På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2010-03-18 09:30 Nr 2010:77


Arbetskraftsundersökningen (AKU), februari 2010:

Nedgången i antal sysselsatta har stannat av

I februari var 4 452 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Det är inte någon statistisk säkerställd förändring jämfört med februari 2009. Antalet arbetslösa ökade med 72 000 personer jämfört med februari 2009 till 459 000. Det relativa arbetslöshetstalet uppgick till 9,3 procent av arbetskraften. Säsongrensade data visar en svag uppgång av antalet sysselsatta och ett arbetslöshetstal på 9,1 procent.

Förändringar på kort sikt

Enligt säsongrensade data uppgick antalet sysselsatta i åldern 15–74 år till 4 514 000 i februari 2010. I motsats till den nedgång som kunde observeras under andra halvan av 2008 och större delen av 2009 uppvisar nu antalet sysselsatta en svag uppgång. Dock finns det skillnader mellan könen. Antalet sysselsatta män visar på en uppgång samtidigt som antalet sysselsatta kvinnor fortsätter att minska, men i en lägre takt. Säsongrensade data visar också att sysselsättningsgraden fortsätter att minska, detta till följd av en befolkningsökning. I februari 2010 var den 64,5 procent.

Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år uppgick enligt säsongrensade data till 448 000 personer, och det relativa arbetslöshetstalet till 9,1 procent. Ökningstakten i antalet arbetslösa och i det relativa arbetslöshetstalet är på samma nivå som under de senaste månaderna. Jämfört med årsskiftet 2008/2009, då ökningstakten var som högst, har takten dämpats något. Bland männen är ökningstakten lägre än bland kvinnorna.

Antal personer i arbetskraften uppgick säsongrensat till 4 963 000 och visar en positiv trend för båda könen. Enligt säsongrensade data uppgick arbetskraftstalet, det vill säga arbetskraftens andel av befolkningen, till 70,9 procent. I slutet av 2009 vände trenden till att bli svagt positiv från en tidigare nedåtgående trend. Det finns emellertid skillnader mellan könen. Medan utvecklingen för männen har vänt till en positiv trend kvarstår nedgången bland kvinnorna, dock har nedgångstakten dämpats de sista månaderna.
 

Förändringar jämfört med februari 2009

Färre fast anställda, fler tidsbegränsat anställda

I februari 2010 var 4 452 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. För första gången sedan januari 2009 är det ingen statistisk signifikant minskning på ett års sikt. Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta av befolkningen, minskade dock till följd av en befolkningsökning om 75 000 personer. Jämfört med februari 2009 är det en nedgång med 0,8 procentenheter, till 63,6 procent. Sysselsättningsgraden minskade framförallt bland kvinnor i åldersgruppen 25-54.

Inom näringsgrenen ”Tillverkning av verkstadsvaror” är det fortfarande en minskning på ett års sikt i antalet sysselsatta. Minskningen var 38 000 personer jämfört med februari 2009.

Antalet fast anställda minskade med 71 000 personer till 3 357 000 personer. Minskningen var jämnt fördelad mellan könen, 36 000 för män respektive 35 000 för kvinnor. Antalet tidsbegränsat anställda ökade dock på ett års sikt med 44 000 personer, vilket innebär att 608 000 var tidsbegränsat anställda.

Antalet arbetade timmar

Antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 148,4 miljoner per vecka i februari 2010. Med hänsyn tagen till skillnader i semesterledighet och liknande mellan 2010 och 2009 är det ingen statistisk säkerställd förändring jämfört med februari 2009. Detta är andra månaden i rad som arbetade timmar inte minskade signifikant på ett års sikt.

Av de arbetade timmarna utfördes 85,7 miljoner av män och 62,8 miljoner av kvinnor. 1,7 miljoner utfördes av personer sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

Fler arbetslösa

Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år uppgick till 459 000 personer i februari 2010. Det är 72 000 fler jämfört med februari 2009. Ökningen omfattade både män och kvinnor – 39 000 fler män och 33 000 fler kvinnor. Ökningen skedde främst i åldersgruppen 25-54 år. Av de arbetslösa var 149 000 studerande på heltid [1], vilket motsvarar 32 procent.

Den relativa arbetslösheten var 9,3 procent av arbetskraften i februari 2010. Det är en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med motsvarande månad föregående år.

I åldersgruppen 15-24 år var 161 000 personer arbetslösa, eller 26,8 procent av arbetskraften. Mer än hälften, eller 88 000, av dessa var studerande på heltid.

De långtidsarbetslösa, det vill säga personer med en arbetslöshetstid längre än 26 veckor, ökade med 64 000 till 149 000 personer, eller 34 procent av de arbetslösa. Ökningen skedde främst bland personer i åldern 25-54 år där antalet långtidsarbetslösa ökade med 47 000, eller 97 procent, till 95 000 långtidsarbetslösa.

Personer ej i arbetskraften

Antalet personer i åldern 15-74 år som inte ingår i arbetskraften uppgick till 2 090 000 i februari 2010. Antalet sjuka utanför arbetskraften minskade med 79 000 personer, medan antalet pensionärer och heltidsstuderande ökade med 54 000 respektive 38 000 personer[1] jämfört med februari 2009.

Det totala outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I februari uppgick deras arbetskraftsutbud till 22,5 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 562 500 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka. Jämfört med februari 2009 är det en ökning med 67 500 heltidsarbeten.

[1] Inför 2010 har ett antal frågor i Arbetskraftsundersökningarna omarbetats i syfte att bättre skatta antalet deltagare i olika typer av arbetsmarknadspolitiska program. Detta kan påverka skattningarna av antalet heltidsstuderande, där heltidsstuderande i arbetsmarknadspolitiska program ingår.

Samband på arbetsmarknaden februari 2010

Figur - Samband på arbetsmarknaden februari 2009


 

SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU) 15-74 år, originaldata

1000-tal

Februari 2010 Antal

Andel procent

Februari 2009 Antal

Andel procent

Förändring sedan februari 2009 Antal

Minimi- krav för föränd-ring**
1. Befolkningen (=2+3)
7 000     6 926     75   .
Män
3 540     3 501     39   .
Kvinnor
3 460     3 424     36   .
2. Arbetskraften (=2a+2b)
4 911
± 37
70,1 4 847
± 34
70,0 64 * 43
Män
2 589
± 27
73,1 2 544
± 25
72,7 45 * 31
Kvinnor
2 321
± 29
67,1 2 303
± 27
67,2 19   33
2a. Sysselsatta
4 452
± 38
63,6 4 460
± 34
64,4 -8   44
Män
2 346
± 29
66,3 2 340
± 26
66,8 6   33
Kvinnor
2 106
± 30
60,8 2 120
± 28
61,9 -14   34
Ungdomar 15-24 år
439
± 21
35,3 448
± 20
36,6 -9   24
15-19 år
105
± 13
16,6 117
± 13
18,3 -12   15
20-24 år
334
± 16
54,8 330
± 15
56,7 4   19
Anställda
3 964
± 41
  3 992
± 38
  -28   46
Fast
3 357
± 40
  3 428
± 37
  -71 * 44
Tidsbegränsat
608
± 31
  564
± 28
  44 * 39
Undersysselsatta [1]
332
± 23
7,5 299
± 21
6,7 33 * 27
Män
142
± 16
6,0 130
± 15
5,6 12   18
Kvinnor
190
± 17
9,0 169
± 16
8,0 21 * 20
I arbete [2]
4 042
± 42
  4 008
± 39
  34   52
Män
2 184
± 31
  2 151
± 29
  33   38
Kvinnor
1 858
± 32
  1 857
± 30
  1   39
2b. Arbetslösa
459
± 25
9,3 387
± 21
8,0 72 * 33
därav heltidsstuderande
149
± 16
  102
± 14
  47 * 22
Män
243
± 18
9,4 204
± 16
8,0 39 * 25
Kvinnor
216
± 19
9,3 183
± 17
7,9 33 * 25
Ungdomar 15-24 år
161
± 16
26,8 148
± 15
24,8 13   21
15-19 år
70
± 11
40,0 65
± 10
35,6 5   14
20-24 år
91
± 12
21,3 83
± 11
20,1 7   16
Arbetslösa mer än 6 mån
149
± 16
34,4 85
± 12
23,0 64 * 21
3. Ej i arbetskraften
2 090
± 37
  2 079
± 34
  11   43
Män
951
± 27
  957
± 25
  -6   31
Kvinnor
1 139
± 29
  1 122
± 27
  17   33
Latent arbetssökande
128
± 16
  128
± 17
  1   18
Arbetade timmar [2]
148 400
± 1700
  146 500
± 1600
  1 900   1 900
Män
85 700
± 1300
  84 600
± 1300
  1 100   1 500
Kvinnor
62 800
± 1200
  61 900
± 1100
  900   1 400

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd".
** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara"statistiskt säkerställd".
1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.
2) Jämförelserna på ett års sikt mellan 2010 och 2009 kan ha påverkats av mätveckornas olika placering i respektive år. I februari 2009 var AKU:s mätveckor vecka 6-9, i februari 2010 var det vecka 5-8.

SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU) 15-74 år, säsongrensade data

1000-tal

Februari 2010 Antal Andel procent Januari 2010 Antal Andel procent December 2009 Antal Andel procent
1. Befolkningen (=2+3)
7 000   6 996   6 991  
Män
3 540   3 538   3 536  
Kvinnor
3 460   3 458   3 456  
2. Arbetskraften (=2a+2b)
4 963 70,9 4 934 70,5 4 943 70,7
Män
2 619 74,0 2 608 73,7 2 611 73,8
Kvinnor
2 343 67,7 2 326 67,3 2 332 67,5
2a. Sysselsatta
4 514 64,5 4 485 64,1 4 498 64,3
Män
2 380 67,2 2 361 66,7 2 368 67,0
Kvinnor
2 134 61,7 2 124 61,4 2 130 61,6
Ungdomar 15-24 år
475 38,2 468 37,6 459 37,0
15-19 år
128 20,2 127 20,0 131 20,6
20-24 år
347 57,0 340 56,2 328 54,3
2b. Arbetslösa
448 9,1 448 9,1 445 9,0
Män
240 9,2 247 9,5 243 9,3
Kvinnor
209 8,9 202 8,7 202 8,7
Ungdomar 15-24 år
163 25,8 169 26,8 164 26,0
15-19 år
75 37,5 72 35,7 72 35,8
20-24 år
88 20,4 97 22,7 91 21,3
3. Ej i arbetskraften
2 039   2 062   2 048  
Män
921   930   925  
Kvinnor
1 118   1 132   1 124  
SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU) 15-74 år, säsongrensade data, trendvärden

1000-tal

Februari 2010 Antal Andel procent Januari 2010 Antal Andel procent December 2009 Antal Andel procent
1. Befolkningen (=2+3)
7 000   6 996   6 991  
Män
3 540   3 538   3 536  
Kvinnor
3 460   3 458   3 456  
2. Arbetskraften (=2a+2b)
4 946 70,6 4 940 70,6 4 934 70,6
Män
2 613 73,8 2 608 73,7 2 604 73,7
Kvinnor
2 334 67,4 2 332 67,4 2 330 67,4
2a. Sysselsatta
4 498 64,2 4 495 64,2 4 493 64,3
Män
2 369 66,9 2 366 66,9 2 363 66,8
Kvinnor
2 128 61,5 2 129 61,6 2 130 61,6
Ungdomar 15-24 år
466 37,5 466 37,5 467 37,6
15-19 år
128 20,1 129 20,2 130 20,3
20-24 år
339 55,6 338 55,7 337 55,8
2b. Arbetslösa
448 9,1 445 9,0 441 8,9
Män
243 9,3 242 9,3 241 9,3
Kvinnor
205 8,8 203 8,7 200 8,6
Ungdomar 15-24 år
165 26,2 164 26,1 163 25,9
15-19 år
72 36,2 72 36,0 72 35,7
20-24 år
93 21,5 92 21,4 91 21,3
3. Ej i arbetskraften
2 056   2 056   2 056  
Män
929   930   931  
Kvinnor
1 128   1 127   1 125  
Antal sysselsatta 15-74 år (1000-tal)

Diagram - Antal sysselsatta 15-74 år (1000-tal)

Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år (procent)

Diagram - Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år (procent)

Antal arbetslösa 15-74 år (1000-tal)

Diagram - Antal arbetslösa 15-74 år (1000-tal)

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år (procent)

Diagram - Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år (procent)

Definitioner och förklaringar

Säsongrensade data: data där variationer normala för säsongen har rensats bort.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka t.ex. visar arbetslösa, sysselsatta och arbetade timmar på SCB:s webbplats, liksom AKU:s grundtabeller.

AKU avser fr.o.m oktober 2007, om inget annat anges, 15-74 år. Jämförelser med föregående år avser samma population. Resultaten från AKU är behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller.

Nästa publiceringstillfälle

Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningen i mars publiceras 2010-04-28 kl. 09:30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningen
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM


Förfrågningar

Dan Lundberg
08-506 941 37
dan.lundberg@scb.se

Krister Näsén
08-506 949 08
krister.nasen@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.