På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2010-08-26 09:30 Nr 2010:216


Arbetskraftsundersökningen (AKU), juli 2010:

Fortsatt ökning av antalet sysselsatta och arbetade timmar

I juli 2010 var 4 744 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta - en ökning med 98 000 jämfört med juli 2009. Antalet tidsbegränsat anställda ökade med 73 000. Antalet arbetade timmar ökade med 7,0 procent. Antalet arbetslösa var 415 000 och det relativa arbetslöshetstalet var 8,0 procent. Säsongrensade data visar på en uppåtgående trend av antalet sysselsatta och en nedåtgående trend av antalet arbetslösa.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data1

Enligt säsongrensade data uppgick antalet sysselsatta i åldern 15–74 år till 4 545 000 personer i juli. Trenden för antalet sysselsatta är fortsatt stigande, vilket förklaras av en uppgång bland både män och kvinnor. Uppgången är svagare bland kvinnor.

Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen av befolkningen som är sysselsatta, uppgick säsongrensad till 64,7 procent i åldern 15–74 år. Liksom för antalet sysselsatta är det en fortsatt positiv trend, även här är uppgången svagare för kvinnor.

Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år uppgick enligt säsongrensade data till 423 000 personer och det relativa arbetslöshetstalet uppgick till 8,5 procent. Både antalet arbetslösa och det relativa arbetslöshetstalet har de senaste månaderna uppvisat en nedåtgående trend vilket fortsatt även denna månad, såväl för män som för kvinnor. Arbetslösheten minskar snabbare bland män än bland kvinnor. Det relativa arbetslöshetstalet som sedan våren 2009 har varit högre för männen än för kvinnorna, ligger nu på ungefär samma nivå.

Antalet personer i arbetskraften 15-74 år uppgick säsongrensat till 4 968 000 och visar en positiv trend för båda könen. Trenden för kvinnor är svagare än för män. Det relativa arbetskraftstalet, det vill säga arbetskraftens andel av befolkningen, uppgick till 70,7 procent. Trenden för kvinnor ligger på en oförändrad nivå, medan männen fortsätter att uppvisa en positiv trend. Bland män respektive kvinnor var andelen 74,0 respektive 67,5 procent.

Förändringar jämfört med juli 2009 – Originaldata1

Ökning av antalet tidsbegränsat anställda

Den positiva utveckling på arbetsmarknaden som har uppvisats under våren 2010 har fortsatt. För andra månaden i rad ökade antalet sysselsatta och arbetade timmar på ett års sikt. Uppgången i juli i år är till stor del en återhämtning av den nedgång som skedde i juli 2009 jämfört med juli 2008.

Antalet sysselsatta har normalt sett en säsongmässig topp i juli. I juli 2010 var 4 744 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta, vilket är en ökning med 98 000 personer jämfört med juli 2009. Ökningen avser främst män. I åldersgrupperna 15-24 år och 25-54 år ökade antalet sysselsatta med 46 000 eller 7,7 procent respektive 60 000 eller 1,9 procent.

Uppgången i antalet sysselsatta bidrog till att sysselsättningsgraden ökade med 0,8 procentenheter till 67,6 procent i åldern 15-74 år. Av de sysselsatta var 2 393 000 personer i arbete, en ökning med 155 000 jämfört med juli 2009.

Antalet fast anställda uppgick i juli 2010 till 3 418 000 personer. Jämfört med motsvarande månad för ett år sedan är det inte någon statistiskt säkerställd förändring. Antalet tidsbegränsat anställda ökade med 73 000, varav 40 000 var i åldern 15-24 år. Det är en återhämtning av den minskning av tidsbegränsat anställda ungdomar, med feriearbete och dylikt, som observerades i juli 2009.

Antalet arbetade timmar ökade

Antalet arbetade timmar var i juli 2010 i genomsnitt 88,5 miljoner per vecka. Med hänsyn tagen till skillnader i semesterledighet och liknande mellan 2009 och 2010 motsvarar det en ökning med 7,0 procent jämfört med juli 2009. Ökningen kan förklaras av att personer i arbete och antal heltidssysselsatta har ökat.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,4 miljoner timmar av personer som var sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

Ingen ökning av arbetslösheten

I juli 2010 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15-74 år till 415 000 personer, vilket inte är någon statistisk säkerställd förändring jämfört med juli 2009. Antalet arbetslösa män och kvinnor var 217 000 respektive 197 000. Av de arbetslösa studerade 12 procent, eller 49 000, på heltid. Drygt var tredje arbetslös, eller 138 000 personer, var långtidsarbetslös.

Det relativa arbetslöshetstalet, andelen arbetslösa av arbetskraften, var 8,0 procent i juli 2010. Bland männen var arbetslöshetstalet 8,0 procent och bland kvinnorna 8,1 procent. Det är inte några statistiskt säkerställda förändringar jämfört med juli 2009.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 157 000, vilket motsvarar ett relativt arbetslöshetstal på 19,7 procent. Av de arbetslösa ungdomarna studerade 15 000 på heltid.

Personer ej i arbetskraften minskade

Antalet personer i åldern 15-74 år som stod utanför arbetskraften minskade med 50 000 till 1 863 000, jämfört med juli 2009. Antalet personer utanför arbetskraften ökade inom gruppen pensionärer med 53 000. Medan antalet personer utanför arbetskraften minskade främst för gruppen sjuka, som blev 69 000 färre.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet minskade

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I juli uppgick det till 22,0 miljoner timmar per vecka. Med 40 timmars arbetsvecka motsvarar det 550 000 heltidsarbeten, vilket är en minskning med 42 500 heltidsarbeten.

1 Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.

Samband på arbetsmarknaden juli 2010

Figur - Samband på arbetsmarknaden juli 2010


 

SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU) 15-74 år, originaldata

1000-tal

Juli 2010
Antal

Andel procent

Juli 2009
Antal

Andel procent

Förändring sedan juli 2009 Antal

Minimikrav för förändring**
1. Befolkningen (=2+3)
7 021     6 957     64   .
Män
3 551     3 517     34   .
Kvinnor
3 471     3 440     31   .
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 158
± 35
73,5 5 044
± 37
72,5 114 * 46
Män
2 724
± 25
76,7 2 667
± 27
75,8 57 * 33
Kvinnor
2 435
± 26
70,1 2 377
± 29
69,1 57 * 34
2a. Sysselsatta
4 744
± 34
67,6 4 646
± 38
66,8 98 * 46
Män
2 507
± 27
70,6 2 441
± 29
69,4 66 * 36
Kvinnor
2 237
± 27
64,5 2 206
± 30
64,1 32   35
Ungdomar 15-24 år
640
± 22
51,4 594
± 23
48,2 46 * 29
15-19 år
218
± 16
34,8 197
± 18
30,7 21 * 21
20-24 år
422
± 15
68,2 398
± 15
67,2 24 * 20
Anställda
4 246
± 38
  4 163
± 41
  82 * 50
Fast
3 418
± 36
  3 409
± 39
  9   46
Tidsbegränsat
827
± 31
  754
± 34
  73 * 43
Undersysselsatta [1]
265
± 19
5,6 268
± 21
5,8 -3   26
Män
114
± 13
4,6 119
± 15
4,9 -5   17
Kvinnor
151
± 14
6,7 149
± 15
6,8 1   19
I arbete
2 393
± 46
  2 237
± 48
  155 * 66
Män
1 323
± 34
  1 217
± 36
  107 * 49
Kvinnor
1 069
± 31
  1 020
± 34
  49 * 45
2b. Arbetslösa
415
± 23
8,0 398
± 22
7,9 17   34
därav heltidsstuderande
49
± 8
  36
± 9
  13 * 12
Män
217
± 17
8,0 226
± 18
8,5 -9   26
Kvinnor
197
± 17
8,1 172
± 16
7,2 26 * 26
Ungdomar 15-24 år
157
± 17
19,7 155
± 16
20,7 3   26
15-19 år
72
± 13
24,8 78
± 12
28,4 -6   20
20-24 år
86
± 11
16,9 77
± 11
16,2 9   17
Arbetslösa mer än 6 mån
138
± 13
35,7 124
± 14
32,7 14   20
3. Ej i arbetskraften
1 863
± 35
  1 913
± 37
  -50 * 46
Män
827
± 25
  850
± 27
  -23   33
Kvinnor
1 036
± 26
  1 063
± 29
  -27   34
Latent arbetssökande
121
± 15
  179
± 20
  -58 * 20
Arbetade timmar
88 500
± 1800
  80 700
± 1900
  7 800 * 2 500
Män
51 600
± 1500
  46 200
± 1500
  5 400 * 1 900
Kvinnor
36 900
± 1200
  34 400
± 1300
  2 500 * 1 600

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd".
** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara"statistiskt säkerställd".
1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU) 15-74 år, säsongrensade data

1000-tal

Juli 2010
Antal
Andel procent Juni 2010
Antal
Andel procent Maj 2010
Antal
Andel procent
1. Befolkningen (=2+3)
7 021   7 017   7 013  
Män
3 551   3 549   3 546  
Kvinnor
3 471   3 469   3 466  
2. Arbetskraften (=2a+2b)
4 968 70,7 4 955 70,6 4 948 70,5
Män
2 627 74,0 2 624 73,9 2 618 73,8
Kvinnor
2 342 67,5 2 330 67,2 2 329 67,2
2a. Sysselsatta
4 545 64,7 4 552 64,9 4 519 64,4
Män
2 402 67,6 2 401 67,7 2 385 67,3
Kvinnor
2 144 61,8 2 151 62,0 2 133 61,5
Ungdomar 15-24 år
478 38,4 479 38,4 475 38,2
15-19 år
122 19,5 131 20,8 122 19,4
20-24 år
356 57,6 348 56,4 353 57,4
2b. Arbetslösa
423 8,5 402 8,1 429 8,7
Män
225 8,6 223 8,5 233 8,9
Kvinnor
198 8,5 179 7,7 196 8,4
Ungdomar 15-24 år
162 25,3 159 24,9 164 25,6
15-19 år
71 36,7 69 34,6 69 36,1
20-24 år
91 20,3 90 20,5 95 21,2
3. Ej i arbetskraften
2 055   2 064   2 066  
Män
925   925   928  
Kvinnor
1 129   1 139   1 138  
SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU) 15-74 år, säsongrensade data, trendvärden

1000-tal

Juli 2010
Antal
Andel procent Juni 2010
Antal
Andel procent Maj 2010
Antal
Andel procent
1. Befolkningen (=2+3)
7 021   7 017   7 013  
Män
3 551   3 549   3 546  
Kvinnor
3 471   3 469   3 466  
2. Arbetskraften (=2a+2b)
4 963 70,7 4 960 70,7 4 956 70,7
Män
2 626 73,9 2 623 73,9 2 620 73,9
Kvinnor
2 337 67,3 2 336 67,3 2 335 67,4
2a. Sysselsatta
4 541 64,7 4 535 64,6 4 529 64,6
Män
2 399 67,6 2 395 67,5 2 391 67,4
Kvinnor
2 142 61,7 2 140 61,7 2 138 61,7
Ungdomar 15-24 år
476 38,2 474 38,1 473 38,0
15-19 år
124 19,7 125 19,8 126 19,9
20-24 år
352 56,9 350 56,7 347 56,5
2b. Arbetslösa
422 8,5 424 8,6 427 8,6
Män
226 8,6 228 8,7 230 8,8
Kvinnor
195 8,4 196 8,4 197 8,5
Ungdomar 15-24 år
165 25,8 165 25,8 165 25,9
15-19 år
72 36,9 72 36,7 72 36,6
20-24 år
93 20,9 93 21,0 93 21,1
3. Ej i arbetskraften
2 060   2 059   2 059  
Män
926   926   927  
Kvinnor
1 134   1 133   1 132  
Antal sysselsatta 15-74 år (1000-tal)

Diagram - Antal sysselsatta 15-74 år (1000-tal)

Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år (procent)

Diagram - Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år (procent)

Antal arbetslösa 15-74 år (1000-tal)

Diagram - Antal arbetslösa 15-74 år (1000-tal)

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år (procent)

Diagram - Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år (procent)

Definitioner och förklaringar

Säsongrensade data: data där variationer normala för säsongen har rensats bort.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka t.ex. visar arbetslösa, sysselsatta och arbetade timmar på SCB:s webbplats, liksom AKU:s grundtabeller.

AKU avser fr.o.m oktober 2007, om inget annat anges, 15-74 år. Jämförelser med föregående år avser samma population. Resultaten från AKU är behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller.

Nästa publiceringstillfälle

Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningen i augusti publiceras 2010-09-16 kl. 09:30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningen
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM


Förfrågningar

Gunilla Widlund
08-506 946 51
gunilla.widlund@scb.se

Martin Johannsen, Sofia Anveden
08-506 940 04, 08-506 940 12
martin.johannsen@scb.se, sofia.anveden@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.