uppgick till 2 100 000 i december 2012, vilket motsvarar 29,4 procent av befolkningen. Antalet personer utanför arbetskraften som uppgav att de var sjuka minskade med 40 000 jämfört med samma period 2011 och uppgick till 320 000 personer.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I december 2012 uppgick de outnyttjade timmarna till 20,5 miljoner per vecka, en ökning med 1,6 miljoner timmar jämfört med december 2011. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 513 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

I december 2012 ökade antalet undersysselsatta med 33 000 till 324 000 personer. Även latent arbetssökande, det vill säga personer som velat och kunnat ta arbete men inte sökt något, ökade med 26 000 jämfört med december 2011 till 166 000 personer. Förändringarna förklaras i båda fallen till största delen av en ökning bland männen.


1 Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.

Samband på arbetsmarknaden december 2012

Bild - Samband på arbetsmarknaden december 2012

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.
 

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, originaldata

1000-tal

December 2012
Antal
Andel
procent
December 2011
Antal

Andel
procent

Förändring 
sedan
December 
2011 Antal

Minimikrav 
för för-
ändring**

1. Befolkningen (=2+3)
7 134
    7 094     40   .
Män
3 609
    3 589     20   .
Kvinnor
3 525
    3 505     20   .
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 034
±34
70,6
4 974 ±33 70,1 60 * 39
Män
2 652
±24
73,5
2 616 ±24 72,9 36 * 28
Kvinnor
2 382
±26
67,6
2 359 ±26 67,3 23   30
2a. Sysselsatta
4 663
±34
65,4
4 621 ±33 65,1 41 * 39
Män
2 452
±26
67,9
2 425 ±25 67,6 27   30
Kvinnor
2 211
±27
62,7
2 196 ±26 62,7 15   31
Ungdomar 15-24 år
467
±20
38,0
476 ±20 38,3 ‑8   23
15-19 år
98
±11
17,3
98 ±11 16,5 0   12
20-24 år
370
±17
55,5
378 ±17 58,1 ‑8   19
Anställda
4 148
±37
  4 131 ±37   17   43
Fast
3 528
±37
  3 482 ±36   47 * 41
Tidsbegränsat
619
±29
  649 ±29   ‑30   36
Undersysselsatta [1]
324
±22
7,0
291 ±20 6,3 33 * 25
Män
142
±15
5,8
121 ±13 5,0 22 * 17
Kvinnor
182
±16
8,2
170 ±15 7,8 12   18
I arbete
3 856
±42
  3 955 ±40   ‑98 * 52
Män
2 057
±32
  2 114 ±30   ‑56 * 39
Kvinnor
1 799
±31
  1 841 ±30   ‑42 * 38
2b. Arbetslösa
371
±21
7,4
353 ±20 7,1 18   28
därav heltidsstuderande
120
±14
  111 ±13   9   18
Män
201
±16
7,6
191 ±16 7,3 10   21
Kvinnor
171
±15
7,2
162 ±15 6,9 9   21
Ungdomar 15-24 år
132
±14
22,1
125 ±14 20,8 7   19
15-19 år
48
±8
32,8
49 ±9 33,2 ‑1   11
20-24 år
85
±11
18,6
77 ±11 16,9 8   15
Arbetslösa mer än 6 mån
122
±13
35,6
110 ±12 33,7 11   18
3. Ej i arbetskraften
2 100
±34
  2 120 ±33   ‑20   39
Män
957
±24
  973 ±24   ‑17   28
Kvinnor
1 143
±26
  1 146 ±26   ‑3   30
Latent arbetssökande
166
±18
  140 ±18   26 * 21
Arbetade timmar
136 300
±1 700
  139 000 ±1 600   ‑2 700 * 2 000
Män
77 000
±1 400
  78 900 ±1 300   ‑1 900 * 1 600
Kvinnor
59 200
±1 100
  60 000 ±1 100   ‑800   1 300

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd".
** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd".
1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, säsongrensade data

1000-tal

December
2012
Antal
Andel
procent
November
2012
Antal
Andel
procent
Oktober
 2012
Antal
Andel
procent
1. Befolkningen (=2+3)
7 132
 
7 129
 
7 124
 
Män
3 608
 
3 606
 
3 604
 
Kvinnor
3 524
 
3 523
 
3 520
 
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 092
71,4
5 081
71,3
5 071
71,2
Män
2 681
74,3
2 686
74,5
2 659
73,8
Kvinnor
2 411
68,4
2 396
68,0
2 412
68,5
2a. Sysselsatta
4 697
65,8
4 671
65,5
4 681
65,7
Män
2 468
68,4
2 463
68,3
2 445
67,8
Kvinnor
2 228
63,2
2 208
62,7
2 236
63,5
Ungdomar 15-24 år
491
39,9
480
39,0
497
40,4
15-19 år
111
19,7
103
18,3
108
19,1
20-24 år
380
57,1
376
56,6
389
58,6
2b. Arbetslösa
395
7,8
410
8,1
389
7,7
Män
212
7,9
222
8,3
214
8,0
Kvinnor
183
7,6
188
7,9
176
7,3
Ungdomar 15-24 år
154
23,9
158
24,8
149
23,1
15-19 år
63
36,2
62
37,7
57
34,6
20-24 år
92
19,4
96
20,3
92
19,1
3. Ej i arbetskraften
2 041
 
2 047
 
2 054
 
Män
928
 
921
 
945
 
Kvinnor
1 113
 
1 127
 
1 109
 
SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, säsongrensade data, trendvärden

1000-tal

December
2012
Antal
Andel
procent
November
2012
Antal
Andel
procent
Oktober
2012
Antal
Andel
procent
1. Befolkningen (=2+3)
7 132
 
7 129
 
7 125
 
Män
3 608   3 607   3 605  
Kvinnor
3 524   3 522   3 521  
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 085
71,3
5 081
71,3
5 077
71,3
Män
2 677 74,2 2 675 74,2 2 672 74,1
Kvinnor
2 407 68,3 2 406 68,3 2 405 68,3
2a. Sysselsatta
4 685
65,7
4 683
65,7
4 681
65,7
Män
2 461 68,2 2 459 68,2 2 457 68,2
Kvinnor
2 224 63,1 2 224 63,1 2 224 63,2
Ungdomar 15-24 år
488 39,7 488 39,7 489 39,7
15-19 år
105 18,7 105 18,6 105 18,5
20-24 år
383 57,5 383 57,6 384 57,8
2b. Arbetslösa
400
7,9
398
7,8
396
7,8
Män
216 8,1 216 8,1 215 8,0
Kvinnor
183 7,6 182 7,6 182 7,5
Ungdomar 15-24 år
154 24,0 154 24,0 154 23,9
15-19 år
61 36,8 61 36,9 62 37,0
20-24 år
93 19,6 93 19,5 92 19,3
3. Ej i arbetskraften
2 048
 
2 048
 
2 048
 
Män
931   932   933  
Kvinnor
1 117   1 116   1 115  
Antal sysselsatta 15-74 år (1000-tal)

Diagram - Antal sysselsatta 15-74 år (1000-tal)

Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år (procent)

Diagram - Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år (procent)

Antal arbetslösa 15-74 år (1000-tal)

Diagram - Antal arbetslösa 15-74 år (1000-tal)

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år (procent)

Diagram - Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år (procent)

Definitioner och förklaringar

Säsongrensade data: data där variationer normala för säsongen har rensats bort.

Resultaten från AKU är behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka t.ex. visar arbetslösa, sysselsatta och arbetade timmar på SCB:s webbplats.

Mer om statistiken

Nästa publiceringstillfälle

Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningen i januari publiceras 2013-02-19 kl. 09:30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM


Förfrågningar

Anna Broman
08-506 944 62
anna.broman@scb.se


Janna Grevillius

08-506 947 99
janna.grevillius@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.