På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2006-02-16 09:30 Nr 2006:033


Från och med AKU april 2005 infördes en helt ny EU-harmoniserad arbetskraftsundersökning. Resultaten från den nya undersökningen är inte helt jämförbara med de tidigare undersökningarna. Se närmare <a href="http://www.scb.se/aku">www.scb.se/aku</a>

Oförändrad arbetsmarknad

Varken antalet sysselsatta, arbetslösa eller antalet personer utanför arbetskraften uppvisar några statistiskt säkerställda förändringar jämfört med januari 2005. Under samma period har befolkningen i åldern 16-64 år ökat med 44 000 personer.

Resultaten från nya AKU är inte helt jämförbara med de tidigare undersökningarna. Uppgifterna för januari 2005 har justerats för att åstadkomma jämförbarhet med januari 2006 och redovisas som omräknade, s.k. länkade värden. På grund av brott i tidsserien är säsongrensning inte möjlig och därmed inte heller någon jämförelse mellan två närliggande månader med hänsyn tagen till säsongvariationer.

Under både november och december 2005 ökade antalet sysselsatta jämfört med ett år tidigare. I januari 2006 låg dock motsvarande skillnad inom den statistiska felmarginalen. Antalet sysselsatta uppgick i januari till 4 192 000 personer jämfört med 4 170 000 i januari 2005.
Under samma period ökade enligt statistik från AMS antalet friårslediga och antalet personer med anställningsstöd med tillsammans cirka 13 000. Deltagandet i s.k. plusjobb motsvarade i januari ungefär 600 personer.
Av de sysselsatta var 39 000 (±8 000) personer sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

En jämförelse mellan december 2005 och januari 2006, ej säsongrensat, visar en minskning av antalet sysselsatta, vilket är normalt för årstiden.


 

Arbetade timmar
Antalet arbetade timmar i genomsnitt per vecka uppgick till 129,9 (±1,6) miljoner jämfört med 127,8 miljoner i januari 2005. Även med hänsyn tagen till olikheter i helgdagars placering och därmed sammanhängande ledigheter så är skillnaden inte statistiskt säkerställd.

Av de arbetade timmarna januari 2006 utfördes 1,4 (±0,3) miljoner av personer sysselsatta utomlands, men folkbokförda i Sverige.

Arbetslösa
Antalet arbetslösa uppgick i januari till 283 000 eller 6,3 procent av arbetskraften. Bland män var arbetslösheten 6,6 (±0,6) procent och bland kvinnor 6,1 (±0,6) procent. Av de arbetslösa var 52 000 (±8 000) ungdomar i åldern 20-24 år. Förändringarna jämfört med januari 2005 ligger inom de statistiska felmarginalerna
En jämförelse mellan december 2005 och januari 2006, ej säsongrensat, visar en ökning av antalet arbetslösa, vilket är normalt för årstiden.

I slutet av januari 2006 deltog, enligt statistik från AMS, 134 000 personer i konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program. Det är en ökning med 6 000 personer jämfört med januari 2005.

Latent arbetssökande
Latent arbetssökande består av personer som velat och kunnat ta ett arbete, men som inte aktivt sökt arbete samt heltidsstuderande som aktivt sökt och kunnat ta ett arbete. De latent arbetssökande uppgick i januari till 212 000 (±17 000) personer. Av de latent arbetssökande var 91 000 (±8 000) heltidsstuderande som sökt arbete, varav cirka 25 000 i åldern 16-19 år.
 
I internationell statistik förs de heltidsstuderande som sökt arbete till gruppen arbetslösa, medan de i officiell svensk statistik räknas till gruppen utanför arbetskraften.


Regeringens sysselsättningsmål
Regeringen har som mål att 80 procent av befolkningen i åldern 20-64 år skall vara sysselsatta på den reguljära arbetsmarknaden. För att kunna följa upp detta mål har SCB fått i uppdrag att varje månad ta fram och publicera uppgifter om andelen sysselsatta på den reguljära arbetsmarknaden i nämnda åldersgrupp.

Som sysselsatta på den reguljära arbetsmarknaden räknas sysselsatta enligt AKU exklusive  sysselsatta i de konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska programmen friårslediga, akademikerjobb, plusjobb, utbildningsvikariat, allmänt anställningsstöd, förstärkt anställningsstöd, särskilt anställningsstöd och start av näringsverksamhet, enligt statistik från AMS. Från och med april 2005 ingår sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

 

Definitioner och förklaringar

1)

Säsongrensade data: data där variationer normala för säsongen har rensats bort.

2)

Ej i arbetskraften: personer som varken är sysselsatta eller arbetslösa. Gruppen omfattar t.ex. studerande utan arbete (även deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program), sjuka utan arbete, hemarbetande och pensionärer.

Länkade värden: Resultaten från nya AKU är inte helt jämförbara med de tidigare undersökningarna. Uppgifterna för gamla AKU har justerats för att åstadkomma jämförbarhet med nya AKU och redovisas som omräknade, så kallade länkade värden.


Se även information på SCB:s webbplats, länk: AKU-definitioner och förklaringar.


Mer information

NY AKU: EU-harmoniserad arbetskraftsundersökning
Från och med AKU april 2005 (31 maj) infördes den EU-harmoniserade arbetskraftsundersökningen. Detta medför att AKU-data från och med april 2005 inte är helt jämförbara med tidigare publicerade data.  Information om EU-harmoniserad AKU.

AKU:s tabeller finns avgiftsfritt på  www.scb.se/AKU


Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som är åtkomliga avgiftsfritt via SCB:s webbplats. För närvarande publiceras nya data enbart för de mest centrala variablerna i AKU. Databaserna kommer sedan successivt att kompletteras.

Arbetskraftsundersökningarna
På webbplatsen ges information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram med mera.

AMS-statistik
Arbetslösa, i program, lediga platser m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningen i februari 2006 publiceras
2006-03-16 kl.09.30.


SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU)

Från och med AKU april infördes en helt ny EU-harmoniserad arbetskraftsundersökning. Resultaten från denna är inte helt jämförbara med de tidigare undersökningarna. I nedanstående tabell har uppgifterna för 2005 justerats för att åstadkomma jämförbarhet med 2006, så kallade länkade värden.

3) Arbetskraften och sysselsatta anges i procent av befolkningen 16-64 år.
4) Arbetslösa anges i procent av arbetskraften.
5) Personer utanför arbetskraften som velat och kunnat arbeta.
6) I internationell statistik förs sådana heltidsstuderande till gruppen arbetslösa.Bilaga

Jämförbarhet mellan nya och gamla AKU

Från och med april månad 2005 infördes en helt ny EU-harmoniserad arbetskraftsundersökning (AKU). Till följd av de förändringar i undersökningen som detta medför är resultaten från och med april månad 2005 inte helt jämförbara med resultaten dessförinnan. För mer detaljer om förändringen se vidare http://w41.scb.se/aku.

Ett antal variabler i gamla AKU har justerats för att åstadkomma jämförbarhet med nya AKU, så kallade länkade värden. Ett alternativt sätt att beskriva effekterna är att räkna om erhållna resultat i den nya mätningen så att de motsvarar den förväntade nivå de skulle ha hamnat på om förändringen inte gjorts. En sådan beräkning har gjorts för tre centrala AKU-variabler. Någon säsongrensning har inte kunnat göras.


Sysselsatta, arbetslösa samt arbetade timmar, 1000-tal resp. procent.
Värden fr.o.m. april 2005 har reviderats till den förväntade nivån enligt gamla AKU.
Heltidsstuderande som sökt och kunnat ta ett arbete
Redovisningen av den nya AKU skiljer sig på en punkt från de definitioner som är beslutade i den EU-harmoniserade arbetskraftsundersökningen. Heltidsstuderande som sökt arbete ingår liksom tidigare inte i det svenska måttet för arbetslösa. De hänförs i den svenska redovisningen till kategorin ”ej i arbetskraften”. Gruppen utgjorde som ett genomsnitt för år 2004 ca 53 000 personer och skulle ha motsvarat 1,2 procent av arbetskraften om de räknats till denna.

SCB kommer även fortsättningsvis att nationellt redovisa arbetslösheten exkl. heltidsstuderande som sökt arbete. Uppgifter om hur stor denna grupp är kommer liksom tidigare att särredovisas. I uppgifterna till Eurostat kommer de liksom tidigare att ingå i kategorin arbetslösa enligt gällande förordning.


Logotyp

Producent

SCB, Enheten för arbetskraftsundersökningar
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 948 12


Förfrågningar

Margareta Henkel
08-506 943 49
margareta.henkel@scb.se

Gunborg Johansson
08-506 949 24
gunborg.johansson@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.