På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2009-05-26 09:30 Nr 2009:135


Arbetskraftsundersökningen (AKU), april 2009:

Antalet sysselsatta fortsätter att minska

I april var 4 460 000 personer sysselsatta i åldern 15–74 år. Jämfört med april 2008 är det en minskning med 116 000 personer. Nedgången skedde främst i privat sektor. Antalet arbetslösa uppgick till 403 000 och det relativa arbetslöshetstalet var 8,3 procent. Det är en ökning med 2,3 procentenheter på ett år. Det totala antalet arbetade timmar minskade med 3,2 procent.

Färre sysselsatta i privat sektor

I april uppgick antalet sysselsatta till 4 460 000 i åldern 15–74 år. Det är 116 000 färre än i april 2008.

Till skillnad mot i februari och mars skedde det även en statistiskt säkerställd minskning av antalet sysselsatta kvinnor denna månad. Antalet sysselsatta män minskade med 76 000 och antalet sysselsatta kvinnor med 40 000.

Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta i befolkningen, minskade samtidigt från 66,7 till 64,3 procent. Andelen sysselsatta gick framförallt ned i åldersgrupperna 15–24 och 25–34 år, där sysselsättningsgraden minskade med 2,8 respektive 5,1 procentenheter.

I privat sektor minskade antalet anställda med 99 000 personer. Liksom i februari och mars skedde en stor del av sysselsättningsnedgången inom näringsgrenen ”Tillverkning och utvinning, energi och miljö”. Inom denna näringsgren gick antalet sysselsatta ned med 47 000. Dessutom minskade antalet anställda i näringsgrenen ”Finansiell verksamhet, företagstjänster” med 41 000, varav 26 000 i undergruppen ”Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster”.

Nedgången i antalet sysselsatta omfattade både tidsbegränsat anställda och fast anställda. Antalet tidsbegränsat anställda minskade med 73 000 och antalet fast anställda med 42 000 jämfört med april 2008. Antalet fast anställda minskade främst bland männen.

Arbetade timmar minskade med 3,2 procent

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 132,3 miljoner per vecka. Korrigerat för skillnader mellan 2008 och 2009 års kalender, var detta en minskning med 3,2 procent. Av de arbetade timmarna utfördes 1,7 miljoner timmar av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Arbetslösheten var 8,3 procent

I april var 403 000 personer arbetslösa – 227 000 män och 176 000 kvinnor. Jämfört med april förra året är det en ökning med 110 000 personer. Av de arbetslösa var 120 000 heltidsstuderande som sökt och kunnat ta arbete.

Arbetslöshetstalet för befolkningen i åldern 15–74 år uppgick liksom i mars till 8,3 procent av arbetskraften. Det är 2,3 procentenheter högre än i april 2008 och en något större ökning än den som uppmättes i mars.

Arbetslösheten ökade i alla åldersgrupper utom i gruppen 45–54 år. Störst var ökningen i de lägre åldersgrupperna: i åldersgruppen 15–24 samt 25–34 år ökade arbetslösheten med 4,5 respektive 3,8 procentenheter.

Av de arbetslösa hade 107 000 personer eller ungefär var fjärde arbetslös varit arbetslös i 26 veckor eller mer. Antalet långtidsarbetslösa har därmed ökat med 34 000 personer sedan april 2008.

Ökat antal undersysselsatta män

I april var totalt 307 000 personer undersysselsatta, det vill säga att de arbetade färre timmar än de skulle vilja. Det motsvarar ungefär 7 procent av samtliga sysselsatta.

Av de undersysselsatta var 135 000 män och 172 000 kvinnor. Antalet undersysselsatta kvinnor i april uppvisade inte någon säkerställd förändring. Däremot ökade antalet män som var undersysselsatta med 37 000 eller 38 procent jämfört med april för ett år sedan.

Antalet personer ej i arbetskraften ökade

Sedan april 2008 har befolkningen i åldern 15–74 år ökat med 74 000 personer. Under samma period ökade antalet personer som inte ingår i arbetskraften med 80 000 personer eller 4,0 procent. Främst var det antalet i grupperna ”Heltidsstuderande” samt ”Pensionärer” som ökade.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Latent arbetssökande är de personer som velat och kunnat arbeta men som inte sökt arbete. Tillsammans med arbetslösa och undersysselsatta bildar de det så kallade outnyttjade arbetskraftsutbudet, som i april uppgick till 20,2 miljoner timmar per vecka. Med 40 timmars arbetsvecka motsvarar det 505 000 heltidsarbeten, vilket är en ökning med 138 000 heltidsarbeten sedan april 2008.


SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU) 15-74 år

1000-tal

April 2009
Antal
Andel procent

April 2008
Antal

Andel procent

Förändring sedan april 2008
Antal

Minimi- krav för föränd-ring**
1. Befolkningen (=2+3)
6 938
    6 864     74   .
Män
3 508
    3 471     37   .
Kvinnor
3 431
    3 393     38   .
2. Arbetskraften (=2a+2b)
4 863
± 35
70,1
4 869
± 36
70,9 -6   40
Män
2 558
± 26
72,9
2 565
± 27
73,9 -8   30
Kvinnor
2 305
± 27
67,2
2 303
± 27
67,9 2   31
2a. Sysselsatta
4 460
± 35
64,3
4 576
± 35
66,7 -116 * 41
Män
2 331
± 28
66,4
2 406
± 27
69,3 -76 * 32
Kvinnor
2 130
± 28
62,1
2 170
± 27
63,9 -40 * 33
Ungdomar 15-24 år
435
± 21
35,5
460
± 20
38,3 -25 * 25
15-19 år
113
± 15
17,6
126
± 14
19,8 -13   17
20-24 år
322
± 15
55,0
334
± 14
59,3 -12   17
Anställda
3 990
± 39
  4 105
± 37
  -115 * 44
Fast
3 439
± 37
  3 480
± 37
  -42 * 41
Tidsbegränsat
552
± 29
  624
± 29
  -73 * 37
Undersysselsatta
[1]
307
± 21
6,9
284
± 20
6,2 23   25
Män
135
± 15
5,8
98
± 12
4,1 37 * 17
Kvinnor
172
± 16
8,1
186
± 16
8,6 -14   18
I arbete
4 030
± 40
  4 222
± 39
  -192 * 49
Män
2 142
± 30
  2 271
± 29
  -129 * 37
Kvinnor
1 888
± 31
  1 951
± 30
  -63 * 38
2b. Arbetslösa
403
± 23
8,3
293
± 20
6,0 110 * 30
därav heltidsstuderande
120
± 16
  104
± 15
  16   22
Män
227
± 17
8,9
159
± 16
6,2 68 * 23
Kvinnor
176
± 17
7,6
134
± 14
5,8 42 * 24
Ungdomar 15-24 år
159
± 17
26,8
132
± 16
22,3 27 * 23
15-19 år
73
± 13
39,1
71
± 13
35,9 2   17
20-24 år
87
± 11
21,2
62
± 9
15,6 25 * 15
Arbetslösa mer än 6 mån
107
± 13
27,5
73
± 10
26,6 34 * 17
3. Ej i arbetskraften
2 075
± 35
  1 995
± 36
  80 * 40
Män
950
± 26
  906
± 27
  44 * 30
Kvinnor
1 125
± 27
  1 090
± 27
  36 * 31
Latent arbetssökande
117
± 15
  83
± 16
  35 * 18
Arbetade timmar
132 300
± 1500
  157 100
± 1600
  -24 800 * 1 800
Män
74 500
± 1200
  90 600
± 1300
  -16 100 * 1 400
Kvinnor
57 800
± 1100
  66 400
± 1100
  -8 600 * 1 200
* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd".
** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara"statistiskt säkerställd".
1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.Samband på arbetsmarknaden april 2009

Definitioner och förklaringar

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka t.ex. visar arbetslösa, sysselsatta och arbetade timmar på SCB:s webbplats, liksom AKU:s grundtabeller.

AKU avser fr.o.m. oktober 2007, om inget annat anges, 15-74 år. Jämförelser med föregående år avser samma population. Resultaten från AKU är behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller.

Mer om statistiken

Nästa publiceringstillfälle

Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningen i maj publiceras 2009-06-18 kl. 09:30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningen
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
08-506 947 72


Förfrågningar

Katja Olofsson
08-506 948 07
katja.olofsson@scb.se

Susanne Munter
08-506 945 84
susanne.munter@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.