På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2011-06-22 09:30 Nr 2011:165


Arbetskraftsundersökningarna (AKU) maj 2011:

Arbetade timmar ökade med 3,6 procent

I maj var 4 606 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta, en ökning med 105 000 jämfört med för ett år sedan. Samtidigt minskade antalet arbetslösa med 40 000 till 395 000 personer vilket ger en arbetslöshet på 7,9 procent. Antalet arbetade timmar ökade med 3,6 procent jämfört med maj 2010. Säsongrensade data visar på en ökad sysselsättning och en minskad arbetslöshet, dock i lägre takt än tidigare.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data1

Säsongrensade data visar på en fortsatt uppgång av sysselsättningen för såväl män som kvinnor, dock är ökningstakten något lägre än tidigare månader. Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick i maj 2011 till 4 629 000, varav 2 443 000 var män och 2 185 000 var kvinnor. Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen av befolkningen som är sysselsatta, var 65,5 procent. Trenden är fortsatt positiv för båda könen, men den är inte lika stark som tidigare.

Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år uppvisar en fortsatt nedåtgående trend, om än något svagare än tidigare. Även om trenden fortfarande är nedåtgående bland männen har minskningen börjat avta de senaste månaderna. För kvinnorna verkar däremot minskningen ha stannat av. Enligt säsongrensade data uppgick antalet arbetslösa till 386 000 i maj 2011 vilket ger ett relativt arbetslöshetstal på 7,7 procent. Av de arbetslösa var 206 000 män och 180 000 kvinnor vilket motsvarar 7,8 respektive 7,6 procent av arbetskraften.

Antalet personer i arbetskraften, säsongrensat, var 5 015 000 i maj 2011 och trenden är fortfarande positiv för båda könen. Det relativa arbetskraftstalet, det vill säga arbetskraftens andel av befolkningen var 71,0 procent.

Förändringar jämfört med maj 2010 – Originaldata1

Antalet sysselsatta ökade med 105 000 personer

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick i maj 2011 till 4 606 000, vilket är en ökning med 105 000 personer jämfört med samma månad föregående år. Bland männen var 55 000 fler sysselsatta, medan motsvarande ökning bland kvinnorna var 49 000 personer.

Sysselsättningsgraden ökade, i likhet med tidigare månader, för personer i åldern 15-74 år. I maj 2011 var 65,2 procent av befolkningen sysselsatta, vilket är en ökning med 1,0 procentenheter jämfört med samma månad ett år tidigare. För männen uppgick sysselsättningsgraden till 67,9 procent och för kvinnorna till 62,4 procent, en ökning med 1,0 respektive 0,9 procentenheter.

Antalet anställda ökade med 96 000 jämfört med samma månad förra året, en ökning som till största delen skedde inom den privata sektorn. Både antalet fast anställda och tidsbegränsat anställda personer ökade i maj 2011 jämfört med motsvarande månad 2010. Antalet personer med en fast anställning ökade med 52 000, varav 40 000 var kvinnor, och antalet med en tidsbegränsad anställning med 44 000.

Antalet personer som hade en överenskommen arbetstid på 35 timmar eller mer per vecka ökade med 129 000 jämfört med motsvarande period föregående år. Detta innebär att 3 532 000 personer var heltidssysselsatta i maj 2011.

Ökning av antalet arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i maj 2011 i genomsnitt till 160,7 miljoner per vecka. Med hänsyn tagen till skillnader i semesterledighet och liknande mellan 2011 och 2010 motsvarar det en ökning med 3,6 procent jämfört med samma månad ett år tidigare.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,5 miljoner av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Antalet arbetslösa minskade med 40 000 personer

I maj 2011 var 395 000 personer i åldern 15-74 år arbetslösa, vilket är 40 000 färre än i maj förra året. Bland männen minskade antalet arbetslösa med 23 000 medan förändringen bland kvinnorna inte var statistiskt säkerställd.

Även det relativa arbetslöshetstalet minskade. I maj 2011 var arbetslösheten 7,9 procent vilket motsvarar en minskning på 0,9 procentenheter jämfört med samma månad förra året. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,1 procent för männen, en minskning med 1,0 procentenheter, medan det var 7,7 procent bland kvinnorna.

Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 164 000 arbetslösa, vilket ger ett relativt arbetslöshetstal på 25,9 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var sex av tio heltidsstuderande.

Personer utanför arbetskraften

I maj i år stod 2 066 000 personer utanför arbetskraften, vilket motsvarar 29,2 procent av befolkningen i åldern 15-74 år. Av dessa var 935 000 män och 1 131 000 kvinnor.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet minskade

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det så kallade outnyttjade arbetskraftsutbudet. I maj 2011 uppgick det till 19,0 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 475 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka. Jämfört med samma månad ett år tidigare är det en minskning med 2,6 miljoner timmar eller 65 000 heltidsarbeten.

1) Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.

Samband på arbetsmarknaden maj 2011

 


 

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, originaldata

1000-tal

Maj 2011 Antal
Andel proc
Maj 2010 Antal
Andel proc

Föränd. sedan Maj 2010 Antal

Minimi- krav för föränd-ring**
1. Befolkningen (=2+3)
7 067
    7 013     54   .
Män
3 575
    3 546     29   .
Kvinnor
3 492
    3 466     25   .
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 001
±35
70,8
4 936 ±33 70,4 65 * 40
Män
2 640
±24
73,9
2 607 ±24 73,5 33 * 28
Kvinnor
2 361
±27
67,6
2 328 ±26 67,2 32 * 31
2a. Sysselsatta
4 606
±34
65,2
4 502 ±33 64,2 105 * 39
Män
2 427
±26
67,9
2 371 ±26 66,9 55 * 30
Kvinnor
2 180
±26
62,4
2 130 ±26 61,5 49 * 30
Ungdomar 15-24 år
467
±20
37,6
456 ±19 36,7 11   23
15-19 år
101
±12
16,8
103 ±12 16,3 ‑1   14
20-24 år
366
±16
57,3
353 ±16 57,5 13   19
Anställda
4 109
±37
  4 014 ±36   96 * 42
Fast
3 440
±36
  3 389 ±35   52 * 40
Tidsbegränsat
669
±29
  625 ±28   44 * 37
Undersysselsatta [1]
278
±20
6,0
309 ±21 6,9 ‑32 * 23
Män
111
±13
4,6
129 ±14 5,4 ‑18 * 15
Kvinnor
167
±15
7,7
180 ±15 8,5 ‑14   17
I arbete
4 274
±37
  4 137 ±37   137 * 46
Män
2 294
±28
  2 239 ±28   56 * 35
Kvinnor
1 980
±28
  1 898 ±29   82 * 35
2b. Arbetslösa
395
±22
7,9
434 ±22 8,8 ‑40 * 30
därav heltidsstuderande
150
±16
  175 ±16   ‑24 * 22
Män
214
±17
8,1
236 ±17 9,1 ‑23 * 22
Kvinnor
181
±17
7,7
198 ±16 8,5 ‑17   22
Ungdomar 15-24 år
164
±17
25,9
176 ±16 27,8 ‑12   23
15-19 år
75
±12
42,4
81 ±11 43,9 ‑6   17
20-24 år
89
±12
19,6
95 ±11 21,2 ‑6   16
Arbetslösa mer än 6 mån
124
±13
34,1
145 ±14 35,8 ‑21 * 17
3. Ej i arbetskraften
2 066
±35
  2 077 ±33   ‑11   40
Män
935
±24
  939 ±24   ‑4   28
Kvinnor
1 131
±27
  1 138 ±26   ‑7   31
Latent arbetssökande
88
±13
  95 ±15   ‑7   15
Arbetade timmar
160 700
±1 500
  147 700 ±1 500   13 000 * 1 800
Män
91 500
±1 200
  85 800 ±1 200   5 700 * 1 400
Kvinnor
69 200
±1 100
  61 900 ±1 000   7 300 * 1 200

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd".
** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara"statistiskt säkerställd".
1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, säsongrensade data
1000-tal
Maj 2011 Antal
Andel proc
April 2011 Antal
Andel proc
Mars 2011 Antal
Andel proc
1. Befolkningen (=2+3)
7 068   7 064   7 060  
Män
3 576   3 574   3 571  
Kvinnor
3 492   3 490   3 488  
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 015 71,0 5 015 71,0 5 015 71,0
Män
2 650 74,1 2 643 74,0 2 639 73,9
Kvinnor
2 366 67,7 2 372 68,0 2 376 68,1
2a. Sysselsatta
4 629 65,5 4 641 65,7 4 629 65,6
Män
2 443 68,3 2 449 68,5 2 447 68,5
Kvinnor
2 185 62,6 2 191 62,8 2 182 62,5
Ungdomar 15-24 år
492 39,5 507 40,7 507 40,7
15-19 år
123 20,2 128 21,1 131 21,5
20-24 år
369 57,7 378 59,3 375 59,0
2b. Arbetslösa
386 7,7 375 7,5 386 7,7
Män
206 7,8 194 7,3 192 7,3
Kvinnor
180 7,6 181 7,6 194 8,2
Ungdomar 15-24 år
151 23,5 144 22,1 160 24,0
15-19 år
65 34,5 62 32,6 69 34,5
20-24 år
87 19,0 82 17,7 91 19,5
3. Ej i arbetskraften
2 053   2 048   2 045  
Män
926   930   933  
Kvinnor
1 127   1 118   1 112  
SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, säsongrensade data, trendvärden

1000-tal

Maj 2011 Antal
Andel proc
April 2011 Antal
Andel proc
Mars 2011 Antal
Andel proc
1. Befolkningen (=2+3)
7 068   7 064   7 060    
Män
3 576   3 574   3 572    
Kvinnor
3 492   3 490   3 489    
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 020 71,0 5 015 71,0 5 011 71,0  
Män
2 647 74,0 2 645 74,0 2 643 74,0  
Kvinnor
2 373 67,9 2 370 67,9 2 367 67,9  
2a. Sysselsatta
4 637 65,6 4 633 65,6 4 627 65,5  
Män
2 449 68,5 2 446 68,5 2 443 68,4  
Kvinnor
2 189 62,7 2 186 62,6 2 184 62,6  
Ungdomar 15-24 år
503 40,4 503 40,4 503 40,4  
15-19 år
126 20,9 128 21,0 129 21,1  
20-24 år
376 58,8 375 58,8 374 58,8  
2b. Arbetslösa
382 7,6 383 7,6 384 7,7  
Män
198 7,5 199 7,5 200 7,6  
Kvinnor
184 7,7 184 7,8 184 7,8  
Ungdomar 15-24 år
151 23,1 151 23,1 151 23,1  
15-19 år
66 34,5 66 34,2 67 34,1  
20-24 år
85 18,4 85 18,4 85 18,5  
3. Ej i arbetskraften
2 049   2 049   2 049    
Män
929   929   928    
Kvinnor
1 120   1 120   1 121    
Antal sysselsatta 15-74 år (1000-tal)

Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år (procent)

Antal arbetslösa 15-74 år (1000-tal)

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år (procent)

Definitioner och förklaringar

Säsongrensade data: data där variationer normala för säsongen har rensats bort.

Resultaten från AKU är behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller på SCB:s webbplats, vilka t.ex. visar arbetslösa, sysselsatta och arbetade timmar.

Mer om statistiken

Nästa publiceringstillfälle

Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningarna i juni publiceras 2011-07-28 kl. 09:30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningen
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM


Förfrågningar

Daniel Samuelsson
08-506 949 78
daniel.samuelsson@scb.se

Gunilla Widlund
08-506 946 51
gunilla.widlund@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.