På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2010-05-25 09:31 Nr 2010:133


Arbetskraftsundersökningen (AKU), april 2010:

Olika sysselsättningsutveckling för män och kvinnor

I april var 4 465 000 personer i åldern 15–74 år sysselsatta. Antalet sysselsatta män ökade med 33 000 jämfört med april 2009. Samtidigt ökade antalet arbetslösa med 80 000, varav 54 000 var kvinnor. Det relativa arbetslöshetstalet uppgick till 9,8 procent av arbetskraften, ej säsongrensat, och 9,3 procent säsongrensat. Antalet arbetade timmar uppgick till 145,6 miljoner per vecka.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data1

Enligt säsongrensade data uppgick antalet sysselsatta i åldern 15–74 år till 4 512 000 personer i april. Trenden för det totala antalet sysselsatta är fortsatt svagt positiv.

Liksom föregående månader skiljer sig dock utvecklingen åt mellan könen. Antalet sysselsatta män fortsätter att öka enligt säsongrensade data, medan trenden för antalet sysselsatta kvinnor är fortsatt nedåtgående.

Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen av befolkningen som är sysselsatt, uppgick säsongrensad till 64,4 procent i åldern 15–74 år. Även för sysselsättningsgraden är trenden svagt positiv för män och svagt negativ för kvinnor.

Antalet arbetslösa uppgick till 464 000 enligt säsongrensade data. Det motsvarar 9,3 procent av arbetskraften i åldern 15–74 år, också säsongrensat. Arbetslösheten, både i antal arbetslösa och som andel av arbetskraften, ökar fortfarande.

Arbetskraftens andel av befolkningen uppgick till 71,0 procent i åldern 15–74 år. Arbetskraftstalets utveckling är positiv bland både män och kvinnor.

Förändringar jämfört med april 2009 – Originaldata1

Färre fast anställda kvinnor

I april var 4 465 000 personer sysselsatta enligt ej säsongsrensade data. Jämfört med april 2009 är det inte någon statistiskt säkerställd förändring sett till båda könen, däremot ökade antalet sysselsatta män med 33 000.

Sysselsättningsgraden uppgick därmed till 63,7 procent av befolkningen i åldern 15–74 år. Bland kvinnor skedde en nedgång med 1,4 procentenheter, medan det inte skedde någon statistiskt säkerställd förändring bland männen.

Antalet som var fast anställda minskade med 69 000 personer. Framförallt var det antalet fast anställda kvinnor som minskade. Samtidigt ökade antalet tidsbegränsat anställda med 41 000 personer, varav merparten var män. Därutöver ökade antalet företagare (inklusive medhjälpande hushållsmedlemmar) med 34 000.

Liksom tidigare minskade antalet sysselsatta inom näringsgrensgruppen ”Tillverkning och utvinning, energi och miljö”. I april var 28 000 färre personer sysselsatta inom dessa näringsgrenar jämfört med april för ett år sedan.

Ingen säkerställd förändring av antalet arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 145,6 miljoner per vecka. Efter att hänsyn tagits till skillnader mellan 2009 och 2010 års kalender, ses ingen säkerställd förändring i antalet arbetade timmar.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,7 miljoner av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Antalet arbetslösa ökade med 80 000

Antalet arbetslösa i april uppgick till 483 000. I jämförelse med motsvarande månad 2009 är det en ökning med 80 000 personer. Av dessa var två tredjedelar kvinnor.

Av de 483 000 arbetslösa studerade 39 procent, eller 186 000, på heltid, antingen inom formell utbildning eller inom arbetsmarknadspolitiska program.

Antalet arbetslösa ungdomar, det vill säga personer i åldern 15–24 år, uppgick till 190 000. Det är 31 000 fler än för ett år sedan. Av de arbetslösa ungdomarna var det 120 000, eller 63 procent, som studerade på heltid.

Det relativa arbetslöshetstalet var 9,8 procent av arbetskraften, vilket är en ökning med 1,5 procentenheter jämfört med april 2009. Uppdelat på kön var det relativa arbetslöshetstalet 9,9 procent för kvinnor och 9,7 procent för män. Förändringen, jämfört med april föregående år, är statistiskt säkerställd endast för kvinnor.

Av de arbetslösa hade 161 000, eller var tredje person, varit arbetslös i mer än 26 veckor. Det är en ökning med 54 000 jämfört med april föregående år. Ökningen i antal långtidsarbetslösa var jämnt fördelad mellan könen.

Personer ej i arbetskraften

Det totala antalet personer ej i arbetskraften visar inte på någon statistiskt säkerställd förändring på ett års sikt. I april 2010 var 2 061 000 personer ej i arbetskraften, jämfört med 2 075 000 personer som var ej i arbetskraften motsvarande månad föregående år. Inom gruppen minskade däremot antalet sjuka med 46 000 personer, medan antalet pensionärer ökade med 38 000.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det så kallade outnyttjade arbetskraftsutbudet. I april uppgick det till 22,5 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 563 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

1) Det relativt höga bortfallet i kombination med eventuella paneleffekter gör att skattningarna för april kan vara mer osäkra än normalt. Förhållandet kan ha förorsakat att skattningarna av antalet sysselsatta underskattas något medan skattningarna för antalet arbetslösa överskattas något.

Samband på arbetsmarknaden april 2010

Figur - Samband på arbetsmarknaden april 2010


 

SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU) 15-74 år, originaldata

1000-tal

April 2010 Antal

Andel procent

April 2009 Antal

Andel procent

Förändring sedan april 2009 Antal

Minimi- krav för föränd-ring**
1. Befolkningen (=2+3)
7 009     6 938     70   .
Män
3 544     3 508     37   .
Kvinnor
3 465     3 431     34   .
2. Arbetskraften (=2a+2b)
4 948
± 37
70,6 4 863
± 35
70,1 85 * 43
Män
2 617
± 27
73,8 2 558
± 26
72,9 59 * 31
Kvinnor
2 332
± 28
67,3 2 305
± 27
67,2 26   33
2a. Sysselsatta
4 465
± 37
63,7 4 460
± 35
64,3 5   43
Män
2 364
± 28
66,7 2 331
± 28
66,4 33 * 33
Kvinnor
2 102
± 29
60,7 2 130
± 28
62,1 -28   34
Ungdomar 15-24 år
442
± 20
35,5 435
± 21
35,5 7   23
15-19 år
104
± 12
16,5 113
± 15
17,6 -9   13
20-24 år
338
± 16
55,2 322
± 15
55,0 16   18
Anställda
3 962
± 41
  3 990
± 39
  -28   46
Fast
3 370
± 40
  3 439
± 37
  -69 * 44
Tidsbegränsat
592
± 30
  552
± 29
  41 * 37
Undersysselsatta [1]
304
± 22
6,8 307
± 21
6,9 -3   25
Män
129
± 15
5,5 135
± 15
5,8 -6   17
Kvinnor
175
± 16
8,3 172
± 16
8,1 3   19
I arbete
4 054
± 41
  4 030
± 40
  24   51
Män
2 206
± 31
  2 142
± 30
  64 * 38
Kvinnor
1 848
± 32
  1 888
± 31
  -40 * 39
2b. Arbetslösa
483
± 26
9,8 403
± 23
8,3 80 * 35
därav heltidsstuderande
186
± 19
  120
± 16
  66 * 25
Män
253
± 20
9,7 227
± 17
8,9 26   26
Kvinnor
230
± 19
9,9 176
± 17
7,6 54 * 26
Ungdomar 15-24 år
190
± 18
30,1 159
± 17
26,8 31 * 24
15-19 år
89
± 13
46,1 73
± 13
39,1 16   17
20-24 år
102
± 12
23,1 87
± 11
21,2 15   17
Arbetslösa mer än 6 mån
161
± 16
35,4 107
± 13
27,5 54 * 22
3. Ej i arbetskraften
2 061
± 37
  2 075
± 35
  -15   43
Män
928
± 27
  950
± 26
  -22   31
Kvinnor
1 133
± 28
  1 125
± 27
  8   33
Latent arbetssökande
95
± 14
  117
± 15
  -22 * 16
Arbetade timmar
145 600
± 1700
  132 300
± 1500
  13 300 * 1 900
Män
84 500
± 1300
  74 500
± 1200
  10 000 * 1 500
Kvinnor
61 100
± 1200
  57 800
± 1100
  3 300 * 1 300

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd".
** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara"statistiskt säkerställd".
1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU) 15-74 år, säsongrensade data

1000-tal

April 2010 Antal Andel procent Mars 2010 Antal Andel procent Februari 2010 Antal Andel procent
1. Befolkningen (=2+3)
7 009   7 005   7 000  
Män
3 544   3 543   3 540  
Kvinnor
3 465   3 462   3 460  
2. Arbetskraften (=2a+2b)
4 975 71,0 4 950 70,7 4 962 70,9
Män
2 628 74,1 2 619 73,9 2 619 74,0
Kvinnor
2 347 67,7 2 331 67,3 2 343 67,7
2a. Sysselsatta
4 512 64,4 4 517 64,5 4 517 64,5
Män
2 390 67,4 2 388 67,4 2 383 67,3
Kvinnor
2 122 61,2 2 128 61,5 2 134 61,7
Ungdomar 15-24 år
483 38,8 467 37,6 477 38,4
15-19 år
129 20,4 131 20,6 129 20,4
20-24 år
354 57,8 337 55,1 348 57,1
2b. Arbetslösa
464 9,3 433 8,8 445 9,0
Män
238 9,1 231 8,8 237 9,0
Kvinnor
225 9,6 202 8,7 209 8,9
Ungdomar 15-24 år
176 26,7 164 26,0 162 25,4
15-19 år
80 38,4 73 35,9 75 36,6
20-24 år
95 21,2 91 21,3 88 20,1
3. Ej i arbetskraften
2 035   2 056   2 038  
Män
916   924   921  
Kvinnor
1 118   1 132   1 117  
SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU) 15-74 år, säsongrensade data, trendvärden

1000-tal

April 2010 Antal Andel procent Mars 2010 Antal Andel procent Februari 2010 Antal Andel procent
1. Befolkningen (=2+3)
7 009   7 005   7 000  
Män
3 544   3 543   3 540  
Kvinnor
3 465   3 462   3 460  
2. Arbetskraften (=2a+2b)
4 963 70,8 4 956 70,7 4 948 70,7
Män
2 623 74,0 2 619 73,9 2 614 73,8
Kvinnor
2 339 67,5 2 337 67,5 2 334 67,5
2a. Sysselsatta
4 512 64,4 4 508 64,3 4 503 64,3
Män
2 386 67,3 2 382 67,2 2 376 67,1
Kvinnor
2 126 61,3 2 126 61,4 2 127 61,5
Ungdomar 15-24 år
473 38,0 472 37,9 470 37,8
15-19 år
128 20,2 128 20,3 129 20,3
20-24 år
345 56,4 343 56,2 341 56,1
2b. Arbetslösa
451 9,1 448 9,0 445 9,0
Män
237 9,0 237 9,1 238 9,1
Kvinnor
214 9,1 211 9,0 207 8,9
Ungdomar 15-24 år
168 26,2 167 26,2 166 26,1
15-19 år
74 36,7 74 36,5 73 36,2
20-24 år
94 21,4 93 21,3 92 21,3
3. Ej i arbetskraften
2 049   2 050   2 052  
Män
922   924   926  
Kvinnor
1 126   1 126   1 126  
Antal sysselsatta 15-74 år (1000-tal)

Diagram - Antal sysselsatta 15-74 år (1000-tal)

Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år (procent)

Diagram - Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år (procent)

Antal arbetslösa 15-74 år (1000-tal)

Diagram - Antal arbetslösa 15-74 år (1000-tal)

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år (procent)

Diagram - Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år (procent)

Definitioner och förklaringar

Säsongrensade data: data där variationer normala för säsongen har rensats bort.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka t.ex. visar arbetslösa, sysselsatta och arbetade timmar på SCB:s webbplats, liksom AKU:s grundtabeller.

AKU avser fr.o.m oktober 2007, om inget annat anges, 15-74 år. Jämförelser med föregående år avser samma population. Resultaten från AKU är behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller.

Nästa publiceringstillfälle

Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningen i maj publiceras 2010-06-17 kl. 09:30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningen
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM


Förfrågningar

Katja Olofsson
08-506 948 07
katja.olofsson@scb.se

Dan Lundberg
08-506 941 37
dan.lundberg@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.