På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-02-22 09:30 Nr 2012:44


Arbetskraftsundersökningarna (AKU) januari 2012:

Arbetslösheten var 8,0 procent

I januari 2012 var 4 524 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Antalet arbetslösa var 394 000 vilket gav en arbetslöshet på 8,0 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 141,6 miljoner per vecka. Det är inte några statistiskt säkerställda förändringar jämfört med januari 2011. Säsongrensade data visar på att sysselsättningen inte längre ökar och arbetslösheten inte längre minskar.

Korrigering 2012-02-22

Pressmeddelandets fyra diagrambilder har korrigerats då den sista tidpunkten fallit bort i bilderna.

Under senhösten 2011 har en avmattning på arbetsmarknaden kunnat noteras. I januari 2012 visar AKU:s siffror också på en avmattning, men i snabbare takt än förväntat. Detta är något som framförallt syns i utvecklingen av antalet sysselsatta, antalet tidsbegränsat anställda och antalet personer utanför arbetskraften.

AKU är en urvalsundersökning som är förenad med slumpfel. Det kan vid enstaka tillfällen leda till stora avvikelser i skattningarna. För att kunna fastställa styrkan i avmattningen på arbetsmarknaden kommer det därför att krävas ytterligare minst en mätning. Därför bör både original- och säsongrensade data tolkas med viss försiktighet.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data1

Notera att AKU:s siffror för januari 2012 har inneburit ovanligt stora revideringar i säsongrensade data för antal personer i arbetskraften, antalet sysselsatta samt antal personer utanför arbetskraften.

Enligt säsongrensade data uppgick antalet sysselsatta till 4 614 000 i januari 2012 varav 2 420 000 var män och 2 193 000 var kvinnor. Därmed har den positiva trenden, för såväl män som kvinnor, som noterats under en lång tid brutits. Sysselsättningsgraden uppgick till 65,0 procent.

Säsongrensat uppgick antalet arbetslösa till 379 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,6 procent. För männen var den 7,8 procent och för kvinnorna 7,4 procent. Den nedåtgående trenden som observerats under en längre tid har nu helt stannat av. Detta gäller för såväl antalet som andelen arbetslösa samt för män som för kvinnor.

Antalet personer i arbetskraften, säsongrensat, var 4 993 000 i januari 2012. Den uppåtgående trenden som har observerats under en längre tid har därmed stannat av. Detta är en utveckling som noteras bland både männen och bland kvinnorna. Det relativa arbetskraftstalet var 70,4 procent.

Förändringar jämfört med januari 2011 – Originaldata1

Ingen ökning av antalet sysselsatta

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick i januari 2012 till 4 524 000.

Jämfört med samma månad 2011 är det inte någon statistisk säkerställd förändring. Antalet sysselsatta män minskade med 31 000 till 2 375 000 och antalet sysselsatta kvinnor var 2 149 000. För personer i åldern 15-24 år minskade antalet sysselsatta med 24 000.

I januari 2012 var 63,7 procent av befolkningen sysselsatta. Det är en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med januari året innan. Sysselsättningsgraden var 66,1 procent för männen, en minskning med 1,3 procentenheter, och 61,3 procent för kvinnorna.

Antalet fast anställda uppgick i januari 2012 till 3 491 000 och antalet tidsbegränsat anställda till 570 000. Jämfört med motsvarande månad året innan är förändringarna inte statistiskt säkerställda.

Antalet arbetade timmar var 141,6 miljoner

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i januari 2012 i genomsnitt till 141,6 miljoner per vecka. Det är ingen statistiskt säkerställd skillnad jämfört med januari 2011.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,7 miljoner av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Ingen minskning av arbetslösheten för tredje månaden i rad

I januari 2012 var 394 000 personer i åldern 15-74 år arbetslösa, vilket ger en arbetslöshet på 8,0 procent. Det är tredje månaden i rad som antalet och andelen arbetslösa inte visar på en statistiskt säkerställd minskning jämfört med samma månad året innan. Av de arbetslösa var 117 000, eller 29,7 procent, heltidsstuderande. Jämfört med januari 2011 är det en minskning med 23 000 personer.

Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 137 000 arbetslösa, vilket ger en ungdomsarbetslöshet på 24,2 procent. Av de arbetslösa ungdomarna studerade nästan hälften på heltid.

Personer utanför arbetskraften ökade på grund av fler pensionärer

I januari 2012 var 2 179 000 personer i åldern 15-74 år, eller 30,7 procent av befolkningen, utanför arbetskraften. Det motsvarar en ökning på 80 000 personer jämfört med januari 2011 varav 58 000 var män. Merparten av ökningen i antalet personer utanför arbetskraften berodde på att antalet pensionärer steg med 58 000. Även att antalet heltids-studerande steg med 34 000, varav 21 000 var utrikes födda, bidrog emellertid också till ökningen.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet – 503 000 heltidsarbeten

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det så kallade outnyttjade arbetskraftsutbudet. I januari 2012 uppgick det till 20,1 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 503 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

1) Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.

Samband på arbetsmarknaden januari 2012

Figur

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.
 

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, originaldata

1000-tal

Januari 2012 Antal
Andel procent
Januari 2011 Antal

Andel procent

Förändring sedan Januari 2011 Antal

Minimikrav
för föränd-
ring**
1. Befolkningen (=2+3)
7 097
    7 053     44   .
Män
3 590
    3 568     22   .
Kvinnor
3 507
    3 485     21   .
2. Arbetskraften (=2a+2b)
4 918
±35
69,3
4 954 ±33 70,2 ‑36   40
Män
2 590
±25
72,2
2 626 ±24 73,6 ‑36 * 29
Kvinnor
2 328
±27
66,4
2 328 ±26 66,8 0   31
2a. Sysselsatta
4 524
±34
63,7
4 546 ±33 64,5 ‑22   40
Män
2 375
±26
66,1
2 405 ±25 67,4 ‑31 * 31
Kvinnor
2 149
±27
61,3
2 141 ±26 61,4 9   31
Ungdomar 15-24 år
430
±19
34,6
454 ±20 36,4 ‑24 * 22
15-19 år
92
±11
15,7
110 ±13 17,8 ‑17 * 12
20-24 år
337
±16
51,7
345 ±16 54,4 ‑7   19
Anställda
4 061
±37
  4 067 ±37   ‑6   42
Fast
3 491
±36
  3 478 ±35   13   40
Tidsbegränsat
570
±28
  589 ±28   ‑19   35
Undersysselsatta [1]
285
±20
6,3
284 ±20 6,2 2   23
Män
128
±14
5,4
121 ±13 5,0 6   16
Kvinnor
158
±15
7,3
162 ±14 7,6 ‑5   17
I arbete
3 966
±40
  3 992 ±39   ‑26   49
Män
2 124
±29
  2 163 ±29   ‑39 * 36
Kvinnor
1 842
±30
  1 829 ±29   13   38
2b. Arbetslösa
394
±21
8,0
408 ±22 8,2 ‑13   28
därav heltidsstuderande
117
±13
  140 ±16   ‑23 * 18
Män
216
±16
8,3
221 ±17 8,4 ‑5   22
Kvinnor
178
±15
7,7
187 ±16 8,0 ‑9   20
Ungdomar 15-24 år
137
±14
24,2
148 ±16 24,6 ‑11   19
15-19 år
47
±8
33,9
53 ±10 32,5 ‑5   11
20-24 år
90
±11
21,0
96 ±12 21,7 ‑6   15
Arbetslösa mer än 6 mån
126
±13
34,2
122 ±13 32,2 5   19
3. Ej i arbetskraften
2 179
±35
  2 099 ±33   80 * 40
Män
1 000
±25
  942 ±24   58 * 29
Kvinnor
1 179
±27
  1 157 ±26   22   31
Latent arbetssökande
131
±15
  146 ±16   ‑15   18
Arbetade timmar
141 600
±1 600
  141 200 ±1 600   400   1 800
Män
80 300
±1 200
  81 500 ±1 200   ‑1 200   1 400
Kvinnor
61 300
±1 100
  59 700 ±1 100   1 600 * 1 300

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd".
** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara"statistiskt säkerställd".
1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, säsongrensade data

1000-tal

Januari 2012 Antal
Andel procent
December 2011 Antal
Andel procent
November 2011 Antal
Andel procent
1. Befolkningen (=2+3)
7 096
 
7 093
 
7 089
 
Män
3 590   3 588   3 586  
Kvinnor
3 506   3 504   3 503  
2. Arbetskraften (=2a+2b)
4 993
70,4
5 033
71,0
5 023
70,9
Män
2 625 73,1 2 644 73,7 2 640 73,6
Kvinnor
2 368 67,5 2 389 68,2 2 383 68,0
2a. Sysselsatta
4 614
65,0
4 657
65,7
4 648
65,6
Män
2 420 67,4 2 443 68,1 2 442 68,1
Kvinnor
2 193 62,6 2 214 63,2 2 206 63,0
Ungdomar 15-24 år
489 39,4 499 40,2 487 39,3
15-19 år
117 19,9 113 19,1 114 19,1
20-24 år
371 57,0 386 59,4 374 57,7
2b. Arbetslösa
379
7,6
377
7,5
375
7,5
Män
204 7,8 201 7,6 198 7,5
Kvinnor
175 7,4 176 7,3 177 7,4
Ungdomar 15-24 år
141 22,4 148 22,9 148 23,2
15-19 år
59 33,5 66 36,9 62 35,4
20-24 år
82 18,0 82 17,6 85 18,6
3. Ej i arbetskraften
2 104
 
2 059
 
2 066
 
Män
965   944   946  
Kvinnor
1 138   1 116   1 120  
SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, säsongrensade data, trendvärden

1000-tal

Januari 2012 Antal
Andel procent
December 2011 Antal
Andel procent
November 2011 Antal
Andel procent
1. Befolkningen (=2+3)
7 096
 
7 093
 
7 090
 
Män
3 590   3 588   3 587  
Kvinnor
3 506   3 505   3 503  
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 018
70,7
5 018
70,7
5 018
70,8
Män
2 638 73,5 2 638 73,5 2 639 73,6
Kvinnor
2 380 67,9 2 380 67,9 2 379 67,9
2a. Sysselsatta
4 640
65,4
4 642
65,5
4 644
65,5
Män
2 434 67,8 2 436 67,9 2 438 68,0
Kvinnor
2 206 62,9 2 206 62,9 2 206 63,0
Ungdomar 15-24 år
493 39,8 495 39,9 496 40,0
15-19 år
114 19,4 115 19,4 116 19,5
20-24 år
379 58,2 380 58,4 381 58,7
2b. Arbetslösa
377
7,5
376
7,5
374
7,5
Män
203 7,7 202 7,7 201 7,6
Kvinnor
174 7,3 174 7,3 173 7,3
Ungdomar 15-24 år
145 22,7 145 22,7 145 22,6
15-19 år
62 35,3 62 35,1 62 35,0
20-24 år
83 17,9 83 17,9 83 17,9
3. Ej i arbetskraften
2 079
 
2 075
 
2 072
 
Män
953   950   948  
Kvinnor
1 126   1 125   1 124  
Antal sysselsatta 15-74 år (1000-tal)

Diagrambilden korrigerades 2012-02-22 då den sista tidpunkten i diagrammet fallit bort.

Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år (procent)

Diagrambilden korrigerades 2012-02-22 då den sista tidpunkten i diagrammet fallit bort.

Antal arbetslösa 15-74 år (1000-tal)

Diagrambilden korrigerades 2012-02-22 då den sista tidpunkten i diagrammet fallit bort.
Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år (procent)

Diagrambilden korrigerades 2012-02-22 då den sista tidpunkten i diagrammet fallit bort.

Definitioner och förklaringar

Säsongrensade data: data där variationer normala för säsongen har rensats bort.

Resultaten från AKU är behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka t.ex. visar arbetslösa, sysselsatta och arbetade timmar på SCB:s webbplats.

Mer om statistiken

Nästa publiceringstillfälle

Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningen i januari publiceras 2012-03-15 kl. 09:30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM


Förfrågningar

Daniel Samuelsson
08-506 949 78
daniel.samuelsson@scb.se

Martin Johannsen
08-506 940 04
martin.johannsen@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.