På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2013-02-19 09:30 Nr 2013:42


Arbetskraftsundersökningarna (AKU) januari 2013:

Fler sysselsatta – ingen ökad arbetslöshet

I januari 2013 var 4 578 000 i åldern 15-74 år sysselsatta. Jämfört med samma period föregående år är det en ökning med 58 000 personer. Antalet arbetslösa var 421 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,4 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 132,1 miljoner per vecka. Säsongrensade data visar på en svag ökning av antalet sysselsatta och antalet personer i arbetskraften.

I januari 2012 var skattningarna mer osäkra då antalet sysselsatta tros ha underskattats. Det förklaras av de slumpfel som vid enstaka tillfällen kan leda till större avvikelser i urvalsundersökningar. Förändringen i antalet sysselsatta mellan 2012 och 2013 kan därför vara något överskattad.

Den 14 februari i år uppdaterades statistiken från AKU för perioden 2010-2012 med anledning av en ny förbättrad beräkningsmetod. Den nya beräkningsmetoden har inneburit att nivåerna för antalet sysselsatta och arbetslösa har ändrats men inte utvecklingen på arbetsmarknaden. Fokus bör därför läggas på de förändringar som har skett på arbetsmarknaden och inte på nivån.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data1

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick säsongrensat till 4 674 000 i januari 2013. Det motsvarar en sysselsättningsgrad på 65,5 procent. Av männen var 67,7 procent sysselsatta och av kvinnorna 63,3 procent. Säsongrensade data visar på en svagt positiv trend för antalet sysselsatta.

Säsongrensat uppgick antalet arbetslösa personer till 405 000. Arbetslösheten, det vill säga andelen arbetslösa av arbetskraften, var 8,0 procent. Arbetslösheten för männen var 8,3 procent och för kvinnorna 7,6 procent. Under de senaste månaderna har trenden för både antalet och andelen arbetslösa planat ut.

Antalet personer i arbetskraften var enligt säsongrensade data 5 078 000 i januari 2013. Av dessa var 2 664 000 män och 2 415 000 kvinnor. Enligt säsongrensade data visar utvecklingen på en fortsatt ökning av antalet personer i arbetskraften. Andelen personer i arbetskraften var 71,2 procent.


1) Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.

Förändringar jämfört med januari 2012 – Originaldata

Antalet sysselsatta ökade

Antalet sysselsatta personer i åldern 15-74 år var 4 578 000 i januari 2013. Jämfört med januari föregående år är det en ökning med 58 000 personer. Sysselsättningsgraden var 64,1 procent för befolkningen 15-74 år. Andelen sysselsatta var bland män 66,3 procent och bland kvinnor 62,0 procent.

Jämfört med januari 2012 var 129 000 färre av de sysselsatta i arbete. Det innebär att av de 4 578 000 sysselsatta var 3 830 000 i arbete. Minskningen kan förklaras av skillnaderna i helgdagarnas förläggning mellan åren.

Antalet arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i januari 2013 till i genomsnitt 132,1 miljoner per vecka. När hänsyn tagits till skillnader i semesteruttag och ledighet är det ingen säkerställd skillnad jämfört med januari 2012.

1,4 miljoner av de arbetade timmarna utfördes av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Ingen ökning av arbetslösheten

I januari 2013 var 421 000 personer i åldern 15-74 år arbetslösa, varav 231 000 män och 190 000 kvinnor. Arbetslösheten uppgick till 8,4 procent av arbetskraften. Jämfört med samma period föregående år är det ingen statistiskt säkerställd skillnad i varken antal eller andel. Bland män var arbetslösheten 8,8 procent och motsvarande siffra för kvinnor var 8,0 procent.

Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 147 000 arbetslösa, av vilka 73 000 var heltidsstuderande. För gruppen motsvarade det en arbetslöshet på 24,8 procent.

Personer utanför arbetskraften

Antalet personer i åldern 15-74 år som var utanför arbetskraften uppgick till 2 138 000 i januari 2013. Det motsvarar 30,0 procent av befolkningen. Jämfört med januari 2012 rör det sig inte om någon säkerställd förändring.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet ökar

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I januari 2013 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet till i genomsnitt 22,4 miljoner timmar per vecka. Det är en ökning med 1,4 miljoner timmar jämfört med januari 2012. Det motsvarar 560 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Både antalet undersysselsatta och antalet latent arbetssökande ökade i januari 2013. Antalet undersysselsatta ökade med 37 000 till 330 000. De latent arbetssökande, det vill säga personer som velat och kunnat ta arbete men inte sökt något, var 177 000 vilket är en ökning med 45 000 personer.

Samband på arbetsmarknaden januari 2013

 

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.
 

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, originaldata

1000-tal

Januari 2013 Antal
Andel procent
Januari 2012 Antal
Andel procent

Förändring sedan januari 2012 Antal

Minimi- krav för föränd-ring**
1. Befolkningen (=2+3)
7 137
    7 097     40   .
Män
3 610
    3 590     20   .
Kvinnor
3 527
    3 507     20   .
2. Arbetskraften (=2a+2b)
4 998
±32
70,0
4 934 ±33 69,5 65 * 37
Män
2 623
±24
72,7
2 599 ±24 72,4 24   28
Kvinnor
2 375
±25
67,3
2 335 ±26 66,6 40 * 29
2a. Sysselsatta
4 578
±32
64,1
4 519 ±33 63,7 58 * 37
Män
2 393
±26
66,3
2 375 ±26 66,2 18   30
Kvinnor
2 185
±26
62,0
2 144 ±26 61,1 41 * 30
Ungdomar 15-24 år
447
±18
36,4
438 ±18 35,3 9   21
15-19 år
92
±10
16,4
98 ±11 16,7 ‑6   11
20-24 år
356
±15
53,3
340 ±15 52,1 16   18
Anställda
4 103
±36
  4 059 ±36   44 * 41
Fast
3 480
±35
  3 467 ±35   13   39
Tidsbegränsat
623
±28
  592 ±27   31   35
Undersysselsatta
[1]
330
±20
7,2
292 ±19 6,5 37 * 24
Män
150
±14
6,3
130 ±13 5,5 20 * 16
Kvinnor
180
±15
8,2
162 ±14 7,6 18 * 17
I arbete
3 830
±40
  3 959 ±38   ‑129 * 50
Män
2 029
±30
  2 124 ±28   ‑95 * 37
Kvinnor
1 801
±30
  1 835 ±29   ‑34   37
2b. Arbetslösa
421
±20
8,4
414 ±20 8,4 6   27
därav heltidsstuderande
135
±13
  128 ±13   8   18
Män
231
±15
8,8
224 ±16 8,6 7   21
Kvinnor
190
±15
8,0
191 ±15 8,2 ‑1   20
Ungdomar 15-24 år
147
±14
24,8
140 ±13 24,2 8   18
15-19 år
46
±7
33,3
49 ±8 33,3 ‑3   10
20-24 år
102
±11
22,2
91 ±11 21,0 11   15
Arbetslösa mer än 6 mån
117
±12
30,5
134 ±13 34,7 ‑17 * 16
3. Ej i arbetskraften
2 138
±32
  2 163 ±33   ‑25   37
Män
987
±24
  991 ±24   ‑5   28
Kvinnor
1 152
±25
  1 172 ±26   ‑20   29
Latent arbetssökande
177
±16
  133 ±15   45 * 19
Arbetade timmar
132 100
±1 600
  140 700 ±1 500   ‑8 600 * 1 900
Män
73 800
±1 300
  79 900 ±1 200   ‑6 100 * 1 500
Kvinnor
58 300
±1 100
  60 800 ±1 100   ‑2 500 * 1 300

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd".
** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd".
1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, säsongrensade data

1000-tal

Januari 2013 Antal
Andel procent
December 2012 Antal
Andel procent
November 2012 Antal
Andel procent
1. Befolkningen (=2+3)
7 136
 
7 133
 
7 129
 
Män
3 610
 
3 608
 
3 606
 
Kvinnor
3 526
 
3 525
 
3 523
 
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 078
71,2
5 088
71,3
5 080
71,3
Män
2 664
73,8
2 677
74,2
2 682
74,4
Kvinnor
2 415
68,5
2 411
68,4
2 398
68,1
2a. Sysselsatta
4 674
65,5
4 680
65,6
4 655
65,3
Män
2 443
67,7
2 457
68,1
2 454
68,1
Kvinnor
2 231
63,3
2 223
63,1
2 201
62,5
Ungdomar 15-24 år
502
40,8
493
40,1
484
39,3
15-19 år
113
20,2
112
20,0
107
19,0
20-24 år
388
58,2
380
57,1
377
56,6
2b. Arbetslösa
405
8,0
408
8,0
425
8,4
Män
220
8,3
220
8,2
228
8,5
Kvinnor
184
7,6
188
7,8
196
8,2
Ungdomar 15-24 år
154
23,5
156
24,1
158
24,7
15-19 år
60
34,8
64
36,4
66
38,0
20-24 år
94
19,4
92
19,5
93
19,7
3. Ej i arbetskraften
2 058
 
2 044
 
2 049
 
Män
946
 
931
 
924
 
Kvinnor
1 111
 
1 114
 
1 125
 
SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, säsongrensade data, trendvärden

1000-tal

Januari 2013 Antal
Andel procent
December 2012 Antal
Andel procent
November 2012 Antal
Andel procent
1. Befolkningen (=2+3)
7 136
 
7 133
 
7 130
 
Män
3 610   3 608   3 607  
Kvinnor
3 526   3 525   3 523  
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 085
71,2
5 082
71,2
5 079
71,2
Män
2 675 74,1 2 673 74,1 2 672 74,1
Kvinnor
2 409 68,3 2 408 68,3 2 407 68,3
2a. Sysselsatta
4 672
65,5
4 670
65,5
4 668
65,5
Män
2 452 67,9 2 450 67,9 2 449 67,9
Kvinnor
2 220 63,0 2 220 63,0 2 219 63,0
Ungdomar 15-24 år
493 40,2 493 40,1 493 40,0
15-19 år
110 19,6 110 19,5 109 19,3
20-24 år
384 57,5 384 57,5 384 57,6
2b. Arbetslösa
413
8,1
412
8,1
411
8,1
Män
224 8,4 223 8,3 223 8,3
Kvinnor
189 7,8 189 7,8 188 7,8
Ungdomar 15-24 år
156 24,0 156 24,0 155 24,0
15-19 år
63 36,4 63 36,6 63 36,8
20-24 år
93 19,5 93 19,4 92 19,4
3. Ej i arbetskraften
2 052
 
2 051
 
2 051
 
Män
935   935   935  
Kvinnor
1 117   1 116   1 116  
Antal sysselsatta 15-74 år (1000-tal)
Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år (procent)
Antal arbetslösa 15-74 år (1000-tal)
Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år (procent)

Definitioner och förklaringar

Säsongrensade data: data där variationer normala för säsongen har rensats bort.

Resultaten från AKU är behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka t.ex. visar arbetslösa, sysselsatta och arbetade timmar på SCB:s webbplats.

Mer om statistiken

Nästa publiceringstillfälle

Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningen i februari publiceras 2013-03-14 kl. 09:30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM


Förfrågningar

Krister Näsén
08-506 949 08
krister.nasen@scb.se

Jacob Hansson
08-506 948 24
jacob.hansson@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.