På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2011-11-22 09:30 Nr 2011:306


Arbetskraftsundersökningarna (AKU) oktober 2011:

Ingen ökning av arbetade timmar

I oktober 2011 var 4 635 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Det är en ökning med 65 000 jämfört med samma period föregående år. De arbetslösa var totalt 345 000 vilket ger ett arbetslöshetstal på 6,9 procent. Antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 159,8 miljoner per vecka. Säsongrensade data visar en fortsatt ökning av sysselsättningen och en svag minskning av arbetslösheten.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data1

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick säsongrensat till 4 653 000 under oktober 2011. Trenden är fortsatt positiv och förändringstakten är snarlik de senaste månadernas. Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen av befolkningen som är sysselsatta, var 65,7 procent. 68,1 procent av männen var sysselsatta och 63,2 procent av kvinnorna. Utvecklingen skiljer sig dock mellan könen, för männen har den positiva trenden avstannat medan den för kvinnorna fortfarande är positiv.

Säsongrensat uppgick antalet arbetslösa till 376 000, vilket motsvarar ett relativt arbetslöshetstal på 7,5 procent. Trenden, för såväl antalet som andelen arbetslösa, är fortsatt nedåtgående vilket förklaras av nedgången bland kvinnorna. Trenden är dock svag. Arbetslöshetstalet för männen var 7,6 procent och för kvinnorna 7,3 procent.

Antalet personer i arbetskraften uppgick säsongrensat till 5 028 000 och det är en fortsatt svag positiv trend. Arbetskraftstalet, som anger andelen av befolkningen som är i arbetskraften, var 71,0 procent. I likhet med föregående månad ligger förändringstakten av arbetskraftstalet nära noll.

Förändringar jämfört med oktober 2010 – Originaldata1

Antalet sysselsatta ökade med 65 000

Under oktober 2011 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15-74 år till 4 635 000, vilket är 65 000 fler än i oktober förra året. Ökningen skedde främst bland kvinnorna, 53 000 fler kvinnor var sysselsatta.

Andelen av befolkningen som var sysselsatta var 65,4 procent. Jämfört med samma månad 2010 är det inte någon statistisk säkerställd förändring. Sysselsättningsgraden var 68,0 procent för männen och 62,7 procent för kvinnorna. För kvinnorna innebär det en ökning med 1,1 procentenheter.

Antalet anställda ökade med 95 000 till 4 173 000. Av ökningen utgjorde de fast anställda 65 000. Däremot minskade antalet företagare med 30 000 till 462 000.

159,8 miljoner arbetade timmar per vecka

Det totala antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 159,8 miljoner per vecka under oktober 2011. Efter en lång period med ökning av de arbetade timmarna är det nu andra månaden i rad som arbetade timmar inte uppvisar någon statistiskt säkerställd skillnad jämfört med motsvarande tidpunkt ett år tidigare.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,8 miljoner av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Antalet arbetslösa var 345 000

I oktober 2011 var 345 000 personer i åldern 15-74 år arbetslösa. Jämfört med oktober föregående år är det inte någon statistiskt säkerställd skillnad. Av de arbetslösa var 184 000 män och 161 000 var kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet minskade med 0,6 procentenheter till 6,9 procent. Arbetslösheten var 7,0 procent bland männen och 6,8 procent bland kvinnorna.

Av ungdomarna i åldern 15-24 år var 127 000 arbetslösa, vilket ger ett arbetslöshetstal på 21,1 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 55 000, det vill säga 43 procent, heltidsstuderande.

Personer utanför arbetskraften

Antalet personer utanför arbetskraften var 2 109 000, vilket är 29,7 procent av befolkningen i åldern 15-74 år. Av dessa var 963 000 män och 1 146 000 var kvinnor. Jämfört med oktober förra året ökade antalet pensionärer med 48 000 till 880 000.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det så kallade outnyttjade arbetskraftsutbudet. I oktober 2011 uppgick det till 18,4 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 460 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

1) Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.

 

Samband på arbetsmarknaden oktober 2011

Figur

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.
 

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, originaldata

1000-tal

Oktober 2011 Antal
Andel procent
Oktober 2010 Antal

Andel procent

Förändring sedan
Oktober 2010
Antal

Minimikrav för
förändring**

1. Befolkningen (=2+3)
7 089
    7 042     47   .
Män
3 586
    3 562     24   .
Kvinnor
3 503
    3 480     23   .
2. Arbetskraften (=2a+2b)
4 980
±35
70,3
4 939 ±34 70,1 41 * 40
Män
2 624
±25
73,2
2 620 ±25 73,6 3   29
Kvinnor
2 356
±26
67,3
2 318 ±27 66,6 38 * 31
2a. Sysselsatta
4 635
±35
65,4
4 570 ±34 64,9 65 * 40
Män
2 439
±26
68,0
2 427 ±26 68,1 13   30
Kvinnor
2 196
±27
62,7
2 143 ±27 61,6 53 * 31
Ungdomar 15-24 år
476
±20
38,3
459 ±20 36,8 17   24
15-19 år
113
±12
19,0
112 ±12 17,9 2   14
20-24 år
363
±16
56,1
348 ±16 55,4 15   19
Anställda
4 173
±38
  4 078 ±38   95 * 43
Fast
3 523
±37
  3 458 ±37   65 * 41
Tidsbegränsat
651
±29
  620 ±29   31   36
Undersysselsatta [1]
320
±21
6,9
288 ±20 6,3 33 * 24
Män
127
±14
5,2
117 ±13 4,8 10   16
Kvinnor
194
±16
8,8
171 ±15 8,0 22 * 19
I arbete
4 280
±39
  4 224 ±38   56 * 48
Män
2 291
±28
  2 290 ±28   1   35
Kvinnor
1 989
±30
  1 934 ±29   55 * 37
2b. Arbetslösa
345
±19
6,9
369 ±22 7,5 ‑24   26
därav heltidsstuderande
100
±12
  121 ±15   ‑21 * 16
Män
184
±15
7,0
194 ±16 7,4 ‑9   20
Kvinnor
161
±14
6,8
175 ±17 7,6 ‑15   19
Ungdomar 15-24 år
127
±14
21,1
137 ±16 22,9 ‑10   18
15-19 år
53
±8
31,7
52 ±11 31,7 1   11
20-24 år
75
±11
17,1
85 ±12 19,6 ‑10   14
Arbetslösa mer än 6 mån
109
±12
33,7
123 ±13 35,6 ‑14   16
3. Ej i arbetskraften
2 109
±35
  2 103 ±34   5   40
Män
963
±25
  942 ±25   21   29
Kvinnor
1 146
±26
  1 162 ±27   ‑16   31
Latent arbetssökande
117
±15
  145 ±17   ‑28 * 18
Arbetade timmar
159 800
±1 600
  159 100 ±1 600   700   1 800
Män
91 400
±1 200
  92 000 ±1 200   ‑600   1 400
Kvinnor
68 400
±1 100
  67 100 ±1 100   1 300   1 300

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd".
** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara"statistiskt säkerställd".
1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, säsongrensade data
1000-tal
Oktober 2011
Antal
Andel procent
September 2011
Antal
Andel procent
Augusti 2011
Antal
Andel procent
1. Befolkningen (=2+3)
7 086   7 085   7 080  
Män
3 585   3 585   3 582  
Kvinnor
3 501   3 501   3 498  
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 028 71,0 5 026 70,9 5 024 71,0
Män
2 643 73,7 2 642 73,7 2 651 74,0
Kvinnor
2 385 68,1 2 385 68,1 2 373 67,8
2a. Sysselsatta
4 653 65,7 4 662 65,8 4 652 65,7
Män
2 441 68,1 2 448 68,3 2 451 68,4
Kvinnor
2 212 63,2 2 214 63,2 2 201 62,9
Ungdomar 15-24 år
508 41,0 512 41,2 496 39,9
15-19 år
126 21,2 123 20,5 110 18,4
20-24 år
383 59,2 390 60,4 386 59,9
2b. Arbetslösa
376 7,5 365 7,3 372 7,4
Män
202 7,6 194 7,3 200 7,5
Kvinnor
174 7,3 171 7,2 172 7,3
Ungdomar 15-24 år
145 22,2 146 22,2 148 23,0
15-19 år
65 34,0 61 33,3 65 37,0
20-24 år
80 17,3 85 17,9 83 17,7
3. Ej i arbetskraften
2 057   2 059   2 056  
Män
942   943   931  
Kvinnor
1 116   1 116   1 125  
SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, säsongrensade data, trendvärden

1000-tal

Oktober 2011
Antal
Andel procent
September 2011
Antal
Andel procent
Augusti 2011
Antal
Andel procent
1. Befolkningen (=2+3)
7 086   7 083   7 079  
Män
3 585   3 584   3 582  
Kvinnor
3 501   3 499   3 498  
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 026 70,9 5 023 70,9 5 021 70,9
Män
2 646 73,8 2 645 73,8 2 644 73,8
Kvinnor
2 381 68,0 2 379 68,0 2 377 68,0
2a. Sysselsatta
4 657 65,7 4 653 65,7 4 650 65,7
Män
2 447 68,3 2 446 68,3 2 446 68,3
Kvinnor
2 210 63,1 2 207 63,1 2 204 63,0
Ungdomar 15-24 år
505 40,7 505 40,6 505 40,6
15-19 år
118 19,8 119 19,9 119 19,9
20-24 år
388 59,9 386 59,9 385 59,8
2b. Arbetslösa
369 7,4 370 7,4 371 7,4
Män
198 7,5 198 7,5 198 7,5
Kvinnor
171 7,2 172 7,2 173 7,3
Ungdomar 15-24 år
145 22,3 145 22,4 146 22,4
15-19 år
63 34,7 63 34,6 63 34,4
20-24 år
82 17,5 83 17,6 83 17,8
3. Ej i arbetskraften
2 060   2 060   2 059  
Män
940   939   938  
Kvinnor
1 120   1 121   1 121  
Antal sysselsatta 15-74 år (1000-tal)

Diagram

Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år (procent)

Diagram

Antal arbetslösa 15-74 år (1000-tal)

Diagram

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år (procent)

Diagram

Definitioner och förklaringar

Säsongrensade data: data där variationer normala för säsongen har rensats bort.

Resultaten från AKU är behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka t.ex. visar arbetslösa, sysselsatta och arbetade timmar på SCB:s webbplats.

Mer om statistiken

Nästa publiceringstillfälle

Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningarna i november publiceras 2011-12-15 kl. 09:30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM


Förfrågningar

Linda Wahlman
08-506 949 44
linda.wahlman@scb.se

Daniel Samuelsson
08-506 949 78
daniel.samuelsson@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.