På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2006-04-26 09:30 Nr 2006:092


Arbetskraftsundersökningen, mars 2006

Sysselsättningen fortsätter att öka

Antalet sysselsatta ökade i mars jämfört med mars 2005. Denna årsvisa ökning förelåg även i november och december 2005, liksom i februari 2006. Det är bland män som sysselsättningen har ökat.

Resultaten från nya AKU är inte helt jämförbara med de tidigare undersökningarna. Uppgifterna för februari 2005 har justerats för att åstadkomma jämförbarhet med februari 2006 och redovisas som omräknade, s.k. länkade värden. På grund av brott i tidsserien är säsongrensning inte möjlig och därmed inte heller någon jämförelse mellan två närliggande månader med hänsyn tagen till säsongvariationer.

Antalet sysselsatta har på ett år ökat med 91 000 och var i mars 4 253 000. Precis som under november och december månad 2005 och februari nu i år, är det bland män som sysselsättningen ökat. Andelen sysselsatta i åldern 16-64 år har på ett år ökat från 72,3 procent av befolkningen till 73,2 (±0,6) procent i mars i år. Bland män har andelen sysselsatta under samma period ökat från 73,8 till 75,5 (±0,8).

Deltagandet i vissa AMS-program räknas i AKU-statistiken som sysselsatta. Sådana program, bland annat personer med anställningsstöd och friårslediga, svarar för cirka 12 000 av ökningen i mars. Därav är ca 4 100 plusjobb.

Av de sysselsatta var 37 000 (±7 000) personer sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

 

Arbetade timmar
Antalet arbetade timmar i genomsnitt per vecka var i mars 140,3 (±1,5) miljoner, vilket är en ökning jämfört med mars för ett år sedan. Ökningen beror på att påsken 2005 inföll under mars månad, medan påsken under 2006 inte inföll i mars utan i april. 

Av de arbetade timmarna i mars 2006 utfördes 1,5 (±0,3) miljoner av personer sysselsatta utomlands, men folkbokförda i Sverige.

Arbetslösa
Antalet arbetslösa var i mars 246 000 eller 5,5 procent av arbetskraften. Förändringen jämfört med mars 2005 ligger inom den statistiska felmarginalen. Av de arbetslösa var 62 000 (±9 000) långtidsarbetslösa dvs. hade en sammanhängande arbetslöshetsperiod på mer än sex månader.

I slutet av mars 2006 deltog, enligt statistik från AMS, 144 000 personer i konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program. Det är en ökning med drygt 13 000 personer jämfört med samma tidpunkt förra året.

Latent arbetssökande
Latent arbetssökande består av personer som velat och kunnat ta ett arbete, men som inte aktivt sökt arbete samt heltidsstuderande som aktivt sökt och kunnat ta ett arbete. De latent arbetssökande var i mars 196 000 (±17 000) personer. Av de latent arbetssökande var 113 000 (±10 000) heltidsstuderande som sökt arbete, varav 46 000 i åldern 16-19 år.
 
I internationell statistik förs de heltidsstuderande som sökt arbete till gruppen arbetslösa, medan de i officiell svensk statistik räknas till gruppen utanför arbetskraften.

Regeringens sysselsättningsmål

Regeringen har som mål att 80 procent av befolkningen i åldern 20-64 år skall vara sysselsatta på den reguljära arbetsmarknaden. För att kunna följa upp detta mål har SCB fått i uppdrag att varje månad ta fram och publicera uppgifter om andelen sysselsatta på den reguljära arbetsmarknaden i nämnda åldersgrupp.

Som sysselsatta på den reguljära arbetsmarknaden räknas sysselsatta enligt AKU exklusive sysselsatta i de konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska programmen friårslediga, akademikerjobb, plusjobb, utbildningsvikariat, allmänt anställningsstöd, förstärkt anställningsstöd, särskilt anställningsstöd och start av näringsverksamhet, enligt statistik från AMS. Från och med april 2005 ingår sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

 

SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU)
Från och med AKU april infördes en helt ny EU-harmoniserad arbetskraftsundersökning. Resultaten från denna är inte helt jämförbara med de tidigare undersökningarna. I nedanstående tabell har uppgifterna för 2005 justerats för att åstadkomma jämförbarhet med 2006, så kallade länkade värden.3) Arbetskraften och sysselsatta anges i procent av befolkningen 16-64 år.
4) Arbetslösa anges i procent av arbetskraften.
5) Personer utanför arbetskraften som velat och kunnat arbeta.
6) I internationell statistik förs sådana heltidsstuderande till gruppen arbetslösa.

Bilaga


Jämförbarhet mellan nya och gamla AKU
Från och med april månad 2005 infördes en helt ny EU-harmoniserad arbetskraftsundersökning (AKU). Till följd av de förändringar i undersökningen som detta medför är resultaten från och med april månad 2005 inte helt jämförbara med resultaten dessförinnan. För mer detaljer om förändringen se vidare www.scb.se/aku.
Ett antal variabler i gamla AKU har justerats för att åstadkomma jämförbarhet med nya AKU, så kallade länkade värden, se sidan 4. Ett alternativt sätt att beskriva effekterna är att räkna om erhållna resultat i den nya mätningen så att de motsvarar den förväntade nivå de skulle ha hamnat på om förändringen inte gjorts. En sådan beräkning har gjorts för tre centrala AKU-variabler. Någon säsongrensning har inte kunnat göras.

Sysselsatta, arbetslösa samt arbetade timmar, 1000-tal resp. procent.
Värden fr.o.m. april 2005 har reviderats till den förväntade nivån enligt gamla AKU.

Heltidsstuderande som sökt och kunnat ta ett arbete
Redovisningen av den nya AKU skiljer sig på en punkt från de definitioner som är beslutade i den EU-harmoniserade arbetskraftsundersökningen. Heltidsstuderande som sökt arbete ingår liksom tidigare inte i det svenska måttet för arbetslösa. De hänförs i den svenska redovisningen till kategorin ”ej i arbetskraften”. Gruppen utgjorde som ett genomsnitt för år 2004 ca 53 000 personer och skulle ha motsvarat 1,2 procent av arbetskraften om de räknats till denna.
SCB kommer även fortsättningsvis att nationellt redovisa arbetslösheten exkl. heltidsstuderande som sökt arbete. Uppgifter om hur stor denna grupp är kommer liksom tidigare att särredovisas. I uppgifterna till Eurostat kommer de liksom tidigare att ingå i kategorin arbetslösa enligt gällande förordning.

Definitioner och förklaringar

 

1) Säsongrensade data: data där variationer normala för säsongen har rensats bort.
2) Ej i arbetskraften: personer som varken är sysselsatta eller arbetslösa. Gruppen omfattar t.ex. studerande utan arbete (även deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program), sjuka utan arbete, hemarbetande och pensionärer.

Länkade värden: Resultaten från nya AKU är inte helt jämförbara med de tidigare undersökningarna. Uppgifterna för gamla AKU har justerats för att åstadkomma jämförbarhet med nya AKU och redovisas som omräknade, så kallade länkade värden.

Se även information på SCB:s webbplats, länk: AKU-definitioner och förklaringar.

Ny AKU: EU-harmoniserad arbetskraftsundersökning
I och med AKU april 2005 (31 maj) infördes helt ny EU-harmoniserad arbetskraftsundersökning. Detta medför att AKU-data från och med april 2005 inte är helt jämförbara med tidigare publicerade data.
Information om EU-harmoniserad AKU.

AKU-tabeller finns avgiftsfritt på www.scb.se/aku.

Arbetskraftsundersökningarna
På webbplatsen ges information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram med mera.

AMS-statistik
Arbetslösa, i program, lediga platser m.m.

 

Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningen i april publiceras 2006-05-24 kl. 09.30.


 

Logotyp

Producent

SCB Arbetskraftsundersökningarna
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 948 12


Förfrågningar

Gunborg Johansson
08- 506 949 24
gunborg.johansson@scb.se

Gunilla Widlund
08- 506 946 51
gunilla.widlund@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.