På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2013-06-19 09:30 Nr 2013:160


Arbetskraftsundersökningarna (AKU) maj 2013:

Fler sysselsatta

I maj 2013 var 4 667 000 sysselsatta i åldern 15-74 år vilket är en ökning med 51 000 jämfört med samma period föregående år. Antalet arbetslösa uppgick till 417 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,2 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 146,5 miljoner per vecka. Säsongrensad data visar på en fortsatt ökande trend för såväl antalet personer i arbetskraften som antalet sysselsatta och då särskilt bland kvinnor.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data1

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick säsongrensat till 4 694 000 i maj 2013 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 65,6 procent. Av männen var 68,1 procent sysselsatta och av kvinnorna 63,2 procent. Säsongrensad data visar på en fortsatt svagt positiv trend för antalet sysselsatta, framför allt bland kvinnor.

Säsongrensat uppgick antalet arbetslösa till 404 000. Arbetslösheten, det vill säga andelen arbetslösa av arbetskraften, var 7,9 procent. Arbetslösheten för män var 8,1 procent och för kvinnorna 7,7 procent. Trenden visar inte på någon förändring i varken antalet eller andelen arbetslösa på kort sikt.

Antalet personer i arbetskraften var enligt säsongrensade data 5 098 000 i maj 2013. Av dessa var 2 680 000 män och 2 418 000 kvinnor. Andelen personer i arbetskraften var 71,3 procent. Säsongrensade data visar på en fortsatt positiv trend för antalet personer i arbetskraften och då särskilt bland kvinnor.

Säsongrensat uppgick de arbetade timmarna till i genomsnitt 142,3 miljoner timmar per vecka. Trenden är svagt positiv för både kvinnor och män.

Förändringar jämfört med maj 2012 – Originaldata

Antalet sysselsatta ökade

I maj 2013 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 4 667 000 vilket är en ökning med 51 000 jämfört med maj 2012. Antalet sysselsatta kvinnor ökade med 34 000 till 2 215 000 och antalet sysselsatta män var 2 453 000. Sysselsättningsgraden var 65,3 procent. För männen var andelen sysselsatta 67,8 procent och för kvinnorna 62,7 procent.

Antalet personer som arbetar kort deltid, 1-19 timmar per vecka, ökade med 26 000 till 319 000. Ökningen förklaras främst av att antalet kvinnor som arbetar kort deltid ökade med 20 000 till 186 000. Bland männen arbetade 133 000 kort deltid.

Av de sysselsatta var 3 493 000 fast anställda, 686 000 tidsbegränsat anställda och 489 000 var företagare eller medhjälpande hushållsmedlemmar.

146,5 miljoner arbetade timmar per vecka

I maj 2013 uppgick antalet arbetade timmar i genomsnitt till 146,5 miljoner per vecka. Jämfört med maj 2012 är det ingen statistiskt säkerställd skillnad när hänsyn tagits till skillnader i semesteruttag och annan ledighet.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,6 miljoner timmar av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Arbetslösheten 8,2 procent
I maj 2013 var 417 000 personer i åldern 15-74 år arbetslösa. Av de arbetslösa var 228 000 män och 190 000 kvinnor. Arbetslösheten uppgick i maj 2013 till 8,2 procent av arbetskraften. Bland männen var 8,5 procent arbetslösa och motsvarande siffra bland kvinnor var 7,9 procent. Till skillnad från de två föregående månaderna är det ingen ökning på ett års sikt, varken i antal arbetslösa eller arbetslöshetstalet.

Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 173 000 arbetslösa. Det motsvarar en arbetslöshet på 26,9 procent av arbetskraften. Av de arbetslösa ungdomarna var 110 000 heltidsstuderande.

Personer utanför arbetskraften
Antalet personer i åldern 15-74 år som var utanför arbetskraften uppgick i maj 2013 till 2 065 000. Det motsvarar 28,9 procent av befolkningen. Antalet personer utanför arbetskraften på grund av pension ökade med 30 000 till 914 000.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet
Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I maj 2013 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 20,4 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 510 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Antalet undersysselsatta ökade i maj 2013 med 35 000 till 332 000. De latent arbetssökande, det vill säga personer som velat och kunnat arbeta men inte sökt något arbete, uppgick till 101 000.


1) Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata. 

Samband på arbetsmarknaden maj 2013
 

Figur

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.
 

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, originaldata

1000-tal

Maj 2013 Antal
Andel procent
Maj 2012 Antal

Andel procent

Förändring sedan Maj 2012 Antal

Minimi- krav för föränd-ring**

1. Befolkningen (=2+3)
7 149
    7 108     41   .    
Män
3 616
    3 596     21   .    
Kvinnor
3 533
    3 512     21   .    
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 085
±34
71,1
5 047 ±34 71,0 37   39    
Män
2 680
±24
74,1
2 671 ±25 74,3 9   28    
Kvinnor
2 404
±26
68,1
2 376 ±26 67,7 28   30    
2a. Sysselsatta
4 667
±34
65,3
4 616 ±33 64,9 51 * 39    
Män
2 453
±26
67,8
2 435 ±25 67,7 18   30    
Kvinnor
2 215
±26
62,7
2 181 ±26 62,1 34 * 31    
Ungdomar 15-24 år
469
±18
38,4
453 ±18 36,7 16   21    
15-19 år
92
±10
16,6
79 ±10 13,7 12 * 12    
20-24 år
377
±15
56,4
374 ±15 56,8 3   18    
Anställda
4 178
±38
  4 122 ±36   56 * 43    
Fast
3 493
±37
  3 456 ±36   37   41    
Tidsbegränsat
686
±29
  667 ±28   19   36    
Undersysselsatta [1]
332
±21
7,1
297 ±19 6,4 35 * 24    
Män
143
±14
5,8
124 ±13 5,1 20 * 16    
Kvinnor
189
±15
8,5
173 ±14 8,0 16   18    
I arbete
4 285
±37
  4 249 ±36   36   46    
Män
2 298
±28
  2 283 ±27   15   34    
Kvinnor
1 986
±29
  1 966 ±28   20   36    
2b. Arbetslösa
417
±21
8,2
431 ±22 8,5 ‑14   28    
därav heltidsstuderande
182
±16
  181 ±16   1   21    
Män
228
±16
8,5
236 ±17 8,8 ‑8   22    
Kvinnor
190
±15
7,9
196 ±16 8,2 ‑6   20    
Ungdomar 15-24 år
173
±15
26,9
184 ±16 28,9 ‑12   20    
15-19 år
77
±10
45,7
79 ±12 50,0 ‑2   13    
20-24 år
96
±11
20,2
105 ±11 21,9 ‑9   15    
Arbetslösa mer än 6 mån
133
±13
35,8
122 ±12 31,1 11   17    
3. Ej i arbetskraften
2 065
±34
  2 061 ±34   4   39    
Män
936
±24
  925 ±25   11   28    
Kvinnor
1 128
±26
  1 136 ±26   ‑7   30    
Latent arbetssökande
101
±13
  90 ±13   11   16    
Arbetade timmar
146 500
±1 500
  143 800 ±1 500   2 700 * 1 700    
Män
83 700
±1 200
  82 000 ±1 200   1 700 * 1 400    
Kvinnor
62 700
±1 000
  61 800 ±1 000   900   1 200    

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd".
** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd".
1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, säsongrensade data

1000-tal

Maj 2013 Antal
Andel procent
April 2013 Antal
Andel procent
Mars 2013 Antal
Andel procent
1. Befolkningen (=2+3)
7 150
 
7 147
 
7 143
 
Män
3 617   3 615   3 613  
Kvinnor
3 533   3 532   3 530  
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 098
71,3
5 109
71,5
5 118
71,6
Män
2 680 74,1 2 677 74,0 2 698 74,7
Kvinnor
2 418 68,4 2 433 68,9 2 420 68,6
2a. Sysselsatta
4 694
65,6
4 684
65,5
4 691
65,7
Män
2 462 68,1 2 442 67,6 2 471 68,4
Kvinnor
2 232 63,2 2 242 63,5 2 220 62,9
Ungdomar 15-24 år
502 41,1 508 41,5 502 41,0
15-19 år
116 20,9 107 19,2 112 20,2
20-24 år
386 57,8 402 60,1 390 58,4
2b. Arbetslösa
404
7,9
425
8,3
427
8,3
Män
218 8,1 234 8,8 227 8,4
Kvinnor
186 7,7 191 7,8 200 8,3
Ungdomar 15-24 år
153 23,4 165 24,5 167 25,0
15-19 år
65 36,0 74 41,0 74 39,6
20-24 år
88 18,6 91 18,5 93 19,3
3. Ej i arbetskraften
2 053
 
2 037
 
2 026
 
Män
937   938   916  
Kvinnor
1 116   1 099   1 110  
SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, säsongrensade data, trendvärden

1000-tal

Maj 2013 Antal
Andel procent
April 2013 Antal
Andel procent
Mars 2013 Antal
Andel procent
1. Befolkningen (=2+3)
7 150
 
7 147
 
7 143
 
Män
3 617   3 615   3 613  
Kvinnor
3 533   3 532   3 530  
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 109
71,5
5 105
71,4
5 101
71,4
Män
2 686 74,3 2 684 74,3 2 682 74,2
Kvinnor
2 424 68,6 2 421 68,6 2 419 68,5
2a. Sysselsatta
4 692
65,6
4 688
65,6
4 684
65,6
Män
2 460 68,0 2 459 68,0 2 457 68,0
Kvinnor
2 232 63,2 2 229 63,1 2 227 63,1
Ungdomar 15-24 år
503 41,1 502 41,0 500 40,8
15-19 år
112 20,3 112 20,2 112 20,1
20-24 år
391 58,4 389 58,3 388 58,1
2b. Arbetslösa
417
8,2
417
8,2
417
8,2
Män
226 8,4 226 8,4 225 8,4
Kvinnor
192 7,9 192 7,9 192 7,9
Ungdomar 15-24 år
160 24,2 160 24,2 160 24,2
15-19 år
68 37,7 68 37,6 67 37,4
20-24 år
92 19,1 93 19,2 93 19,3
3. Ej i arbetskraften
2 041
 
2 041
 
2 042
 
Män
931   931   931  
Kvinnor
1 110   1 110   1 111  
Antal sysselsatta 15-74 år (1000-tal)

Diagram

Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år (procent)

Diagram

Antal arbetslösa 15-74 år (1000-tal)

Diagram

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år (procent)

Diagram

Definitioner och förklaringar

Säsongrensade data: data där variationer normala för säsongen har rensats bort.

Resultaten från AKU är behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka t.ex. visar arbetslösa, sysselsatta och arbetade timmar på SCB:s webbplats.

Mer om statistiken

Nästa publiceringstillfälle

Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningen i juni publiceras 2013-07-25 kl. 09:30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM


Förfrågningar

Krister Näsén
08-506 949 08
krister.nasen@scb.se

Anna Broman
08-506 944 62
anna.broman@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.