På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2010-08-05 09:30 Nr 2010:202


Arbetskraftsundersökningen (AKU), juni 2010:

Antalet sysselsatta och arbetade timmar ökade

I juni var 4 657 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta, vilket är en ökning med 50 000 personer på ett års sikt. Under samma tidsperiod ökade antalet arbetade timmar och var i juni i genomsnitt 145,3 miljoner per vecka. Antalet arbetslösa uppgick till 488 000 och det relativa arbetslöshetstalet till 9,5 procent. Säsongrensade data visar på en uppgång av antalet sysselsatta och en nedgång av antalet arbetslösa.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data1

Säsongrensade data visar på en fortsatt ökning av antalet sysselsatta i åldern 15–74 år och uppgick i juni 2010 till 4 552 000. Tidigare har ökningen förklarats av en uppgång bland män, men nu observeras även en svag uppgång bland kvinnor.

Säsongrensade data visar också att sysselsättningsgraden i juni 2010 var 64,9 procent, vilket innebär att ökningen som uppvisats sedan årsskiftet består. Trenden har varit positiv för männen sedan slutet av förra året, medan det är först de sista månaderna som det har vänt upp för kvinnorna.

Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år uppgick enligt säsongrensade data till 403 000 personer, och det relativa arbetslöshetstalet till 8,1 procent. Både antalet arbetslösa och det relativa arbetslöshetstalet minskade, såväl för män som för kvinnor. Minskningstakten är dock något högre bland männen än bland kvinnorna.

Antal personer i arbetskraften uppgick säsongrensat till 4 954 000 och visar en positiv trend för båda könen. Det relativa arbetskraftstalet, det vill säga arbetskraftens andel av befolkningen, uppgick till 70,6 procent. För kvinnorna har den tidigare minskningen i arbetskraftstalet nästintill avtagit, medan den positiva trenden som uppvisats bland männen består.

Förändringar jämfört med juni 2009 – Originaldata1

Ökning av antalet sysselsatta

Den positiva utveckling på arbetsmarknaden som har kunnat skönjas under våren 2010 har fortsatt i juni, men i en högre takt. För att fastställa att styrkan i förbättringen är bestående krävs minst en ytterligare mätning.

I juni 2010 var 4 657 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Jämfört med juni 2009 är det en ökning med 50 000 personer, varav 47 000 var män. Det är första gången sedan hösten 2008 som antalet sysselsatta ökar på ett års sikt. Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta av befolkningen, uppgick till 66,4 procent. Av de sysselsatta var 3 967 000 personer i arbete, en ökning med 150 000 jämfört med juni 2009. Ökningen kan delvis förklaras av kalendereffekter.

En stor del av ökningen i antalet sysselsatta skedde inom näringsgrenen ”Byggverksamhet”. I juni 2010 var det 30 000 fler sysselsatta inom denna näringsgren jämfört med juni för ett år sedan.

Antalet fast anställda uppgick i juni 2010 till 3 414 000 och antalet tidsbegränsat anställda till 744 000. Jämfört med motsvarande månad för ett år sedan är förändringarna inte statistiskt säkerställda.

Antalet arbetade timmar ökade

Antalet arbetade timmar var i juni 2010 i genomsnitt 145,3 miljoner per vecka. Med hänsyn tagen till skillnader i semesterledighet och liknande mellan 2010 och 2009 motsvarar det en ökning med 3,1 procent jämfört med juni 2009. Det är första gången på knappt två år som arbetade timmar ökar på ett års sikt. Ökningen gäller för såväl män som kvinnor, för männen är ökningen 3,5 procent och för kvinnorna 2,9 procent. Av de arbetade timmarna utfördes 1,7 miljoner timmar av personer som var sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

Ingen ökning av arbetslösheten

Arbetslösheten har normalt sett en säsongsmässig topp i juni. I juni 2010 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15-74 år till 488 000 personer, varav 263 000 var män och 225 000 var kvinnor. Jämfört med juni 2009 är förändringen inte statistiskt säkerställd. Det är andra månaden i rad som antalet arbetslösa inte uppvisar en signifikant ökning på ett års sikt. Av de arbetslösa studerade 29 procent, eller 142 000, på heltid. Var fjärde arbetslös, eller 125 000 personer, var långtidsarbetslös.

Det relativa arbetslöshetstalet, andelen arbetslösa av arbetskraften, var 9,5 procent i juni 2010. Bland männen var arbetslöshetstalet 9,7 procent och bland kvinnorna 9,3 procent. Det är inte några statistiskt säkerställda förändringar jämfört med juni 2009.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 244 000, vilket motsvarar ett relativt arbetslöshetstal på 30,1 procent. Av de arbetslösa ungdomarna studerade 36 procent, eller 88 000, på heltid.

Antalet sjuka personer utanför arbetskraften minskade

Antalet personer i åldern 15-74 år som står utanför arbetskraften uppgick i juni 2010 till 1 872 000, varav 830 000 var män och 1 043 000 var kvinnor. Antalet pensionärer ökade med 66 000, medan antalet sjuka som inte ingår i arbetskraften minskade med 62 000 personer jämfört med i juni 2009.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet, vilket i juni 2010 var 24,9 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 623 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.


1) Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.


Samband på arbetsmarknaden juni 2010

Figur - Samband på arbetsmarknaden juni 2010


 

SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU) 15-74 år, originaldata

1000-tal

Juni 2010
Antal

Andel procent

Juni 2009
Antal

Andel procent

Förändring sedan juni 2009 Antal

Minimi‑
krav för föränd‑
ring**
1. Befolkningen (=2+3)
7 017     6 951     67   .
Män
3 549     3 514     35   .
Kvinnor
3 469     3 437     32   .
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 145
± 34
73,3 5 109
± 36
74 36   45
Män
2 719
± 26
76,6 2 676
± 26
76 43 * 34
Kvinnor
2 426
± 25
69,9 2 433
± 27
71 -7   33
2a. Sysselsatta
4 657
± 35
66,4 4 607
± 37
66 50 * 46
Män
2 456
± 27
69,2 2 409
± 28
69 47 * 36
Kvinnor
2 201
± 26
63,5 2 198
± 29
64 3   35
Ungdomar
15-24 år
566
± 22
45,5 571
± 22
46 -5   29
15-19 år
182
± 15
28,9 192
± 16
30 -11   20
20-24 år
384
± 16
62,4 378
± 15
64 6   21
Anställda
4 158
± 38
  4 125
± 40
  33   49
Fast
3 414
± 36
  3 374
± 39
  40   46
Tidsbegränsat
744
± 30
  751
± 33
  -8   41
Under-
sysselsatta
[1]
301
± 20
6,5 304
± 22
7 -3   27
Män
130
± 15
5,3 125
± 14
5 5   19
Kvinnor
171
± 15
7,7 179
± 17
8 -8   19
I arbete
3 967
± 41
  3 817
± 44
  150 * 60
Män
2 185
± 31
  2 078
± 32
  107 * 44
Kvinnor
1 782
± 30
  1 739
± 33
  43   44
2b. Arbetslösa
488
± 24
9,5 503
± 25
10 -15   36
därav heltids-studerande
142
± 15
  117
± 15
  25 * 22
Män
263
± 18
9,7 267
± 19
10 -4   27
Kvinnor
225
± 17
9,3 236
± 19
10 -11   26
Ungdomar
15-24 år
244
± 19
30,1 241
± 19
30 3   28
15-19 år
134
± 14
42,4 133
± 14
41 1   21
20-24 år
110
± 13
22,3 108
± 13
22 2   19
Arbetslösa mer än 6 mån
125
± 13
28,3 115
± 14
24 10   19
3. Ej i arbetskraften
1 872
± 34
  1 841
± 36
  31   45
Män
830
± 26
  838
± 26
  -8   34
Kvinnor
1 043
± 25
  1 004
± 27
  39 * 33
Latent arbetssökande
118
± 17
  122
± 16
  -5   22
Arbetade timmar
145 300
± 1700
  137 000
± 1800
  8 300 * 2 300
Män
84 700
± 1300
  79 500
± 1400
  5 200 * 1 800
Kvinnor
60 600
± 1200
  57 400
± 1200
  3 200 * 1 600

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd".
** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara"statistiskt säkerställd".
1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU) 15-74 år, säsongrensade data

1000-tal

Juni 2010 Antal Andel procent Maj 2010 Antal Andel procent April 2010 Antal Andel procent
1. Befolkningen (=2+3)
7 017   7 013   7 009  
Män
3 549   3 546   3 544  
Kvinnor
3 469   3 466   3 465  
2. Arbetskraften (=2a+2b)
4 954 70,6 4 948 70,5 4 974 71,0
Män
2 624 73,9 2 618 73,8 2 627 74,1
Kvinnor
2 330 67,2 2 330 67,2 2 348 67,8
2a. Sysselsatta
4 552 64,9 4 518 64,4 4 525 64,6
Män
2 401 67,6 2 385 67,2 2 395 67,6
Kvinnor
2 151 62,0 2 133 61,5 2 130 61,5
Ungdomar
15-24 år
478 38,4 475 38,2 477 38,3
15-19 år
131 20,9 123 19,5 128 20,2
20-24 år
347 56,3 352 57,3 349 57,0
2b. Arbetslösa
403 8,1 430 8,7 450 9,0
Män
223 8,5 233 8,9 232 8,8
Kvinnor
179 7,7 197 8,4 218 9,3
Ungdomar
15-24 år
160 25,0 165 25,7 177 27,1
15-19 år
69 34,5 69 36,1 81 38,7
20-24 år
90 20,6 95 21,3 97 21,7
3. Ej i arbetskraften
2 064   2 066   2 035  
Män
925   929   918  
Kvinnor
1 139   1 137   1 117  
SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU) 15-74 år, säsongrensade data, trendvärden

1000-tal

Juni 2010 Antal Andel procent Maj 2010 Antal Andel procent April 2010 Antal Andel procent
1. Befolkningen (=2+3)
7 017   7 013   7 009  
Män
3 549   3 546   3 544  
Kvinnor
3 469   3 466   3 465  
2. Arbetskraften (=2a+2b)
4 959 70,7 4 955 70,7 4 951 70,6
Män
2 623 73,9 2 620 73,9 2 617 73,8
Kvinnor
2 337 67,4 2 335 67,4 2 334 67,4
2a. Sysselsatta
4 534 64,6 4 527 64,6 4 521 64,5
Män
2 394 67,4 2 390 67,4 2 385 67,3
Kvinnor
2 140 61,7 2 138 61,7 2 136 61,6
Ungdomar
15-24 år
474 38,0 472 37,9 470 37,8
15-19 år
126 20,0 126 20,1 127 20,1
20-24 år
348 56,4 346 56,3 344 56,1
2b. Arbetslösa
426 8,6 428 8,6 430 8,7
Män
229 8,7 230 8,8 232 8,9
Kvinnor
197 8,4 198 8,5 198 8,5
Ungdomar
15-24 år
167 26,1 167 26,1 166 26,1
15-19 år
73 36,6 73 36,5 73 36,4
20-24 år
94 21,3 94 21,4 94 21,4
3. Ej i arbetskraften
2 060   2 059   2 059  
Män
927   927   928  
Kvinnor
1 133   1 132   1 131  
Antal sysselsatta 15-74 år (1000-tal)

Diagram - Antal sysselsatta 15-74 år (1000-tal)

Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år (procent)

Diagram - Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år (procent)

Antal arbetslösa 15-74 år (1000-tal)

Diagram - Antal arbetslösa 15-74 år (1000-tal)

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år (procent)

Diagram - Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år (procent)

Definitioner och förklaringar

Säsongrensade data: data där variationer normala för säsongen har rensats bort.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka t.ex. visar arbetslösa, sysselsatta och arbetade timmar på SCB:s webbplats, liksom AKU:s grundtabeller.

AKU avser fr.o.m oktober 2007, om inget annat anges, 15-74 år. Jämförelser med föregående år avser samma population. Resultaten från AKU är behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller.

Nästa publiceringstillfälle

Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningen i juli publiceras 2010-08-26 kl. 09:30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningen
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM


Förfrågningar

Daniel Samuelsson
08-506 949 78
daniel.samuelsson@scb.se

Sofia Anveden
08-506 940 12
sofia.anveden@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.